โครงการชุมชนบ้านดอนหารเพื่อการจัดการทรัพยากรมะพร้าว

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการชุมชนบ้านดอนหารเพื่อการจัดการทรัพยากรมะพร้าว
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01851
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 212,800.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสมาพร ลิมปนันทพงศ์
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านดอนหาร หมู่ที่2 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220
ละติจูด-ลองจิจูด 9.2583721020773,99.686435556462
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (212,800.00 บาท)

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรมะพร้าว
 • เกิดกลุ่มคน / คน เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดการมะพร้าวในชุมชน อย่างน้อย 15 คน
 • เกิดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์มะพร้าวในชุมชนอย่างน้อย 5 กิจกรรม
 • ปริมาณมะพร้าวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
2 เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากมะพร้าวอย่างคุ้มค่า
 • สมาชิกในชุมชน 60 คน รวมกลุ่มเพื่อใช้ประโยชน์จากมะพร้าวในครัวเรือน และเป็นแหล่งรายได้เสริม
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)
 1. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์มะพร้าวที่มีในชุมชน
 2. เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากมะพร้าวอย่างคุ้มค่า

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
6 ต.ค. 55 เวทีประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการ 0 0.00 7,796.00
6 พ.ย. 55 ประชุมโครงการที่ ทวินโลตัล 0 0.00 2,000.00
10 ธ.ค. 55 ส่งเสริมการดูแลจัดการสวนมะพร้าวในชุมชน 0 0.00 0.00
16 ธ.ค. 55 จัดตั้งกรรมการอนุรักษ์มะพร้าวบ้านดอนหาร 0 0.00 11,700.00
22 ธ.ค. 55 สำรวจมะพร้าวในชุมชน 0 0.00 7,000.00
23 ธ.ค. 55 สรุปผลการสำรวจมะพร้าวในชุมชน 0 0.00 8,000.00
15 ม.ค. 56 มาประชุมการติดตามโครงการโดยทีม สจรส. มอ.สงขลาฯ 0 0.00 1,200.00
6 ก.พ. 56 ประชุมคณะทำงาน 0 0.00 7,525.00
12 ก.พ. 56 สานเสวนาและสาธิต "คุณค่า คุณประโยชน์ของมะพร้าว" 0 0.00 0.00
6 มี.ค. 56 ประชุมคณะทำงาน 0 0.00 11,700.00
6 เม.ย. 56 ประชุมคณะทำงาน 0 0.00 6,240.00
6 พ.ค. 56 ประชุมคณะทำงาน 0 0.00 7,640.00
12 พ.ค. 56 ประชุมติดตามโครงการที่เทศบาลวังไผ่ จังหวัดชุมพร 0 0.00 1,500.00
6 มิ.ย. 56 ประชุมคณะทำงาน 0 0.00 6,100.00
8 มิ.ย. 56 ทำขุ่ยมะพร้าว 0 0.00 6,495.00
22 มิ.ย. 56 เผาถ่านจากกะลามะพร้าว 0 0.00 5,700.00
6 ก.ค. 56 ประชุมคณะทำงาน 15 2,700.00 7,080.00
13 ก.ค. 56 โครงการทำกระถางแขวนด้วยมะพร้าวทั้งลูก 30 6,700.00 5,700.00
20 ก.ค. 56 โครงการทำไม้กวาดก้านมะพร้าว 30 6,700.00 5,700.00
4 ส.ค. 56 ประชุมติดตามโครงการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2 13,000.00 500.00
6 ส.ค. 56 ประชุมคณะทำงาน 15 2,700.00 9,320.00
9 ส.ค. 56 ส่งเสริมการดูแลสวนมะพร้าวแบบหมุนเวียนในสวนต่างๆในชุมชน 20 2,900.00 8,200.00
30 ส.ค. 56 น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเพื่อการอุปโภคและบริโภค 30 6,700.00 0.00
6 ก.ย. 56 ประชุมคณะทำงาน 15 2,700.00 7,500.00
28 ก.ย. 56 ประชุมสร้างสุขคนใต้เพื่อจัดนิทรรศการและสรุปภาพรวมการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมาของโครงการ 2 13,000.00 3,000.00
30 ก.ย. 56 เล่มรายงานสรุปผลงานตลอดปี 2 13,000.00 2,700.00
รวม 161 70,100.00 26 160,296.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
 1. สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์มะพร้าว

  • เวทีประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการ พร้อมรับสมัครกลุ่มคนรักษ์มะพร้าวในชุมชน
  • สำรวจมะพร้าว โดยกลุ่มคนรักษ์มะพร้ามและเยาวชนรักษ์มะพร้าว
  • รวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนที่ทรัพยากรมะพร้าวของชุมชน
  • จัดการประชุมเพื่อตั้งกรรมการชาวสวนมะพร้าว สานเสวนา และแสดงความคิดเห็น
  • สานเสวนาและสาธิต คุณค่าคุณประโยชน์ของมะพร้าว
  • ส่งเสริมการดูแลการจัดการสวนมะพร้าวในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ผลัดกันดู ผลัดกันช่วย
  • ส่งเสริมการปลูกมะพร้าวเพิ่มในชุมชน
 2. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากมะพร้าว

  • เรียนรู้คุณค่า คุณประโยชน์จากมะพร้าว
  • สานความสัมพันธ์คนต่างวัย ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์จากมะพร้าว
  • ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้เยาวชนและคนว่างงานสร้างผลิตภัณฑ์ของใช้จากมะพร้าวไว้ใช้เอง
  • ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ โดยจัดเวทีเสวนา พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  • ประชุมคณะกรรมการมทำงาน เพื่อสรุปการทำงานในแต่ละกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย kannapat janthong kannapat janthong เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 10:44 น.