directions_run

สินสืบสุขร่วมใจทำบ้านน่าอยู่สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากโรค

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สินสืบสุขร่วมใจทำบ้านน่าอยู่สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากโรค
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01779
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 131,900.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจิตติพร เรืองทอง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนสินสืบสุข หมู่ที่ 1 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก
ละติจูด-ลองจิจูด 8.2893390944115,100.24410369098place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (131,900.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อให้สมาชิกในชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะและการดูแลบ้านสะอาด เรียบร้อย ดูแลสิ่งแวดล้อมข้างบ้าน เกิดกฎกติกาของชุมชนเพื่อบ้านน่าอยู่สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากโรค

.- 100 ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการมีการปรับเปลี่ยนตามข้อกำหนดบ้านน่าอยู่สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากโรค -มีระบบการจัดการขยะของชุมชนในซอย 3 ซอยมาจากกติกาชุมชนและมาตรการจัดการขยะในชุมชน

2 2. คนในชุมชนมีความสามัคคี ร่วมใจกันจัดการขยะในครัวเรือน

-มีครอบครัวต้นแบบในชุมชน 10 ครอบครัว -มีตัวแทนซอยจัดการขยะในซอยตนเอง ทุกซอย ในชุมชน ซอยละ 5 คน

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. ประชุมทีมก่อนหลังทำกิจกรรมทุกเดือนเพื่อเตรียมงาน ประเมินงาน และแบ่งงาน  15 คน
  2. ประชุมเชิงปฏิบัติการและอบรมการจัดการขยะในครัวเรือน โดยร่วมตั้งมาตรการชุมชนในการกำจัดขยะจากครัวเรือนด้วยหลัก 3 R จำนวน 2 วันโดย วิทยาการภายนอก 2 คน
  3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทีมงานและผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 10 คนเรื่องระบบการจัดการขยะของเทศบาลนครตรัง จำนวน 1 วัน
  4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมการกำจัดขยะและระบบการจัดการขยะ เปียก ทั่วไป และรีไซเคิล  ฝึกปฏิบัติการทำน้ำหมักชีวภาพสำหรับบริโภค อุปโภค และใช้เป็นปุ๋ย 5.รวมพลังชาวชุมชน แปลงขยะสร้างมูลค่า จากขยะรีไซเคิล ร่วมตกลงทำสินสืบสุขชุมชนปลอดขยะ และเปิดธนาคารขยะชุมชนสินสืบสุข รับซื้อขยะเดือนละครั้ง
  5. ประชุมคณะทำงานต่อเนื่องทุกเดือน หลังรับซื้อขยะ และบันทึกข้อตกลงกติกาชุมชนสินสืบสุขปลอดขยะ 7.จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ทุก 2-3 เดือน ทุกวันที่ 20 จำนวน 4 ครั้ง โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานในพื้นที่ และวางแผนจัดกิจกรรมประกวดบ้านน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากขยะ
  6. จัดประกวดบ้านตัวอย่างครอบครัวปลอดขยะและให้รางวัลผู้ชนะพร้อมประกาศเกียรติคุณแก่ครัวเรือนที่ร่วมโครงการ
  7. ถอดบทเรียนการดำเนินโครงการในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย
  8. จัดทำเอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2555 13:47 น.