ปลูกผักปลอดสารพิษพิชิตโรค บ้านสำนักขัน หมู่ที่ 5 ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปลูกผักปลอดสารพิษพิชิตโรค บ้านสำนักขัน หมู่ที่ 5 ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01829
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 118,600.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสมศรี เรืองชรักษ์
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านสำนักขันหมู่ที่ 5 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.1806086321536,99.633081054688
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (118,600.00 บาท)

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อป้องกันโรคจากการบริโภคสารเคมีในผักด้วยวิธีการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นนวตกรรมและการมีส่วนร่วม มาปรับปรุงพื้นที่บริเวณบ้านเป็นแปลงผักปลอดสารพิษเก็บกินได้ทุกเวลา กินทุกอย่างที่ปลูก

-ครัวเรือนมีการปลูกผักปลอดสารพิษกินเอง 100 ครัวเรือนโดยใช้วัตถุเหลือใช้ในท้องถิ่น -มีแกนนำปลูกผักปลอดสารพิษบริเวณบ้าน50 ครัวเรือน และสามารถเป็นวิทยากรได้ 10 คน  -มีนวตกรรมประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปลูกผักปลอดสารพิษข้างบ้าน2 ประเภท -มีขยายผลการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นปลูกผักปลอดสารพิษข้างบ้านต่อไปอีก 50 ครัวเรือน

วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)

เพื่อป้องกันโรคจากการบริโภคสารเคมีในผัก ด้วยวิธีการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นนวตกรรมและการมีส่วนร่วมมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณบ้านเป็นแปลงผักปลอดสารพิษเก็บกินได้ทุกเวลา  กินทุกอย่างที่ปลูก ปลูกทุกอย่างที่กินไว้ข้างบ้าน

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
7 ก.ย. 55 จัดเวที่เสวนาหมู่บ้านและคัดเลือกแกนนำการดำเนินโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติการต่อเนื่อง 0 0.00 0.00
11 ต.ค. 55 ประชุมคณะแกนนำหลักก่อนเริ่มดำเนินโครงการ 0 0.00 1,300.00
5 พ.ย. 55 ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประชุมรับทราบรายละเอียดการดำเนินโครงการปลูกผักปลอดสารพิษหมู่ที่ 5 ต.สามตำบล 0 0.00 500.00
6 พ.ย. 55 ประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการปลูกผักปลอดสารพิษฯหมู่ที่ 5 ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ 0 0.00 500.00
7 พ.ย. 55 ชี้แจงที่ประชุมหมู่บ้านเพื่อรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ 0 0.00 0.00
12 พ.ย. 55 ประชุมคณะแกนนำหลักเพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมายเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ 0 0.00 1,200.00
28 พ.ย. 55 เปิดรับสมัครสมาชิกครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม 0 0.00 100.00
4 ธ.ค. 55 จัดเวที่เสวนาหมู่บ้านและคัดเลือกแกนนำย่อยในการดำเนินโครงการ 0 0.00 11,000.00
11 ธ.ค. 55 ประชุมแกนนำโครงการเพื่อประเมินสถานการณ์ สอบถามความเข้าหน้าของโครงการ 0 0.00 1,300.00
19 ธ.ค. 55 คัดเลือกบ้านตัวอย่างที่ปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทานเองที่บ้านในชุมชนบ้านสำนักขัน 0 0.00 0.00
25 ธ.ค. 55 ประกวดผักปลอดสารพิษ,มอบเกียรติบ้านตัวอย่างปลูกผักปลอดสารพิษ 0 0.00 800.00
7 ม.ค. 56 จัดเวที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มแกนนำย่อยในการดำเนินโครงการ 0 0.00 6,800.00
11 ม.ค. 56 ประชุมแกนนำหลักเพื่อค้นหาปัญหา และแนวทางแก้ไข้ปัญหาในการดำเนินโครงการ 0 0.00 300.00
16 ม.ค. 56 โชว์ผลงานนวตกรรม กระเช้าผัก และของชำร่วยจากเมล็ดพันธ์ผัก 0 0.00 800.00
20 ม.ค. 56 สจรส.มอ.ติดตามการดำเนินงานโครงการ 0 0.00 800.00
29 ม.ค. 56 แกนนำร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านสาธิตการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ และเทคนิคการปลูกผักได้สำเร็จ (ครั้งที่่1) 0 0.00 19,000.00
6 มี.ค. 56 ติดตามโครงการ 0 0.00 0.00
11 มี.ค. 56 ประชุมแกนนำหลักโครงการเพื่อประเมินสถานการณ์ สอบถามความเข้าหน้าของโครงการ 0 0.00 1,300.00
19 มี.ค. 56 จัดแต่งโชว์ผลงาน ซุ้มจากพืชผักที่ปลูกในวัสดุเหลือใช้ ในงานวันอสม.แห่งชาติประจำปี 2556 0 0.00 1,500.00
22 มี.ค. 56 ประชุมแกนนำหลักประชาสัมพันธ์นวตกรรมของชำร่วยเมล็ดพันธ์ผักในช่วงวัน14 กพ. 0 0.00 1,300.00
7 เม.ย. 56 จัดเวที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มแกนนำย่อยในการดำเนินโครงการ 0 0.00 6,600.00
9 เม.ย. 56 ประชุมแกนนำหลักโครงการเพื่อประเมินสถานการณ์ สอบถามความเข้าหน้าของโครงการ 0 0.00 1,300.00
9 เม.ย. 56 คืนเงินสำรองจ่ายเป็นค่าเปิดสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย 0 0.00 500.00
12 เม.ย. 56 บริการเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์จากผักเนื่องในวันรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวนสงกรานต์ประจำปี 2556 0 0.00 1,600.00
10 พ.ค. 56 ประชุมทีมแกนหลักโครงการเพื่อประเมินขับเคลื่นโครงการในชุมชน 0 0.00 1,800.00
13 พ.ค. 56 แลกเปลียนเรียนรู้และถอดบทเรียนผลการดำเนินโครงการ 0 0.00 500.00
24 พ.ค. 56 แกนนำร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านสาธิตการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ และเทคนิคการปลูกผักได้สำเร็จ (ครั้งท่ 2) 0 0.00 12,000.00
7 มิ.ย. 56 ชี้แจงแกนนำย่อยทุกละแวกบ้านในที่ประชุมหมู่บ้านเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาจากการปลูกผักรับประทานที่บ้าน 0 0.00 5,500.00
11 มิ.ย. 56 ประชุมทีมแกนหลักโครงการเพื่อชี้แจงกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการในงานวันครบรอบ 10ปี รพ.จุฬาภรณ์ 0 0.00 1,800.00
2 ก.ค. 56 ประทุมทีมงานในกลุ่มแกนนำหลักเพื่อชี้แจงกิจกรรมเนื่องในงานวันครบรอบ 10 ปี รพ.จุฬาภรณ์3 กค.56 และบอกกล่าวปัญหาโรคพืชที่มากับเชื้อราในพืช 0 0.00 1,300.00
3 ก.ค. 56 จัดโชว์ผลิตภัณฑ์และพืชผักที่ปลูกไว้รับประทานที่บ้านตามธาตุเจ้าเรือนทั้ง 4 ธาตุ 0 0.00 1,100.00
21 ก.ค. 56 ติดตามโครงการโดย สจ.รส. 0 0.00 1,500.00
23 ก.ค. 56 นัดหมายแกนนำเพื่อชี้แจง/ปรึกษาหารือรายละเอียดในวันประกวดกระเช้าผักในวันที่ 26 กค.56 0 0.00 1,400.00
26 ก.ค. 56 ประกวดนวตกรรมจากผักปลอดสารพิษคือการประกวดกระเช้าผักในงานวันส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 0 0.00 8,400.00
30 ก.ค. 56 จัดเวที่ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อแชร์ประสบการณ์จากผู้ที่ประสบความสำเร็จในการปลูกผักปลอดสารพิษ 0 0.00 7,000.00
7 ส.ค. 56 ประชุมทีมคณะแกนนำย่อย เพื่อติดตามผลการทำเชื้อราไตรโคเดอร์มาร์ให้ได้ผลสำเร็จ 0 0.00 6,000.00
11 ส.ค. 56 นัดประชุมแกนนำหลัก 15 คน เพื่อนักหมายชี้แจงรายละเอียดของการถอดบทเรียน 0 0.00 1,300.00
16 ส.ค. 56 ประชุมคณะแกนนำหลัก และปราชญ์ชาวบ้าน 40 คน ชี้แจงหลักเกณฑ์และรายละเอียดในการถอดบทเรียน 50 0.00 4,000.00
7 ก.ย. 56 รวบรวมเอกสารเพื่อจัดทำเป็นรูปเล่มที่สำเร็จรูปของโครงการ 0 0.00 3,500.00
28 - 29 ก.ย. 56 ร่วมเวทีคนใต้สร้างสุขภาคใต้ 0 0.00 -
30 ก.ย. 56 จัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ 0 0.00 -
รวม 50 0.00 39 115,600.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

-  ประชุมทีมคณะกรรมการก่อนและหลังทำกิจกรรมทุกเดือน -  จัดเวที่เสวนาหมู่บ้านและคัดเลือกแกนนำการดำเนินโครงการในรูปแบบของคณะปฏิบัติงานและจัดทำแผนปฏิบัติการต่อเนื้อง -  ปราชญ์ชาวบ้านชี้แจงสถานการณ์ของโรคเรื้อรังในหมู่ที่ 5 ตำบลามตำบล เพื่อให้ชุมชนเห็นความสำคัญของปัญหาสุขภาพ - อาศัยบุคคลตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาสุขภาพ เรื่องโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์ หันมาบริโภคผักปลอดสารพิษที่ปลูกด้วยตนเองในครอบครัว -เสนอแกนนำใกล้บ้าน 50 คนเพื่อเป็นทีมนำดำเนินงาน -แกนนำระดมความคิดเพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้สามารถปลูกผักได้ เช่น การใช้ล้อรถ  รางไม้ไผ่ กระสอบปุ๋ย  เกิดกิจกรรมต่อเนื่องเช่น เกิดของชำร่วยเมล็ดผัก
-แกนนำแยกย้ายไปปฏิบัติชุมชนของตนเอง  และนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน (เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งวัน รวม 5  ครั้ง) -แกนนำรวมกลุ่มชาวบ้านร่วมปลูกผักปลอดสารพิษอย่างมีคุณภาพ โดยร่วมกันทำปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ  และเมคนิคการปลูกผัก -เลือกแกนนำ 10 คนเพื่อเป็นวิทยากรถ่ายทอด และติดตามงานในหมู่บ้าน แบบ แกนนำ 1 คน ต่อ 10คน -สร้างความเชื่อมั่นและความยั่งยืนในการบริโภคผัก และการใช้นวตกรรมการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นปลูกผักปลอดสารพิษข้างบ้านส่งเสริมการใช้พืชผัก แทนวัสดุอื่นๆ ในงานประเพณีวัฒนธรรม เช่น กระทงผัก ของชำร่วยผัก  และอื่นๆตามความคิดของชาวบ้าน -ถอดบทเรียนกรดำเนินโครงการ -ได้เอกสารสรุปการดำเนินงานและสรุปโครงการฉบับสมบูรณ์ -

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย yaowalak yaowalak เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 14:50 น.