stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ด้วยรัก สามัคคี ด้วยวิถีชีวิตคนบ้านมุด
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01886
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 190,124.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประเสริฐ เปรมใจ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านมุด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.80035,99.965158place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ย. 2555 28 ก.พ. 2556 1 พ.ย. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (190,124.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เกิดแกนนำชุมชน 50 คนในการดำเนินการอนุรักษ์คลองบาราเกต ห้วยลิบง สระน้ำสาธารณะ และมีกระบวนการสร้างมาตรการทางสังคม
  • จำนวนแกนนำชุมชนที่ดำเนินการอนุรักษ์คลองบาราเกต ห้วยลิบง และสระน้ำสาธารณะ

  • เกิดมาตรการทางสังคมของชุมชน

2 คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการดำเนินการอนุรักษ์คลองบาราเกต ห้วยลิบง สระน้ำสาธารณะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของครัวเรือน
  • ร้อยละของครัวเรือนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คลองบาราเกต ห้วยลิบง และสระน้ำสาธารณะ
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. การสร้างกระแสสังคมเพื่อให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจกำหนดนโยบาย
  2. พัฒนาปัจจัยสิ่งแวดล้อม
  3. พัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชน
  4. พัฒนาศักยภาพและนโยบายองค์กร
  5. พัฒนาศักยภาพบุคคล
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2555 12:07 น.