directions_run

โครงการเยาวชนตลาดใน-จานเรียวรักครอบครัวรักษ์ชุมชน

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเยาวชนตลาดใน-จานเรียวรักครอบครัวรักษ์ชุมชน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01871
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 168,058.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอัจฉราวรรณ จารีต
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนตลาดใน - จานเรียว หมู่ที่ 12 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.4469447792939,99.874780273438place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 26 ก.ย. 2555 30 เม.ย. 2556 26 ก.ย. 2555 30 เม.ย. 2556 0.00
2 1 พ.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 1 พ.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (168,058.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

เด็กและเยาวชน ๘๐ คน มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศลดลงจากการตอบแบบสอบถามก่อนและหลังดำเนินกิจกรรมโครงการ

2 ครอบครัวชุมชนและโรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเยาวชนในชุมชน

๑. เด็กและผู้ปกครองทำกิจกรรมในครอบครัวและชุมชนมากขึ้น ๒. โรงเรียนมีหลักสูตรเพศศึกษาในโรงเรียน

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. จัดประชุมเเกนนำชุมชน ประชาชนเเละเยาวชนในชุมชนเพื่อชี้เเจงโครงการ
 2. สร้างความเข้าใจเยาวชน อสม. เเละเเกนนำชุมชนเรื่องมีรักอย่างปลอดภัยเเละการมีสุขภาวะทางเพศ
 3. จัดให้เยาวชนเเกนนำเข้าร่วมเรียนรู้กิจกรรมตามความถนัด   - การประดิษฐ์ดอกไม้จากใบยางจำนวน  30  คน   - การทำผลิตภัณฑ์น้ำยาอเนกประสงค์จำนวน 30 คน   - การทำผลิตภัณฑ์เจกันดอกไม้ ตะกร้าใส่ของจากไพ่สำรับจำนวน  20  คน
 4. จัดตั้งสภาเด็กในชุมชนเเละเเบ่งออกเป็น  5  กลุ่ม เพื่อทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน   - กลุ่มคัดเเยกขยะในชุมชนจำนวน  16  คน   - กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจำนวน  16  คน   - กลุ่มพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนจำนวน  16 คน   - กลุ่มปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ชุมชนจำนวน 16 คน   - กลุ่มดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชนจำนวน  16 คน
 5. จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ในชุมชน
 6. เด็กเเละผู้ปกครองทำกิืจกรรมร่วมกัน ได้เเก่   - กิจกรรมปลูกผักสวนครัวปลอดสารผิดในชุมชน   - กิจกรรมทำขนมไทย
 7. เด็กผู้ปกครองเเละแกนนำในชุมชนร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในวันสำคัญ   - ทำความสะอาดชุมชน   - ทำความสะอาดบริเวณวัด   - ร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน   - ร่วมกันทำความสะอาดศาลเจ้า ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในชุมชน
 8. จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์
 9. จัดอบรมครูในโรงเรียนเรื่องเพศศึกษา
 10. จัดสอนเรื่องเพศศึกษาเเก่เด็กในโรงเรียน
 11. จัดประชุมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างแกนนำเยาวชน ผู้ปกครองเเละครู
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2555 14:32 น.