stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ พัฒนาพื้นที่สาธารณะห้วยหนองถินเพื่อสุขภาพ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01863
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 174,500.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมคิด คงศรี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.810324,99.814224place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 16 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (174,500.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมห้วยหนองถิน

1.1 จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ 1.2 จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน

2 เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยหนองถิน ให้เอื้อต่อสุขภาวะของคนในชุมชน

2.1 ร้อยละของพื้นที่อ่างเก็บน้ำที่ได้รับการพัฒนาต่อพื้นที่อ่างเก็บน้ำทั้งหมด 2.2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำต่อการพัฒนาที่เกิดขึ้น

3 เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อน การอนุรักษ์อ่งเก็บน้ำห้วยหนองถินอย่างยั่งยืน

3.1 จำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมเป็นกลไกการดำเนินงานกองทุนอนุรักษ์อ่างเก็บน้ำ 3.2 จำนวนอาสาสมัครเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำ

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. ประชุมคณทำงานเพื่อติดตามการดำเนินโครงการ
  2. เวทีเรียนรู้คุณค่าห้วยหนองถิน
  3. กิจกรรมรณรงค์คุณค่าห้วยหนองถินผ่านประเพณีท้องถิ่น
  4. แบ่งกลุ่มแบ่งพื้นที่เพื่อปรับสภาพแวดล้อมห้วยหนองถิ่นให้เอื้อต่อสุขภาวะ
  5. ปฏิบัติการสร้างคุณค่าจากเศาวัชพืชจากห้วยหนองถินเป็นปุ๋ยชีวภาพในโรงเรียน
  6. กิจกรรมเวทียกร่างข้อบังคับและแนวทางการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาห้วยหนองถิ่น
  7. เวทีประชาพิจารร่างข้อบังคับการใช้ประโยชน์ห้วยหนองถิ่น
  8. กิจกรรมสรุปบทเรียนและยื่นข้อเสนอแนวทางและมาตรการการอนุรักษืห้วยหนองถินโดยชุมชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 09:27 น.