directions_run

สร้างการสุขภาวะชุมชนโดยการ"กวาดเกาะเพื่อให้ทะเลสะอาดที่บ้านช่องฟืน"

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สร้างการสุขภาวะชุมชนโดยการ"กวาดเกาะเพื่อให้ทะเลสะอาดที่บ้านช่องฟืน"
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01819
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 192,900.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอูสัน เเหละหีม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านช่องฟืน ม. 2 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.636518947579,100.11647949219place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 16 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (192,900.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ให้นในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในการจัดการขยะ

1.1 มีกระบวนการจัดเก็บและมีข้อมูลการจัดการขยะในชุมชน(ชนิด ประเภทและปริมาณ) 1.2 มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเครือข่ายต้นแบบจำนวน 2 ครั้ง 1.3 มีกิจกรรมการคืนข้อมูลแก่ชุมชน 1.3 กลุ่มเป้าหมายจำนวน อย่างน้อย 50  ครัวเรือนมีความรู้ความเข้าใจสามารถอธิบายถึงวิธีการจัดการขยะโดยชุมชนและสามารถนำไปปฏิบัติได้

2 2. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ ที่เชื่อมโยงกับการจัดการทรัพยากรเเละสิ่งเเวดล้อม

2.1 มีเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อเรื่องการจัดการขยะทุก 4 เดือน 2.2 มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เรื่องการจัดการขยะในชุมชนทุกเดือน 2.3 มีข้อตกลง กฎกติกาของชุมชนเรื่องการจัดการขยะ 2.4 มีแผนบูรณาการการจัดการขยะของชุมชน 2.4 มีกองทุนขยะภายในโรงเรียน 1 โรง 2.5 มีครัวเรือนนำร่องในการจัดการขยะ จำนวน 50 ครัวเรือน

3 3. เพื่อให้เกิดกลไกการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับวิถีของชุมชน

3.1 มีคณะทำงานที่มีที่มาจากภาคีในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน จำนวน 13 คน(ที่มาจากตัวแทนกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มแพชุมชน กลุ่มน้ำยาง กลุ่มประมงอาสา สมาคม ประมงปากพะยูน เครือข่ายวิทยุเฝ้าระวัง กลุ่มสตรีพัฒนา กลุ่มกองทุนหมุนเวียนประมง อสม. ผู้นำศาสนา นักเรียน ครู)
3.2 คณะทำงานมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ภารกิจที่ชัดเจนในการทำงาน 3.3 มีเวทีแลกเปลี่ยน วางแผนและทบทวนการทำงาน จำนวน 10 ครั้ง/ปี 3.4 มีกระบวนการติดตาม/ประเมินผล/การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 3.4 มีชุดความรู้การจัดการขยะเพื่อผลักดันสู่นโยบายท้องถิ่น จังหวัด จำนวน 1 ชุด

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

เพื่อสร้างความตระหนักเเละให้คนในชุมชนเห็นความสำัคัญของการจัดการขยะ

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 10:43 น.