directions_run

โครงการตาดีกายุคใหม่ ใส่ใจพัฒนาสุขภาวะเยาวชนมุสลิมอย่างยั่งยืน

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการตาดีกายุคใหม่ ใส่ใจพัฒนาสุขภาวะเยาวชนมุสลิมอย่างยั่งยืน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01866
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมูฮัมหมัดนาเซร์ สูหลง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านเกาะจัน หมู่ 4 ต.เกาะจัน อ.มายอ จ.ปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.724791,101.400521place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (213,000.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างแกนนำและการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการแก้ปัญหายาเสพติดใบกระท่อมและสี่คูณร้อย
 1. เกิดแกนนำเยาวชน จำนวน 15 คน
 2. เยาวชนเข้าร่วมในกิจกรรมทางสังคมของชุมชน อย่างน้อย 50 คน
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. ประชุมประชาชนในชุมชนเพื่อชี้แจงโครงการ
 2. จัดทำป้ายรณรงค์และมุมรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่
 3. จัดงานประเพณีวันตรุษฮารีรายออีดิ้ลอัฎฮากรุบาน
 4. กิจกรรมวันปีใหม่อิสลาม อาซูรอสัมพันธ์
 5. จัดประชุมสร้างหลักสูตร  เรื่องยาเสพติดในโรงเรียนตาดีกา
 6. ส่งรายงานงวดที่ 1
 7. จัดค่ายต้อนรับเดือนรอมฎอน เทศกาลถือศีลอด
 8. กิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มเยาวชน
 9. ประชุมชาวบ้านเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียน
 10. จัดทำรายงานและจัดส่งรายงานปิดโครงการ
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 09:37 น.