โครงการการจัดการขยะ บ้านป่าตอ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

ประชุมกลไกขับเคลื่อนการจัดการขยะ

25 มกราคม 2562
amornrat11amornrat11
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงาน 15 คนร่วมประชุมตามวาระดังนี้ 1. ผุ้ใหญ่ชี้แจงวัตถุประสงค์ กิจกรรม ผลลัพธ์โครงการให้คณะทำงานทราบ
2. มอบหมายหน้าที่แก่คณะทำงาน (การเก็บข้อมูลขยะครัวเรือน 189ครัวเรือน /ทำป้าย 5 ป้าย/จัดหาวัสดุสำนักงาน 3. สรุปรายงานผลการเปิดโครงการ แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ให้คณะทำงานแต่ละกลุ่มบ้านทราบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานทราบ และเข้าใจตถุประสงค์ กิจกรรม ผลลัพธ์โครงการให้คณะทำงานทราบ
ทราบหน้าที่ได้รับมอบหมาย

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,960.00 5,000.00 1,950.00 500.00 0.00 0.00 11,410.00

ประชุมกลุ่มครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมจัดการขยะจัดตั้งกลไกขับเคลื่อน กำหนดกฎกติกา

25 ธันวาคม 2561
amornrat11amornrat11
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ  72  ครัวเรือน  คณะทำงานและภาคีที่เกี่ยว มี รพ.สต.  อบต.  กศน. พร้องกันเวลา  10.00 น. ดำเนินการประชุมตามวาระดังนี้ 1.ผู้รับผิดชอบโครงการประชุมตัวแทนครัวเรือนคัดเลือกแกนนำ ตามกลุ่มบ้าน มีการคัดเลือกโดยให้ทั้ประชุมเสนอตัวแทนแต่ละกลุ่มบ้านและขอมติรับรองจนได้คณะทำงานครบ  15  คน 2.ที่ประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดกติกาในการจัดการขยะครัวเรือน  2  ข้อ 3  ห้าม  ดังนี้ 2.1.............. 2.2....... 2.5.... 3.พักรับประทานอาหารกลางวัน 4.ร่วมกันออกแบบการเก็บข้อมูล  การติดตาม  การประเมินผล  การคืนข้อมูลสู่ชุมชน(เอกสารตามไฟน์ที่แนบ) 5.คณะทำงานร่วมกันทบทวยผลการประชุม  AAR

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ผลผลิตมีการประชุมตามแผน  ผู็เข้าร่วมประชุมครบตามเป้าหมาย 2.มีคณะทำงาน  จำนวน 15 คน  (ตามไฟน์ที่แนบ) 3.มีกฎกติกา (ตามไฟน์ที่แนบ)

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 6,750.00 0.00 0.00 0.00 6,750.00

เวทีสร้างความเข้าใจให้ชุมชนรับทราบสถานการณ์ ขยะ และผลกระทบจากขยะ

5 ธันวาคม 2561
amornrat11amornrat11
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชาชนเผู้เข้าร่วมประชุม ลงทะเบียนพร้อม ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินการประชุมตามวาระดังนี้ 1. แจ้งวัตถุประสงค์ แผนงานกิจกรรม และผลลัพธ์ และงบประมาณ โครงการแก่ผู้เข้าประชุม 2. พี่เลี้ยงแนำ สสส.  แนะนำหน่วยจัดการ Node Flag Ship  แนวทางการดำเนินงานตามโครงการที่หวังผลลัพธ์
3. พักรับประทานอาหารกลางวัน 3. วิทยากรนำเสนอสถานการณ์ขยะระดับชาติ (ยุทธศาสตร์ชาติ)  ระดับจังหวัด (นโยบายจังหวัด) สถานการขยะในพื้นที่ตำบลเขาปู่ และข้อมูลขยะชุมชนบ้านป่าตอ 4. คณะทำงานร่วม AAR

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. มีการประชุมตามแผนงาน
  2. ประชาชนเข้าร่วมประชุม  85คน คลอบคลุม 4 กลุ่มบ้าน ร้อยละ 40.13
  3. ครัวเรือนสมัครเข้าร่วมโครงการ 72 ครัวเรือน ร้อยละ 38

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
900.00 0.00 10,400.00 0.00 0.00 0.00 11,300.00