การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

ให้ความรูเรื่องการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะเข้าบ้านพร้อมแจกถุงผ้าแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และ กลุ่มแกนนำสรุปงานให้ประชาชนรับทราบ ถึงผลการทำงาน ในแต่ละโซน

ให้ความรูเรื่องการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะเข้าบ้านพร้อมแจกถุงผ้าแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และ กลุ่มแกนนำสรุปงานให้ประชาชนรับทราบ ถึงผลการทำงาน ในแต่ละโซน

26 กันยายน 2556 เวลา 09:00 น.
nawaratnawarat
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ทำพิธีเปิดป้ายธนาคารขยะ พร้อมให้ความรูเรื่องการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะเข้าบ้านทำพิธีเปิดป้ายธนาคารขยะ พร้อมให้ความรูเรื่องการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะเข้าบ้าน
 • photo ทำพิธีเปิดป้ายธนาคารขยะ พร้อมให้ความรูเรื่องการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะเข้าบ้านทำพิธีเปิดป้ายธนาคารขยะ พร้อมให้ความรูเรื่องการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะเข้าบ้าน
 • photo แจกกระเป๋าผ้าแก่คนในชุมชนแจกกระเป๋าผ้าแก่คนในชุมชน
 • photo วิทยากรให้ความรู้เรื่องการใชกล่องนมมาทำกระเป๋า จากของเหลือใช้ให้เกิดคุณค่าวิทยากรให้ความรู้เรื่องการใชกล่องนมมาทำกระเป๋า จากของเหลือใช้ให้เกิดคุณค่า
 • photo เยาวชนฝึกการทำกระเป๋าจากกล่องนมเยาวชนฝึกการทำกระเป๋าจากกล่องนม
 • photo ทำพิธีเปิดป้ายธนาคารขยะ พร้อมให้ความรูเรื่องการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะเข้าบ้านทำพิธีเปิดป้ายธนาคารขยะ พร้อมให้ความรูเรื่องการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะเข้าบ้าน
 • photo เยาวชนให้ความสนใจเรื่องการจัดการขยะอย่างยั่งยืนเยาวชนให้ความสนใจเรื่องการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
 • photo อสม.เข้าร่วมกิจกรรมอสม.เข้าร่วมกิจกรรม
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ให้ความรู้แกนนำเยาวชนในเรื่องการใช้ถุงผ้าแทนถุงปลาสติก เพื่อการให้ถุงผ้าไปซื้อของในตลาด
-เป็นการลดปริมาณขยะเข้าบ้านโดยการหิ้วถุงผ้าไปซื้ออาหาร

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ทำให้ปริมาณขยะลดลงจริงตามที่ต้องการ -ประชาชนสนใจการใชถุงผ้าแทนถุงปลาสติกมากขึ้น -สามารถเป็นแบบอย่างแก่ชุมชนอื่นได้ในเรื่องการจัดการขยะอย่างยั่งยืน