directions_run

โครงการหมู่บ้านสีเขียวเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการหมู่บ้านสีเขียวเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01138
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 167,200.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวินัย นุ้ยไฉน
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านตะโละใส ม. 4 ต. ปากน้ำ อ. ละงู จ. สตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8555732755151,99.734017944336place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 1 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (167,200.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 2.เพื่อสร้างมัคคุเทศน้อย 3.เพื่อจัดระเบียบสัตว์เลี้ยงเร่ร่อนและลดอุบัติเหตถุบนท้องถนน

1.เกิดกติกาของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 2.ร้อยละการมีส่วนร่วมของชุมชน 3.จำนวนศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน 4.จำนวนมัคคุเทศน้อยในชุมชน 5.จำนวนมาตรการการจัดระเบียบสัตว์เลี้ยงโดยชุมชน 6.จำนวนพื้นที่เลี้ยงสัตว์สาธารณะ 7.ร้อยละของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากสัตว์เลี้ยงเร่ร่อน

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ที่ 1 1.ประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานกลุ่มแกนนำอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำหนดวัน/เวลา/สถานที่จำนวน 20 คน 1 วัน 2.กิจกรรมเปิดตัวโครงการ -ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายหมู่บ้าน, เฟชบุค, ป้ายประกาศหมู่บ้าน -เชิญหน่วยงานราชการ, กรรมการหมู่บ้าน กรรมการมัสยิดและชาวชุมชน, กลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชน, กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว-รายงานโครงการและพิธีเปิดโครงการ 3. จัดเวทีชุมชน
4.จัดค่ายเยาวชนเพื่อสร้างจิตรสำนึกเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เรื่องคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน 2วัน1คืน 5.จัดสำรวจแหล่งทรัพยาการธรรมชาติในชุมชน
6.การพัฒนาโครงการหมู่บ้านสีเขียวเพื่อการท่องที่ยวเชิงนิเวศน์ “วันเดย์ ทริป” วัตถุประสงค์ที่ 2 1. จัดทำแบบสำรวจผู้เลี้ยงสัตว์และจำนวนสัตว์เลี้ยง 2. ประชาสัมพันธ์รณรงค์โครงการโดยแกนนำชุมชน 3 .ประชุมแกนนำชุมชน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และหน่วยงานราชการในพื้นที่เพื่อหาแนวทางและกำหนดมาตรการในการจัดระเบียบสัตว์เลี้ยงเร่ร่อนในชุมชน 4. อบรมศึกษาดูงานโครงการต้นแบบ 5.ร่วมแรงร่วมใจชุมชนทำรั้วกั้นแนวเขตบนพื้นที่ 96ไร่ 3 วัน 6.ขั้นตอนการพัฒนา -นำสัตว์เข้ามาเลี้ยงในพื้นที่โครงการ 7.ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2555 11:27 น.