stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการชุมชน 2 วิถีนำชุมชนน่าอยู่
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01898
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 194,640.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอุุดม อินทร์แก้ว
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ 3 ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.640737,101.669884place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 31 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 31 มี.ค. 2556 0.00
2 11 พ.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 11 พ.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (194,640.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ชุมชนพุทธและชุมชนมุสลิมมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

1.คนในชุมชนมีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน

2 ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.การคมนาคมในชุมชนมีความปลอดภัย

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. สร้างความเข้าใจโครงการแก่คนในชุมชน
  2. กิจกรรมกระบวนการสานเสวนา
  3. จัดประชุมผู้รู้และวิทยากรการทำว่าววงเดือนเพื่อกำหนด หลักสูตรการทำว่าวเดือน
  4. สร้างเครือข่ายความปลอดภัยในชุมชน 5.เวทีประชุมเครือข่ายเดือนละ 1ครั้ง10เดือน 10ครั้ง
  5. กระบวนการประสานงานระหว่าง อบต.กับชุมชน 7.  ติดตามการดำเนินงานตามเวทีเครือข่าย
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 09:31 น.