account_tree

Project Tree

แผนอาหารชุมชน(แผนงาน ปี 2565)
FSC Network(แผนงาน ปี 2566)
FSC FM/COC ข้อมูลแปลง/สมาชิก Trat(ชุดโครงการ ปี 2566)
TFC งานบริหารจัดการโครงการ FSC FM/COC (กิจกรรม 21/27)(โครงการ ปี 2566)
TFC-66/01 สจ. ณรงค์ พาทีทิน (กิจกรรม 0/4)(โครงการ ปี 2566)
TFC-66/02 แพรวไพลิน พาทีทิน (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2566)
TFC-66/03 วิชระ ชื่นอารมย์ (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2566)
TFC-66/04 วิจักษณ์ สุโน (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2566)
TFC-66/05 มณฑล เถกิงจารุกิตติ (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2566)
TFC-66/06 จำนงค์ อุดมสุข (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2566)
TFC-66/07 ณัฐนันทต์ ทองปาน (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2566)
TFC-66/08 รสสุคนธ์ สุขะ (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2566)
TFC-66/09 ไพฑูรย์ ธัมมิจยะ (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2566)
TFC-66/10 ชูศักดิ์ ฤทธิเดช (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2566)
TFC-66/11 พีรยา โหรวิชิต (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2566)
การรับมือโควิด-19(แผนงาน ปี 2566)
มัสยิดปลอดบุหร่ (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2565)
??? (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2566)
Mental health by Next Gen. (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2566)
กายภาพบำบัดกับการเลิกบุหรี่ (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2566)
กายภาพบำบัดพบประชาชน (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2566)
โครงการ ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2566)
โครงการSMART KIDS (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2566)
โครงการตลาดอาหารปลอดภัย สงขลา (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2566)
โครงการบ้านพอเพียง ปี 2566 (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2566)
โครงการบำนาญสีเขียว (กิจกรรม 1/1)(โครงการ ปี 2566)
ตลาดอาหารปลอดภัยชุมชนสงขลา (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2566)
เฝ้าระวังโควิด19 (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2566)
พัฒนาระบบบริการสาขาโรคมะเร็ง (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2566)
สร้างรายได้อย่างไร ในสภาวะโควิด (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2566)
สาธารณสุขเชิงรุกโดยรถสิริเวชยาน (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2566)
Test 4PW Project #1 (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2566)
โครงการจัดการขยะในครอบครัว (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2553)
โครงการลดมลพิษผลิตข้าวปลอดภัย (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2553)
กินดีอยู่ดีด้วยวิถีพึ่งกันเอง (กิจกรรม 6/0)(โครงการ ปี 2554)
โครงการกลุ่มคนดอนร่วมใจใร้ขยะ (กิจกรรม 20/0)(โครงการ ปี 2554)
โครงการจัดการขยะชุมชน (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2554)
โครงการจัดการขยะชุมชนบ้านควนกุฎ (กิจกรรม 3/0)(โครงการ ปี 2554)
โครงการชุมชนปลอดขยะ ลดภาวะมลพิษ (กิจกรรม 1/0)(โครงการ ปี 2554)
โครงการธนาคารสุขภาวะแม่ทอมตก (กิจกรรม 33/0)(โครงการ ปี 2554)
โครงการเยาวชนสดใสจิตใจงดงาม (กิจกรรม 6/0)(โครงการ ปี 2554)
โครงการเยาวชนสานฝัน คุ้มกันชุมชน (กิจกรรม 13/0)(โครงการ ปี 2554)
โครงการหน่ออ่อนแห่งความพอเพียง (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2554)
ชุมชนปลอดสารพิษที่บ้านบ่อโพธิ์ (กิจกรรม 1/0)(โครงการ ปี 2554)
บ้านเถลิงแจ่มใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2554)
มุสลิม๊ะนักจัดการคนและขยะในชุมชน (กิจกรรม 11/0)(โครงการ ปี 2554)
ร่วมสร้างชุมชนจังหูนใต้น่าอยู่ (กิจกรรม 19/0)(โครงการ ปี 2554)
สี่วัยสานสายใยรัก (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2554)
สุขภาวะดีตามวิถีสตรีมุสลิม (กิจกรรม 1/0)(โครงการ ปี 2554)
อยู่ดี กินดี ที่บ้านหูแร่ (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2554)
ครัวเรือนสุขภาพดีตามวิถีควนตราบ (กิจกรรม 42/0)(โครงการ ปี 2555)
คูเชื่อมคนกองพลน่าอยู่ (กิจกรรม 41/0)(โครงการ ปี 2555)
โครงการ 3 ออม ด้วยพืชผักพื้นบ้าน (กิจกรรม 20/0)(โครงการ ปี 2555)
โครงการการจัดการอ่าวทุ่งนุ่ย (กิจกรรม 17/0)(โครงการ ปี 2555)
โครงการเกาะบุโหลนเลปลอดขยะ (กิจกรรม 28/0)(โครงการ ปี 2555)
โครงการชุมชน 2 วิถีนำชุมชนน่าอยู่ (กิจกรรม 33/0)(โครงการ ปี 2555)
โครงการชุมชนท่าแขกน่าอยู่ (กิจกรรม 31/0)(โครงการ ปี 2555)
โครงการนาด้วนเดินตามรอยเท้าพ่อ (กิจกรรม 4/0)(โครงการ ปี 2555)
โครงการฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านควนสูง (กิจกรรม 41/0)(โครงการ ปี 2555)
โครงการภูมิปัญญา สานสามัคคี (กิจกรรม 103/0)(โครงการ ปี 2555)
โครงการลูกคนดีตามวิถีสองศาสนา (กิจกรรม 1/0)(โครงการ ปี 2555)
โครงการสระสร้างสุขชุมชนคนสระบัว (กิจกรรม 38/0)(โครงการ ปี 2555)
โครงการสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ (กิจกรรม 24/0)(โครงการ ปี 2555)
ชุมชนสีเขียวบรรยากาศสีขาว (กิจกรรม 26/0)(โครงการ ปี 2555)
ชุมชนสุขภาพดีวิถีชีวิตบ้านสมควร (กิจกรรม 44/0)(โครงการ ปี 2555)
โตดนุ้ยรักษ์ถิ่น - เล - ป่า (กิจกรรม 62/0)(โครงการ ปี 2555)
บ้านทุ่งคาเรียนรู้บัญชีวิถีพ่อ (กิจกรรม 30/0)(โครงการ ปี 2555)
มหาวิทยาลัยหมู่บ้าน บ้านหัวลำภู (กิจกรรม 35/0)(โครงการ ปี 2555)
เรียนรู้อยู่ได้ห่างไกลโรคอ้วน (กิจกรรม 26/0)(โครงการ ปี 2555)
วงเวียนสุขภาพลดเสี่ยงลดโรค (กิจกรรม 41/0)(โครงการ ปี 2555)
ศาลาเสวนาปลดหนี้ (กิจกรรม 29/0)(โครงการ ปี 2555)
สามวัยเพื่อสายน้ำท่าดี (กิจกรรม 28/0)(โครงการ ปี 2555)
สำนึกรักบ้านเกิด (กิจกรรม 17/0)(โครงการ ปี 2555)
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (กิจกรรม 21/0)(โครงการ ปี 2555)
สุขภาพดีด้วยวิถีมุสลิม (กิจกรรม 39/0)(โครงการ ปี 2555)
กลุ่มชุมชนพันวาลร่วมใจพัฒนาอาชีพ (กิจกรรม 25/0)(โครงการ ปี 2556)
เก็บขยะถูกที่ ดูดีต่อชุมชน (กิจกรรม 30/0)(โครงการ ปี 2556)
ขยะเป็นปุ๋ยเพิ่มผลผลิตลดสารเคมี (กิจกรรม 40/0)(โครงการ ปี 2556)
ขยะสร้างคนข้างถนนกินได้ (กิจกรรม 25/0)(โครงการ ปี 2556)
คนน้ำฉากับการสืบทอดประเพณี (กิจกรรม 1/0)(โครงการ ปี 2556)
คลองสองปากน่าอยู่ ลูกหลานปลอดยา (กิจกรรม 29/0)(โครงการ ปี 2556)
ควนเก รีไซเคิล (กิจกรรม 30/0)(โครงการ ปี 2556)
โครงการลด คัด แยก ขยะ ต้นทาง (กิจกรรม 31/0)(โครงการ ปี 2556)
โครงการสานพลัง สร้างบ้านสีขาว (กิจกรรม 38/0)(โครงการ ปี 2556)
ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง (กิจกรรม 26/0)(โครงการ ปี 2556)
ตู้เย็นข้างบ้านปลอดสารพิษภัย (กิจกรรม 27/0)(โครงการ ปี 2556)
นาควารีคนสุขภาพดีชุมชนสีเขียว (กิจกรรม 32/0)(โครงการ ปี 2556)
บ้านคูน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง (กิจกรรม 17/0)(โครงการ ปี 2556)
บ้านโคกประดู่พัฒนาคลองมำบัง (กิจกรรม 25/0)(โครงการ ปี 2556)
เยาวชนเกาะไทร ร่วมใจสามัคคี (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2556)
เยาวชนต้นกล้ารักษ์สะอาด (กิจกรรม 24/0)(โครงการ ปี 2556)
เยาวชนรักถิ่น บ้านหัวเขา (กิจกรรม 26/0)(โครงการ ปี 2556)
โรงเรียนร้างสร้างชีวิต (กิจกรรม 37/0)(โครงการ ปี 2556)
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน (กิจกรรม 21/0)(โครงการ ปี 2556)
กติกาชุมชนคนนาเกตุ (กิจกรรม 37/0)(โครงการ ปี 2557)
กลิ้งกลองสามัคคี มีความพอเพียง (กิจกรรม 1/0)(โครงการ ปี 2557)
เกษตรผสมผสานบ้านทะเลปัง (กิจกรรม 50/0)(โครงการ ปี 2557)
เกษตรอินทรีย์บนเรือนแพบ้านสระกูด (กิจกรรม 57/0)(โครงการ ปี 2557)
ข้าวพื้นเมืองคืนชีวิตชาวนาปะขอ (กิจกรรม 48/0)(โครงการ ปี 2557)
คนคลองลาดร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ (กิจกรรม 42/0)(โครงการ ปี 2557)
ควนขนุนปลอดขยะท้องถิ่นปลอดถัง (กิจกรรม 41/0)(โครงการ ปี 2557)
คอกช้างร่วมใจจัดการขยะ…รักสุขภาพ (กิจกรรม 41/0)(โครงการ ปี 2557)
คืนเยาวชนคนดีสู่ชุมชนอาตะบือเระ (กิจกรรม 52/0)(โครงการ ปี 2557)
คืนสู่ธรรมชาติบ้านพัฒนา (กิจกรรม 47/0)(โครงการ ปี 2557)
ชุมชนบ้านห้วยไทร นำขยะสร้างอาชีพ (กิจกรรม 28/0)(โครงการ ปี 2557)
ทุ่งนางดำน่าอยู่ คู่ป่าชายเลน (กิจกรรม 28/0)(โครงการ ปี 2557)
บ่อกุ้งร้างสร้างสุขบ้านหนองนกไข่ (กิจกรรม 58/0)(โครงการ ปี 2557)
บ้านห้วยใหญ่ วิถีชุมชนพอเพียง (กิจกรรม 25/0)(โครงการ ปี 2557)
บ้านหาดสูงน่าอยู่มุ่งสู่สุขภาวะ (กิจกรรม 37/0)(โครงการ ปี 2557)
บ้านเหนือทุ่งคลองสวยรวยสมุนไพร (กิจกรรม 37/0)(โครงการ ปี 2557)
บุโหลนเล ปลอดขยะ (ต่อยอด) (กิจกรรม 36/0)(โครงการ ปี 2557)
ประกายฝันผู้สูงวัยบ้านควนโพธิ์ (กิจกรรม 60/0)(โครงการ ปี 2557)
ปลุกพลังผู้สูงวัยบ้านลำคลอง (กิจกรรม 55/0)(โครงการ ปี 2557)
ป่าต้นน้ำบ้านห้วยยวนเหนือ (กิจกรรม 38/0)(โครงการ ปี 2557)
ป่าฟื้น คนฟื้น ที่บ้านทุ่งยูง (กิจกรรม 57/0)(โครงการ ปี 2557)
ฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด (กิจกรรม 34/0)(โครงการ ปี 2557)
ฟื้นอ่าว เพิ่มป่า ที่บ้านคลองขุด (กิจกรรม 43/0)(โครงการ ปี 2557)
ภูมิปัญญา สานสามัคคี (ต่อยอด) (กิจกรรม 38/0)(โครงการ ปี 2557)
เยาวชนต้นแบบบ้านลาเกาะ ม.2 (กิจกรรม 35/0)(โครงการ ปี 2557)
ศรีท่าน้ำสุขภาวะดี วิถีพอเพียง (กิจกรรม 45/0)(โครงการ ปี 2557)
สภาทุ่งพัก นำพาตามหลักพอเพียง (กิจกรรม 31/0)(โครงการ ปี 2557)
สร้างงานสานรอยยิ้มบ้านบางไร่ (กิจกรรม 46/0)(โครงการ ปี 2557)
สานฝันชุมชนสุขภาวะบ้านดอนรัก (กิจกรรม 24/0)(โครงการ ปี 2557)
สามวัยสานใจดูแลชุมชนสนามกีฬา (กิจกรรม 38/0)(โครงการ ปี 2557)
สี่แยกวัดใจลูกหลาน ม.5 บ้านปลักแรด (กิจกรรม 42/0)(โครงการ ปี 2557)
กล้วยไข่บานลดสารเคมีบ้านพิตำ (กิจกรรม 47/0)(โครงการ ปี 2558)
กองปังสร้างสุขบ้านกะลาพอตก (กิจกรรม 47/0)(โครงการ ปี 2558)
กินดีมีสุข ณ บ้านเกาะรุ้ง (กิจกรรม 39/0)(โครงการ ปี 2558)
เกษตรสีเขียวบ้านคลองลำหลิง (กิจกรรม 55/0)(โครงการ ปี 2558)
คนท่ายูงปลูกป่าในนาสหาย (กิจกรรม 73/0)(โครงการ ปี 2558)
คนเอาถ่านบ้านวัดโหนด (กิจกรรม 41/0)(โครงการ ปี 2558)
คลังอาหารบ้านดอนโรง(ต่อยอดปี 2) (กิจกรรม 40/0)(โครงการ ปี 2558)
โคกทรายเกษตรอินทรีย์สร้างสุข (กิจกรรม 32/0)(โครงการ ปี 2558)
ชาวตือกอร่วมมือ ร่วมใจ ชุมชนสะอาด (กิจกรรม 26/0)(โครงการ ปี 2558)
ดาวเรืองสร้างสุขคนปากตรัง (กิจกรรม 27/0)(โครงการ ปี 2558)
ตลาดร่วมใจปากท่าซอง (กิจกรรม 54/0)(โครงการ ปี 2558)
ตำรับอาหารเป็นยา ณ บ้านนาพา (กิจกรรม 42/0)(โครงการ ปี 2558)
ตู้เย็นข้างเรินบ้านชายควน (กิจกรรม 51/0)(โครงการ ปี 2558)
ทบทวนปลดหนี้คนหมู่ 4 บ้านหน้าเขา (กิจกรรม 34/0)(โครงการ ปี 2558)
บ้านตรังสร้างสุข (กิจกรรม 37/0)(โครงการ ปี 2558)
บ้านปากหานสร้างสุขด้วยสมุนไพร (กิจกรรม 27/0)(โครงการ ปี 2558)
บ้านวังทองน่าอยู่ด้วยวิถีพอเพียง (กิจกรรม 37/0)(โครงการ ปี 2558)
บ้านไสใหญ่รายได้ดีชีวีมีสุข (กิจกรรม 48/0)(โครงการ ปี 2558)
บ้านห้วยแหยง สืบสานภูมิปัญญา (กิจกรรม 38/0)(โครงการ ปี 2558)
ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านคลองเล (กิจกรรม 42/0)(โครงการ ปี 2558)
ผัก สมุนไพรเชื่อมใยรักคนเขาปูน (กิจกรรม 33/0)(โครงการ ปี 2558)
ผักปัญญาอ่อนสร้างสุขบ้านแขก (กิจกรรม 37/0)(โครงการ ปี 2558)
ผังฟาร์มลดรายจ่ายที่บ้านทรายขาว (กิจกรรม 42/0)(โครงการ ปี 2558)
ฝายกั้นขยะคืนชีวิตชุมชนบางฉนาก (กิจกรรม 38/0)(โครงการ ปี 2558)
พัฒนาคน...ชุมชนพอเพียง ณ บ้านควนยวน (กิจกรรม 35/0)(โครงการ ปี 2558)
ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวนาบ้านควนเงิน (กิจกรรม 20/0)(โครงการ ปี 2558)
มัคคุเทศน้อยแห่งเขาขุนพนม (กิจกรรม 48/0)(โครงการ ปี 2558)
เยาวชนหินดานรักษ์บ้านเกิด (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2558)
ร่วมใจคืนสุขบ้านเกาะเหรียง (กิจกรรม 49/0)(โครงการ ปี 2558)
ร้อยมือสร้างวิถีชุมชนบ้านบางโกระ (กิจกรรม 67/0)(โครงการ ปี 2558)
รักษา"ครัวทะเล"ที่บ้านบาตู (กิจกรรม 49/0)(โครงการ ปี 2558)
ลดขยะ สร้างสุขภาวะคนบ้านกลาง (กิจกรรม 30/0)(โครงการ ปี 2558)
วัฒนธรรมนำสุขคนกงตาก (กิจกรรม 38/0)(โครงการ ปี 2558)
เศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านทุ่งหล่อ (กิจกรรม 34/0)(โครงการ ปี 2558)
สมุนไพรสร้างสุขบ้านถ้ำผุด (กิจกรรม 34/0)(โครงการ ปี 2558)
สร้างสุขภาวะชุมชนคนเสม็ดเรียง (กิจกรรม 36/0)(โครงการ ปี 2558)
สวนป่า สร้างสุขคนโกงเหลง (กิจกรรม 36/0)(โครงการ ปี 2558)
สายน้ำสร้างสุขณ บ้านทุ่งโชน (กิจกรรม 36/0)(โครงการ ปี 2558)
สือดังเบอร์ซาตู (ร่วมเป็นหนึ่ง) (กิจกรรม 54/0)(โครงการ ปี 2558)
สุขสวรรค์ ที่ บ้านควนสวรรค์ (กิจกรรม 61/0)(โครงการ ปี 2558)
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้บ้านควนยูง (กิจกรรม 36/0)(โครงการ ปี 2558)
โครงการหลักของ สจรส.ม.อ.(ชุดโครงการ ปี 2557)
โครงการทั่วไป(ชุดโครงการ ปี 2560)
HIA RC (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2560)
งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61(ชุดโครงการ ปี 2560)
การจัดการภัยพิบัติ (กิจกรรม 3/3)(โครงการ ปี 2560)
ชุมชนน่าอยู่ (โหนดภาคใต้) (กิจกรรม 3/0)(โครงการ ปี 2560)
PA - กิจกรรมทางกาย(ชุดโครงการ ปี 2561)
"สร้างเวที สร้างโอกาส สร้างคน" (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2560)
Road of life and education (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2560)
การจัดการขยะโดยชุมชน (กิจกรรม 1/8)(โครงการ ปี 2560)
แกนนำเยาวชนรุ่นใหม่สู่ชุมชน (กิจกรรม 1/1)(โครงการ ปี 2560)
งานการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม (กิจกรรม 2/2)(โครงการ ปี 2560)
ซาลามัติ (กิจกรรม 18/17)(โครงการ ปี 2560)
บัณฑิตจิตอาสา นักพัฒนาสันติสุข (กิจกรรม 8/8)(โครงการ ปี 2560)
ปลูกต้นกล้ามนุษยธรรม รุ่นที่ 3/2560 (กิจกรรม 12/15)(โครงการ ปี 2560)
แปรรูปข้าวโพดและฟักทอง (กิจกรรม 1/4)(โครงการ ปี 2560)
พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีต.ลุโบะบายะ (กิจกรรม 9/9)(โครงการ ปี 2560)
ภาษาพาเพลิน หนูก็เรียนได้ (กิจกรรม 2/12)(โครงการ ปี 2560)
ยกพี่ให้เป็นครู ยกน้องให้เป็นงาน (กิจกรรม 2/3)(โครงการ ปี 2560)
เยาวชนสานใจสู่ความสงบสันติ (กิจกรรม 17/17)(โครงการ ปี 2560)
ส่งเสริมและฝึกอาชีพมะพร้าวคั่ว (กิจกรรม 15/15)(โครงการ ปี 2560)
ส่งเสริมอาชีพการตัดผม (กิจกรรม 7/8)(โครงการ ปี 2560)
สนับสนุนกีฬาต้านภัยยาเสพติด (กิจกรรม 1/6)(โครงการ ปี 2560)
สร้างสรรค์สังคม ด้วยสื่ออิสลาม (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2560)
สานสัมพันธ์สายใยรัก (กิจกรรม 8/8)(โครงการ ปี 2560)
สีสันกำแพงแดนใต้ (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2560)
เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง (กิจกรรม 11/12)(โครงการ ปี 2560)
อบรมแกนนำเยาวชนต้นแบบสันติวิธี (กิจกรรม 8/8)(โครงการ ปี 2560)
อบรมจริยธรรมสันติสุขในหมู่บ้าน (กิจกรรม 5/5)(โครงการ ปี 2560)
อบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2560)
ส่งเสริมอาชีพเลี้ยง (เป็ด-ไก่ไข่) (กิจกรรม 2/2)(โครงการ ปี 2561)
Node Flagship สสส.(ชุดโครงการ ปี 2563)
Node Flagship จังหวัดพัทลุง(ชุดโครงการ ปี 2561)
การจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน (กิจกรรม 26/26)(โครงการ ปี 2561)
การจัดการพลังงานสะอาดในชุมชน (กิจกรรม 15/15)(โครงการ ปี 2561)
ทดสอบ node flagship (กิจกรรม 0/5)(โครงการ ปี 2561)
ปลาดุกสวรรค์บ้านศาลาไม้ไผ่ (กิจกรรม 22/24)(โครงการ ปี 2563)
Node Flagship จังหวัดสงขลา(ชุดโครงการ ปี 2562)
โครงการสมุนไพร (กิจกรรม 1/3)(โครงการ ปี 2562)
Node Flagship จังหวัดชุมพร(ชุดโครงการ ปี 2563)
Node Flagship จังหวัดตรัง(ชุดโครงการ ปี 2563)
Node Flagship จังหวัดยะลา(ชุดโครงการ ปี 2563)
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนตำบลธารโต (กิจกรรม 40/47)(โครงการ ปี 2563)
ส่งเสริมอาชีพ บ้านกาโต (กิจกรรม 25/27)(โครงการ ปี 2564)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(ชุดโครงการ ปี 2564)
สภาองค์กรชุมชน ระดับตำบล ทดสอบ (กิจกรรม 1/3)(โครงการ ปี 2564)
โครงการทดสอบ3 (กิจกรรม 2/2)(โครงการ ปี 2563)
โครงการบริหารงาน ปี64 (กิจกรรม 7/13)(โครงการ ปี 2564)
เพื่อทดสอบการทำงานของระบบ 1 (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2564)
(04)“บวร”รักษ์สุขภาพตำบลนาขา (กิจกรรม 23/31)(โครงการ ปี 2565)
New RMTS Online (กิจกรรม 40/66)(โครงการ ปี 2565)
โครงการนาปลอดภัยที่ดอนทราย (กิจกรรม 27/33)(โครงการ ปี 2565)
โครงการบริหารงาน สหกรณ์ฯ ปี65 (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2565)
ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนตำบลปะแต (กิจกรรม 21/22)(โครงการ ปี 2565)
SoftGanz To Do Project (กิจกรรม 0/0)(โครงการ ปี 2566)
โครงการตลาดนัดเด็กและเยาวชนตะแพน (กิจกรรม 13/13)(โครงการ ปี 2566)
โครงการอาหารปลอดภัยม.15 ควนกุฎ (กิจกรรม 14/15)(โครงการ ปี 2566)