stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เยาวชนรักถิ่น บ้านหัวเขา
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-02533
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 156,700.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเจ๊ะอดุลย์ เถาวัลย์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นฤมล อุโหยบ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านหัวเขา หมู่ที่ 9 ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.7401764533973,100.06334781643place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 62,680.00
2 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 1 ก.พ. 2557 30 ก.ย. 2557 78,350.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 15,670.00
รวมงบประมาณ 156,700.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ชุมชนมีกระบวนการพูดคุยและจัดการปัญหายาเสพติด ร่วมกันโดยสภาชุมชน
 1. สภาผู้นำชุมชนขับเคลื่อนกิจกรรมยาเสพติดตามแผนกิจกรรมประสบผลสำเร็จลดลง ร้อยละ 90
2 เพื่อให้เยาวชนได้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และลด ละ เลิก สารเสพติดในที่สุด
 1. เยาวชนกลุ่มเสี่ยงร่วมกิจกรรมร้อยละ 70
 2. เยาวชนกลุ่มใช้สารเสพติด ลด ละ เลิก ร้อยละ 50
3 สนับสนุนการบริหารและการดำเนินงานโครงการ
 1. คณะทำงานเข้าร่วมประชุมที่ สสส. / สจรส.มอ.จัดขึ้น
 2. มีรายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์ส่ง
 3. มีการถ่ายภาพกิจกรรม และติดตั้งป้ายสถานที่นี้ปลอดบุหรี่ในสถานที่จัดกิจกรรม
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดตั้งสภาชุมชน
 2. อบรมบทบาทสภาชุมชน
 3. ประชุมสภาผู้นำชุมชน
 4. สำรวจสถานการณ์สารเสพติด
 5. กำหนดกฎ ระเบียบการอยู่ร่วมกันของชุมชน
 6. เพลงอานาซีส
 7. ตลาดนัดลานวัฒนธรรม
 8. จิตสาธารณะเพื่อกล่อมเกลาจิตใจ
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2556 10:31 น.