วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
5 พ.ย. 55 ประชุมปฐมนิเทศผู้รับทุนโครงการฯ 0 0.00 320.00
6 พ.ย. 55 อบรมโครงการกับ สจรส.มอ. 0 0.00 320.00
14 พ.ย. 55 คืนเงินเปิดบัญชี 0 0.00 500.00
17 พ.ย. 55 ประชุมชาวบ้านเพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงโครงการ 0 0.00 10,204.00
18 พ.ย. 55 จัดประชุมเด็กและแกนนำ เพื่อแบ่งความรับผิดชอบ 0 0.00 8,000.00
18 พ.ย. 55 อ.นัยนา ติดตามโครงการครั้งที่ 1 0 0.00 0.00
21 พ.ย. 55 แกนนำประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เดือนละครั้ง (ครั้งที่ 1 ) 0 0.00 1,000.00
22 พ.ย. 55 แกนนำมีการประชุมเรียนรู้ 0 0.00 0.00
25 พ.ย. 55 กลุ่มเด็กเเละเเกนนำร่วมกันสำรวจขยะ 0 0.00 17,331.00
1 ธ.ค. 55 ฝึกเด็กไปประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการขยะทางวิทยุ FM 104 Hz (ทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน) 0 0.00 -
2 ธ.ค. 55 ประชาชนร่วมกันทำความสะอาดวัด 0 0.00 -
2 ธ.ค. 55 กลุ่มเด็กเยาวชนหอยทากเก็บขยะ 0 0.00 -
5 ธ.ค. 55 เด็กและประชาชนร่วมทำความสะอาดที่สาธารณะเดือนละครั้ง (ครั้งที่ 1 ) 0 0.00 1,500.00
9 ธ.ค. 55 กลุ่มเด็กเยาวชนและแกนนำภาคีโรงเรียนร่วมวิเคราะห์ข้อมูล 0 0.00 -
16 ธ.ค. 55 เด็กและประชาชนร่วมกันทำที่ใส่ขยะที่แยกแล้ว 0 0.00 -
20 ธ.ค. 55 แกนนำมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เดือนละครั้ง (ครั้งที่ 2 ) 0 0.00 1,000.00
23 ธ.ค. 55 กลุ่มเด็กและแกนนำ และเด็กนักเรียนร่วมกันวิเคราะหข้อมูลจากการสำรวจขยะ 0 0.00 9,000.00
5 ม.ค. 56 พบอาจารย์ นัยนา หนูนิล 0 0.00 320.00
6 ม.ค. 56 อ.นัยนา ติดตามครั้งที่ 2 0 0.00 0.00
9 ม.ค. 56 แกนนำประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เดือนละครั้ง (ครั้งที่ 3 ) 0 0.00 1,000.00
11 ม.ค. 56 เด็กและประชาชนร่วมทำความสะอาดที่สาธารณะเดือนละครั้ง(ครั้งที่ 2 ) 0 0.00 1,500.00
12 ม.ค. 56 แกนนำกลุ่มอาชีพจัดเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ 0 0.00 -
13 ม.ค. 56 อ.นัยนา ติดตามครั้งที่ 3 (ตรวจสอบหลักฐานการเงิน) 0 0.00 0.00
13 ม.ค. 56 เด็กและประชาชนร่วมกันทำตะกร้าจ่ายตลาด 0 0.00 -
19 ม.ค. 56 เจ้าหน้าที่สจรส.มอ.ติดตามโครงการครั้งที่ 1 0 0.00 620.00
20 ม.ค. 56 ทำน้ำยาเอนกประสงค์ 0 0.00 -
20 ม.ค. 56 ทำน้ำยาเอนกประสงค์ 0 0.00 -
22 ม.ค. 56 กลุ่มสัจจะดำเนินการออม 0 0.00 -
26 ม.ค. 56 กลุ่ม อสม.รณรงค์เรื่องอันตรายของพลาสติก 0 0.00 -
27 ม.ค. 56 เด็กและประชาชนร่วมกันทำตะกร้าจ่ายตลาด 0 0.00 -
2 ก.พ. 56 กลุ่มอาชีพทำกิจกรรม 0 0.00 -
3 ก.พ. 56 กลุ่มอาชีพทำกิจกรรม 0 0.00 -
9 ก.พ. 56 กลุ่มอาชีพทำกิจกรรม 0 0.00 -
10 ก.พ. 56 กลุ่มอาชีพทำกิจกรรม 0 0.00 -
16 ก.พ. 56 กลุ่มอาชีพทำกิจกรรม 0 0.00 -
17 ก.พ. 56 จัดเวทีแลกเปรียนเรียนรู้การดำเนินงาน 0 0.00 -
23 ก.พ. 56 พบอาจารย์ นัยนา หนูนิล 0 0.00 320.00
24 ก.พ. 56 กลุ่มอาชีพทำกิจกรรม 0 0.00 -
25 ก.พ. 56 เด็กและประชาชนร่วมทำความสะอาดวัดและที่สาธารณะเดือนละครั้ง(ครั้งที่ 3 ) 0 0.00 1,500.00
27 ก.พ. 56 แกนนำร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เดือนละครั้ง (ครั้งที่ 4 ) 0 0.00 1,000.00
28 ก.พ. 56 เด็กและประชาชนร่วมกันทำที่ใส่ขยะที่แยกแล้ว 0 0.00 9,076.00
2 มี.ค. 56 กลุ่มอาชีพในชุมชนทำบายศรี ขันหมาก ด้วยใบตอง แทนกระดาษและพลาสติก 0 0.00 5,800.00
3 มี.ค. 56 พบอาจารย์นัยนา หนูนิล 0 0.00 320.00
3 มี.ค. 56 อ.นัยนา ติดตามครั้งที่ 4 0 0.00 -
4 มี.ค. 56 เด็กและประชาชนร่วมทำตะกร้าจ่ายตลาดด้วยเส้นพลาสติก 0 0.00 8,545.00
9 มี.ค. 56 เจ้าหน้าที่สจรส.มอ.ติดตามการดำเนินงานโครงการ 0 0.00 -
10 มี.ค. 56 กลุ่มอาชีพทำกิจกรรม 0 0.00 -
11 มี.ค. 56 แกนนำร่วมกันประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เดือนละครั้ง (ครั้งที่ 5) 0 0.00 -
16 มี.ค. 56 แกนนำร่วมกันประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 5 0 0.00 2,000.00
17 มี.ค. 56 เด็กในแต่ละโซนเป็นสายตรวจตาวิเศษคอยติดตามผลครัวเรือน 0 0.00 -
23 มี.ค. 56 เด็กและประชาชนร่วมทำความสะอาดที่สาธารณะเพือนละครั้ง (ครั้งที่ 4) 0 0.00 1,500.00
24 มี.ค. 56 เด็กในแต่ละโซนเป็นสายตรวจตาวิเศษ 0 0.00 -
30 มี.ค. 56 กลุ่มอาชีพฝึกทักษะการแทงหยวกกล้วย ใช้ต้นกล้วยตานีแทนโฟม 0 0.00 1,500.00
5 เม.ย. 56 แกนนำประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ครั้งที่ 6 ) 0 0.00 1,000.00
7 เม.ย. 56 เด็กและประชาชนร่วมกันทำความสะอาดวัดและที่สาธารณะเดือนละครั้ง (ครั้งที่ 5) 0 0.00 1,500.00
21 เม.ย. 56 เด็กในแต่ละโซนเป็นสายตรวจตาวิเศษครั้งที่ 1 0 0.00 2,500.00
10 พ.ค. 56 แกนนำประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เดือนละครั้ง (ครั้งที่ 7) 0 0.00 1,000.00
11 พ.ค. 56 เด็กและประชาชนร่วมทำความสะอาดวัดและที่สาธารณะเดือนละครั้ง(ครั้งที่ 6) 0 0.00 1,500.00
12 พ.ค. 56 กลุ่มสตรีทำน้ำยาเอนกประสงค์เพื่อลดสารเคมี ลดขยะจากขวดบรรจุภัณฑ์ 0 0.00 3,020.00
13 พ.ค. 56 ประเมินคุณค่าของโครงการ ร่วมกับ สจรส และ อ.นัยนา 0 0.00 -
18 พ.ค. 56 จัดประชุมเวทีชุมชนเพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการ 0 0.00 8,000.00
25 พ.ค. 56 จัดเวทีแลกเปลี่ยนในการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงงานร่วมกับของเด็ก ครั้งที่ 1 0 0.00 5,000.00
1 มิ.ย. 56 แกนนำประชุมและเปลี่ยนเรียนรู้เดือนละครั้ง (ครั้งที่ 8) 0 0.00 1,000.00
2 มิ.ย. 56 ถอดบทเรียนโครงการ 0 0.00 0.00
8 มิ.ย. 56 เด็กในแต่ละโซนเป็นสายตรวจเยาวชนตาวิเศษ คอยติดตามผลครัวเรือนในการแยกขยะ รถขยะ และการเก็บขยะในชุมชน ครั้งที่ 2 0 0.00 2,500.00
9 มิ.ย. 56 เด็กและประชาชนร่วมทำความสะอาดวัดและที่สาธารณะเดือนละครั้ง(ครั้งที่ 7) 0 0.00 1,500.00
15 มิ.ย. 56 แกนนำและกลุ่มอาชีพจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1 0 0.00 4,000.00
30 มิ.ย. 56 ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะของโครงการในงานกีฬาสัมพันธ์ดอนทะเลเกมส์ครั้งที่ 19 0 0.00 0.00
13 ก.ค. 56 กลุ่มอาชีพทำข้าวหมากใช้ใบตองแทนถ้วยกระดาษ 0 0.00 1,500.00
14 ก.ค. 56 เด็กในแต่ละโซนเป็นสายตรวจตาวิเศษคอยติดตามผลครัวเรือน 0 0.00 -
20 ก.ค. 56 เจ้าหน้าที่ สจรส.มอ.ติดตามโครงการ 0 0.00 -
21 ก.ค. 56 เด็กในแต่ละโซนเป็นสายตรวจตาวิเศษ 0 0.00 -
22 ก.ค. 56 เบิกค่าใช้จ่ายไปประชุมกับ มอ. 0 0.00 2,000.00
26 ก.ค. 56 แกนนำประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เดือนละครั้ง ๆ ที่ 9 0 0.00 1,000.00
27 ก.ค. 56 เด็กและประชาชนร่วมทำความสะอาดวัดและที่สาธารณะเดือนละครั้ง (ครั้งที่ 8) 0 0.00 1,500.00
7 ส.ค. 56 แกนนำประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เดือนละครั้งๆ ที่ 10 0 0.00 1,000.00
11 ส.ค. 56 เด็กในแต่ละโซนเป็นสายตรวจเยาวชนตาวิเศษคอยติดตามผลครัวเรือนในการคัดแยกขยะและการเก็บขยะในชุมชนครั้งที่ 3 50 2,500.00 2,500.00
12 ส.ค. 56 เด็กและประชาชนร่วมทำความสะอาดวัดและที่สาธารณะเดือนละครั้ง ๆ ที่ 9 0 0.00 1,500.00
13 ส.ค. 56 ติดตั้งข้อความเชิญชวนการจัดการขยะ 0 0.00 1,950.00
14 ส.ค. 56 กลุ่ม อสม. รณรงค์เรื่องการจัดการขยะ 0 0.00 600.00
17 ส.ค. 56 กลุ่มอาชีพทำกุ้งส้มใช้ขวดแก้วที่ใช้แล้วแทนถุงพลาสติก 0 0.00 1,500.00
18 ส.ค. 56 จักเวทีแลกเปลี่ยนในการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงงานร่วมกันของเด็กครั้งที่ 2 0 0.00 6,000.00
24 ส.ค. 56 กลุ่มอาชีพทำห่อหมกใช้ใบตองแทนถ้วยกระดาษ 0 0.00 1,500.00
25 ส.ค. 56 กลุ่มอาชีพทำปลาเปรี้ยวใช้ใบตองแทนถุงพลาสติก 0 0.00 1,500.00
31 ส.ค. 56 แกนนำและกลุ่มอาชีพจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2 0 0.00 5,000.00
7 ก.ย. 56 แกนนำประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เดือนละครั้ง ๆที่ 7 0 0.00 1,000.00
14 ก.ย. 56 กลุ่มอาชีพทำเสวียนหม้อโดยใช้ก้านมะพร้าวแทนพลาสติก 0 0.00 1,500.00
15 ก.ย. 56 เด็กและประชาชนร่วมกันทำความสะอาดวัดและที่สาธารณะเดือนละครั้ง ๆ ที่ 10 0 0.00 1,500.00
21 ก.ย. 56 กลุ่มอาชีพนำถุงน้ำยาปรับผ้านุ่มมาทำดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อนำไปใช้ในการจัดงานภายในชุมชน 0 0.00 1,500.00
22 ก.ย. 56 จัดเวทีประชาคมรับฟังตวามติดเห็นนำไปสู่มาตรการการจัดการขยะในชุมชนอย่างยั่งยืน 100 11,000.00 11,000.00
28 ก.ย. 56 เจ้าหน้าที่ สจรส.มอ.ติดตามโครงการครั้งที่ 5 0 0.00 4,904.00
รวม 150 13,500.00 62 167,150.00