directions_run

คนนาโหรงร่วมทำฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มรายได้

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ คนนาโหรงร่วมทำฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มรายได้
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01823
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 115,700.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศิริญญา เณรานนท์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 บ้านนาโหรง ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.0908420652759,99.856098177843place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 8 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 8 มี.ค. 2556 0.00
2 9 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 9 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (115,700.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้คนบ้านนาโหรงร่วมทำฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเรื่องพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว

มีฐานการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประหยัดพลังงานพลังงานในชุมชน 4 ฐาน - ฐานเรียนรู้ การผลิต เตาฮั่งโล่
- ฐานเรียนรู้ การผลิต  การเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่านที่มีประสิทธิภาพสูงจากถังน้ำมัน 200 ลิตร
- ฐานเรียนรู้ การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำผลิตภัณฑ์ ไล่แมลง จากน้ำส้มควันไม้  ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการเผาถ่าน
-  ฐานเรียนรู้ การปั๊มน้ำโดยการใช้จักรยานฯลฯ

2 เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำวิทยากรในฐานเรียนรู้ให้สามารถเป็นวิทยากรหลักเพื่อขยายผลการทำฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเรื่องพลังงานทดแทน

แกนนำวิทยากรมีเอกสารประกอบการเป็นวิทยากร ตามแบบภูมิปัญญาไทย ใช้เป็นสื่อในการเป็นวิทยากร คนละ 1 เรื่อง

3 เพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว ให้ครอบคลุมในหมู่บ้าน

ทุกครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมทำผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน อย่างน้อยครัวเรือนละ 1 ชนิด สามรถจำหน่ายได้ เพิ่มรายได้ครอบครัว

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. ประชุมทีมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมงาน ติดตามงาน ประเมินผล
  2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์พลังงานเชื่อมโยงการใช้ภูมิปัญญาด้านพลังงาน
  3. กำหนดแผนการฝึกทักษะภูมิปัญญาด้านการประหยัดพลังงาน
  4. เลือกแกนนำเพื่อเป็นวิทยากร
  5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวอย่างแลฝึกทักษะเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
  6. ผลิตสื่อประจำฐานเรียนรู้โดยวิทยากรชุมชน
  7. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน
  8. ประเมินผล สรุปผล
  9. ถอดบทเรียน สรุปรายราย
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2555 13:56 น.