โครงการการจัดการขยะ บ้านป่าตอ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

สรุปผล คืนข้มูลการจัดการขยะ

17 กรกฎาคม 2562
amornrat11amornrat11
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประชาชน  ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ  ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้า่วมเรียนรู้ผลการจัดการขยะชุมชน 2.มีการรายงานผลสรุปการดำเนินการจัดการขยะตลอดโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีประชาชน  ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ  และภาคีเครือข่าย ร่วมเรียนรู้การจัดการขยะชุมชน  จำนวน  86  คน
2.มีการสรุปผลการดำเนินงานตลอดโครงการ 2.1 มีการคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบแต่ละกลุ่มบ้านในเรื่องการจัดการขยะครัวเรือน  จำนวน 4 กลุ่ม  จำนวน 4  ครัวเรือนที่เป็นต้นแบบในการจัดการขยะจากครัวเรือน 2.2มีการจัดบู้ทการจัดการขยะในครัวเรือนทั้ง 4 กลุ่มบ้าน 2.3มีการเรียนรู้เรื่องการนำขยะมาผลิตเป็นเครื่องใช้  เช่น  ทำหมวกจากกล่องนม  การทำกระเป๋าจากซองกาแฟ
3.มีการสรุปคืนข้อมูลชุมชน เรื่องการจัดการขยะ  พบว่ามีขยะลดลงจากการคัดแยกขยะในครัวเรือน  และมีขยะน้อยละในที่สาธารณะทั้ง 2 จุดที่ได้ดำเนินการ 4.ชุมชนได้มีการจัดตั้งธนาคารขยะขึ้นในหมู๋บ้าน  เพื่อดำเนินการต่อไป  และจะขยายเรื่องการจัดการขยะในครัวเรือนให้ได้ 100%  ในหมู่ที่ 8  บ้านป่าตอ 5.มีนวตกรรมเกิดขึ้นจากเศษผ้าขี้ริ้ว  คือ  กระถางต้นไม้

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,400.00 0.00 10,400.00 2,400.00 0.00 300.00 17,500.00

รณรงค์จัดการขยะชุมชน ขยะในที่สาธารณะ ครั้งที่ 2

5 กรกฎาคม 2562
amornrat11amornrat11
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.กลไกขับเคลื่อนการจัดการขยะ สมาชิกนโครงการ  อสม. นักเรียน  และประชาชน  ร่วมรณรงค์ร่วมกันเก็บขยะในชุมชน  จัดการจุดทิ้งขยะในชุมชน ทั้ง 2 จุด 2.ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง เพื่อกระตุ้น้ตือนให้ประชาชนใส่ใจในการจัดการขยะในครัวเรือน และชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.สมาชิกครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ  มาร่วมรณรงค์ับเคลื่อนจัดการขยะในชุมชน  2 ข้างทาง  และ ที่สาธารณะทั้ง 2 จุด  ในชุมชน    จำนวน  70  คน  คิดเป็น ร้อยละ 97.2 2.มีนักเรียน  และ  อสม  ร่วมรณรงค์  จำนวน  18  คน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 2,000.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00

การรณรงค์จัดการขยะชุมชน ขยะในที่สาธารณะ ครั้งที่ 1

23 มิถุนายน 2562
amornrat11amornrat11
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.กลไกขับเคลื่อนการจัดการขยะ สมาชิกครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ  อสม.  นักเรียน  และประชาชน  ร่วมรณรงค์เก็บขยะในชุมชน  จัดการจุดทิ้งขยะในชุมชนทั้ง 2  จุด 2.ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง  เพื่อกระตุ้นเตือนใหประชาชนใส่ใจการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.สมาชิกครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมาร่วมรณรงค์  จำนวน 68  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ  94.4
2. มี อสม.  และนักเรียนเข้าร่วมรณรงค์  จำนวน  22  คน 3. มีการร่วมรณรงค์เก็บขยะ 2 ข้างถนน  และ จุดที่จัดเป็นที่สาธารณะทั้ง 2  แห่งคือ  ศาลาหมู่บ้าน  และที่ท่องเที่ยวถ้ำฤษี 4.มีการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวหมู่บ้าน  และรถประชาสัมพันธ์

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 2,000.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00

ศึกษาดูงาน เรียนรู้ต้นแบบ สร้างแรงจูงใจ ประกวด คัดเลือกบ้านต้นแบบ บุคคลตัวอย่างด้านการจัดการขยะ

5 มีนาคม 2562
amornrat11amornrat11
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ตัวแทนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 4 เขต และคณะกรรมการขับเคลื่อนงาน ไปดูงานที่เทศบาลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  ไปเรียนรู้ดูงานการจัดการขยะทั่วไป และการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากขยะอินทรีย์ และการจัดตั้งธนาคารขยะ

2.ดูงานหมู่ที่ 11 บ้านทุ่งยาว อำเภอเขาชัยสน พื้นที่ต้นแบบหมู่บ้านจัดการขยะในครัวเรือน  และการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ การปลูกผักปลอดสารพิษ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.คณะทำงานตามโครงการ แกนนำขับเคลื่อนดครงการในชุมชน รวม 15 คน และแกนนำกลุ่มบ้านที่สมัครร่วมจัดการขยะได้การศึกษาดูงานการจัดการขยะครัวเรือนที่บ้านทุ่งยาว

2.ครัวเรือนที่เข้าร่วมและคณะกรรมการขับเคลื่อน และภาคีเครือข่าย ศึกษาดูงาน จำนวน 30 คน เข้าใจการจัดการขยะ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,200.00 0.00 9,750.00 0.00 0.00 0.00 10,950.00

อบรมการจัดการขยะครัวเรือน

19 กุมภาพันธ์ 2562
amornrat11amornrat11
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.มีการประชุมครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการจัดการขยะในครัวเรือน

2.มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ และการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง

3.ชี้แจงเรื่องการจัดเก็บข้อมูลขยะในครัวเรือน

4.ชี้แจงรายละเอียดการประกวดคัดเลือกต้นแบบ และบุคคลตัวอย่างด้านการจัดการขยะในครัวเรือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีการประชุมตามแผน

2.ครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 64 ครัว จากครัวเรือนที่สมัครร่วมโครงการ 72 ครัวเรือน ร้อยละ 88.88 2.1 การคัดแยกขยะขายได้ 2.2 คัดแยกขยะอินทรีย์ทำปุ๋ยโดยใช้ถังโคนไม้

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,500.00 0.00 6,500.00 500.00 0.00 0.00 11,500.00

ประชุมกลไกขับเคลื่อนการจัดการขยะ

25 มกราคม 2562
amornrat11amornrat11
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงาน 15 คนร่วมประชุมตามวาระดังนี้ 1. ผุ้ใหญ่ชี้แจงวัตถุประสงค์ กิจกรรม ผลลัพธ์โครงการให้คณะทำงานทราบ
2. มอบหมายหน้าที่แก่คณะทำงาน (การเก็บข้อมูลขยะครัวเรือน 189ครัวเรือน /ทำป้าย 5 ป้าย/จัดหาวัสดุสำนักงาน 3. สรุปรายงานผลการเปิดโครงการ แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ให้คณะทำงานแต่ละกลุ่มบ้านทราบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานทราบ และเข้าใจตถุประสงค์ กิจกรรม ผลลัพธ์โครงการให้คณะทำงานทราบ
ทราบหน้าที่ได้รับมอบหมาย

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,960.00 5,000.00 1,950.00 500.00 0.00 0.00 11,410.00

ประชุมกลุ่มครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมจัดการขยะจัดตั้งกลไกขับเคลื่อน กำหนดกฎกติกา

25 ธันวาคม 2561
amornrat11amornrat11
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 72 ครัวเรือน คณะทำงานและภาคีที่เกี่ยว มี รพ.สต. อบต. กศน. พร้องกันเวลา 10.00 น. ดำเนินการประชุมตามวาระดังนี้

1.ผู้รับผิดชอบโครงการประชุมตัวแทนครัวเรือนคัดเลือกแกนนำ ตามกลุ่มบ้าน มีการคัดเลือกโดยให้ทั้ประชุมเสนอตัวแทนแต่ละกลุ่มบ้านและขอมติรับรองจนได้คณะทำงานครบ 15 คน

2.ที่ประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดกติกาในการจัดการขยะครัวเรือน 2 ข้อ 3 ห้าม ดังนี้

2.1..............

2.2.......

2.5....

3.พักรับประทานอาหารกลางวัน 4.ร่วมกันออกแบบการเก็บข้อมูล การติดตาม การประเมินผล การคืนข้อมูลสู่ชุมชน(เอกสารตามไฟน์ที่แนบ) 5.คณะทำงานร่วมกันทบทวนผลการประชุม AAR

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ผลผลิตมีการประชุมตามแผน  ผู้เข้าร่วมประชุมครบตามเป้าหมาย

2.มีคณะทำงาน จำนวน 15 คน (ตามไฟน์ที่แนบ)

3.มีกฎกติกา (ตามไฟน์ที่แนบ)

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 6,750.00 0.00 0.00 0.00 6,750.00

เวทีสร้างความเข้าใจให้ชุมชนรับทราบสถานการณ์ ขยะ และผลกระทบจากขยะ

5 ธันวาคม 2561
amornrat11amornrat11
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชาชนเผู้เข้าร่วมประชุม ลงทะเบียนพร้อม ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินการประชุมตามวาระดังนี้ 1. แจ้งวัตถุประสงค์ แผนงานกิจกรรม และผลลัพธ์ และงบประมาณ โครงการแก่ผู้เข้าประชุม 2. พี่เลี้ยงแนำ สสส.  แนะนำหน่วยจัดการ Node Flag Ship  แนวทางการดำเนินงานตามโครงการที่หวังผลลัพธ์
3. พักรับประทานอาหารกลางวัน 3. วิทยากรนำเสนอสถานการณ์ขยะระดับชาติ (ยุทธศาสตร์ชาติ)  ระดับจังหวัด (นโยบายจังหวัด) สถานการขยะในพื้นที่ตำบลเขาปู่ และข้อมูลขยะชุมชนบ้านป่าตอ 4. คณะทำงานร่วม AAR

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีคณะทำงานตามโครงการ 4 คน ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน แกนนำชุมชน ส.อบต. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมดำเนินการจัดการประชุมตามแผนงาน
 2. ประชาชนเข้าร่วมประชุม 85คน คลอบคลุม 4 กลุ่มบ้าน ร้อยละ 40.13 และมีภาคีร่วมคือ ปลัด อบต. /ครู กศน.
 3. ครัวเรือนสมัครเข้าร่วมโครงการ 72 ครัวเรือน ร้อยละ 38
 4. ที่ประชุมคัดเลือกแนนำขับเคลื่อนโครงการรวม 15 คน คลอบคลุม 4 กลุ่มบ้าน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
900.00 0.00 10,400.00 0.00 0.00 0.00 11,300.00