assignment
บันทึกกิจกรรม
เจ้าหน้าที่ สจรส.มอ.ติดตามโครงการครั้งที่ 528 กันยายน 2556
28
กันยายน 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายประชุมกับ มอ.

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายประชุมกับ มอ.

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายประชุมกับ มอ.

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
อ.นัยนา หนูนิล
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

จัดเวทีประชาคมรับฟังตวามติดเห็นนำไปสู่มาตรการการจัดการขยะในชุมชนอย่างยั่งยืน22 กันยายน 2556
22
กันยายน 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์

1เพื่อทบทวนวัตถุประสงค์โครงการและรายละเอียดของกิจกรรมนำไปสู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืนต่อไป 2.ฟังความคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ในการต่อยอดโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ภาคเช้า 1.ลงทะเบียนมีผู้เข้าร่วม 100 คน 2.วิทยากรเตรียมความพร้อม 3.พิธีกรดำเนินรายการชี้แจงขั้นตอนการประชุม 4.ผญบ.รายงานความก้าวหน้าของชุมชนพูดถึงความประทับใจที่มีต่อโครงการซึ่งคอยสนับสนุนให้กิจกรรมของชุมชนขับเคลื่อนได้อย่างเข้มแข็ง สามารถนำจุดเด่นหลายประการ นำไปปฏบัติต่อไปได้ เช่น การประชุมปรึกษาหารืออยู่เนืองนิตย์ การฝึกแกนนำให้มีศักยภาพเฉพาะด้านรองรับการพัฒนาในสังคมยุคใหม่ เป็นต้น
2.นายเกียรติศักดิ์ สุขใส ผู้รับผิดชอบโครงการได้กล่าวทบทวนวัตถุประสงค์ที่มาของโครงการ แหล่งทุนสนับสนุน หน่วยงานที่ให้ความสนับสนุน กล่าวถึงผลกระทบเชิงบวก เช่นมีกลุ่มองค์กรเกิดขึ้นมากมาย องค์กรภายนอกชุมชนรู้จักชุมชนของเรามากขึ้นพร้อมทั้งการต่อยอดโครงการหลายอย่าง เช่น โครงการอนุรักาป่าชายเลน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน เป็นต้น 3. นายวรรโณ สังขพงค์ ได้นำเสนอร่างโครงการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าชายเลน  เช่นหมู่บ้านชายทะเล พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ วิถีชีวิต การดูแลป่าชายเลน พร้อมรายงานความก้าวหน้า 4.นางเบญจมาศ ภาระเพิง ได้พูดถึงการก่อตั้งกลุ่มเยาวชนหอยทาก วัตถุประสงค์และการทำกิจกรรมพร้อมทั้งแสดงความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมเล็กๆ ในการพัฒนาชุมชน ภาคบ่าย 1.นางไกรวรา เข็มแดง กำนันตำบลปากพูน ได้บรรยายสรุปโครงการพัฒนาตำบล ซึ่งดำเนินงานโดยตำบลปากพูน สรุปดังนี้ 1.ถนนสายท่าแพ-ปากพยิง จะพัฒนาเป็นถนนสวยงาม 2.ดูแลพัฒนาคลองปากพูนให้เป็นธรรมชาติที่สวยงาม มีเรื่องเล่าต่างๆมากมาย 3.การอนุรักษ์ป่าชายเลนสร้างความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ได้ชื่นชมชุมชนของเราที่มีศักยภาพเข้มแข็งพร้อมร่วมกันพัฒนาตำบลเป็นอย่างดี

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในโครงการ 2.เห็นคุณค่าของทรัพยากรในชุมชน 3.รู้สึกภาคภูมิใจที่ชุมชนของเรามีศักยภาพหลายด้านพร้อมพัฒนาร่วมองค์กรต่างๆ ได้

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

 

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

กลุ่มอาชีพนำถุงน้ำยาปรับผ้านุ่มมาทำดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อนำไปใช้ในการจัดงานภายในชุมชน21 กันยายน 2556
21
กันยายน 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนใช้วัสดุและของเหลือใช้ในครัวเรือน เพิ่มมูลค่า ลดขยะ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ภาคเช้า 1.ลงทะเบียนมีผู้เข้าร่วม 10 คน 2.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ 3.วิทยากรอธิบายวิธีทำพร้อมทั้งสาธิตดังนี้ อุปกรณ์ที่ใช้ 1.กรรไกร 2.สก็อตเทปใส 3.ฟลอราเทป 4.ลวดสำหรับทำก้าน 5.ซองน้ำยาปรับผ้านุ่ม 6.ก้านมะพร้าว วิธีทำ 1.นำซองน้ำยาปรับผ้านุ่มที่ล้างสะอาดและผึ่งไว้แห้งแล้ว มาตัดแบ่งเป็นสองส่วนกว้าง 6 ซม. กับ 8 ซม. 2.นำซองน้ำยามาพับแล้วใช้กรรไกรซอยให้เป็นฝอยเล็กๆอย่าให้ขาดจากกัน ทำเหมือนกันทั้ง 2 ชิ้น 3.นำชิ้นเล็กขนาด 6 ซม.ที่ซอยแล้วมาพันกับลวดใช้เทปใสพันให้แน่น(ทำเกสรดอกไม้) 4. นำชิ้นขนาด 8 ซม.ที่ซอยแล้วมาทับชิ้นที่ 1 ใช้เทปใสพันให้แน่น แล้วใช้ฟลอราเทปพันกับเทปใส พันลงมาจนถึงก้านตามต้องการจะได้ดอกไม้ประดิษฐ์จากของเหลือใช้ที่สวยงาม ใช้ประโยชน์ได้ยาวนาน ภาคบ่าย 1.ฝึกปฏิบัติ 2.สรุปผล

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในกิจกรรม
2.เห็นคุณค่าของวัสดุที่เหลือใช้ 3.เป็นแบบอย่างของแนวคิดเชิงสร้างสรร 4.สามารถทำดอกไม้ประดิษฐ์ใช้เองได้และรวมกลุ่มประดิษฐ์เพื่อรับงานบริการในชุมชนได้ และเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายกลุ่มอาชีพต่อไป

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

เด็กและประชาชนร่วมกันทำความสะอาดวัดและที่สาธารณะเดือนละครั้ง ๆ ที่ 1015 กันยายน 2556
15
กันยายน 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของคนทุกวัย 2.สร้างความผูกพันสร้างจิตอาสา

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ลงทะเบียนมีผู้เข้าร่วม 50 คน 2.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ 3.แบ่งกลุ่มออกปฏิบัติงานดังนี้ กลุ่มที่ 1 เก็บขยะริมถนน สายหัวคลอง กลุ่มที่ 2 เก็บขยะโซนบางคู กลุ่มที่ 3 เก็บขยะบริเวณวัด
4.สรุปผล

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ทุกคนดีใจเพราะขยะมีน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด สมาชิกในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 2.กลุ่มเด็กเยาวชนหอยทากได้รับความชื่นชมและเป็นที่รู้จักกว้างขวาง เริ่มมีหลายหมู่บ้านตั้งกลุ่มตาม เช่น ม.11 มีกลุ่มนกอีโก้ง ม.1 มีกลุ่มเยาวชน เป็นต้น

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

กลุ่มอาชีพทำเสวียนหม้อโดยใช้ก้านมะพร้าวแทนพลาสติก14 กันยายน 2556
14
กันยายน 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนใช้วัสดุและวัตถุดิบจากธรรมชาติในชุมชน 2.อนุรักษ์ภูมิปัญญาเพิ่มมูลค่า เพื่อลดปัญหาขยะอย่างยั่งยืนจากภายนอกชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ภาคเช้า 1.ลงทะเบียนมีผู้เข้าร่วม 10 คน 2.ผู้รับผิดชอบชี้แจงวัตถุประสงค์ 3.วิทยากรอธิบายวิธีทำ พร้อมทั้งสาธิตดังนี้ วัสดุที่ใช้ 1.ก้านมะพร้าวสด 105-150 ก้าน แล้วใบเล็กหรือใหญ่ 2.เชือกหรือลวด 3.คีบสำหรับดึงก้าน วิธีทำ 1.นำก้านมะพร้าวมาแบ่งเป็นกอง ๆละ 15 ก้าน 7 กอง นำมาสานขัดกันไปมาเพื่อทำส่วนฐานของเสวียนหม้อ เมื่อทำส่วนฐานเสร็จก็แบ่งก้านมะพร้าวจาก 15 ก้าน เป็นกองละ 5 ก้านแล้วสานสลับไปมาจะเป็นลายสองหรือลายสามก็ได้แล้วแต่ถนัด ข้อควรระวังอย่าให้ก้านมะพร้าวซ้อนกันเพราะเวลาสอดจะทำให้ก้านมะพร้าวหักได้ สานจนส่วนของก้านมะพร้าวเหลือปลายเล็กจัดตัวตะกร้าให้แน่นและจัดทรงให้สวยงาม 2.คว่ำตะกร้าเพื่อสานส่วนฐานล่างของตะกร้าทำแบบเดียวที่สานตัวตะกร้าจนเหลือหางก้านมะพร้าวส่วนเล็กสุดถักเป็นเปียเพื่อให้ฐานแน่นเก็บให้เรียนร้อย ตัดส่วนที่เหลือเล็กๆทิ้งจะได้เสวียนหม้อที่สวยงาม ภาคบ่าย 1.ฝึกปฏิบัติ 2.สรุปผล

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในวัตถุแระสงค์ 2.เห็นคุณค่าของวัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่นที่สามารถทำประโยชน์หรือเพิ่มมูลค่าได้ 3.วิทยากรมีความภาคภูมิใจและเต็มใจถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ชุมชนได้เป็นอย่างดี 4.สามารถทำเสวียนหม้อใช้เองได้

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

แกนนำประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เดือนละครั้ง ๆที่ 77 กันยายน 2556
7
กันยายน 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อรับรู้ข้อมูลโครงการและองค์กรต่างๆ 2.เพื่อฝึกฝนแกนนำให้มีศักยภาพ 3.เพื่อจัดการความรู้ให้เกิดผล

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ภาคเช้า 1.ลงทะเบียนมีผู้เข้าร่วม 10 คน 2.พิธีกรดำเนินการประชุมชี้แจงลำดับขั้นตอนและเชิญผู้มีหน้าที่ชี้แจงตามลำดับ 3.ผู้รับผิดชอบโครงการได้ทบทวนกิจกรรมและหารือกำหนดวันเพื่อทำกิจกรรมเดือนนี้ ดังนี้ -14 ก.ย. 56 จัดกิจกรรมกลุ่มอาชีพทำเสวียนหม้อ -15 ก.ย. 56 จัดกิจกรรมเด็กและประชาชนร่วมกันทำความสะอาดวัดและที่สาธารณะครั้งที่ 10 -21 ก.ย. 56 จัดกิจกรรมกลุ่มอาชีพนำถุงน้ำยาปรับผ้านุ่มมาทำดอกไม้ประดิษฐ์ -22 ก.ย. 56  จัดกิจกรรมเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็น นอกจากนี้ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงผลกระทบเชิงบวกจากการทำโครงการ สสส. คือ วันที่ 14-15 ก.ย. 56 ทางกำนันตำบลปากพูนได้เชิญแกนนำ 2 คน ร่วมกับแกนนำอีกหลายหมู่บ้านศึกษาดูงานเรื่องสิ่งแวดล้อม ที่ตำบลลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี ดูแนวทางการพัฒนาชุมชน การอนุรักษ์แชยเลน การส่งเสริมอาชีพจากวัสดุในท้องถิ่น เช่น การทำกะปิ การทำใบจาก อาจจะมาร่วมกิจกรรมทำความสะอาดวัดและที่สาธารณะไม่ได้และในวันที่ 17 ก.ย ได้รับเชิญจากทันฑสถานวัยหนุ่ม ให้บรรยายเรื่องความพอเพียงให้น้องนักโทษฟัง เป็นต้น  และได้เร่งทำกิจกรรมให้เสร็จภายในวันที่ 22 ก.ย. นี้ เพื่อปิดโครงการ ภาคบ่าย 1.ผู้ใหญ่บ้านได้กล่าวชื่นชมการทำงานของทีมงานที่ลุล่วงไปด้วยดีและให้ช่วยกันเฝ้าระวังการทิ้งขยะในจุดเสี่ยงต่างๆ ที่ง่ายต่อการทิ้ง สำหรับที่ทำการผู้ใหญ่บ้านกำลังปรับปรุงเพื่อเป็นที่ประชุมอีกด้วย อันเป็นผลมาจากการทำโครงการดังกล่าว นายวรรโณ  สังขพงศ์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าของโตรงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยสรุปว่าทาง อบจ.ได้บรรจุเป็นข้อบัญญัติปี 57 แล้ว
3.กลุ่มเกลียวทองได้เล่าถึงเรื่องการสัมมนาร่วมกับพีดีเอ ที่โรงเรียนปากพูน เพื่อหาแนวทางพัฒนากลุ่มต่อไปนอกจากนี้ทางกลุ่มกำลังเตรียมตัวไปจัดแสดงสินค้าร่วมกับบริษัทเซฟรอน ที่เมืองทองธานีในต้นเดือนหน้าอีกด้วย 4.ธนาคารพัฒนาหมู่บ้านได้เล่าถึงการร่วมสัมมนากับ พีดีเอ และหาแนวทางการพัฒนาของธนาคาร พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้เข้าแข่งขันกีฬาในเร็ว ๆ นี้

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ผู้ร่วมกิจกรรมได้เข้าใจรายละเอียดกิจกรรมพร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมตามลำดับ 2.มีความรู้สึกพึงพอใจในการร่วมรับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 3.มองเห็นแนวทางการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

แกนนำและกลุ่มอาชีพจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 231 สิงหาคม 2556
31
สิงหาคม 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในกิจกรรมต่างๆ 2.เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงใช้ประโยชน์ร่วมกัน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ภาตเช้า 1.ลงทะเบียนมีผู้เข้าร่วม 50 คน 2.เตรียมความพร้อม 3.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ 4.ผู้ใหญ่บ้านนำเสนอสถานการณ์โดยรวมของชุมชน ได้แก่ ชุมชนกำลังทำโครงการบ้านดอนทะเลร่วทใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ชุมชนกำลังทำโครงการสมัชชาต้านยาเสพติดต้นแบบ มีกลุ่มองค์กรที่สนับสนุนเสริมชุมชนอยู่ ได้แก่ ศูนย์สามวัย พีดีเอ กลุ่มเด็กเยาวชนหอยทาก กลุ่มเกลียวทอง กลุ่มเลี้ยงสัตว์น้ำบ้านดอนทะเล ธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเกิดใหม่ คือ กลุ่มปลูกผักในท่อซิเมนต์ กลุ่มรับเหมาทำอาหารในงานต่างๆ ทุกอย่างกำลังเดินหน้าไปได้อย่างสวยงาม ภาคบ่าย 1.นายวรรโณ  สังขพงศ์ นำเสนอการแก้ไขปัญหากองทุนเงินล้านที่ไม่เคลื่อนไหวมาหลายปี เพื่อที่จะให้มีศักยภาพร่วมขับเคลื่อนชุมชนอีกองค์กรหนึ่ง 2.มีแกนนำร่วมแสดงความคิดเห็นมากมาย 3.จากการประชุมดังกล่าวทำให้มีการคัดเลือกกรรมการชุดใหม่โดยมี นายเชาวลิต  วรรณมาศ เป็นประธาน โดยมั่นใจว่าจะปรับปรุงพัฒนากองทุนให้ก้าวหน้าต่อไป

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ผู้ร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในกิจกรรม 2.มีความเข้าใจในภาพรวมของชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีกลุ่มต่างๆ มากมาย 3.ผลจากการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสม่ำเสมอจะแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ เช่น การเริ่มต้นขับเคลื่อนกองทุนเงินล้านที่ไม่เคลื่อนไหวมาหลายปี เป็นต้น 4.ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชาต่อชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

กลุ่มอาชีพทำปลาเปรี้ยวใช้ใบตองแทนถุงพลาสติก25 สิงหาคม 2556
25
สิงหาคม 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนใช้วัสดุและวัตถุดิบจากธรรมชาติแทนถุงพลาสติก 2.เพื่ออนุรักษืภูมิปัญญาเพิ่มมูลค่าเพื่อลดปัญหาขยะอย่างยั่งยืนจากภายนอกชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ภาคเช้า 1.ลงทะเบียนมีผู้เข้าร่วม 10 คน 2.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ 3.วิทยากรอธิบายวิธีทำ พร้อมสาธิต ดังนี้ วัสดุ 1.ปลานิล 2.เกลือ 3.น้ำตาล 4.ข้าวคั่วบด วิธีทำ นำปลานิลสดมาขอดเกล็ดตัดหัวเอาขี้ปลาออก ล้างให้สะอาดหมักเกลือไว้ 1 คืน นำมาปลามาล้างใหม่อีกครั้งให้สะอาด ผึ่งให้ปลาตัวแห้ง นำน้ำตาลมาคลุกกับปลาให้น้ำตาลละลายใส่ข้าวคั่วบด คลุกกับปลาให้ทั่ว ทิ้งไว้ 3 คืน แล้วนำมาปรุงอาหารได้ ภาคบ่าย
1.ฝึกปฏิบัติ
2.สรุปผล

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์
2.เห็นคุณค่าของวัตถุดิบจากธรรมชาติปราศขากสารเคมี รู้สึกปลอดภัย 3.สามารถทำปลาเปรี้ยวกินเองได้ หรือทำเป็นรายได้ของครอบครัว

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

กลุ่มอาชีพทำห่อหมกใช้ใบตองแทนถ้วยกระดาษ24 สิงหาคม 2556
24
สิงหาคม 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนใช้วัสดุจากธรรมชาติแทนพลาสติก 2.อนุรักษ์ภูมิปัญญาเพิ่มมูค่า เพื่อลดปัญหาขยะอย่างยั่งยืนจากภายนอกชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ภาคเช้า 1.ลงทะเบียนมีผู้เข้าร่วม 10 คน 2.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ 3.วิทยากรอธิบายวิธีทำพร้อมสาธิต ดังนี้ วัสดุที่ใช้ 1.ปลา หรือเนื้อปลาขูด 2.ผัก เช่น ใบชะพลู ใบเล็บครุฑ ปลีกล้วย ใบโหรภา 3.เครื่องแกงกะทิ 4.หัวน้ำกะทิ 5.น้ำตาล 6.กะปิ 7.เกลือ 8.ใบตอง วิธีทำ นำหัวกะทิเครื่องแกงน้ำตาลกะปิเกลือเล็กน้อยผสมให้เข้ากันคนจนละลาย ชิมดูเมื่อได้รสชาติตามต้องการให้นำเนื้อปลาที่เตรียมไว้มาใส่รวมกันคนจนเป็นเนื้อเดียวกัน หรือจะใช้เครืองปั่นก็ได้ นำผักที่เตรียมไว้ลงไปคลุก(ใส่ทีละห่อ)ผักจะเข้ากับเนื้อปลาแล้วนำมาใส่กระทงที่เตรียมไว้ นำไปนึ่งประมาณ 20 นาที ก็นำมารับประทานได้ ภาคบ่าย 1.ฝึกปฏิบัติ 2.สรุปผล

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้วใจในวัตถุประสงค์ 2.เห็นคุณค่าของวัสดุและวัตถุดิบจากธรรมชาติที่ปราศจากสารเคมี มีความปลอดภัย 3.สามารถทำกินเองในครวบครัวได้

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

จักเวทีแลกเปลี่ยนในการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงงานร่วมกันของเด็กครั้งที่ 218 สิงหาคม 2556
18
สิงหาคม 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อได้แสดงออกถึงความสามารถ ความคิดเห็นของ 2.ฝึกฝนการเป็นผู้นำด้านต่างๆ การทำงานเป็นทีม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ภาคเช้า 1.ลงทะเบียนมีผู้เข้าร่วม 50 คน 2.วิทยากรเตรียมความพร้อมด้วยการปรบมือ เล่นเกมส์ เล่านิทาน ร้องเพลง
3.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ 4.วิทยากรแบ่งกลุ่มเพื่อนำเสนอข้อมูลกำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้ นำเสนอเป็นทีมอย่างน้อย 3 คน ให้แสดงออกถึงความสามารถของแต่ละโซน เช่น การร้องเพลง การเต้น การเล่านิทาน เป็นต้น นำเสนอข้อมูลแต่ละโซน เช่น สภาพริมถนน การแยกขยะ การดูแลขยะภายในบ้าน ตลอดถึงความประทับใจที่ได้เห็นสิ่งต่างๆ มา ภาคบ่าย 1.วิทยากรเตรียมความพร้อม 2.นำเสนอข้อมูลแลกเปลี่ยนกัน 3.สรุปผล

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.เด็กนำเสนอข้อมูลในโซนของตนเองได้อย่างภาคภูมิใจ 2.เห็นความสามารถของเด็กที่หลากหลาย กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ
3.วิทยากรให้เด็กๆ แสดงความรู้สึกอย่างเต็มที่เกี่ยวกับความรักของแม่ เนื่องจากอยู่ในเดือนของวันแม่ เช่น เด็กบางคนสารภาพผิดต่อแม่ที่ไม่เชื่อฟังแม่ ทำให้ในที่ประชุมมีความตื้นตันใจ 3.เด็กๆ มีความประทับใจที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมและหากมีโอกาสก็จะร่วมกิจกรรมตลอดไป

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

กลุ่มอาชีพทำกุ้งส้มใช้ขวดแก้วที่ใช้แล้วแทนถุงพลาสติก17 สิงหาคม 2556
17
สิงหาคม 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนใช้วัสดุจากธรรมชาติแทนพลาสติก 2.อนุรักษ์ภูมิปัญญาเพิ่มมูค่าเพื่อลดปัญหาขยะอย่างยั่งยืนจากภายนอกชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ภาคเช้า 1.ลงทะเบียนมีผู้เข้าร่วม 10 คน 2.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ 3.วิทยากรอธิบายวิธีทำพร้อมสาธิต ดังนี้ วัสดุที่ใช้ 1.กุ้งขาว 2.เกลือเม็ด 3.น้ำผึ้ง 4. น้ำข้าวต้ม วิธีทำ 1.นำกุ้งมาล้างให้สะอาด ตั้งให้เสด็จน้ำ 2.นำกุ้งมาคลุกกับเกลือพอเค็มคนให้เข้ากันจนเกลือละลาย ตั้งทิ้งไว้ 1 คืน 3.นำกุ้งที่คลุกกับเกลือแล้วมาผสมกับน้ำข้าวต้ม น้ำผึ้ง ที่เตรียมไว้แล้ว คนให้เข้ากันทิ้งไว้ 7 วัน จึงนำมารับประทานได้ 4.ข้อพึงระวังกุ้งที่นำมาทำห้ามถูกน้ำฝน ห้ามล้างด้วยน้ำฝน
ภาคบ่าย 1.ฝึกปฏิบัติ 2.สรุปผล

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเจในวัตถุประสงค์ 2.เห็นคุณค่าของวัสดุจากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี
3.สามารถทำกุ้งส้มกินเองได้ รู้สึกปลอดภัยอย่างแท้จริง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

กลุ่ม อสม. รณรงค์เรื่องการจัดการขยะ14 สิงหาคม 2556
14
สิงหาคม 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์

1.เพิ่อให้ตระหนักในการจัดการขยะอย่างจริงจัง

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.มีผู้เข้าร่วม 10 คน 2.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ 3.แบ่งกลุ่มออกปฏิบัติงานด้วยการติดสติกเกอร์ตามบ้าน 4.สรุปผล

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ได้เห็นแผ่นสติกเกอร์ตามบ้านและร้านทั่วชุมชน 2.กระตุ้นให้มีจิตสำนึกในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 3.ได้รับคำชมที่ดีของกิจกรรม

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ติดตั้งข้อความเชิญชวนการจัดการขยะ13 สิงหาคม 2556
13
สิงหาคม 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อกระตุ้นให้ใส่ใจในการจัดการขยะของชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.มีผู้เข้าร่วม 5 คน 2.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ 3.แบ่งหน้าที่ออกปฏิบัติงาน ได้แก่ ติดแผ่นป้ายตามต้นไม้ ที่คัดแยกขยะ และบริเวณที่ห้ามทิ้งขยะ 4.สรุปผล

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.กระตุ้นให้สมาชิกในชุมชนไม่ทิ้งขยะเรี่ยราด 2.มีแผ่นป้ายทั่วชุมชน 3.ได้รับการชื่นชมว่าเป็นโครงการที่ดี พร้อมให้ความร่วมมือ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

เด็กและประชาชนร่วมทำความสะอาดวัดและที่สาธารณะเดือนละครั้ง ๆ ที่ 912 สิงหาคม 2556
12
สิงหาคม 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันของคนทุกวัย 2.สร้างความผูกพันสร้างจิตอาสา

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ลงทะเบียนมีผู้เข้าร่วม 50 คน 2.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ 3.แบ่งกลุ่มออกปฏิบัติงาน ดังนี้ กลุ่มที่ 1 เก็บขยะริมถนนรอบวัด กลุ่มที่ 2 เก็บขยะบริเวณวัด กลุ่มที่ 3 เก็บขยะริมถนนสายหัวคลอง 4.ประชุมสรุปผล

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ผู้ร่วมกิจกรรมรู้สึกภาคภูมิใจที่ขยะในชุมชนลดลง เช่น ไม่มีซากศาลพระภูมิ ไม่มีขยะกองโต 2.เป็นการร่วมกันทำความดีในวันแม่แห่งชาติ 3.ได้รับคำชมว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

เด็กในแต่ละโซนเป็นสายตรวจเยาวชนตาวิเศษคอยติดตามผลครัวเรือนในการคัดแยกขยะและการเก็บขยะในชุมชนครั้งที่ 311 สิงหาคม 2556
11
สิงหาคม 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ 2.เพื่อติดตามผลของครัวเรือนในการจัดการขยะ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ลงทะเบียนมีผู้เข้าร่วม 50 คน 2.วิทยากรเตรียมความพร้อมและนันทนาการด้วยการปรบมือ เล่นเกมส์ เล่านิทาน ร้องเพลง
3.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ 4.แบ่งกลุ่มปฏิบัติงานตามโซน ต่างๆ 6 โซน 5.สรุปผล

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ใช้รถประชาสัมพันธ์โครงการเปิดเพลงประจำกลุ่มหอยทาก เพื่อฝึกฝนให้เด็กกล้าแสดงออก 2.กระตุ้นให้ชุมชนสำนึกในการจัดการขยะได้เป็นอย่างดี 3.ฝึกให้เด็กรู้จักการเก็บข้อมูลและนำมาเสนอในที่ประชุมจากสิ่งที่เห็นมา 4.เด็กๆ มีความภูมิใจที่ได้รับการชื่นชมว่าเป็นกิจกรรมที่ดี ชาวบ้านพอใจที่ได้คัดแยกขยะ ขยะจึงลดลงอย่างเห็นได้ชัด

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

 

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

แกนนำประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เดือนละครั้งๆ ที่ 107 สิงหาคม 2556
7
สิงหาคม 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อรับรู้ข้อมูลของโครงการและองค์กรต่างๆ
2.เพื่อฝึกฝนแกนนำให้มีศักยภาพ 3.เพื่อจัดการความรู้ให้เกิดผลจริง

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ภาคเช้า 1.ลงทะเบียนมีผู้เข้าร่วม 10 คน 2.พิธีกรดำเนินการประชุม โดยชี้แจงลำดับขั้นตอนต่างๆ และเชิญผู้มีหน้าที่ชี้แจงตามลำดับ 3.ผู้รับผิดชอบโครงการได้ทบทวนกิจกรรมเมื่อเ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ได้มอบหมาย 2.เห็นความสำคัญของการประชุมถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาชุมชนที่ต้องปฏิบัติตลอดไป 3.การได้รับข้อมูลหลากหลายนับว่าเป็นประโยชน์นำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน 4.ภูมิใจที่หน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจชุมชนของเรา เชิญร่วมงานต่างๆ มากมายส่วนหนึ่งเป็นผลจากการทำกิจกรรมของโครงการ สสส.

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

เด็กและประชาชนร่วมทำความสะอาดวัดและที่สาธารณะเดือนละครั้ง (ครั้งที่ 8)27 กรกฎาคม 2556
27
กรกฎาคม 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของคนทุกวัย 2.สร้างความผูกพัน สร้างจิตอาสา

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ลงทะเบียนมีผู้เข้าร่วม 52 คน 2.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ 3.แบ่งกลุ่มออกปฏิบัติงาน กลุ่มที่ 1 กวาดขยะบริเวณวัด
กลุ่มที่ 2 เก็บขยะสนามกีฬา ริมถนน 4.รวมกลุ่มทำความสะอาดศูนย์สามวัย เนื่องในวโรกาสพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชวันที่ 28 ก.ค. 56
5.สรุปผลการทำกิจกรรม

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ทุกคนดีใจที่ได้ร่วมทำความดี เนื่องในวโรกาสพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช นับเป็นศิริมงคลต่อตนเอง 2.ขยะบริเวณวัดมีน้อยลง ขยะในสนามกีฬามีมากขึ้นเพราะมีแม่ค้ามาขายของช่วงตอนเย็น และมีคนออกกำลังกายมากขึ้น ทั้งเครื่องเล่นออกกำลังกาย ฟุตบอล เกทบอล
3.กลุ่มหอยทากได้ขอความร่วมมือกับผู้เล่นกีฬาแล้วได้การตอบรับที่ดี 4.เวลา 19.00 น. ได้ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรที่ศูนย์สามวัยปากพูน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
อ.นัยนา
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

แกนนำประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เดือนละครั้ง ๆ ที่ 926 กรกฎาคม 2556
26
กรกฎาคม 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อรับรู้ข้อมูลโครงการและจากองค์กรต่างๆ
2.เพื่อฝึกฝนแกนนำให้มีศักยภาพ 3.เพื่อจัดการความรู้ให้เกิดผลจริง

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ภาคเช้า 1.ลงทะเบียนมีผู้เข้าร่วม 10 คน 2.พิธีกรดำเนินการประชุมโดยชี้แจงลำดับขั้นตอนต่างๆของการประชุมและเชิญผู้มีหน้าที่ชี้แจงตามลำดับ 3.ผู้รับผิดชอบโครงการได้ทบทวนกิจกรรมของเดือนก่อน และของเดือนนี้ดังนี้ วันที่ 13 ก.ค. ได้จัดกิจกรรมกลุ่มอาชีพทำข้าวหมากใช้ใบตองแทนถ้วยกระดาษ วันที่ 21 ก.ค. เดินทางไป สจรส. มอ. เรื่องการติดตามโครงการ วันที่ 27 ก.ค. จัดกิจกรรมเด็กและประชาชนร่วมทำความสะอาดที่สาธารณะเดือนละครั้ง ๆ ที่ 8
-นอกจากนี้ได้เน้นถึงภาระหน้าที่ของผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการแต่ละฝ่าย เตรียมข้อมูลหลักฐาน เอกสารต่างๆให้พร้อมเพื่อการตรวจสอบของ สจรส. ในวันที่ 3 สิงหาคมนี้ ที่ อำเภอท่าศาลา เพราะว่าเราไม่พร้อมเมื่อวันที่ 21 ก.ค. ที่ผ่านมา และได้ทบทวนรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ในงวดที่ 2 เพื่อความเข้าใจเป็นเบื้องต้นก่อนในที่ประชุม -ได้เล่าถึงผลการแข่งขันกีฬาเกทบอลของเทศบาลเมืองปากพูน ซึ่งหมู่ท่ 2 เป็นผู้ชนะเลิศ การแข่งเกทบอลนานาชาติ ทีมเราได้ประสบการณ์ดีๆมากมายจากนักกีฬาญี่ปุ่น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย อินเดีย ยุโรป และกีฬาเกทบอลของศูนย์สามวัยเราได้ที่ 3 ของภาคใต้
-ได้เล่าถึงการพัฒนาหัวหน้าหน่วยขิง ธกส. ที่ยกระดับให้มีค่าตอบแทนเป็นชิ้นงาน -ได้ฟังการบรรยายการปลูกผักสวนทางของลุงสงวน ปราชญ์ชาวบ้านจากจ.กระบี่ในงานเกษตรแฟร์ ม.วลัยลักษณ์ โดยทำเล่นๆ ง่ายๆ เช่น ปลูกต้นไม้ตั้งบนดิน บนพื้น บนจานดาวเทียม แล้วเอาปุ๋ยคอกพูนรอบๆต้นและอื่นๆอีกมากมาย ภาคบ่าย 1.ผู้ใหญ่บ้านได้กล่าวชื่นชมในความร่วมมือของพวกเราที่ทำให้งานแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ดอนทะเลเกมส์ครั้งที่ 19 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เสร็จงานก็ไม่มีเศษขยะให้เห็น ตลอดทั้งวัน ได้ซึมซับเรื่องการจัดการขยะตลอดเวลาทั้งขบวนพาเหรด พิธีเปิด การดูแลขยะในกลุ่มสีต่างๆ นอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชในคืนวันที่ 27 ก.ค. นี้เวลา 19.00 น. ณ.ศูนย์สามวัยปากพูน 2.กลุ่มเด็กเยาวชนหอยทากได้กล่าวสรุปภาพรวมการเก็บขยะของเทศบาลเมืองปากพูน ระยะนี้ไม่ค่อยมาเก็บเป็นเวลา ทิ้งช่วงไว้นาน ขยะที่รวมไว้กลายเป็นกองโต นี่คือปัญหาหนึ่ง ได้ประสานกองสาธารณะสุขเทศบาลพบว่ามีรถขนขยะน้อย
-นอกจากนี้ได้แสดงความดีใจที่พวกเราได้ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของนักศึกษาแพทย์ที่เข้ามาฝึกงานก่อนนักศึกษาแพทย์กลับได้ร่วมจัดเวทีประชาคมทำโครงการเรื่องสุขภาพ เราเลือกความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นโครงการนำเสนอให้ทางเทศบาลเมืองพิจารณาต่อไป 3.แกนนำ อสม. ได้เสนอข้อมูลทาง รพสต. ดังนี้
-นายอำเภอมีความห่วงใยถึงชาวบ้านเรื่องการระบาดของไข้เลือดออกให้ระมัดระวังสังเกตอาการเป็นต้น
-กองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลเมืองปากพูนเชิญเข้าร่วมโครงการชุมชนร่วมใจอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคในวันพุธ  ที่ 31 นี้ -แกนนำ อสม. ของเราได้เป็นตัวแทนของ รพสต.ปากพูนเข้าประกวดการนำเสนอข้อมูลด้านส่งเสริมสุขภาพชุมชนตามแนวทางโครงการบ้านดอนทะเลร่วมใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อมในวันที่ 1 สิงหาตมนี้ 4.แสดงความคิดเห็น 5.สรุปผล

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 2.การประชุมเป็นเครื่องมือในการทำกิจกรรมอย่างหนึ่ง จึงเห็นความสำคัญของการประชุมมากขึ้น 3.การได้รับข้อมูลขององค์กรต่างๆ นับว่าเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองในโอกาสต่อไป
4.รับรู้ว่าในระยะหลังมานี้องค์กรต่างๆในตำบลสนใจชุมชนหมู่ 2 มากขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการจัดกิจกรรมของโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
อ.นัยนา
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

เบิกค่าใช้จ่ายไปประชุมกับ มอ.22 กรกฎาคม 2556
22
กรกฎาคม 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายประชุมกับ มอ.

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายประชุมกับ มอ.

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายประชุมกับ มอ. ในวันประชุมติดตามโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
อ.นัยนา หนูนิล
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

กลุ่มอาชีพทำข้าวหมากใช้ใบตองแทนถ้วยกระดาษ13 กรกฎาคม 2556
13
กรกฎาคม 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนใช้วัสดุจากธรรมชาติแทนพลาสติก 2.อนุรักษ์ภูมิปัญญาเพิ่มมูลค่า เพื่อลดปัญหาขยะอย่างยั่งยืนจากภายนอกชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ลงทะเบียนมีผู้เข้าร่วม 10 คน 2.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ 3.วิทยากรอธิบายวิธีทำ พร้อมสาธิต ดังนี้ 1.นำข้าวเหนียวขาวและข้าวเหนียวดำอย่างละครึ่งกิโล มาผสมกัน ล้างให้สะอาด 2.ใส่น้ำในข้าวเหนียวให้พอท้วม นำมานึ่งให้ข้าวเหนียวสุกพอดี 3.เมื่อสุกดีแล้วนำมากระจายบางๆ บนถาด 4.นำแป้งมาบดให้ละเอียด 5.นำข้าวเหนียวที่เย็นดีแล้วมาคลุกกับแป้งป่นให้เข้ากันดี 6.เจียนใบตองให้หัวเรียวท้ายเรียว 7.เอาใบตองขนาดเล็กมารองข้าวเหนียวในห่อ 8.ใส่ข้าวเหนียวในห่อเสร็จแล้ว รัดด้วยใบมะพร้าว กลัดด้วยก้านมะพร้าว
9.วางทิ้งไว้ 2 คืนแล้ว นำมารับประทานได้ ไม่ต้องใช้ภาชนะโฟม หรือถ้วยพลาสติกเลย ภาคบ่าย 1.ฝึกปฏิบัติ 2.สรุปผล

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ 2.เห็นคุณค่าของวัสดุของธรรมชาติที่ปราศจากสารเคมี รู้สึกปลอดภัยอย่างแท้จริง 3.สามารถทำข้าวหมากกินเองได้

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
อ.นัยนา
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะของโครงการในงานกีฬาสัมพันธ์ดอนทะเลเกมส์ครั้งที่ 1930 มิถุนายน 2556
30
มิถุนายน 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและรวมพลังของชุมชน 2.เพื่อให้คนทุกวัยได้แสดงศักยภาพของตนเอง

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.มีผู้เข้าร่วม 500 คน 2.ใช้กลุ่มสีฟ้าเป็นขบวนพาเหรด ถือแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตะกร้าจ่ายตลาด โชว์ที่แยกขยะให้โดดเด่น โดยทีมนักศึกษาแพทย์จาก ม.มหิดล 3.กิจกรรมในพิธีเปิดใช้เด็กเยาวชนกลุ่มหอยทากเป็นพิธีกรภาคภาษาไทยภาษาจีน ภาษาอังกฤษ เป็นนักร้อง นักแสดง เนื้อหาในการแสดงเน้นให้เห็นการขัดการขยะของโครงการ ปิดท้ายด้วยการแสดงชุดระเซิ้งอีสาน ขยะบ้านเฮาบ่มี ฝึกซ้อมโดยทีมเด็กเยาวชนหอยทาก 4.ตลอดการแข่งขันก็มีกฏกติกาให้กลุ่มสีดูแลขยะเมื่อเสร็จงานต้องไม่มีขยะ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีผู้เข้าร่วมงานมีความประทับใจในขบวนพาเหรดที่ทำได้อย่างสวยงามโดดเด่น 2.ผู้เข้าร่วมงานมีความรู้สึกทึ่ง ในการแสดงของนักแสดงของเราทำให้มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน 3.ประธานเปิดงานคือ นายอำเภอเมือง ชื่นชมประชาชนหมู่ที่ 2 มาก รวมทั้งนายกเทศบาลเมืองปากพูนพร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.โรงเรียน ผอ.รพ.สต. ผอ.ศูนย์สามวัยปากพูน และว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ. ผู้นำองค์กรต่างๆ ต่างรู้สึกพอใจในกิจกรรมตรั้งนี้ด้วยกัน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
อ.นัยนา
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

แกนนำและกลุ่มอาชีพจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 115 มิถุนายน 2556
15
มิถุนายน 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในกิจกรรมต่างๆ 2.เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ภาคเช้า 1.ลงทะเบียนมีผู้เข้าร่วม 50 คน 2.เตรียมความพร้อม 3.ผูรับผิดชอบโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ 4.ผู้ใหญ่บ้านนำเสนอสถานการณ์โดยรวมของชุมชน ดังนี้ -ชุมชนกำลังทำโครงการบ้านดอนทะเลร่วมใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม -ชุมชนกำลังทำโครงการสมัชชาต้านยาเสพติดต้นแบบ -รับการกับสถานการณ์ไข้เลือดออกในช่วงหน้าฝนนี้ ภาคบ่าย 1.โรงเรียนนำเสนอการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ดอนทะเลเกมส์ครั้งที่ 19 มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ -ขบวนพาเหรดจากโรงเรียนวัดโบสถ์เข้าสู่สนามแข่งขัน -พิธีเปิด -ดำเนินการแข่งขันตามสูจิบัตร 2.แกนนำร่วมแสดงความคิดเห็นได้ข้อสรุปดังนี้ -เพื่อแสดงให้เห็นศักยภาพของชุมชนให้นำโครงการของเราเข้าแสดงในขบวนพาเหรดและพิธีเปิด ดังนี้ สีฟ้า รับโครงการ สสส. ไปจัด สีชมพู รับโครงการสมัชชา สีเหลือง รับโครงป้องกันไข้เลือดออก ผู้รับผิดชอบโครงการ สสส. รับผิดชอบในพิธีเปิด

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ผู้ร่วมกิจกรรมเข้าใจในวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 2.เห็นความโดดเด่นของชุมชนที่มีโครงการดีๆ กลุ่มองค์กรดีดี ร่วมกันรับผิดชอบสามารถแสดงให้คนอื่นเห็นได้ 3.มองเห็นเวทีแสดงศักยภาพ เช่น งานกีฬาสัมพันธ์ที่พร้อมสำหรับทุกคนได้แสดงออกถึงความดีงามทั้งหลาย เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในตัวเอง ครอบครัว และชุมชน 4.แต่ละฝ่ายกลับไปเตรียมพร้อมในภาระกิจหน้าที่อย่างเต็มที่

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
อ.นัยนา
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

เด็กและประชาชนร่วมทำความสะอาดวัดและที่สาธารณะเดือนละครั้ง(ครั้งที่ 7)9 มิถุนายน 2556
9
มิถุนายน 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันกับคนทุกวัย สร้างความผูกพัน สร้างจิตอาสา

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ลงทะเบียนมีผู้เข้าร่วม 50 คน 2.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ 3.แบ่งกลุ่มออกปฏิบัติงานดังนี้ กลุ่มที่ 1 เก็บขยะริมถนน รอบวัด กลุ่มที่ 2 เก็บขยะริมถนน สายหัวคลอง กลุ่มที่ 3 เก็บขยะริมถนน สายสวนม้าหนี 4.ประชุมสรุปผล

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ผู้ร่วมกิจกรรมรู้สึกภูมิใจที่ถนนทุกสายมีขยะน้อยลง สะอาด 2.ทางเทศบาลได้ช่วยตัดหญ้าริมถนนทำให้มีความสวยงามเพิ่มขึ้น 3.ไม่มีศาลพระภูมิ และขยะกองโตภายในวัด

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
อ.นัยนา
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

เด็กในแต่ละโซนเป็นสายตรวจเยาวชนตาวิเศษ คอยติดตามผลครัวเรือนในการแยกขยะ รถขยะ และการเก็บขยะในชุมชน ครั้งที่ 28 มิถุนายน 2556
8
มิถุนายน 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ 2.ติดตามผลของครัวเรือนในการคัดแยกขยะ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ลงทะเบียนมีผู้เข้าร่วม 50 คน 2.วิทยกรกระบวนการเตรียมความพร้อมและนันทนาการด้วยการตบมือเล่นเกมส์ เล่านิทาน ร้องเพลง 3.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ 4.แบ่งกลุ่มปฏิบัติงานตามโซนต่างๆ 6 โซน 5.สรุปผล

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีรถประชาสัมพันธ์ไปด้วยขณะเด็กออกปฏิบัติหน้าที่ เป็นการฝึกเด็กให้เป็นผู้ประชาสัมพันธ์อีกด้วย 2.กระตุ้นให้ชุมชนมีความสำนึกในการจัดการขยะได้ดี เพราะเด็กๆรู้จักพูดคุยกับพี่น้องในชุมชน 3.ฝึกให้เด็กๆรู้จักเก็บข้อมูลและนำมาเสนอในที่ประชุมพร้อมแสดงความรู้สึกนึกคิดตามสมควร 4.เด็กๆมีความภูมิใจที่แต่ละโซนสามารถจัดการขยะได้ดี ขยะจึงมีน้อยลง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ถอดบทเรียนโครงการ2 มิถุนายน 2556
2
มิถุนายน 2556รายงานจากพี่เลี้ยง โดย นัยนา หนูนิล
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามความกว้าหน้าของโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ให้หัวหน้าโครงการชี้แจงกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ไป

2.แกนนำแต่ละคน แสดงความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา

3.พี่เลี้ยงเน้นย้ำให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการทำงานที่เหลือให้ทัน 30 กย.56 และให้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.โครงการเข้าใจการทำงานมากขึ้น

2.ร่วมใจกันทำงานให้ทันกับเวลา

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.หลายกิจกรรมที่ทำไปแล้ว ไม่ได้มีการบันทึก เช่น กฏกติกาของโรงเรียนด้านสิ่งแวดล้อม หรือ การมามีส่วนร่วมของกลุ่ม อสม.ในการร่วมจัดการขยะทุกเดือน

2.มีอีกหลายกิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

โครงการนี้น่าจะต่อยอดได้

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

1.แบ่งคนรับผิดชอบ เพื่อติดตามการทำงาน และถ่ายภาพ กิจกรรมเพื่อนำมาลงคอม อย่างต่อเนื่อง

2.ได้ชี้แจงให้ทางโครงการทราบว่า จำเป็นต้องผปิดโครงการภายใน 30 กันยายน จึงต้องเร่งการทำกิจกรรมต่างๆ และมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

แกนนำประชุมและเปลี่ยนเรียนรู้เดือนละครั้ง (ครั้งที่ 8)1 มิถุนายน 2556
1
มิถุนายน 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อรับรู้ข้อมูลของโครงการและองค์กรต่างๆ เพื่อฝึกฝนแกนนำให้มีศักยภาพ เพื่อจัดการความรู้ให้เกิดผล

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ภาคเช้า 1.ลงทะเบียนมีผู้เข้าร่วม 10 คน 2.พีธีกรดำเนินการประชุมโดยชี้แจงลำดับขั้นตอนต่างๆของการประชุมและเชิญผู้มีหน้าที่ชี้แจงตามลำดับ 3.ผู้รับผิดชอบโครงการได้ทบทวนกิจกรรมเมื่อเดือนก่อนและหารือกำหนดวันเวลา เพื่อทำกิจกรรมในเดือนนี้ดังนี้ วันที่ 2 มิ.ย. เวลา 13.00 น. พบอาจารย์นัยนา  หนูนิล  ณ.ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าม่วง วันที่ 8 มิ.ย. จัดกิจกรรมเด็กในแต่ละโซนเป็นสายตรวจตาวิเศษ ครั้งที่ 2
วันที่ 9 มิ.ย. จัดกิจกรรมเด็กและประชาชนร่วมกันทำความสะอาดที่สาธารณะครั้งที่ 7
วันที่ 15 มฺ.ย. จัดกิจกรรมแกนนำและกลุ่มอาชีพ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1
วันที่ 30 มิ.ย. ประชาสัมพันธ์โครงการในงานกีฬาสัมพันธ์ดอนทะเลเกมส์ครั้งที่ 19
-นอกจากนี้ได้แจ้งในที่ประชุมทราบว่าในระยะ 2 เดือนนี้เป็นช่วงของกีฬาทั้งของชุมชนเราและเทศบาลตลอดจนงานสัมมนาต่างๆ ที่หลายองค์กรเชิญพวกเราบูรณาการร่วมกันในหลายกิจกรรม ซึ่งเป็นเรื่องราวขององค์กรที่มีความเข้มแข็งทั่วไปจึงขอให้แบ่งเวลากำหนดตารางให้ชัดเจน เราต้องยืนหยัดและก้าวข้ามให้ได้พร้อมทั้งยกตัวอย่างตารางกิจกรรมที่ทราบล่วงหน้าของตนเองให้ที่ประชุมทราบดังนี้ - 3-4 ก.ค. เป็นกรรมการแข่งขันกีฬาเกทบอลของเทศบาลเมืองปากพูนรอบตัดเลือก - 5-7 ก.ค. เข้าร่วมแข่งกีฬาเกทบอลนานาชาติ ของเทศบาลเมืองปากพูน ณ. สนามศุภชลาสัย จัดโดยกรมพละศึกษา
- 8-9 ก.ค. เป็นกรรมการแข่งขันกีฬาเกทบอลของเทศบาลเมืองปากพูน รอบชิงชนะเลิศ
- 15-18 ก.ค. ร่วมแข่งขันกีฬาเกทบอลและกราวด์กอล์ฟระดับภาคใต้ของศูนย์สามวัยที่โรงแรมเจบี หาดใหญ่จัดโดยกองสายใยรัก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ - 19 ร่วมสัมมนาพัฒนาหัวหน้ากลุ่ม ธกส. โรงแรมทวินโลตัส ภาคบ่าย
1.ผู้ใหญ่บ้านให้ชี้แจงถึงการจัดงานกีฬาสัมพันธ์ดอนทะเลเกมส์ครั้งที่ 19 ซึ่งชุมชนเป็นเจ้าภาพเพื่อให้เหมาะสม และเป็นการเตรียมคัดเลือกนักกีฬาไปแข่งขันกีฬาเทศบาลจึงกำหนดวันแข่งขันเป็นวันที่ 30 มิ.ย. นี้ ส่วนรายละเอียดจะพูดคุยกันอีกครั้งในวันที่ 15 มิ.ย. นี้ ในเวทีแกนนำและกลุ่มอาชีพจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1
-นอกจากนี้ผู้ใหญ่ได้แจ้งว่าได้รับคำชื่นชมจากอำเภอเมือง ว่าหมู่บ้านเรามีการประชุมผู้นำอยู่ในระดับดีเยี่ยมของอำเภอเมืองจึงมีเงินรางวัลมอบให้จำนวนหนึ่ง
2.กลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อการผลิตแจ้งว่าวันที่ 2 ก.ค. นี้เวลา 13.00 น. ขะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาชิก จึงขอความร่วมมือแกนนำบอกต่อให้สมาชิกมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 3.ธนาคารพัฒนาหมู่บ้านแจ้งให้ทราบว่าจะนำแกนนำกลุ่มเกลียวทองจำนวน 4 ท่าน ไปสัมมนาทำแผนธุรกิจการทำบัญชีที่จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 21-22 มิ.ย. นี้ จัดโยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน(PDA) พร้อมขอความร่วมมือและแผนงานให้ลงตัวด้วย 4.แกนนำ อสม. แจ้งว่าปลายเดือนนี้จะมีนักศึกษาแพทย์จาก ม.มหิดล มาฝึกงานในพื้นที่ตำบลของเราจำนวน 30 คน อยู่ในพื้นที่หมู่ 2 จำนวนหนึ่ง จึงขอให้ชุมชนให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาด้วย 5.แสดงความคิดเห็น 6.สรุปผล

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ผู้ร่วมประชุมได้เข้าใจรายละเอียดในกิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมตามหน้าที่โดยลำดับ 2.มองเห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในชมชนซึ่งต่างไปจากเดิมพร้อมทั้งหาแนวทางอยู่ร่วมกับความเปลี่ยนแปลงให้ได้ เช่น ต้องร่วมกันทำงานเป็นทีม สร้างองค์กรเครือข่าย มีระบบพี่เลี้ยงคอยชี้แนะ เพื่อความสำเร็จของพวกเรา เป็นต้น
3.เห็นการประชุมเป็นเรื่องจำเป็นเพราะสามารถผลิตกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ได้ กิจกรรมต่างๆเกิดไม่ได้ หากไม่ได้มีการพูดคุย อีกทั้งส่งผลกระทบอีกมากมายในเชิงบวก

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

จัดเวทีแลกเปลี่ยนในการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงงานร่วมกับของเด็ก ครั้งที่ 125 พฤษภาคม 2556
25
พฤษภาคม 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อได้แสดงออกถึงความสมารถ ความคิดเห็นของเด็กๆ 2.ฝึกฝนการเป็นผู้นำด้านต่างๆ การทำงานเป็นทีม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ภาคเช้า 1.ลงทะเบียนมีผู้เข้าร่วม 50 คน 2.วิทยากรเตรียมความพร้อม ด้วยการตบมือ เล่นเกมส์ เล่านิทาน 3.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์กิจกรรม 4.วิทยากรแบ่งกลุ่มโซนเพื่อนำเสนอข้อมูลกำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้ -นำเสนอเป็นทีมอย่างน้อย 3 คน - ให้แสดงออกถึงความสมารถแต่ละโซน เช่น ร้องเพลง รำมโนราห์ เพลงบอก เป็นต้น -นำเสนอข้อมูลแต่ละโซน เช่น ถนน การแยกขยะ การดูแลขยะภายในบ้าน -ความประทับใจ ภาคบ่าย
1.วิทยากรเตรียมความพร้อม 2.นำเสนอข้อมูลแลกเปลี่ยนกัน
3.สาธิตการทำน้ำยาสระผม 4.สรุปผล

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.เด็กๆสามารถนำเสนอข้อมูลในโซนของตนเองได้อย่างสนุกสนาน 2.เห็นความโดดเด่นของแต่ละโซน เช่น โซนหน้าวัดมีนักร้อง โซนบางคูมีนักบริการ โซนหนองอีมีนักเต้นตีแส้ม้า โซนมะหนีมีนักดนตรี โซนบางปิดมีนักเล่านิทาน โซนหัวคลองมีนักแสดงนาฏศิลป์ เป็นต้น 3.เห็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความอบอุ่นในชุมชน 4.มีความรู้เรื่องสมุนไพรบางอย่าง เช่น ตะไคร้หอมไล่ยุง
5.ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการมีข้อสรุป ดังนี้
-เนื่องจากเดือนหน้ามีงานกีฬาสัมพันธ์ ให้ค้นหาวิธีการนำเสนอความสมารถของเด็กๆ ออกแสดงในพิธีเปิดการแข่งขัน เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของเด็กๆ ต่อไป

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

จัดประชุมเวทีชุมชนเพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการ18 พฤษภาคม 2556
18
พฤษภาคม 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อชี้แจงทบทวนวัตถุประสงค์โครงการและรายละเอียดกิจกรรม 2.สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ภาคเช้า 1.ลงทะเบียนมีผู้เข้าร่วม 100 คน 2.วิทยากรเตรียมความพร้อม 3.พิธีกรดำเนินรายการชี้แจงขั้นตอนการประชุม 4.ผู้ใหญ่บ้านนำเสนอภาพรวมของชุมชน สภาพภูมิศาสตร์ ประชากร กลุ่มองค์กร โครงการต่างๆ
5.ผู้รับผิดชอบโครงการทบทวนวัตถุประสงต์ ชี้แจงรายละเอียดโครงการที่ทำแล้ว และกำลังดำเนินการ ภาคบ่าย 1.เตรียมความพร้อม 2.นายวรรโณ สังขพงศ์ ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการนำเสนอร่างโครงการ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าชายเลน ต.ปากพูน เช่น หมู่บ้านชายทะเล พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ วิถีชีวิต วิธีการหาป่าแบบดั้งเดิม การดูแลป่าชายเลน เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการที่ทำอยู่ 3.นายกพิชัย บุญยเกียรติ นายก อบจ.นครศรีธรรมราช ได้รับฟังเรื่องราว และแสดงความยินดีกับหมู่บ้านของเราที่มีความเข้มแข็งด้วยการสนับสนุนงบประมาณโครงการปี 57 ดังนี้ -สนับสนุนงบประมาณ 3 ล้านบาท เพื่อทำโครงการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเบื้องต้น -สนับสนุนงบประมาณในการซื้อเรือลาดตระเวณ 1 ลำ มูลค่า 3 ล้านบาท
4.สรุปผล

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์โครงการ 2.เห็นคุณค่าของทรัพยากรชายฝั่ง ป่าชายเลน วิถีชีวิต และการท่องเที่ยว 3.เห็นคุณค่าของดารสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง 4.ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการมีข้อสรุปดังนี้ ให้ประสานกับ อบจ. ส่วนหน้า เพื่อดูรายละเอียดการทำโครงการ เพื่อเข้าข้อบัญญัติ อบจ. ต่อไป -เขียนโครงการให้ประสานกับ สจ.ในพื้นที่

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

กลุ่มสตรีทำน้ำยาเอนกประสงค์เพื่อลดสารเคมี ลดขยะจากขวดบรรจุภัณฑ์12 พฤษภาคม 2556
12
พฤษภาคม 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อฝึกให้คิดทำในสิ่งที่เป็นประโยช์เหมาะสม ประหยัด ปลอดภัย ยั่งยืน 2.ลดปริมาณขวดบรรจุภัณฑ์

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ภาคเช้า 1.ลงทะเบียนมีผู้เข้าร่วม 30 คน 2.เตรียมความพร้อม 3.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ 4.วิทยากรอธิบายอุปกรณ์ต่างๆ และขั้นตอนการทำ สรุปดังนี้-กวน N 70 10นาทีจนขาว -เติม S24 ลงไป กวนให้เข้ากัน 10นาที -เติมน้ำเกลือ 1กิโล กับน้ำ 2ลิตร  กวน 10 นาที
-เติมน้ำส้ม 3 ขวดให้หมด กวน 10 นาที
-เติมน้ำ 10 ลิตร
-ผงฟองละลายน้ำอุ่น เติมลงไปกวน 10 นาที ได้น้ำยาเอนกประสงค์ 14 ลิตร ภาคบ่าย 1.ลงมือปฏิบัติ 2.สรุปผล

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ 2.เห็นคุณค่าของการได้คิดได้ทำด้วยตนเอง 3.เห็นคุณค่าของการประหยัด มีประโยชน์ และลดปริมาณขยะ จากขวดบรรจุภัณฑ์ เพราะทำครั้งเดียวใช้ได้นาน 4.มีข้อสรุปดังนี้ -การได้ให้ข้อมูลเล็กๆน้อยๆ หลากหลายกิจกรรม เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมชุมชนสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพได้ เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างองค์กร ทีมงาน อีกวิธีหนึ่ง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

เด็กและประชาชนร่วมทำความสะอาดวัดและที่สาธารณะเดือนละครั้ง(ครั้งที่ 6)11 พฤษภาคม 2556
11
พฤษภาคม 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของคนทุกวัย 2.เพื่อสร้างความผูกพัน สร้างจิตอาสา

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ลงทะเบียนมีผู้เข้าร่วม 50 คน 2.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ 3.แบ่งกลุ่มออกปฏิบัติงานดังนี้ กลุ่มที่ 1 กวาดขยะบริเวณวัด กลุ่มที่ 2 เก็บขยะบริเวณโรงเรียน 4.ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการประชุมสรุปผล

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ผู้ร่วมกิจกรรมรู้สึกภูมิใจที่สามารถขนย้ายเศษวัสดเหลือใช้ที่เกิดจากการซ่อมปรับปรุงอาคารเรียนจนสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 2.บริเวณวัดสะอาดเรียบร้อยไม่มีกองขยะให้เห็น

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี-

แกนนำประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เดือนละครั้ง (ครั้งที่ 7)10 พฤษภาคม 2556
10
พฤษภาคม 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อรับรู้ข้อมูลโครงการและจากองค์กรต่างๆ 2.เพื่อฝึกฝนแกนนำให้มีประสิธิภาพ 3.เพื่อจัดการความรู้ให้เกิดผลจริง

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ภาคเช้า 1.ลงทะเบียนมีผู้เข้าร่วม 10 คน 2.พีธีกรดำเนินการประชุมโดยชี้แจงลำดับขั้น้ตอนต่างๆ ของการประชุม และเชิญผู้มีหน้าที่ชี้แจงตามลำดับ 3.ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ทบทวนกิจกรรมเมื่อเดือนก่อนได้หารือกำหนดวันเวลาเพื่อทำกิจกรรมในเดือนนี้ ดังนี้ -วันที่ 11 พ.ค. จัดกิจกรรม เด็กและประชาชนร่วมกันทำความสะอาดในที่สาธารณะครั้งที่ 6
-วันที่ 12 พ.ค. จัดกิจกรรมกลุ่มสตรีทำน้ำยาเอนกประสงค์ -วันที่ 18 พ.ค. จัดกิจกรรมจัดประชุมเวทีชุมชนเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน - วันที่ 25 พ.ค. จัดกิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนในการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงงานของเด็กในแต่ละโซนครั้งที่ 1 - ได้เล่าถึงประสบการณ์ที่ได้ไปสัมมนาที่จังหวัดบุรีรัมย์ เช่น การดูงานที่บ้านของตาหนองตาเข้ม เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การดูงานที่บ้านแดงใหญ่ เรื่องการใช้พื้นที่ร่วมกันปลูกผัก การแก้ปัญหาเรื่องน้ำใช้พลังแสงอาทิตย์ การเยี่ยมโรงเรียนมีชัยพัฒนากับการศึกษาแนวใหม่ ที่น่าดีใจเขารู้จักเมืองปากพูน เคยมาเยี่ยมกลุ่มเกลียวทองของเราทุกพิ้นที่มีการต่อสู้เพื่อเป้าหมายภายใต้สถานการณ์ที่ยากลำบาก การเรียนรู้การประชุมเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของเขา จนประสพความสำเร็จ ได้ต้อนรับแขกคนสำคัญมากมาย ภาคบ่าย 1.ผู้ใหญ่บ้านได้ชี้แจงขั้นตอนการนำเสนอข้อมูลของโครงการสมัชชาต้านยาเสพติดในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองในกลางเดือนนี้ รวมทั้งให้กำหนดหน้าที่การเตรียมข้อมูลและนำเสนอของแต่ละคน เช่น ผู้ใหญ่บ้านนำเสนอภาพรวมของหมู่บ้าน นายเชาวลิต  นำเสนอข้อมูลยาเสพติด นางฐิติ  วรดา เรื่องการบำบัดฟื้นฟู นายวรรโณ เรื่องการป้องกันปราบปราม นางเบญจมาศ เรื่องการสร้างภูมิคุ้มกัน นายเกียรติศักดิ์ เรื่องการติดตามประเมินผล 2.ธนาคารพัฒนาหมู่บ้านได้ชี้แจงความก้าวหน้าของธนาคารพัฒนาหมู่บ้านบางประเด็น เช่น ขณะนี้เริ่มมีสมาชิกของธนาคารจัดตั้งกลุ่มแม่ครัวรับเหมาทำอาหารในงานพิธีต่างๆ เช่น งานบวช งานแต่ง ส่วนใหญ่รณรงค์ให้ใช้หม้อข้าวแถมแทนถุงพลาสติก เก็บขยะเมื่อเสร็จงานทุกครั้ง -กลุ่มเกลียวทองใด้ตั้งกองทุนสายใยรักเกลียวทองดอนทะเลเพื่อสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชน รายได้การขายขยะของเด็กๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งของ กองทุนนี้ ซึ่งจะพัฒนาไปเป็นกองทุนบ้านดอนทะเลในที่สุด 3.กลุ่มเด็กและเยาวชนได้เล่าความรู้สึกต่างๆที่ได้ไปร่วมสัมมนาที่ทะเลน้อย เห็นการแสดงออกของเด็กๆผ่านกิจกรรมต่างๆโดยภาพรวมแล้วรู้สึกภาคภูมิใจมาก จะนำมาพัฒนาปรับปรุงให้เป็นองค์ความรู้ของชุมชนต่อไป 4.แสดงความคิดเห็น 5.สรุปผล

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องช่วยกันทำให้เสร็จ 2.แบ่งความรับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดความผิดพลาด 3.แบ่งความรับผิดชอบเตรียมข้อมูลเอกสารโครงการสมัชชายาเสพติดเพื่อนำเสนอในเวทีประชาคมระดับอำเภอ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

เด็กในแต่ละโซนเป็นสายตรวจตาวิเศษครั้งที่ 121 เมษายน 2556
21
เมษายน 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ 2.ติดตามผลของครัวเรือนในการคัดแยกขยะ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ลงทะเบียนมีผู้เข้าร่วม 51 คน 2.วิทยากรเตรียมความพร้อมและนันทนาการ 3.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงจุดประสงค์ 4.แบ่งกลุ่มพร้อมปฏิบัติงานตามโซนต่างๆ รวม 6 โซน 5.ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการประชุมสรุปผลการทำกิจกรรม

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. เด็กรู้สึกดีใจที่แต่ละโซนมีความเข้าใจในการจัดการขยะพร้อมทั้งให้ความร่วมมือ
 2. หลายครัวเรือนให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะเป็นอย่างดี
 3. เด็ก ๆ มีความรับผิดชอบกับงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
 4. ที่ประชุมมีข้อสรุปดังนี้

- ในโอกาสต่อไปน่าจะมีการจัดการประกวดให้รางวัลแก่โซนที่จัดการขยะได้ดีเยี่ยม
- ควรให้เด็กเสนอหรือบอกกล่าวผลงานหรือข้อผิดพลาดให้ทราบด้วยตนเองทุกครั้ง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไมมี-

เด็กและประชาชนร่วมกันทำความสะอาดวัดและที่สาธารณะเดือนละครั้ง (ครั้งที่ 5)7 เมษายน 2556
7
เมษายน 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อทำกิจกกรมร่วมกันกับคนทุกวัย 2.สร้างความผูกพันสร้างจิตอาสา

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ลงทะเบียนมีผู้เข้าร่วม 52 คน 2.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงจุดประสงค์ 3.แบ่งกลุ่มออกปฎิบัติงานดังนี้ - กลุ่มที่ 1 เก็บขยะริมถนน - กลุ่มที่ 2 กวาดขยะบริเวณวัด - กลุ่มที่ 3 ขนย้ายขยะบริเวณเมรุ 4. ผู้รับผิดชอบโครงการประชุมสรุปผลการทำกอจกรรม

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ทุกคนรู้ว่าเป็นการเตรียมพร้อมวันงานกตัญญูที่จะถึงนอกจากทำกันทุกเดือนอยู่แล้ว
 2. ผู้ร่วมกิจกรรมรู้สึกดีใจที่ขยะภายในวัด และที่สาธารณะเริ่มเบาลง ซากศาลพระภูมิไม่มีให้เห็น ขยะกองโตหน้าวัดมีน้อยลง
 3. บริเวณเมรุยังมีกองดอกไม้พวงหรีดวางเกะกะ ต้องหาแนวทางแก้ไขต่อไป
 4. ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการประชุมสรุปผลดังนี้

- พระภิกษุเลี่ยม  ได้เข้ามามีส่วนร่วม แนะนำพระภายในวัดให้ทิ้งขยะให้ถูกที่ ไม่ทิ้งขยะหน้าเมรุ
- พระภิกษุบวขใหม่ 4-5 รูป ก่อนลาสิกขาได้ร่วมกิจกรรมขนขยะ กองดอกไม้พวงหรีดไปทิ้ง เพื่อเป็นแบบอย่างแก่พระรุ่นต่อไปได้ปฎิบัติตาม

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
อ.นัยนา
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี-

แกนนำประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ครั้งที่ 6 )5 เมษายน 2556
5
เมษายน 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อรับรู้ข่อมูลโครงการ
 2. เพื่อฝึกฝนแกนนำให้มีศักยภาพ 3.  เพื่อจัดการความรู้ให้เกิดผลจริง
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ภาคเช้า 1.ลงทะเบียนมีผู้เข้าร่วม 10 คน 2. พิธีกรดำเนินการประชุม โดยชี้แจงลำดับขั้นตอนต่างๆของการประชุมครั้งนี้ และเชิญผู้มีหน้าที่ชี้แจงอธิบายตามลำดับ 3. ผู้รับผิดชอบโครงการได้ทบทวนกิจกรรมที่ทำแล้วเมื่อเดือนก่อน ตลอดถึงปัญหาและข้อบกพร่องต่างๆ และได้หารือวันเวลาเพื่อกำหนดทำกิจกรรมในเดือนนี้ ดังนี้ - วันที่ 7 เม.ย. 56 จัดกิจกรรมเด็กและประชาชนร่วมทำความสะอาดที่สาธารณะครั้งที่ 5
วันที่ 21 เม.ย. 56 จัดกิจกรรมเด็กในแต่ละโซน เป็นสายตรวจตาวิเศษครั้งที่ 1
- แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้รับผิดชอบโครงดารมีกิจกรรมอื่นอีก วันที่ 9 เม.ย. ร่วมกับทางวัดท่าม่วงสรงน้ำท่านพระครูพิศาลวิหารวัตร ล่วงหน้า สำหรับญาติและผู้ที่ไม่สามารถมาร่วมได้ในวันสงกรานต์ และวันที่ 29 เม.ย. ถึง 2 พ.ค. นี้ ต้องเดินทางปสัมมนาที่จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) 4. ผู้ใหญ่บ้านได้ชี้แจงรายละเอียดการจัดงานวันกตัญญู ซึ่งทำกันทุกปีใช้สถานที่ในวัดท่าม่วงหน้าอุโบสถ ทางวัดได้รับผิดชอบเรื่องเต้นท์และเครื่องเสียง อาหารมีผู้บริจาค พิธีสงฆ์ ให้น้าสวาท วรรคจันทร์ รับผิดชอบ กลุ่มเกลียวทองตกแต่งสถานที่ โอ่งน้ำโต๊ะ เก้าอี้ กรรมการหมู่บ้านรับผิดชอบ รายชื่อผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่บ้านเป็ยผู้ดำเนินการและประสานงานของขวัญกับเทศบาลเมืองปากพูน ศูนย์สามวัย อาจารย์โรงเรียนดูแลการเงิน พร้อมทั้งขอความร่วมมือกับทุกฝ่ายเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ภาคบ่าย 1. กลุ่มเด็กและเยาวชนหอยทาก ได้ชี้แจงรายละเอียดการนำเด็กและผู้ปกครองเดินทางไปสัมมนาเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ทะเลน้อย จ.พัทลุงร่วมกับศูนย์สามวัยปากพูน จำนวน 60 ตน ในวันที่ 9-10 เม.ย. นี้เป็นการเพิ่มพลังให้เด็กและแกนนำรองรับการทำงานต่อไปจึงขอความร่วมมือทุกฝ่าย สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมตามเวลาโดยพร้อมเพรียงกัน 2. เจ้าหน้าที่การเงินได้ชี้แจงการจ่ายเงิน สรุปได้ว่า พวดเรามีความเคยชินกับการทำงานที่เอื้อต่อกัน ประกอบกับการสนับสนุนคนในพื้นที่มีงานทำในหลากหลายกิจกรรม ดังนั้น การเงินแม้ยังไม่มีก็ไม่เป็นไรเราสามารถจัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือที่ดีมาเสมอได้ดี 3.ธนาคารพัฒนาหมู่บ้านได้ชี้แจงว่า ได้มีของขวัญเป็นร่มมาจำนวนหนึ่ง เพื่อมอบให้ผู้สูงอายุด้วย ในวันสงกรานต์   4. แสดงความคิดเห็น 5.สรุปผล

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ผู้ร่วมประชุมมีความเข้าในโครงการและเตรียมทำหน้าที่ของแต่ละฝ่ายในกิจกรรมของเดือนนั้ คือ กิจกรรมเด็กและประชาชนร่วมกันทำความสะอาดที่สาธารณะครั้งที่ 5 กิจกรรมเด็กแต่ละโซนเป็นสายตรวจตาวิเศษคอยติดตามผลการแยกขยะในครัวเรือนครั้งที่ 1
 2. ผู้ร่วมประชุมมีความเข้าใจในกิจกรรมของชุมชน และรับหน้าที่ปฏิบัติดังนี้ คือ เป็นความรับผิดชอบด้านต่าง ไ ในการจัดงานวันกตัญญู ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง
 3. ประสานผู้ปกครองเด็กและเยาวชนเพื่อเตรียมตัวไปสัมมนาที่ทะเลน้อย ร่วมกับศูนย์สามวัย
 4. ที่ประชุมได้สรุปผลการประชุม ดังนี้

- เห็นการพัฒนาของแกนนำมากขึ้น เช่น กล้านำเสนอ
- เกิดกฏการประชุมจากการปฏิบัติจริง เช่น คนพูดต้องลุกขึ้นพูด คนนั่งให้ตั้งใจฟัง ผู้ร่วมประชุมต้องร่วมกันพูดทุกคน เป็นต้น - การประชุมจะกลายเป็นการเรียนรู้แบบหนึ่งในชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
อ.นัยนา
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี-

กลุ่มอาชีพฝึกทักษะการแทงหยวกกล้วย ใช้ต้นกล้วยตานีแทนโฟม30 มีนาคม 2556
30
มีนาคม 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อกระคุ้นให้ชุมชนใช้วัสดุจากธรรมชาติแทนพลาสติก 2.อนุรักา์ปัญญาภูมิท้องถิ่น เพื่อลดปัญหาขยะอย่างยั่งยืน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ภาคเช้า 1.ลงทะเบียน มีผู้เข้าร่วม 10 คน 2.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ 3.วิทยากรอธิบายวิธีทำ ภาคบ่าย 1.ฝึกปฏิบัติ 2.สรุปผล

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ผู้ร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 2.เห็นคุณค่าของวัสดุจากธรรมชาติมากขึ้น 3.สามารถทำแบบลายไทย ลายกนก เบื้องต้นได้

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
อ.นัยนา
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

เด็กและประชาชนร่วมทำความสะอาดที่สาธารณะเพือนละครั้ง (ครั้งที่ 4)23 มีนาคม 2556
23
มีนาคม 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
 2. สร้างความผูกพัน สร้างจิตดาสา
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ลงทะเบียนมีผู้เข้าร่วม 50 คน 2.ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ 3. แบ่งกลุ่มการปฏิงานดังนี้ กลุ่มที่ 1 เก็บขยะริมถนน กลุ่มที่ 2 กวาดขยะบริเวณวัด กลุ่มที่ 3 ขนย้ายกองขยะ 4. สรุปผลการทำกิจกรรม

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ผู้ร่วมกิจกรรมช่วยกันทำความสะอาดอย่างตั้งใจวัดและที่สาธารณะสะอาดขึ้น การทิ้งขยะมีน้อยลง
 2. ซากศาลพระภูมิไม่มีให้เห็น ทุกคนดีใจมาก
 3. ผู้ร่วมประชุมสรุปผลได้ดังนี้

- การจัดการขยะในวัดถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของชุมชนเกิดความรู้สึกละอาย เกรงใจ บอกปากต่อปากส่งผลต่อการจัดการขยะในครัวเรือนในที่สุด
- เครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ยังติดๆขัดๆ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
อ.นัยนา
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี-

แกนนำร่วมกันประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 516 มีนาคม 2556
16
มีนาคม 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อรับรู้ข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการ
 2. เพื่อฝึกฝนแกนนำให้มีศักยภาพ 3.เพื่อจัดการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริง
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ภาคเช้า 1.ลงทะเบียนมีผู้เข้าร่วม 10 คน 2. พิธีกรดำเนินการประชุมโดยชี้แจงลำดับขั้นตอนต่างๆ ของการประชุม และเชิญผู้มีหน้าที่ชี้แจงตามลำดับ
3.ผู้รับผิดชอบโครงการได้กล่าวทบทวนกิจรรมที่ทำเสร็จในงวดแรกได้รายงานต่อ สจรส. ไปแล้ว พร้อมทั้งมีข้อแนะนำติชม หาข้อบกพร่องพร้อมปรับปรุงแก้ไข กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการและได้หารือวันเวลาเพื่อทำกิจกรรมในเดือนนี้คือ - วันที่ 23 มี,ค, 56 จัดกิจกรรมเด็กและเยาวชนร่วมกันทำความสะอาดในที่สาธารณะครั้งที่ 4
- วันที่ 30 มี.ค. 56 กลุ่มอาชีพฝึกการแทงหยวก
4. เจ้าหน้าที่การเงินได้รายงานการใช้จ่ายเงินของกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งเน้นถึงความโปร่งใส หากมีข้อสงสัยสามารถตรวจสอบซักถามได้ตลอดเวลา ภาคบ่าย 1. ผู้ใหญ่บ้านได้ทบทวนวัตถุประสงค์รายละเอียดโครงการสมัชชาต้านยาเสพติดต้นแบบ ซึ่งเป็นโครงการของ อำเภอเมือง มอบหมายใก้หมู่ที่ 2 ของเราเป็นหนึ่งใน 5 หมู่บ้านดำเนินการเพื่อเป็นต้นแบบในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จัดกิจกรรมต่างๆ เป็นเวลฃา 1 ปี 2. กลุ่มเด็กและเยาวชนหอยทากได้ชี้แจงกิจกรรมในเดือนนี้ ซึ่งบูรณาการร่วมกันทุกฝ่าย พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้กลุ่มอาชีพรวมพลังกันให้เข้มแข็งยิ่งขี้น 3. ธนาคารพัฒนาหมู่บ้านได้ชี้แจงตวามก้าวหน้าของธนาคารและเตรียมพร้อมไปประชุมเครือข่ายในวันที่ 28 มีนาคมนี้ที่หอประชุมเมืองทุ่งท่าลาด เพื่อร่วมฟังบรรยาย ชมนิทัศการกลุ่มอาชีพและรับมอบเงินสมทบอีก 100,000 บาท
4. กลุ่มเกลียวทองซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่ผูกผ้าและจัดดอกไม้ได้ชี้แจงในที่ประชุมทราบว่า งานประชุมเครือข่ายธนาคารพัฒนาหมู่บ้านครั้งนี้ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทเชฟรอน จำกัด ให้ตกแต่งสถานที่ทั้งหมด ทางกลุ่มมีความภาคภูมิใจมากในงานนี้ใช้แกนนำของเราร่วม 10 คนปฏิบัติงาน เป็นการฝึกการทำงานเป็นทีมที่ดีเยี่ยม 5. แสดงความคิดเห็น 6. สรุปผล

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในกิจกรรมทีททำเสร็จแล้ว ในงวดแรกของโครงการ 2.ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการร่วมกันสร้างความเข้าใจแก่แกนนำว่าต้องทำกิจกรรมต่างๆต่อไป โดยเฉพาะการประชุมแกนนำเดือนละครั้ง การทำความสะอาดวัดเดือนละครั้ง แม้ว่างบประมาณยังไม่มาก็ตาม 3. ผู้เข้าประชุมเห็นความสำคัญของการประชุมชัดขี้นสังเกตได้จากการมาประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง 4. ที่ประชุมได้สรุปผลดังนี้ - โครงการ สสส. นั้นได้มายากต้องช่วยกันทำให้ดีที่สุด - ภูมิใจในผลงานที่ปฏิบัติร่วมกัน - ผ่านกิจกรรมงวดแรกได้ทำให้เราเรียนรู่หลายอย่าง มั่นใจว่าหลังจากนี้การทำงานจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
อ.นัยนา
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี-

เด็กและประชาชนร่วมทำตะกร้าจ่ายตลาดด้วยเส้นพลาสติก4 มีนาคม 2556
4
มีนาคม 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์

1.  เพื่อกระตุ่นให้ลดการใช้ถุงพลาสติก 2. มีความคิดสร้างสรร
3. สร้างความผูกพันสามัคคี

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วันที่ 4 มิ.ค. 56 ภาคเช้า 1. ลงทะเบียนมีผู้เข้าร่วม 30 คน 2. ชี้แจงวัตถุประสงค์กิจกรรม 3. วิทยากรอธิบายอุปกรณ์ เครื่องมือ และวิธีทำ ภาคบ่าย 1. ลงมือปฏิบัติ วันที่ 5 มี.ค. 56  ภาคเช้า 1. ลงทะเบียนมีผู้เข้าร่วม 30 คน 2. วิทยากรอธิบายเทคนิคเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความคงทน สวยงาม
3. ลงมือปฏิบัติ ภาคบ่าย 1. ลงมือปฏิบัติ 2. สรุปผล

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเข้าใจและทำตะกร้าจ่ายตลาดได้ และสามารถสอนผู้อื่นๆได้
 2. การทำตะกร้าต้องใช้ทักษะ เวลา อารมณ์ต้องดี การรวมกลุ่มกันทำ ทำให้มีความรู้สึกสนุกสนาน สร้างสายสัมพันธ์อันดี
 3. เมื่อนำตะกร้ากลับบ้านสร้างความสนใจแก่ผู้พบเห็น และอยากจะได้ตะกร้าไว้ใช้ด้วย จึงอยากร่วมกิจกรรม
 4. ตะกร้าที่ทำมีขนาดกว้าง 9 นิ้ว  สูง  20 นิ้ว
 5. ผู้ร่วมรับผิดชอบงานประชุมสรุปผลดังนี้

- ค่าวัสดุมีราคาแพงกว่าที่คิดจึงหาแนวทางสนับสนุนค่าวัสดุการทำตะกร้าให้เพียงพอต่อไป - หามาตรการกระตุ้นการจ่ายตลาดด้วยตะกร้า เช่น การให้รางวัลกับบุคคลที่ใช้ตะกร้าอย่างสม่ำเสมอ โซนไหนใช้มากเป็นต้น - ขอขอบคุณโรงเรียนวัดท่าม่วงที่อำนวยสถานที่ฝึกอบรม และห้องคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกกิจกรรม

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
อ. นับนา หนูนิล..
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

พบอาจารย์นัยนา หนูนิล3 มีนาคม 2556
3
มีนาคม 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อรับฟังการบันทึกกิจกรรมเพิ่มเติม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. มีผู้เข้าร่วม 3 คน
 2. อาจารย์ให้คำแนะนำการบันทึกกิจกรรมเพิ่มเติม
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำคำแนะนำมาปฏิบัติได้จริง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

กลุ่มอาชีพในชุมชนทำบายศรี ขันหมาก ด้วยใบตอง แทนกระดาษและพลาสติก2 มีนาคม 2556
2
มีนาคม 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อกระตุ้นให้รู้จักใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นแทนพลาสติกและโฟม 2.เพื่อเพิ่มมูลค่าและลดปริมาณของขยะที่มาจากนอกชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วันที่ 2 มี.ค. 56 ภาคเช้า 1. ลงทะเบียนมีผู้เข้าร่วม 30 คน 2. ผู้รับผิดชอบชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 3. วิทยากรอธิบายถึงอุปกรณ์ต่างๆ และเครื่องมือ วิธีทำ ภาคบ่าย
1. ทำบายศรีปากชาม 2.ทำบายศรีเทพ วันที่ 3 มี.ค. 56  ภาคเช้า 1.ลงทะเบียนมีผู้เข้าร่วม 30 คน 2. วิทยากรอธิบายวิธีทำบายศรีพรหม 3. ทำบายศรีพรหม ภาคบ่าย
1. วิทยากรอธิบายวิธีทำบายศรีต้น 2. ทำบายศรีต้น 3. สรุปผล

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ผู้ร่วมทำกิจกรรมสามารถเข้าใจและทำบายศรีแบบต่างๆ ได้ คือ บายศรีปากชาม บายศรีเทพ บายศรี พรหม และบายศรีต้น
 2. การทำบายศรีเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการทำงานเป็นทีม เพราะบายศรีมีรายละเอียดมากต้องช่วยกันทำ
 3. เนื่องจากใช้เวลานานกว่าจะสำเร็จผู้ร่วมกิจกรรมจึงใช้เวลาพูดคุย ปรึกษาหารือสร้างความผูกพันคุ้นเคยมีความเพลิดเพลินสนุกสนานอยากร่วมกิจกรรมในโอกาสต่อไป
 4. ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการประชุมสรุปผลดังนี้

- เห็นการทำกิจกรรมอย่างนี้มีคุณค่าที่สนับสนุนการรวมกลุ่ม สร้างความสามัคคีได้ - อุปกรณืเครื่องมืองยังไม่เพียงพอ - โครงการ สสส. สอนพวกเราให้ตกปลาได้ กิจกรรมอย่างนี้สร้างแรงบันดาลใจให้อยากตกปลาในยามที่คนตกปลาได้ ไม่อยากตกปลา

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

เด็กและประชาชนร่วมกันทำที่ใส่ขยะที่แยกแล้ว28 กุมภาพันธ์ 2556
28
กุมภาพันธ์ 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อใช้เป็นที่แยกขยะวางไว้ตามโซนต่างๆ
 2. เพื่อให้ขยะที่แยกแล้วมีความสะดวกในการจำหน่าย เพื่อมูลค่า ดูเป็นระเบียบ
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ภาคเช้า 1. ลงทะเบียนมีผู้เข้าร่วม 30 คน 2. ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์กิจกรรม 3. เตรียมความพร้อมวิทยากรอธิบาย อปกรณ์เครื่องมือ วิธีทำ และแบ่งกลุ่มย่อยดังนี้ กลุ่มที่1 เตรียมอุปกรณ์ประกอบโครงสร้าง กลุ่มที่ 2 ประกอบโครงสร้าง กลุ่มท่ี่ 3 ผูกอวนเข้ากับโครงสร้าง ภาคบ่าย
1. ลงมือปฏิบัติ 2. สรุปผล

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. กิจกรรมนี้ไม่มีรูปแบบมาก่อนกว่าจะได้รูปแบบผู้เข้าร่วมและวิทยากรจะต้องร่วมกันคิดออกแบบโครงสร้างและขนาด ภายใต้อุปกรณ์ที่มีแบบจำกัด เช่น ใช้ท่อพีวีซ๊ แต่ข้องอ ข้อต่อ ไม่มีแบบที่ต้องการ ปัญหาเรื่องอวนเก่า อวนใหม่ ต้องประยุกต์ใช้ให้ได้ เมื่อทำสำเร็จก็มีความภูมิใจร่วมกัน
 2. ได้ข้อสรุปขนาดโครงสร้างดังนั้

- ที่แยกขยะประกอบเป็น 2 ช่อง - มีขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร สูง 25 นิ้ว
3. กิจกรรมที่ได้ร่วมคิดทำอย่างนี้ทำให้ทุกคนมีความสุขสามัคคี เพราะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่หลากหลายเป็นธรรมชาติ แต่ผลที่ได้เชิงปริมาณอาจไม่ถึงเป้าหมาย ซึ่งตรงกันข้ามกับมุ่งเป้าหมายของงาน และละเลยความสุข ความผูกพัน 4. ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการประชุมสรุปผลดังนี้
- วัสดุมีราคาแพงกว่าที่คิด จึงต้องลดจำนวนลง
- ได้ประสบการณ์สามารถต่อยอดได้ - เจ้าหน้าที่ของ PDA กำลังจะสนับสนุนเพิ่มเติม เมื่อเห็นรูปแบบและวิธีทำของเรา - กำหนดวันทำเพิ่มให้เพียงพอ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

วัสดุมีราคาแพง

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
อ.นัยนา หนูนิล...
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

แกนนำร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เดือนละครั้ง (ครั้งที่ 4 )27 กุมภาพันธ์ 2556
27
กุมภาพันธ์ 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อรับรู้ข้อมูลและนำมาแก้ไขปัญหาร่วมกัน
 2. เพื่อฝึกฝนแกนนำให้มีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อจัดการความรู้ให้เกิดผลจริง
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ภาคเช้า 1. ลงทะเบียนมีผู้เข้าร่วม 10 คน 2. พิธีกรดำเนินการประชุม 3. ผู้รับผิดชอบโครงนำเสนอกิจกรรมที่ทำแล้ว สรุปผลเพื่อรายงานต่อ สจรส.
4. เจ้าหน้าที่การเงินรายงานการใช้จ่าย ภาคบ่าย
1. กลุ่มเกลียวทองนำเสนอผลการฝึกอบรมของ ธกส.  และการเตรียมจัดทำธนาคารต้นไม้
2. กลุ่มเด็กนำเสนอผลการสัมมนาร่วมกับศูนย์สามวัยทั่วประเทศที่จังหวัดนครนายก 3. แสดงความคิดเห็น 5. สรุปผล

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจผลการทำกิจกรรมที่ทำในงวดแรก พร้อมขั้นตอนรวบรวมเอกสารรายงานผลต่อพี่เลี้ยง ต่อ สจรส. ภายในวันที่ 9 มีนาคมนี้
  2.ที่ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหา เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เพื่อให้การบันทึกกิจกรรมมีความก้าวหน้าขึ้น
 2. ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการได้เตรียมการเพื่อทำกิจกรรมอีก 3 กิจกรรม ให้เสร็จก่อนวันที่ 5 มีนาคม 2556
 3. ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือ สรุปผลการประชุมวันนี้

- รูปภาพกิจกรรมเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใหญ่ บ้านอาจารย์บุบผา ที่กลุ่มเด็กหอยทากนำมาใช้ได้ - ให้เร่งบันทึกกิจกรรมให้เสร็จพร้อมรวบรวมเอกสารหลักฐานภายในวันที่ 5 มีนาคม 2556  ลดงานอื่นไว้ก่อน - นักเรียนเรียนรู้จากความถูกต้อง พวกเราเรียนรู้จากความผิดพลาด ยิ่งผิดมากย่อมมีประสบการณ์มาก เมื่อถูกแล้วก็ถูกเลย - ถ้ามีพี่เลี้ยงคอยลนก้น ความสำเร็จจะเกิดขึ้น

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

เด็กและประชาชนร่วมทำความสะอาดวัดและที่สาธารณะเดือนละครั้ง(ครั้งที่ 3 )25 กุมภาพันธ์ 2556
25
กุมภาพันธ์ 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันทุกวัย
 2. สร้างความผูกพัน สร้างจิตอาสา
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ลงทะเบียนมีผู้เข้าร่วม 54 คน
 2. ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์
 3. แบ่งกลุ่มออกปฏิบัติงานดังนี้
  กลุ่มที่ 1 เก็บขยะริมถนน กลุ่มที่ 2 กวาดขยะบริเวณวัด กลุ่มที่ 3 ขนย้ายกองขยะที่ถูกทิ้งไว้อย่างต่อเนื่อง
 4. ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการประชุมสรุปผลการทำกิจกรรม
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. หลังเสร็จกิจกรรม ทุกคนมีความปลื้มปีติ ภาคภูมิใจ ที่สามารถทำให้สถานที่อันเป็นที่รักของเราดูสะอาดเรียบร้อย
 2. มีความห่วงใยถึงผลสำเร็จที่อาจอยู่ได้ไม่นาน เพราะมีคนชอบทิ้งอยู่ไม่น้อย
 3. กว่าจะได้คำขวัญดีๆ แกนนำได้นำป้ายประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดการขยะของกลุ่มเด็กหอยทากมาติดไว้ใต้ต้นมะม่วงไว้ก่อน เพื่อป้องกันคนมาทิ้งขยะอีก
 4. ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการประชุมสรุปผล มีข้อสรุปดังนี้

- เครื่องเสียงไม่พร้อมจึงเสียโอกาสแจ้งข้อมูลดีๆ
- วัดยังเป็นศูนย์รวมจิตใจตลอดมา ต้องกระตุ้นให้ช่วยกันดูแล โดยกำหนดโซนต้นแบบที่ต้องสะอาดสวยงามที่สุด เช่น บริเวณเมรุ เป็นต้น

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

พบอาจารย์ นัยนา หนูนิล23 กุมภาพันธ์ 2556
23
กุมภาพันธ์ 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คำแนะนำในการบันทึกกิจกรรม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. มีผู้เข้าร่วม 3 คน
 2. อาจารย์ให้คำแนะนำ
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมสามารถปฏิบัติได้จริง ประมาณ 70 เปอร์เซ็น

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • มีปัญหาเรื่องเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
 • กำลังดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

เจ้าหน้าที่สจรส.มอ.ติดตามโครงการครั้งที่ 119 มกราคม 2556
19
มกราคม 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อติดระหว่างโครงการ
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. มีผู้เข้าร่วม 3 คน
 2. ตรวจสอบหลักฐานการเงิน
 3. แนะนำ ปรับปรุง
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้ร่วมประชุม สามารถนำความรู้มาปรับปรุง แก้ไข และปฏิบัติจริงได้

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

อ.นัยนา ติดตามครั้งที่ 3 (ตรวจสอบหลักฐานการเงิน)13 มกราคม 2556
13
มกราคม 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อตววจสอบหลักฐานการเงิน
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. มีผู้เข้าร่วม 4 คน
 2. ตรวจสอบหลักฐาน
 3. แนะนำ
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้มาดำเนินการได้จริงตามเป้าหมาย
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

อ.นัยนา ติดตามครั้งที่ 3 (ตรวจสอบหลักฐานการเงิน)13 มกราคม 2556
13
มกราคม 2556รายงานจากพี่เลี้ยง โดย นัยนา หนูนิล
circle
วัตถุประสงค์

ช่วยตรวจหลักฐานทางการเงิน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ตามแผน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีบางใบเสร็จที่ยังไม่ครบถ้วน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ใบเสร็จมีไม่ครบถ้วน

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

เขียนใบเสร็จทุกครั้งที่มีการจ่ายเงิน

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

เด็กและประชาชนร่วมทำความสะอาดที่สาธารณะเดือนละครั้ง(ครั้งที่ 2 )11 มกราคม 2556
11
มกราคม 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อทำกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ของคนทุกวัย
 2. สร้างความผูกพัน สร้างจิตอาสา 
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ลงทะเบียนมีผู้เข้าร่วม 51 คน
 2. ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์
 3. แบ่งกลุ่มออกปฏิบัติงานดังนี้
  กลุ่มที่ 1  เก็บขยะริมถนน กลุ่มที่ 2 เก็บกวาดขยะบริเวณวัด กลุ่มที่ 3 ขนย้ายศาลพระภูมิและกองขยะ
 4. ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการประชุมสรุปผล
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ผู้ร่วมกิจกรรมช่วยกันทำความสะอาดอย่างตั้งใจโดยไม่คำนึงถึงเวลาว่าเป็นครึ่งวัน หรือทั้งวัน มีอาหารเครื่องดื่ม หรือไม่มีก็ตาม
 2. ซากศาลพระภูมิเป็นปัญหาที่ท้าทายถูกทิ้งเกะกะมานาน วันนี้ด้วยพลังความตั้งใจเราสามารถทำได้สำเร็จ ภูมิทัศน์ดูสวยงามขึ้น
 3. ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการประชุมสรุปผล ได้ข้อสรุปดังนี้

- เราไม่ทราบว่าทำไมคนต้องเอาศาลพระภูมิมาทิ้งในวัดตลอดเวลา - มีแนวคิดที่จะทำป้ายประกาศโดยการจัดประกวดคำขวัญดีๆ เพื่อการมีส่วนร่วมอีกต่างหาก
- กวาดขยะอย่างเดียวยังไม่สะอาดพอ ต้องตัดหญ้าริมถนน ในสนามและหน้าเมรุด้วย

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

แกนนำประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เดือนละครั้ง (ครั้งที่ 3 )9 มกราคม 2556
9
มกราคม 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อรับรู้ข้อมูลขององค์กรต่างๆ แลฃะนำมาแก้ไขปัญหาร่วมกัน
 2. เพื่อฝึกฝนแกนนำให้มีประสิทธิภาพ เมื่อออกปฏิบัติงานจริง
 3. เพื่อจัดการความรู้ให้เกิดผลจริง
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ภาคเช้า 1.ลงทะเบียน มีผู้เข้าร่วม 16 คน 2.พิธีกรดำเนินการประชุม 3.ผู้ใหญ่บ้านนำเสนอโครงการ SML
ภาคบ่าย 1.ธนาคารพัฒนาหมู่บ้านดอนทะเล ชี้แจงความก้าวหน้าของโครงการ
2.ผู้รับผิดชอบโครงการทบทวนวัตถุประสงค์โครงการ รายละเอียดกิจกรรมทั้งที่ดำเนินการไปแล้ว และกำลังจะดำเนินการต่อไป พร้อมปัญหาและอุปสรรคต่อไป 3.แสดงความคิดเห็น 4.สรุปผลการประชุม

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคนใหม่รวมอยู่ด้วยรู้สึกตื่นเต้นได้รับรู้ข้อมูลต่างๆ ในลักษณะอย่างนี้ มีความประสงค์ให้ใช้สถานที่บ้าง ขอเป็นเจ้าภาพจัดประชุมบ้าง วันไหนจัดให้บอกด้วย
 2. ทำให้เข้าใจวัตถุประสงค์โครงการ กฏระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณ และรู้ว่างบประมาณมีหลายองค์กร ไม่ใช่มีแต่เทศบาล หรือจากทางอำเภอ
 3. เกิดความคิดที่หลากหลายเห็นคุณค่าของการประชุมอย่างนี้ มีความรู้สึกว่านี้คือกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้เฉพาะชุมชนของเรา เรียบง่ายแต่ทรงพลัง
 4. มีแกนนำหลากหลายกลุ่มเข้าร่วมประชุมลดปัญหาการแบ่งพวกแบ่งฝ่าย
 5. ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือ สรุปผลการประชุมมีข้อสรุป ดังนี้

- รู้ว่านโยบายรัฐกำลังสนับสนุนให้กลุ่มองค์กรใช้จ่ายงบประมาณแทนรัฐบาล แต่ต้องพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง - โครงการ สสส. ทำให้องค์กรต่างๆ เห็นว่ากลุ่มของชุมชนหมู่ที่ 2 มีความเข้มแข็ง สามารถยกมือแสดงความประสงค์จับมือกับองค์กรต่างๆ แล้วพร้อมที่จะก้าวไปด้วยกันอย่างมุ่งมั่น - เดือน มค. นี้ ทำกิจกรรมน้อยเพราะต้องเตรียมงาน เพื่อร่วมกับองค์กรอื่นๆ มากมาย เช่น การประชุมสมัชชาต้านยาเสพติด  ต้อนรับการมาดูงานลูกค้า ธกส . ต้อนรับการศึกษาดูงานของพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง การประชุมร่วมกับ กสน.  ร่วมสนับสนุนการคัดเลือกกำนันแหนบทอง  การประชุมธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน
- เตรียมความพร้อมเรื่องเอกสาร นำเสนอในการติดตามโครงการครั้งที่ 1 ของสจรส. วันที่ 19-20 มค. 56  ณ. โรงพยาบาลมหาราช

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

อ.นัยนา ติดตามครั้งที่ 26 มกราคม 2556
6
มกราคม 2556รายงานจากพี่เลี้ยง โดย นัยนา หนูนิล
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบเอกสารทางการเงิน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ได้ทำตามแผน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ทำความเข้าใจและนัดใหม่อีกครั้งวันที่ 13 มค.

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.โครงการนำหลักฐานมาไม่ครบ 2.ไม่มีการบันทึกในสมุดบันทึกการใช้เงิน 3.ไม่ได้บันทึกในคอม

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ให้ไปทำหลักฐานต่างๆให้ครบถ้วน และนัดมาดูกันใหม่วันที่ 13 มค.

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

พบอาจารย์ นัยนา หนูนิล5 มกราคม 2556
5
มกราคม 2556รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์

พบปะพูดคุย เพื่อติดตามโครงการในการดำเนินงาน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

พบปะพูดคุย เพื่อติดตามโครงการในการดำเนินงาน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • เรื่องใบเสร็จรับเงิน -ใบสำคัญรับเงิน -การเขียนรายงานการลงบัญชี
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
อ. นัยนา หนูนิล
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

กลุ่มเด็กและแกนนำ และเด็กนักเรียนร่วมกันวิเคราะหข้อมูลจากการสำรวจขยะ23 ธันวาคม 2555
23
ธันวาคม 2555รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อหามาตรการในการจัดการขยะอย่างถูกต้อง
 2. เพื่อสร้างกฎกติการ่วมกัน
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ภาคเช้า 1. ลงทะเบียนมีผู้เข้าร่วม 103 คน 2. วิทยากรเตรียมความพร้อม 3. นำเสนอข้อมูลแต่ละโซน ภาคบ่าย
1. วิทยากรเตรียมความพร้อม 2. ฟังบรรยายเรื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการจัดการขยะโดย นายจามร  เจริญอภิบาล นักธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 3. ร่วมเสนอแนวทางจัดการขยะ และกำหนดมาตรการ 4. ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ แกนนำและวิทยากรร่วมประชุมและรับฟังการแนะนำที่เป็นประโยชน์

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. หลังเสร็จกิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรมได้มองเห็นภาพรวมของสถานการณ์ขยะเชิงลึกในชุมชนตนเอง ผ่านการนำเสนอของแต่ละโซนชัดเจน มีความรู้สึกร่วมรับผิดชอบ
 2. การนำเสนอข้อมูลที่เกิดจากการปฏิบัติจริงสามารถทำได้ดีกว่าการท่องจำ และทำให้เกิดความเชื่อมั่น ความภูมิใจในตนเอง
 3. ที่ประชุมมีแนวทางในการจัดการขยะดังนี้

- ลดขยะจากภายนอก โดยการร่วมกันทำตะกร้าจ่ายตลาดแทนถุงพลาสติก - ลดขยะที่อยู่ในชุมชนโดยการทำที่คัดแยกขยะวางไว้ตามโซนต่างๆ เพื่อรอขายต่อไป - กลุ่มอาชีพใช้วัสดุธรรมชาติแทนพลาสติกและโฟม 4. ขยะที่อยู่ในวัดและริมถนนต้องร่วมกันดูแล 5. ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการประชุมสรุปผลการทำกิจกรรมได้ข้อสรุปดังนี้ - การทำงานย่อมพบอุปสรรคเสมอ ให้มองอุปสรรคเป็นเพื่อนร่วมทางของเราเพื่อส่งให้เราไปสู่เป้าหมาย - การทำกิจกรรมทำให้พบศักยภาพของคนมากขึ้น - ปัญหาขยะต้องร่วมกันบูรณาการกับทุกฝ่าย - ปรับปรุง แก้ไขรายละเอียดกิจกรรมเพื่อเติมเต็มให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

แกนนำมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เดือนละครั้ง (ครั้งที่ 2 )20 ธันวาคม 2555
20
ธันวาคม 2555รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อรับรู้ข้อมูลขององค์กรต่างๆ และนำมาแก้ไขปัญหาร่วมกัน
 2. เพื่อฝึกฝนแกนนำให้มีประสิทธิภาพ เมื่อออกไปปฏิบัติงานจริง
 3. เพื่อจัดการความรู้ให้เกิดผลจริง
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ภาคเช้า 1. ลงทะเบียนมีผู้เข้าร่วม 9 คน
2. พิธีกรดำเนินการประชุม 3. ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงขั้นตอนการนำเสนอข้อมูลขององค์กรต่างๆ และชี้แจงการทำกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ 4. ผู้ใหญ่บ้านนำเสนอโครงการสมัชชาต้านยาเสพติดต้นแบบ ซึ่งทางอำเภอมอบหมาย ภาคบ่าย 1. กลุ่มเด็กและเยาวชนนำเสนอโครงการที่ทำร่วมกับศูนย์สามวัยปากพูน 2. กลุ่มเกลียวทองนำเสนอโครงการที่ทำร่วมกับ ธกส. เพื่อเป็นชุมชนเศรษกิจพอเพียงต้นแบบ 3. อ.บุบผา  พงศ์สวัสดิ์ ให้ข้อมูลของโรงเรียนที่เป็นประโยชน์กับชุมชนและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ 4. แสดงความคิดเห็น 5. สรุปผลการประชุม

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. การได้รับทราบข้อมูลขององค์กรต่างๆ ที่นำโครงการดีๆ มาทำร่วมกับชุมชน ทำให้แกนนำมีพลัง มีความเชื่อมั่น และความภาคภูมิใจในศักยภาพของตนเอง
 2. มองเห็นแนวทางการพัฒนาคนด้านต่างๆ เพื่อรองรับโครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นเห็นการประชุมในลักษณะนี้เป็นคุณค่า มีความรู้สึกว่าประชุมเดือนละครั้งไม่เพียงพอ
 3. ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือสรุปผลการประชุม มีข้อสรุปดังนี้

- เนื่องจากเพิ่งเริ่มต้นการประชุมแบบนี้ ต้องใช้ความอดทนรอคอยบ้างจนขั้นตอนทุกอย่างลงตัวจึงจะเห็นผล - นอกจากฝึกพูดแล้วยังต้องฝึกฟังอย่างตั้งใจด้วย เกิดข้อตกลง เช่น ผู้พูดต้องยืนพูดหน้าห้องทุกครั้งเมื่อถูกเชิญให้รีบลุกขึ้นทันที - รู้ว่าองค์กรต่างๆ ให้ความสนใจอยากร่วมงาน เช่น ธกส. ศุนย์สามวัย พัฒนาชุมชน เกษตร กสน. สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน - ให้เรียนรู้การแบ่งเวลาทำงานของแกนนำ - โครงการของเรา มีปัญหาเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ปัญหาการบันทึกกิจกรรม คนเก่งมีเยอะแต่ไปทำงานในองค์กรอื่น ต้องค้นหาและสร้างต่อไป - ห้องประชุมเราสามารถใช้ได้ 3 ที่ คือ โรงเรียนวัดท่าม่วง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาวะตำบลปากพูน และศูนย์สามวัย

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

เด็กและประชาชนร่วมทำความสะอาดที่สาธารณะเดือนละครั้ง (ครั้งที่ 1 )5 ธันวาคม 2555
5
ธันวาคม 2555รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของคนทุกวัย
 2. สร้างความผูกพัน สร้างจิตอาสา
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ลงทะเบียนมีผู้เข้าร่วม 111 คน
 2. ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ
 3. แบ่งกลุ่มออกปฏิบัติงานดังนี้ กลุ่ม 1 เก็บขยะริมถนน กลุ่ม 2 กวาดขยะใบไม่้บริเวณวัด กลุ่ม 3 ดายหญ้าบริเวณวัด กลุ่ม 4 ขนย้ายศาลพระภูมิและกองขยะ
 4. ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการประชุมสรุปผลการทำกิจกรรม
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. การทำกิจกรรมร่วมกันทุกช่วงวัยทำให้มีพลังแรงกล้าไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเกิดผลสำเร็จเกินคาดบริเวณวัดที่สกปรกมานานสะอาดขึ้นทันตาเห็น
 2. กิจกรรมกำหนดไว้ครึ่งวัน แต่ทำกันทั้งวันอย่างสมัครใจ
 3. ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการและแกนนำประชุมสรุปผลได้ข้อสรุปดังนี้

- การทำกิจกรรมในวัดให้ความรู้สึกผ่อนคลายเป็นธรรมชาติ จิตใจเปิดกว้าง เบิกบาน สามารถเรียนรู้ได้ดีกว่าการจัดเวทีประชาคมอันมีลักษณะเป็นพิธีการ รู้สึกจริงจังตึงเครียด - วันนี้มีปัญหาเรื่องเครื่องเสียงทำให้ขาดโอกาสนำเสนอข้อมูลดีๆ การสร้างพลังโน้มน้าวจูงใจต้องปรับปรุงแก้ไข - หาแนวทางจัดเวทีเสริมการทำกิจกรรมอย่างนี้เพื่อให้เกิดความยั่งยืน การต่อยอดต่อไป - ถ้ามีผู้นำดีๆ ก็มีคนพร้อมปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์สุดของชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

กลุ่มเด็กเเละเเกนนำร่วมกันสำรวจขยะ25 พฤศจิกายน 2555
25
พฤศจิกายน 2555รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์

1.เพื่อค้นหาข้อมูลขยะและประเภทต่างๆ ในแต่ละโซน รวมทั้งปริมาณขยะในแต่ละโซน 2.เพื่อรวบรวมข้อมูลนำไปวิเคราะห์หาแนวทางจัดการขยะ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ภาคเช้า 1. ลงทะเบียน มีผู้เข้าร่วม 104 คน 2. วิทยากรกระบวนการเตรียมความพร้อม 3. เด็กและแกนนำแยกกลุ่มตามโซนที่กำหนดไว้ ชี้แจงบทบาทหน้าที่แต่ละคน เตรียมอุปกรณ์ออกปฎิบัติงาน 4. ออกปฎิบัติงาน ภาคบ่าย 1. ออกปฎิบัติงาน 2. รวมกลุ่มเพื่อสรุปผล 3. ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการและแกนนำประชุมสรุปผลการทำกกิจกรรม

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถรับรู้สถานการณ์ขยะในแต่ละโซนของตนเอง ดังนี้

- โซนหน้าวัดท่าม่วง สำรวจบ้าน 10 หลัง โรงเรียน 1 แห่ง ร้านค้า 4 หลัง วัด 1 แห่ง ประเภทขยะที่พบ ได้แก่ ขวดแก้ว 50 กก.ขวดพลาสสติก 2.5 กก. กล่องนม 2 กก. ถุงพลาสติก 1 กก. กระป๋องเบียร์ 1 กก. โฟม 2 ขีด
- โซนบางคู สำรวจบ้าน 10 หลัง ประเภทขยะได้แก่ ขวดแก้ว 14 กก. กระป๋องเบียร์ 5 กก. ขวดพลาสติก 6 กก. กล่องนม 2 กก. ถุงพลาสติก 7 กก. โฟม 3 กก. - โซนหนองอี สำรวจบ้าน 10 หลัง ร้านค้า 2 แห่ง ประเภทขยะได้แก่ กระป๋องเบียร์ และน้ำอัดลม 2 กก. ขวดพลาสติก 8 กก. ขวดแก้ว 60 กก. ถุงพลาสติก 1.8 กก. กล่องนม 3.5 กก. พลาสติกรวม 1 กก. กล่องโฟม 1 ขีด - โซนมะหนี สำรวจบ้าน 8 หลัง  ร้านค้า  2 แห่ง  ปริมาณขยะที่ได้ ขวดแก้ว 46 กก. ขวดพลาสติก 405 กก. กล่องนม 2.5 กก. ถุงพลาสติก 2 กก. พลาสติกรวม 2.5 กก. กระป๋องน้ำและกระป่องเบียร์ 3 กก. กล่องโฟม 18 กก.
- โซนหัวคลอง สำรวจบ้าน6 หลัง  ร้านค้า  2  แห่ง  ปริมาณขยะที่ได้ ขวดแก้ว37.5 กก. ขวดพลาสติก 1.5 กก. กล่องนม 1.3 กก. ถุงพลาสติก 1.5 กก. พลาสติกรวม 15 ชิ้น กระป๋องน้ำอัดลมและกระป๋องเบียร์ 1 กก. กล่องโฟม 49 ชิ้น - โซนบางปิด สำรวจบ้าน 5 หลัง ร้านค้า 1 แห่ง ปริมาณขยะที่ได้ ขวดแก้ว 50 กก. ขวดพลาสติก 9 กก. กล่องนม 1 กก. ถุงพลาสติก 1 กก. พลาสติกรวม 15 ชิ้น กระป๋องน้ำอัดลมและกระป๋แงเบียร์ 27 ชิ้น กล่องโฟม 15 ชิ้น
หมายเหตุ ก่อนวันสำรวจรถขยะของเทศบาลเพิ่งมาเก็บ
- ขวดพลาสติก 60 ลูก = 1 กก.
- กล่องนม 100 ลูก = 1 กก. - ถุงพลาสติก 447 ใบ = 1 กก.
2. ขณะปฎิบัติงานได้จัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เพื่อแจ้งให้ชาวบ้านได้ทราบ และขอความร่วมมือจึงทำให้ชาวบ้านเกิดความสนใจตื่นตัวมากขึ้น 3. ขณะปฎิบัติงานแกนนำได้สร้างความเข้าใจเรื่องการจัดการขยะภายในบ้าน กลุ่มอาชีพและชุมชนอีกด้วย 4. ผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้สึกตระหนักถึงปัญหาของขยะในชุมชนตนเองมากขึ้น เพราะเห็นการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้อง 5. ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการประชุมสรุปผลการทำกิจกรรมได้ข้อสรุปดังนี้ - เนื่องจากเป็นฤดูฝนให้แกนนำระมัดระวังอย่าให้เด๋กถูกฝนอาจเป็นไข้ได้ - พบความโดดเด่นของแต่ละโซน เช่น มีประวัติของชื่อโซน บางโซนมีปราชญ์ชาวบ้าน บางโซนมีนักดนตรี ให้เตรียมการต่อยอดต่อไป

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
อ.นัยนา หนูนิล
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

แกนนำมีการประชุมเรียนรู้22 พฤศจิกายน 2555
22
พฤศจิกายน 2555รายงานจากพี่เลี้ยง โดย นัยนา หนูนิล
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เยาวชนและกลุ่มอาชีพสำรวจขยะ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

มีการประชุมวางแผน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ไม่มีการสำรวจ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

ได้น้อยกว่าเป้าหมายมาก (1)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.ฝนตกมาก ไม่สามารถสำรวจได้ 2.ไม่กลุ่มอาชีพเข้ามา

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

โครงการควรให้ความสำคัญกับการสำรวจขยะ เพราะในขั้นตอนต่อไป คือการนำมาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางจัดการกับขยะเหล่านี้

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

 

แกนนำประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เดือนละครั้ง (ครั้งที่ 1 )21 พฤศจิกายน 2555
21
พฤศจิกายน 2555รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อรับรู้ข้อมูลขององค์กรต่างๆ และนำมาแก้ไขปัญหาร่วมกัน
 2. เพื่อฝึกฝนแกนนำให้มีประสิทธิภาพ พร้อมออกปฎิบัติงานจริง
 3. เพื่อการจัดการความรู้ ให้เกิดประโยชน์จริง
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ภาคเช้า 1. ลงทะเบียนมีผู้เข้าร่วม 9 คน 2. พิธีกรดำเนินการประชุม 3. ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ภาคบ่าย 1. นำเสนอข้อมูลขององค์กรต่างๆ
2. แสดงความคิดเห็น 3. ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการสรุปผลการประชุม

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.หลังเสร็จกิจกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ 2.ผู้ร่วมประชุมมองเห็นแนวทางการเตรียมพร้อมเพื่อปฎิบัติงานจริงได้ เช่น ฝึกการเป็นพิธีกร ฝึกการนำเสนอข้อมูล ฝึกการสร้างแรงบันดาลใจ 3.รู้ว่าแต่ละองค์ในชุมชนมีสิ่งที่ดีๆ มากมมายแต่ชุมชนไม่สามารถนำมาใช้ได้อย่างเต็มที่ การประชุมนลักษณะนี้สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ 4.มีความรู้สึกอบอุ่น ผูกพัน เป็นกันเอง หลังเสร็จการประชุมเพราะสามารถหาทางออกได้ในหลายๆ ด้าน 5.ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือสรุปผลการประชุม มีข้อสรุปดังนี้ - เมื่อได้เวลาเหมาะสมให้เริ่มกำหนดขั้นตอนการประชุมให้ชัดเจนเลียนแบบการจัดเวทีประชาคมจริง - กำหนดตารางการประชุมประจำเดือนที่แน่นอน พร้อมกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมประชุมให้ชัดเจนสลับหมุนเวียนกันไป - ขอขอบคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาวะ ตำบลปากพูน สาขาตลาดพฤหัส ที่เอื้อเฟื้อห้องประชุมเป็นอย่างดี

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

อ.นัยนา ติดตามโครงการครั้งที่ 118 พฤศจิกายน 2555
18
พฤศจิกายน 2555รายงานจากพี่เลี้ยง โดย นัยนา หนูนิล
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และการทำกิจกรรม

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

มีวิแกนนำมาบรรยาย มีการวางแผนร่วมกันและแบ่งหน้าที่กันีรับผิดชอบ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เด็กที่เข้าร่วมเข้าใจการดำเนินงานมากขึ้น

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

โครงการนี้ผู้ใหญ่บ้านให้ความสำคัญมากและมาร่วมทุกกิจกรรมทำให้ การดำเนินงานเป็นไปได้ดี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

 

จัดประชุมเด็กและแกนนำ เพื่อแบ่งความรับผิดชอบ18 พฤศจิกายน 2555
18
พฤศจิกายน 2555รายงานจากพี่เลี้ยง โดย นัยนา หนูนิล
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กในชุมชนและโรงเรียนเข้าใจโครงการ และแบ่งการทำงานของเด็ก

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ชี้แจงโครงการ ให้เด็กได้แสดงความสามารถ แบ่งกลุ่มเด็กรับผิดชอบพื้นที่

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เด็กเข้าใจและมีพื้นที่รับผิดชอบชัดเจน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ในแต่ละโซนของเด็กให้มีผู้ใหญ่เข้าร่วมด้วย

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

อ.นัยนา ติดตามโครงการครั้งที่ 118 พฤศจิกายน 2555
18
พฤศจิกายน 2555รายงานจากพื้นที่ โดย นัยนา หนูนิล
circle
วัตถุประสงค์
 1. ติดตามการดำเนินงานของการทำโครงการ 2.ติดตามการเขียนบันทึกกิจกรรมที่ทำไปแล้ว 3.ติดตามการใช้เงิน
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ติดตามการดำเนินงานของการทำโครงการ 2.ติดตามการเขียนบันทึกกิจกรรมที่ทำไปแล้ว 3.ติดตามการใช้เงิน
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.การดำเนินงานมีเยาวชนและแกนนำ เข้ามาร่วมตามเป้าหมาย  มีการแบ่งกลุ่มเด็กและแกนนำชัดเจนในการแบ่งโซนการทำงานและติดตาม 2.ยังไม่มีการเขียนบันทึกกิจกรรมที่ทำไปแล้วเมื่อวันที่ 17 พย. 3. การเบิกจ่ายเงินเรื่องของค่าตอบแทนวิทยากร เกินกว่าที่ตั้งไว้ 4.แกนนำของโครงการนี้ มีการแบ่งผู้รับผิดชอบชัดเจน และที่สำคัญผู้ใหญ่บ้านเข้ามาร่วมด้วย ดีมาก

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.การดำเนินงาน ได้ชื่นชมว่าทำได้ดีมาก 2.การเงินมีไม่เข้าใจเล็กน้อย 3.การลงบันทึกยังไม่ถูกต้อง ได้สอนอีกครั้ง

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
อ.นัยนา หนูนิล
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

จัดประชุมเด็กและแกนนำ เพื่อแบ่งความรับผิดชอบ18 พฤศจิกายน 2555
18
พฤศจิกายน 2555รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อชี้แจงที่มาของโครงการ งบประมาณ วัตถุประสงค์ กิจกรรมต่างๆ ระยะเวลาดำเนินการ
 2. เพื่อสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือ
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ภาคเช้า
1. ลงทะเบียนมีผู้เข้าร่วม 102 คน 2. วิทยากรกระบวนการเตรียมความพร้อมและนันทราการ 3. ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงที่มาของโครงการ งบประมาณ ราบละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ภาคบ่าย 1. วิทยากรเตรียมความพร้อม 2. แบ่งพื้นที่เป็นโซน และกำหนดบทบาทหน้าที่ 3. ผู้ร่วมรับผิดชอบและแกนนำประชุมสรุปผลการทำกิจกรรม 4. เก็บอุปกรณ์เข้าที่ พร้อมทำความสะอาดสถานที่

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. หลังเสร็จกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจที่มาของโครงการ งบประมาณ รายละเอียดโครงการและระยะเวลาดำเนินการ
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนุกสนานเพลิดเพลินและประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไปกับทีมงานวิทยากรกระบวนการ กล้าแสดงออกที่หลากหลายพร้อมให้ความร่วมมืออย่างรับผิดชอบและผูกพัน
 3. ที่ประชุมได้แบ่งพื้นที่ไว้เป็นโซนได้ 6 โซนดังนี้

- โซนหน้าวัดท่าม่วง ผู้รับผิดชอบ คันธมาศ ชูช่วย พี่เลี้ยง บุบผา เกตุสุวรรณ - โซนบางคู ผู้รับผิดชอบ จุไรรัตน์ ญาณสูตร  พี่เลี้ยง สุรจิตร สุขใส - โซนหนองอี ผู้รับผิดชอบ พลยศ ศรีสะไบ พี่เลี้ยง เบญจมาศ  ภารเพิง - โซนมะหนี ผู้รับผิดชอบ สุพรรษา นันทชิน  พี่เลี้ยง อัจฉรา พรหมกุล - โซนหัวคลอง ผู้รับผิดชอบ รัตติกาล เจียรประดิษฐุ์  พี่เลี้ยง บุบผา พงศ์สวัสดิ์ - โซนบางปิด ผู้รับผิดชอบ สฤษส์  พุทธพันธ์ พี่เลี้ยง ฐิติ วราดา  พงศ์สวัสดิ์ 4. ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการประชุมสรุปผลการทำกิจกรรมได้ข้อสรุปดังนี้
- วันนี้มีความพร่องตัวในหน้าที่ของทีมงาน และรู้สึกผ่อนคลายกว่าครั้งแรก - การทำงานกับเด็กต้องมีความอดทนในการให้ข้อมูล ยึดหลักการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ใช้แนวทางของทีมวิทยากรอุทยานสัตว์ป่าทะเลน้อย พัทลุง ซึ่งพวกเราเคยสัมผัสและประทับใจ - ทีมวิทยากรกระบวนการต้องเตรียมเกมส์มาใช้ที่หลากหลายเรียนรู้ตลอดเวลา ห้ามบังคับหรือดุเด็กๆ ให้ปฎิบัติตาม ต้องใช้สมองความสามารถในการเตรียมความพร้อม - การจัดเวทีทุกครั้งต้องสร้างความตื่นเต้นเร้าใจตรึงผู้ร่วมงานให้เพลิดเพลินไปกับเรา - ค้นพบศักยภาพของเด็กๆ หลายอย่าง เช่น นักร้อง นักแสดง นักเล่านิทาน ต้องหาแนวทางต่อยอดต่อไป
- พบว่าเด็กๆ มีความรู้สึกร่วมมากกว่าผู้ใหญ่

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
อ.นัยนา หนูนิล
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ประชุมชาวบ้านเพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงโครงการ17 พฤศจิกายน 2555
17
พฤศจิกายน 2555รายงานจากพี่เลี้ยง โดย นัยนา หนูนิล
circle
วัตถุประสงค์

ชี้แจงโครงการให้กับชาวบ้านรับทราบ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

มีการทำกิจกรรม

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีคนมาร่วมตามแผน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

เห็นความร่วมมือของชุมชน ดีมากๆ

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ประชุมชาวบ้านเพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงโครงการ17 พฤศจิกายน 2555
17
พฤศจิกายน 2555รายงานจากพื้นที่ โดย นัยนา หนูนิล
circle
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อชี้แจงที่มาของโครงการวัตถุประสงค์ รายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ระยะเวลาดำเนินการ
 2. เพื่อสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือ
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ภาคเช้า
1. ลงทะเบียน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 107 คน 2. วิทยากรกระบวนการเตรียมความพร้อม 3. พิธีเปิด และบรรยายพิเศษ เรื่อง สถานะการณ์ขยะของเทศบาลเมืองปากพูน โดยรองนายกเทศบาลเมืองปากพูน คุณโนรี ฤทธิโชติ
4. วิทยากรกระบวนการเตรียมความพร้อม 5. บรรยายพิเศษเรื่อง พิษภัยของขยะพลาสติก และแนวทางแก้ไข โดย ดร.ชัยณรงค์ แก้วจำนงค์ และทีมงาน ภาคบ่าย 1. วิทยากรกระบวนการเตรียมความพร้อมนันทนาการ 2. ผู้รับผิดชอบโครงการได้ชี้แจงโครงการ รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ 3. ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการและแกนนำประชุมสรุปผลการดำเนินงาน 4. เก็บอุปกรณ์การประชุมเข้าที่ พร้อมทำความสะอาดสถานที่

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. หลังเสร็จกิจกรรม ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจที่มาของโครงการ งบประมาณ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ
 2. รับทราบโทษภัยของขยะพลาสติก มีความรู้สึกว่าเป็ยภัยใกล้ตัวที่ต้องหาทางแก้ไขอย่างจริงจัง ก่อนจะสายเกินไป
 3. รับทราบสถานการณ์ขยะของเทศบาลเมืองปากพูน ค่าใช้จ่ายที่หมดไปกับการนำขยะไปทิ้งหลายหมื่นบาทต่อเดือน
 4. นำข้อมูลไปคิดเป็นการบ้านและพร้อมให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ต่อไป
 5. ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการประชุมสรุปผลการทำกิจกรรม ซึ่งได้ข้อสรุปดังนี้

- นัดเวลาชัดเจนคือ 13.00 บ. ของวันเตรียมงานก่อนวันงาน 1 วัน เพื่อจัดเตรียมสถานที่ประชุมให้พร้อม - เน้นการทำงานเป็นทีม การทำงานในวันนี้ไม่ลื่นไหลเท่าที่ควร ต้องปรับปรุง - ยึดหลักการใช้ทรัพยากรในชุมชนเป็นอันดับแรก วันนี้เครื่องเสียงของชุมชนยังไม่ประสิทธิภาพเท่าที่ควร เยาวชนที่มาช่วยติดธุระ - หลังเสร็จกิจกรรมทุกครั้งต้องเก็บอุปกรณ์เข้าที่ และทำความสะอาดสถานที่ เสมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น - ที่ประชุมขอขอบคุณ  โรงเรียนวัดท่าม่วงที่อำนวยสถานที่ สำนักสงฆ์ชื่นฤทัยในธรรมที่เอื้อเฟื้อเก้าอี้ กลุ่มเกลียวทองจัดสถานที่ ผูกผ้า ดอกไม้ พร้อมทีมงานวิทยากรโดยไม่คิดมูลค่า ครูเอียดบริการและคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมสนับสนุนโต็ะและเครื่องเสียง ทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวน และในวันจัดกิจกรรม

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
อ.นัยนา หนูนิล
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

คืนเงินเปิดบัญชี14 พฤศจิกายน 2555
14
พฤศจิกายน 2555รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์

คืนเงินเปิดบัญชี

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คืนเงินเปิดบัญชี

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คืนเงินเปิดบัญชี

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

อบรมโครงการกับ สจรส.มอ.6 พฤศจิกายน 2555
6
พฤศจิกายน 2555รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

มีผูเข้าร่วมเรียนรู้ จำนวน 2 คน อาจารย์ได้อธิบายความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้การจัดทำรายงาน การจัดทำรายงานการเงินมาใช้ปฏิบัติได้จริง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ยังไม่สามารถใช้งานได้ดีเท่าที่ควร
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

ประชุมปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการฯ5 พฤศจิกายน 2555
5
พฤศจิกายน 2555รายงานจากพื้นที่ โดย apichai
circle
วัตถุประสงค์

อบรมการรายงานผลตามคอมพิวเตอร์

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

อบรมการรายงานผลตามคอมพิวเตอร์

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ประมาณ 60 % ในการจัดทำรายงานโครงการ รายงานการเงินรผ่านเว็บไซต์คนใต้สร้างสุข

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • ใช้คอมพิวเตอร์ไม่ถนัด
 • อินเตอร์เน็ตล่าช้า
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
อ.นัยนา หนูนิล
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

จัดอบรมเกี่ยวกับการใช้ระบบข้อมูลของคอมพิวเตอร์ให้มากกว่านี้

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

จัดอบรมเกี่ยวกับการใช้ระบบข้อมูลของคอมพิวเตอร์ให้มากกว่านี้