directions_run

ประชาร่วมใจ ชุมชนตลาดปลอดภัยและน่าอยู่ : ชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 (ปี 2)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ประชาร่วมใจ ชุมชนตลาดปลอดภัยและน่าอยู่ : ชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 (ปี 2)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-00270
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤษภาคม 2556 - 31 พฤษภาคม 2557
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ เกษมณี ชัยรัตนมโนกร
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ กัลยา เอี่ยวสกุล
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8676748465144,101.25751018487place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ค. 2556 31 ส.ค. 2556 1 พ.ค. 2556 31 ส.ค. 2556 86,000.00
2 1 ก.ย. 2556 30 เม.ย. 2557 1 ก.ย. 2556 31 พ.ค. 2557 107,000.00
3 1 พ.ค. 2557 31 พ.ค. 2557 20,000.00
รวมงบประมาณ 213,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 สร้างเครือข่ายจัดการขยะในชุมชน

1.มีเครือข่ายการจัดการขยะ ประกอบกลุ่มรับซื้อขยะจำนวน 1 กลุ่ม กลุ่มทำน้ำหมักชีวภาพ 1 กลุ่ม และกลุ่มแปรรูปขยะจำนวน 15 ราย

2. ปริมาณขยะที่คัดแยกออกมาจากขยะรวม นำมาทำประโยชน์ เป็นร้อยละ 25 (ปริมาณขยะรวมวันละ 2 ตัน เป็นขยะรีไซเคิลจำนวน 100 กิโลกรัมและชีวภาพ 400 กิโลกรัม)

2 การรักษาความปลอดภัยเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันในชุมชน

1.ระบบการสื่อสารเครือข่ายโทรศัพท์ในชุมชน จำนวน 30 กลุ่ม ใช้การได้

2.ร้อยละ 30 ของครัวเรือนในชุมชน ประมาณ 50 ครัวเรือน) มีส่วนร่วมในกิจกรรมเวทีนัดพบ

3 ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ โดยทีม สสส.และ สจรส.มอ.หาดใหญ่

1.การจัดทำรายงานส่ง เช่น ส1,ส.2,ส.3 และเอกสารการเงิน ง.1,ง.2 ในแต่ละงวด

2.การเข้าร่วมประชุม ร่วมกับ สสส.และสจรส.มอ.หาดใหญ่ ร้อยละ 75  ในการประชุม

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. เพิ่มศักยภาพคณะทำงาน

1.1 ประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ

1.2 ประชุมคณะทำงานเดือนละ 1 ครั้ง

1.3 ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เดือนละ 1 ครั้ง  และทำจดหมายข่าว เดือนละ 1 ครั้ง

1.4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาแกนนำเยาวชน  โดยจัดกิจกรรมนอกสถานที่ จำนวน 4 วัน เพื่อเพิ่มทักษะการเป็นแกนนำในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน

1.5  กิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิล เดือนละ 2 ครั้ง

1.6 กิจกรรมศิลปะเพื่อชุมชน วาดภาพบนกำแพงทางเข้าตลาด

1.7 กิจกรรมรณรงค์เรื่องความสะอาดในตลาด เพื่อให้เป็นตลาดปลอดภัยและน่าซื้อ

1.8 กิจกรรมร่วมกันทำป้ายรณรงค์เรื่องความสะอาด  แบ่งกลุ่มย่อย กลุ่มละ  50 คน 10 ครั้ง

2.การรักษาความปลอดภัย

2.1 หาแนวทางในการติดต่อสื่อสารถึงกัน โดยการเชิญวิทยากร จาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยแม่หลวง ศูนย์พิทักษ์ตานี ชมรมเจ้าสมุทร เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี

2.2 ชาวชุมชนร่วมกันคิดหาระบบการติดต่อสื่อสาร

2.3 หารือกลุ่มย่อย เพื่อจัดตั้งเครือข่ายติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์  และการใช้สัญญาณเตือนภัย 10 กลุ่ม

2.4 ทดสอบระบบการสื่อสารที่จัดทำขึ้น  2 ครั้ง

2.5 กิจกรรมนัดพบ เป็นการพบปะของชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง โดยพื้นที่ตลาดเป็นลานกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การแสดงของเยาวชน  การให้ความรู้เรื่องที่ชุมชนสนใจ เป็นเวทีแสดงความคิดเห็นของผู้ที่ใช้พื้นที่ตลาด

2.6 ประเมินผลการดำเนินการโครงการ

2.7 สรุปการทำงาน

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2556 11:47 น.