stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการบ้านดอนทะเลร่วมใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01781
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 188,970.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเกียรติศักดิ์ สุขใส
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านดอนทะเล หมู่ที่ 2 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.5243654436536,99.954248091619place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 16 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (188,970.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ชุมชนมีแนวทางการจัดการขยะ

ปริมาณขยะในชุมชนลดลง

2 เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการกับขยะ

80%ในชุมชนสามารถแยกขยะและลดขยะในชุมชน

3 เพื่อให้ชุมชนมีกติการ่วมกันเพื่อการจัดการกับขยะ

เกิดกติการ่วมกันในชุมชน เพื่อการลดขยะของชุมชน

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.1ระชุมชาวบ้านเพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงโครงการ 1.2จัดประชุมเด็กกลุ่มหอยทากและเด็กในโรงเรียน 50 คน ร่วมกับกลุ่มแกนนำและอาชีพเพื่อแบ่งความรับผิดชอบเป็น 5โชนๆละ10 คน เตรียมการสำรวจข้อขยะเกี่ยวกับที่มาของขยะ ปริมาณและประเภทของขยะจาก ครัวเรือน อาชีพ โรงเรียน และวัดในชุมชุน 1.3กลุ่มเด็กและแกนนำภาคีในชุมชนร่วมกันสำรวจขยะ 1.4กลุ่มเด็ก เยาวชนและแกนนำภาคีและโรงเรียนร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจและหาแนวทางการจัดการกับขยะในครัวเรือน กลุ่มอาชีพ โรงเรียนและในชุมชนของกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ 2.1กลุ่มเด็กแบ่งรับผิดชอบครัวเรือนในโชนของตนเอง 5 โซน ๆ ละ 10 คน รับผิดชอบคนละ 5 ครัวเรือน 2.1.1 เด็กในแต่ละโซนเป็นสายตรวจเยาวชนตาวิเศษ คอยติดตามผลตรัวเรือนในการแยกขยะและลดปริมาณขยะพร้อมทั้งจัดเก็บขยะในชุมชน 3 ครั้ง 2.1.2 เด็กและประชาชนร่วมกันทำที่ใส่ขยะที่แยกแล้วเพื่อแยกขยะภายในพื้นที่ เช่น ช่องกระป่อง ช่องพลาสติกและช่องกระดาษ จำนวน 16 อัน 2.1.3 เด็กและประชาชนร่วมหันทำตะตร้าจ่ายตลาดด้วยเส้นพลาสติกเหนียวสำหรับรัดของขนาดยาว 15 นิ้ว กว้าง 10 นิ้ว สูง 17 นิ้ว มีหูหิ้ว จำนวน 50 ใบ 2.1.4 ฝึกเด็กไปประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดการขยะทางวิทยุชุมชน คลื่น FM 104.0Hz. และทางหอกระจายข่าวทุกเดือน 2.1.5 จัดเวทีแลกเปลี่ยนในการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงงานร่วมกันของเด็กในแต่ละโซน 2 ครั้งในการดำเนินการเพื่อการเรียนรู้ปรับปรุงงานร่วมกัน 2.2.1 กลุ่มอาชีพในชุมชนทำกิจกรรมดังนี้   1) ทำบายศรี ขันหมากด้วยใบตองแทนกระดาษ   2) ฝึกการนำถุงน้ำยาปรับผ้านุม 2.1.3 เด็กและประชาชนร่วมกันทำตะกร้าจ่ายตลาดด้วยเส้นพลาสติกเหนียวสำหรับรัดของ ขนาดยาว 15 นิ้ว กว้าง10 นิ้ว สูง 17 นิ้ว มีหูหิ้ว จำนวน 50 ใบ 2.1.4 ฝึกเด็กไปประชาสัมพันธ์เรื่อง การจัดการขยะทางวิทยุชุมชน คลื่น FM 104.0 Hz. และทางหอกระจายข่าวทุกเดือน 2.1.5จัดเวทีแลกเปลี่ยนในการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงงานร่วมกันของเด็กในแต่ละโซน 2 ครั้งในการดำเนินการเพื่อการเรียนรู้ปรับปรุงงานร่วมกัน 2.2.1 กลุ่มอาชีพในชุมชนทำกิจกรรมดังนี้ 1) ทำบายศรี ขันหมากด้วยใบตองแทนกระดาษและพลาสติก 2) ฝึกการนำถุงน้ำยาปรับผ้านุ่มมาทำดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อนำไปใช้ในการจัดงานในชุมชน 3)ฝึกทำเสวียนหม้อ โดยใช้ก้านมะพร้าวแทนพลาสติก 4)ฝึกการแทงหยวก ใช้ต้นกล้วยตานีแทนโฟม 5)ทำข้าวหมาก ใช้ใบตองแทนถ้วยกระดาษ 6)กลุ่มปลาเปรี้ยว ใช้ใบตองแทนถุงพลาสติก 7)ทำห่อหมก ใช้ใบตองแทนถ้วยกระดาษ 8)กลุ่มทำกุ้งส้ม ใช้ขวดแก้วที่ใช้แล้วมาบรรจุ แทนถุงพลาสติก 2.2.2 กลุ่มเยาวชนหอยทากจัดกิจกรรม ดังนี้
1) เก็บขยะในที่สาธารณะเดือนละ 1 ครั้ง รวม  เรื่องการจัดการขยะทางวิทยุชมชน 2.2.3 กลุ่มอสม. รณรงค์เรื่อง อันตรายของการใช้พลาสติกใส่อาหารด้วยการแจกแผ่นพับ 2.2.4 กลุ่มสตรีทำน้ำยาเอนกประสงค์ เพื่อสารเคมีและลดขยะจากขวดบรรจุภัณฑ์ 2.2.5กลุ่มสัจจะ ดำเนินการเรื่อง การออมเงินที่เกิดจากการขายขยะดังนี้ 1)จัดให้มีการขายขยะจากการคัดแยก 2)จัดการเปิดบัญชีจากเงินขายขยะโดยให้เด็กแต่ละโซนครึ่งหนึ่งและอีกเข้าบัญชีกองทุนขยะของชุมชน 2.2.6แกนนำและกลุ่มอาชีพจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 ครั้ง
2.3โรงเรียนมีกิจกรรม ดังนี้ 1)สร้างดีเจน้อย ประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวของโรงเรียนและประชาสัมพันธ์ทางวิทยุชุมชน คลื่น FM 104.0 Hz. เรื่อง การจัดการขยะ 2)แม่ค้าที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียนห้ามใช้ถุงพลาสติกและโฟมใส่อาหาร 3)ให้เด็กนำภาชนะ เช่น ถ้วย ถาดหลุม มาใส่อาหารแทน 4)กล่องนมที่ดื่มแล้วนำมาทำความสะอาดและเก็บนำไว้จำหน่าย 2.4 ประชาชนร่วมกันทำกิจกรรมที่วัดดังนี้ 1)ร่วมความสะอาดวัด เดือนละครั้งและวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันสงกรานต์ วันสาทรเดือนสิบ วันทอดกฐิน 2)นำเข่งใส่ขยะมาผูกไว้ที่ต้นไม้พร้อมทั้งเขียนข้อความเชิญชวนให้นำขยะมาใส่ในถุง เช่น หนูหิวขยะนะจ๊ะ 2.5จัดประชุมเวทีชุมชนเพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานที่ผ่านของโครงการให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าร่วม

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2555 15:20 น.