directions_run

พลิกฟื้นเกษตรอินทรีย์ ชีวียั่งยืนกลับคืนวิถีชีวิต

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ พลิกฟื้นเกษตรอินทรีย์ ชีวียั่งยืนกลับคืนวิถีชีวิต
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01887
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556
งบประมาณ 197,630.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนิติภูมิ หลงเก
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 8 บ้านดาหลำ ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.792126,99.96381place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 1 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (197,630.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 - เพื่อพลิกฟื้นการเกษตรอินทรีย์แทนการเกษตรเชิงเดี่ยว
  • เกษตรกรที่ทำการเกษตรเชิงเดี่ยวลด ละ มาทำการเกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 60 ของจำนวนผู้ทำเกษตรเชิงเดี่ยวทั้งหมด
2 - เพื่อให้เกษตรกรทำปุ๋ยอินทรีย์และนำมาใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรอินทรีย์
  • เกษตรกรมีการทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ร้อยละ 60 ของจำนวนผู้ทำเกษตรเชิงเดี่ยวทั้งหมด
3 - เพื่อทำระบบตลาดแบบชุมชนโดยการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน (ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์)
  • มีตลาดชุมชนเพื่อรองรับผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ภายในหมู่บ้านจำนวน 2 แห่ง (ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์)
  • เกิดกองทุนตลาดอินทรีย์ เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือให้กับสมาชิก
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.การสร้างกระแสสังคมเพื่อให้ตระหนักต่อการสร้างเสริมสุขภาพ 2.การตลาดเพื่อสังคม 3.การจัดกระบวนการเรียนรู้ 4.พัฒนาองค์ความรู้ 5.พัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชน 6.สร้างและพัฒนาเครือข่าย

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2555 12:05 น.