directions_run

อนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ประเพณีและวัฒนธรรม

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ อนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ประเพณีและวัฒนธรรม
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-00252
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 เมษายน 2556 - 30 เมษายน 2557
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจินต์ ดำสุข
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ คุณสุทธิชาติ เมืองปาน
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 บ้านนาแค ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.5732103443272,100.17402648916place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 เม.ย. 2556 31 ส.ค. 2556 1 เม.ย. 2556 30 ส.ค. 2556 85,200.00
2 1 ก.ย. 2556 28 ก.พ. 2557 31 ส.ค. 2556 31 พ.ค. 2557 106,500.00
3 1 มี.ค. 2557 30 เม.ย. 2557 21,300.00
รวมงบประมาณ 213,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้คน/องศ์กรในชุมชนมีจิตสำนึก มีส่วนร่วมในอนุรักษ์ทรัพยากร
 1. ความร่วมมือจาก คน  กลุ่ม  องศ์กรชุมชนในพื้นที่
 2. มีข้อมูล และแผนการอนุรักษ์
 3. มีการกำหนดบทบาทผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม
 4. ประชาชนมีความเข้าใจในการอนุรักษ์หอยขาวอย่างน้อยร้อยละ 70
2 เพื่อให้ชุมชนมีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมทั้งผลักดันมาตรการคุ้มครองหอยขาว การทำประมงพื้นบ้านโดยชุมชน
 1. มีผู้บุกรุกจับหอยขาวอย่างผิดวิธีลดลงอย่างน้อยร้อยละ 80
 2. มีกฎระเบียบกติกาชุมชน และมีการบังคับใช้
3 ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ
 1. การจัดทำรายงานส่ง เช่น ส1,ส.2,ส.3 และเอกสารการเงิน ง.1,ง.2 ในแต่ละงวด
 2. การเข้าร่วมประชุม ร่วมกับ สสส.และสจรส.มอ.หาดใหญ่ ร้อยละ 75  ในการประชุม
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. สร้างความตระหนักและลดการทำลายทรัพยากรและแหล่งอาหารของชุมชน โดยระดมความคิดเห็นหาทางออกร่วมกันโดยวิทยากรผู้รู้ด้านทรัพยากรเข้ามาช่วยให้คำแนะนำ
 2. สร้างกฏระเบียบกติการชุมชนเวทียกร่าง โดยจัดเวทีพูดคุยสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อยกร่างกฏระเรียบ
 3. ป้องกัน/เฝ้าระวังแหล่งงทรัพยากรและแหล่งอาหารของชุมชน โดยสร้างจิตสำนึกคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2556 16:00 น.