รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนาพื้นที่สาธารณะห้วยหนองถินเพื่อสุขภาพ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01863
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 174,500.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมคิด คงศรี
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.810324,99.814224
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 16 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (174,500.00 บาท)

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมห้วยหนองถิน

1.1 จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ 1.2 จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน

2 เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยหนองถิน ให้เอื้อต่อสุขภาวะของคนในชุมชน

2.1 ร้อยละของพื้นที่อ่างเก็บน้ำที่ได้รับการพัฒนาต่อพื้นที่อ่างเก็บน้ำทั้งหมด 2.2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำต่อการพัฒนาที่เกิดขึ้น

3 เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อน การอนุรักษ์อ่งเก็บน้ำห้วยหนองถินอย่างยั่งยืน

3.1 จำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมเป็นกลไกการดำเนินงานกองทุนอนุรักษ์อ่างเก็บน้ำ 3.2 จำนวนอาสาสมัครเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำ

วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)
  1. เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมห้วยหนองถิน
  2. เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมอ่างเก็บน้ำห้วยหนองถิน ให้เอื้อต่อสุขภาวะของคนในชุมชน 3.เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อน การอนุรักษ์อ่งเก็บน้ำห้วยหนองถินอย่างยั่งยืน

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
27 ต.ค. 55 ประชุมคณัะทำงานโครงการ 0 0.00 3,550.00
3 - 4 พ.ย. 55 ประชุมปฐมนิเทศโครงการโดย สจรส. 0 0.00 2,300.00
10 - 15 พ.ย. 55 รับสมัครอาสาสมัครเฝ้าระวังห้วยหนองถิน 0 0.00 0.00
23 พ.ย. 55 เวทีเรียนรู้คุณค่าห้วยหนองถิน 0 0.00 23,850.00
29 พ.ย. 55 ประชุมคณะทำงานประจำเดือน 0 0.00 2,245.00
5 ธ.ค. 55 แบ่งกลุ่มแบ่งพื้นที่และลงแขกปรับสภาพแวดล้อมห้วยหนองถิ่น 0 0.00 35,550.00
17 ม.ค. 56 กิจกรรมติดตามประเมินผลและจัดทำระบบทางการเงืน 0 0.00 2,500.00
27 ม.ค. 56 ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะห้วยหนองถิ 0 0.00 550.00
28 ก.พ. 56 ประชุมคณะทำงานประจำเดือน 0 0.00 1,325.00
3 มี.ค. 56 กิจกรรมติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานทางการเงิน 0 0.00 2,500.00
5 มี.ค. 56 เวทีประชาพิจารร่างข้อบังคับการใช้ประโยชน์ห้วยหนองถิ่น 0 0.00 25,950.00
6 มี.ค. 56 ติดตามโครงการโดย สจรส. ครั้งที่ 2 0 0.00 3,200.00
26 มี.ค. 56 ประชุมคณะทำงานโครงการฯ 0 0.00 2,020.00
18 - 19 เม.ย. 56 กิจกรรมสรุปงาน 0 0.00 4,200.00
28 เม.ย. 56 ประชุมคระทำงานโครงการฯ 0 0.00 1,925.00
7 พ.ค. 56 กิจกรรมปฎิบัติการสร้างคุณค่าจากเศษวัชพืชจากหัวยหนองถิ่น 0 0.00 19,000.00
12 พ.ค. 56 กิจกรรมจัดเวทีร่างข้อบังคับและแนวทางการบริหารการจัดการกองทุน 0 0.00 10,500.00
25 พ.ค. 56 ประชุมคณะทำงานโครงการฯ 0 0.00 1,850.00
20 มิ.ย. 56 กิจกรรมสรุปบทเรียนและยื่นข้อเสนอแนวทางมาตรการอนุรักษ์ห้วยหนองถิ่น 0 0.00 8,200.00
25 ก.ค. 56 กิจกรรมรณงค์คุณค่าห้วยหนองถินผ่านประเพณีท้องถิ่น 40 29,000.00 29,000.00
30 ก.ย. 56 ติดตามและสังเคราะห์ความรู้ร่วมกับ สจรส 3 3,000.00 3,300.00
รวม 43 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. ประชุมคณทำงานเพื่อติดตามการดำเนินโครงการ
  2. เวทีเรียนรู้คุณค่าห้วยหนองถิน
  3. กิจกรรมรณรงค์คุณค่าห้วยหนองถินผ่านประเพณีท้องถิ่น
  4. แบ่งกลุ่มแบ่งพื้นที่เพื่อปรับสภาพแวดล้อมห้วยหนองถิ่นให้เอื้อต่อสุขภาวะ
  5. ปฏิบัติการสร้างคุณค่าจากเศาวัชพืชจากห้วยหนองถินเป็นปุ๋ยชีวภาพในโรงเรียน
  6. กิจกรรมเวทียกร่างข้อบังคับและแนวทางการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาห้วยหนองถิ่น
  7. เวทีประชาพิจารร่างข้อบังคับการใช้ประโยชน์ห้วยหนองถิ่น
  8. กิจกรรมสรุปบทเรียนและยื่นข้อเสนอแนวทางและมาตรการการอนุรักษืห้วยหนองถินโดยชุมชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ไพฑูรย์ (พัทลุง) ไพฑูรย์ (พัทลุง) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 09:27 น.