stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านลุ่มรักษ์ปลัก เพื่อชุมชนน่าอยู่
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01867
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 198,900.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบาราเหม เงดหมาน
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านลุ่ม ม.6 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.787758,99.951425place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 8 มี.ค. 2556 79,560.00
2 1 มี.ค. 2556 31 ส.ค. 2556 9 มี.ค. 2556 23 ก.ย. 2556 99,450.00
3 1 ก.ย. 2556 31 ต.ค. 2556 19,890.00
รวมงบประมาณ 198,900.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการดำเนินการดังนี้ - อนุรักษ์ปลักจิก ปลัพ่อหลง ปลักน้ำดำ และป่าชายเลน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของครัวเรือน - ปลักทั้ง 3 แห่งได้รับการกำจัดวัชพืชทุกๆ 3 เดือน - ปลูกป่าชายเลน จนมีพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้นจำนวน 9 ไร่
  • ร้อยละของครัวเรือนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ปลักจิก ปลักพ่อหลง ปลักน้ำดำ และป่าชายเลน

  • จำนวนปลักที่ได้รับการกำจัดวัชพืช

  • จำนวนป่าชายเลนที่เพิ่มขึ้น

2 เด็กและเยาวชน จำนวน 30 คน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ปลักจิก ปลักพ่อหลง ปลักน้ำดำ และป่าชายเลน
  • จำนวนเด็กและเยาวชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ปลักจิก ปลักพ่อหลง ปลักน้ำดำ และป่าชายเลน
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

๑.การสร้างกระแสสังคมเพื่อให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจกำหนดนโยบาย ๒.พัฒนาปัจจัยแวดล้อม ๓.พัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชน ๔.พัฒนาศักยภาพบุคคล ๕.สร้างและพัฒนาเครือข่าย ๖.การประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ ๗.การรณรงค์ ๘.การจัดกิจกรรมอื่นกับกลุ่มเป้าหมาย ๙.การปรับระบบงานและจัดสภาพแวดล้อมที่สร้างเสริมสุขภาพ ๑๐.การเผยแพร่ข้อมูล

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2555 12:08 น.