stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการการจัดการอ่าวทุ่งนุ่ย
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01992
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 207,600.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอารีย์ ติงหวัง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่หมู่ 14 บ้านหลอมปืน อ.ละงู จ.สตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8469023652952,99.794035053289place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (207,600.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความตระหนัก จิตสำนึกให้กับคนในชุมชนมีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของดูแลรักษาอ่าวทุ่งนุ้ย
  • ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วม มีส่วนร่วมการจัดการอ่าวทุ่งนุ้ยร่วมกัน มีสำนึกร่วม

  • มีแกนนำกลุ่มคนรักอ่าวทุ่งนุ้ยจำนวน 50 คน

2 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งในและนอกชุมชน
  • คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน จำนวน 100 คน

  • มีคณะกรรมการที่ชัดเจน จำนวน 30 คน

  • เกิดเวทีนโยบายสาธารณะของชุมชนหมู่ที่ 14

  • มีแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1 แห่ง

3 เพื่อยกระดับการพัฒนาให้เป็นนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของชุมชน
  • อ่าวทุ่งนุ้ยสะอาด มีระเบียบ

  • การประชุมประจำเดือนของอ่าวทุ่งนุ้ย

  • เกิดกฏ ข้อตกลง กติกาทางสังคมร่วมกัน

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงาน จำนวน 3 ครั้ง กิจกรรมที่ 2 เวทีเรียนรู้เพื่อการมีส่วนร่วม กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นเยาวชนคนรักอ่าวทุ่งนุ้ย 2 วัน 1 คืน กิจกรรมที่ 4 เวทีสร้างความร่วมมือนโยบายสาธารณะอ่าวทุ่งนุ้ย อ.ละงู กิจกรรม 5 สรุปถอดบทเรียน

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2555 11:42 น.