directions_run

โครงการสร้างความมั่นคงและคุ้มครองแหล่งผลิตอาหารของชุมชนชายฝั่ง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการสร้างความมั่นคงและคุ้มครองแหล่งผลิตอาหารของชุมชนชายฝั่ง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01806
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 206,080.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย อับดุลรอซัก เหมหวัง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบล ขอนคลาน อำเภอ ทุ่งหว้า จังหวัด สตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.7100857826348,99.88725723925place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 16 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (206,080.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้คน/องศ์กรในชุมชนมีจิตสำนึก มีส่วนร่วมในกระบวนการ การสร้างสังคมน่าอยู่ สังคมสุขภาวะ

1.1  มีคณะทำงานอนุรักษ์  ฟื้นฟู  รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
1.2  มีกฎระเบียบ / มาตรการกำหนด กระบวนการ อนุรักษ์ ฯ ป่าชายเลนและการใช้เครื่องมือประมงพื้นบ้าน 1.3  เกิดความร่วมมือจาก คน  กลุ่ม  องศ์กรชุมชนในพื้นที่

2 เพื่อให้ชุมชนมีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมทั้งผลักดันมาตรการคุ้มครองป่าชายเลน การทำประมงพื้นบ้านโดย ชุมชน / หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ในการออกกฎระเบียบ ประกาศ บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.1  เกิดพื้นที่คุ้มครองแหล่งผลิตอาหารในชุมชนและชายฝั่ง 2.2.  ลดการบุกรุก  ทำลายทรัพยากร  และมีการใช้เครื่องมือประมงอย่างเหมาะสม 2.3    มีการบังคับใช้ กฎ  กติกา และกฏหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง  ชุมชนมีฐานข้อมูลทรัพยากรของชุมชน

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. ลดการทำลายทรัพยากรและแหล่งอาหารของชุมชน
  2. ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง

  3. สร้างกฎระเบียบกติกาชุมชน

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 09:30 น.