directions_run

โครงการชาวปากช่องประสานใจ สร้างถนนสายหลัก สานใยรักษ์สุขภาพชุมชน

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการชาวปากช่องประสานใจ สร้างถนนสายหลัก สานใยรักษ์สุขภาพชุมชน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01892
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประถม ประทุมมณี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ปากช่อง หมู่ที่ 5 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.986931,100.642367place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (213,000.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อและไม่ติดต่อในชุมชน
 1. อสม.สามารถตรวจคัดกรองสุขภาพของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
 2. ผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังสามารถเลือกบริโภคอาหารได้อย่างเหมาะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
 3. ผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงมีการออกกำลังกายร้อยละ 60
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจและตระหนักในการควบคุมป้องกันเพื่อลดอัตราการเกิดโรคติดต่อร้อยละ 100
2 เพื่อสร้างเครือข่ายสุขภาพ และการจัดการสิ่งแวดล้อมในการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อและไม่ติอต่อในชุมชน
 1. ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการของชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
 2. เกิดทีมงานจิตอาสาและเยวชนพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 3. ปัญหาการระบาดของโรคติดต่อในชุมชนลดน้อยลง
 4. เครือข่ายชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจและร่วมรณรงค์ปฏิบัติตามไม่น้อยกว่า 2 ชุมชน
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. ประชุมชี้แจงลักษณะโครงการและรับสมัครประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
 2. อบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับอาหาร พร้อมจัดประกวดปิ่นโตเพื่อสุขภาพ
 3. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักในการออกกำลังกาย จัดกิจกรรมการออกกำลังกายในหมู่บ้าน และจัดแข่งขันบุคคลที่สะสมเวลาในการออกกำลังกายโดยวัดจากสมุดธนาคารเพื่อชีวิตพิชิตโรคเรื้อรัง
 4. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันการเกิดโรคติดต่อ จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกในโครงการมีการดำเนินการควบคุมป้องกันโรคติดต่ออย่างต่อเนื่องพร้อมจัดประกวดครอบครัวต้นแบบในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
 5. ประชุมคณะทำงานเพื่อแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลแต่ละมาตรการ
 6. สร้างเครือข่ายในกลุ่มเยาวชนและนักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเยาวชนผู้สนใจค้นหา RC ต้นไม้ในชุมชน
 7. ประชาสัมพันธ์ค้นหาทีมจิตอาสาในการดูแลควบคุมป้องกันโรคติดต่อและสานเสวนาร่วมกันเพื่อค้นหาปัญหา สาเหตุของโรคติดต่อในชุมชนรวบรวมสาเหตุปัจจัยที่ได้เพื่อนำมากำหนดมาตรการแจ้งเหตุและจัดทำป้ายประกาศแจ้งเหตุให้แก่ชุมชนเพื่อรับทราบและปฏิบัติร่วมกัน
 8. ประชุมเครือข่ายชุมชนใกล้เคียงในพื้นที่เพื่อเตรียมงานมหกรรม
  ชาวปากช่องประสานใจ  สร้างถนนสายหลัก  สานใยรักษ์สุขภาพชุมชนและจัดมหกรรมโดยใช้เส้นทางสายหลักของหมู่บ้านปากช่องเป็นเส้นทางแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน แบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ ฐานเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ ฐานการออกกำลังกายและการจัดการทางอารมณ์ ฐานการดูแลควบคุม ป้องกันโรคติดต่อ และฐานการจัดการขยะ
 9. ถอดบทเรียนกิจกรรม / สรุป / ประเมินผลโครงการ
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 14:16 น.