stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ มหาวิทยาลัยหมู่บ้าน บ้านหัวลำภู
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-00995
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 กรกฎาคม 2555 - 19 กรกฎาคม 2556
งบประมาณ 224,600.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางภูษณิศา แก้วเนิน
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ 1.ครัวเรือนในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านหัวลำภู ตำบลหัวไทร 2.ครัวเรือนผู้ใหญ่บ้าน / ผู้นำ ในพื้นที่ตำบลหัวไทร 2.ครัวเรือนที่มีเป้าหมายตามวัตถุประสงค์เดียวกัน
ละติจูด-ลองจิจูด 7.9956989578278,100.27706267536place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 ก.ค. 2555 20 ธ.ค. 2555 20 ก.ค. 2555 20 ธ.ค. 2555 0.00
2 21 ธ.ค. 2555 31 ก.ค. 2556 21 ธ.ค. 2555 31 ก.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (224,600.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ...เพื่อให้เกิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ 3 ด้าน เกษตรกรรมยั่งยืน / วัฒนธรรม / สวัสดิการ.

...1.1 คนในชุมชนเข้าร่วมหลักสูตรร้อยละ 80 1.2 ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตต้นแบบ 3 ด้าน 1.3 คนในชุมชนมีความมั่นคงในชีวิตร้อยละ80

2 ...เพื่อพัฒนาชุดความรู้ วิทยาลัยสุขภาวะ ณ.หัวลำภู และขยายเครือข่ายเป็น มหาวิทยาลัยสุขภาวะ

...2.1คนในชุมชนนำฐานเรียนรู้ไปใช้ในวิถีชีวิตร้อยละ80 2.2คนในชุมชนสืบทอดประเพณีท้องถิ่นร้อยละ80

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

พัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ 3 ด้าน เกษตรกรรมยั่งยืน / วัฒนธรรม / สวัสดิการ เป็นต้นแบบ และศูนย์เรียนรู้ชุมชน ขยายผลสู่เครือข่าย

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2555 13:41 น.