รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ควนเก รีไซเคิล
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-02530
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 180,850.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายรอหมาน นำวายกอ
พี่เลี้ยงโครงการ นางนฤมล อุโหยบ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านควนเก หมู่ที่ 1 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.852379,99.935417
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 72,340.00
2 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 1 ก.พ. 2557 18 ต.ค. 2557 90,425.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 18,085.00
รวมงบประมาณ 180,850.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่่อให้เกิดสภาชุมชนมาผลักดันการจัดการขยะในชุมชนให้ประสบผลสำเร็จ
  1. มีการจัดตั้งสภาผู้นำชุมชนที่มาจากกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชนอย่างทั่วถึง 1 สภา
2 เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและขยะในชุนลดลง
  1. ปริมาณขยะของชุมชนลดลงร้อยละ 50
  2. ครัวเรือนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะร้อยละ 70 และมีรายได้เพิ่มจากการขายขยะ
3 เพื่อสนับสนุนการบริหารและการดำเนินงานโครงการ
  1. คณะทำงานโครงการเข้าร่วมการประชุมที่สสส./สจรส.ม.อ.จัดขึ้น
  2. มีรายงานความก้าวหน้า และรายงานฉบับสมบูรณ์จัดส่งสสส.
  3. มีการถ่ายภาพทุกกิจกรรมตลอดระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ และติดตั้งป้ายสถานที่นี้ปลอดบุหรี่ในสถานที่จัดกิจกรรม
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)
  1. เพื่อให้เกิดสภาผู้นำชุมชนมาผลักดันการจัดการขยะ

ในชุมชนให้ประสบผลสำเร็จ 2. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและขยะ

ในชุมชนลดลง

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
16 ต.ค. 56 ประชุมเตรียมงานประชาสัมพันธ์โครงการ 30 1,250.00 1,250.00
26 ต.ค. 56 ประชาสัมพันธ์โครงการ 280 25,300.00 25,300.00
10 ธ.ค. 56 อบรมพัฒนาสภชุมชนระดับหมู่บ้าน 50 22,300.00 22,300.00
19 ธ.ค. 56 การปฐมนิเทศโครงการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 2 1,000.00 1,000.00
30 ธ.ค. 56 สำรวจข้อมูลสถานการณ์ขยะ 200 17,000.00 17,000.00
1 ก.พ. 57 ติดตามรายงานความก้าวหน้า 5 2,500.00 2,000.00
3 ก.พ. 57 ทำความสะอาดตลาดนัดชุมชน 100 12,500.00 12,500.00
15 ก.พ. 57 รณรงค์ลดการสร้างขยะ 20 50.00 50.00
23 ก.พ. 57 ทำกติกาชุมชนด้านการจัดการขยะและการดูแลตลาดนัดชุมชน 40 1,000.00 1,000.00
25 ก.พ. 57 ทำกติกาชุมชนด้านการจัดการขยะและการดูแลตลาดนัดชุมชน 280 22,200.00 23,200.00
27 ก.พ. 57 ธนาคารขยะ 20 9,000.00 9,000.00
4 มี.ค. 57 ครัวเรือนต้นแบบเรียนรู้เรื่อง การจัดการขยะครบวงจร 40 11,300.00 11,300.00
7 มี.ค. 57 รณงค์ลดการสร้างขยะ 300 16,750.00 0.00
15 มี.ค. 57 รณรงค์ลดการสร้างขยะ 20 50.00 50.00
30 มี.ค. 57 ธนาคารขยะ 20 500.00 500.00
13 เม.ย. 57 การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ 40 11,700.00 11,700.00
15 เม.ย. 57 รณรงค์ลดการสร้างขยะ 20 50.00 50.00
27 เม.ย. 57 ธนาคารขยะ 20 500.00 500.00
4 พ.ค. 57 รณรงค์ลดการสร้างขยะ 20 50.00 50.00
15 พ.ค. 57 รณรงค์ลดการสร้างขยะ 20 50.00 50.00
25 พ.ค. 57 ธนาคารขยะ 20 500.00 500.00
29 มิ.ย. 57 ธนาคารขยะ 20 500.00 500.00
27 ก.ค. 57 ธนาคารขยะ 20 500.00 500.00
2 ส.ค. 57 ประชุมปฐมนิเทศโครงการ (19 ธ.ค. 56) 3 500.00 500.00
3 ส.ค. 57 พบพี่เลี่ยงทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 5 4,000.00 3,800.00
12 ส.ค. 57 ประกวดบ้าน/ร้านค้าจัดการขยะดีเด่น 100 13,800.00 13,800.00
31 ส.ค. 57 ธนาคารขยะ 20 500.00 500.00
7 ก.ย. 57 พบพี่ตรวจรายงาน ส.3 10 1,000.00 800.00
28 ก.ย. 57 พบพี่เลี้ยงตรวจรายงานก่อนปิดงวด 6 1,000.00 1,300.00
18 ต.ค. 57 ทำรายงานปิดโครงการและส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 5 700.00 700.00
รวม 1,736 178,050.00 30 178,450.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.ประชุมเตรียมงานประชาสัมพันธ์โครงการ 2 .ประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งสภาชุมชน 3.อบรมพัฒนาสภาชุมชนระดับหมู่บ้าน 4.สำรวจข้อมูลสถานการณ์ขยะ 5.ทำกติกาชุมชนด้านการจัดการขยะและการดูแลตลาดนัดชุมชน 6.รณรงค์ลดการสร้างขยะ 7.ทำความสะอาดตลาดนัดชุมชน 8.ครัวเรือนต้นแบบเรียนรู้เรื่อง การจัดการขยะครบวงจร(ระยะเวลา 1 วัน) 9.การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ 10.ธนาคารขยะ 11. ประกวดบ้าน/ร้านค้าจัดการขยะดีเด่น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย narumon Satun narumon Satun เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2556 10:46 น.