stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ คืนน้ำคืนป่าให้แผ่นดินคืนที่ทำกินให้ชุมชน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-00246
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤษภาคม 2556 - 1 มีนาคม 2557
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ด.ต.มนูญ เกตุแก้ว
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางกำไล สมรักษ์
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ 11 ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.9583321533662,99.884262084961place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ค. 2556 26 ส.ค. 2556 1 พ.ค. 2556 26 ส.ค. 2556 86,000.00
2 27 ส.ค. 2556 31 ม.ค. 2557 27 ส.ค. 2556 31 ม.ค. 2557 107,000.00
รวมงบประมาณ 193,000.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (193,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (213,000.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อคนในชุมชนได้เรียนรู้การปลูกต้นไม้ 7 ระดับ
 1. คนในชุมชนรู้จักบำรุงรักษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดล้อม ร้อยละ 70
 2. รู้จักพืชผักที่อยู่ตามธรรมชาติมาบริโภคและสมุนไพรมากขึ้น ร้อยละ 70
 3. ทำให้คนในชุมชนมีสุขภาพดีขึ้น
2 สร้างคลังอาหารจากการทำฝาย
 1. พืชผักพื้นบ้าน เช่น ผักหนาม บอน เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 70
 2. พืชผักสมุนไพร เช่น ผักกูด ขี้พร้าไฟ เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 70
 3. ปลาและสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง ปู หอย เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 70
 4. มีหนังสือเล่มเล็กธนาคารอาหารปลอดภัย วิถีไทยของเด็กโรงเรียนวัดคงคาเลียบ
 5. ในชุมชนเกิดความร่มรื่น มีคลังอาหารมากขึ้น ร้อยละ 70
3 เพื่อคนในชุมชนได้อนุรักษ์พืชผักพื้นบ้าน ปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภคและพืชสมุนไพรและไม่ใช้สอยแซมในสวน

1 สมาชิกในกลุ่มร้อยละ 70 ปลูกผัก 2.สมาชิกในกลุ่มร้อยละ 70 บริโภคผักที่ถูกสุขอนามัยและสมุนไพร 3. สมาชิกในกลุ่มร้อยละ 70 ใช้ปุ๋ยชีวภาพในการปลูกพืชทุกครั้ง 4. ช่วยลดรายจ่ายภายในครัวเรือน

4 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เข้าร่มกิจกรรมการติดตาม สนับสนุนโครงการกับ สสส. และ สจรส.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. ชี้แจงโครงการ
 2. ปลูกต้นไม้ 7 ระดับ
 3. ปลูกพืชผักพื้นบ้านสมุนไพรพืชอาหาร
 4. ทำฝายชะลอน้ำ
 5. หนังสือเล่มเล็กธนาคารอาหารปลอดภัยโรงเรียนวัดคงคาเลียบ
 6. ทำ น้ำหมักชีวภาพ
 7. เรียนรู้ปุ๋ยหมัก
 8. เพาะพันธุ์กล้าไม้โรงเรียนวัดคงคาเลียบ
 9. ปลูกพืชผักปลอดสารพิษผักพื้นบ้านสมุนไพรที่รักษาโรคได้
 10. ปลูกสมุนไพรแซมในสวนยางพาราและสวนผลไม้
 11. ติดตามประเมินผลโครงการ
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2556 21:06 น.