stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ควนเก รีไซเคิล
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-02530
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 180,850.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายรอหมาน นำวายกอ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางนฤมล อุโหยบ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านควนเก หมู่ที่ 1 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.852379,99.935417place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 72,340.00
2 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 1 ก.พ. 2557 18 ต.ค. 2557 90,425.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 18,085.00
รวมงบประมาณ 180,850.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่่อให้เกิดสภาชุมชนมาผลักดันการจัดการขยะในชุมชนให้ประสบผลสำเร็จ
  1. มีการจัดตั้งสภาผู้นำชุมชนที่มาจากกลุ่มองค์กรต่างๆในชุมชนอย่างทั่วถึง 1 สภา
2 เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและขยะในชุนลดลง
  1. ปริมาณขยะของชุมชนลดลงร้อยละ 50
  2. ครัวเรือนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะร้อยละ 70 และมีรายได้เพิ่มจากการขายขยะ
3 เพื่อสนับสนุนการบริหารและการดำเนินงานโครงการ
  1. คณะทำงานโครงการเข้าร่วมการประชุมที่สสส./สจรส.ม.อ.จัดขึ้น
  2. มีรายงานความก้าวหน้า และรายงานฉบับสมบูรณ์จัดส่งสสส.
  3. มีการถ่ายภาพทุกกิจกรรมตลอดระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ และติดตั้งป้ายสถานที่นี้ปลอดบุหรี่ในสถานที่จัดกิจกรรม
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.ประชุมเตรียมงานประชาสัมพันธ์โครงการ 2 .ประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งสภาชุมชน 3.อบรมพัฒนาสภาชุมชนระดับหมู่บ้าน 4.สำรวจข้อมูลสถานการณ์ขยะ 5.ทำกติกาชุมชนด้านการจัดการขยะและการดูแลตลาดนัดชุมชน 6.รณรงค์ลดการสร้างขยะ 7.ทำความสะอาดตลาดนัดชุมชน 8.ครัวเรือนต้นแบบเรียนรู้เรื่อง การจัดการขยะครบวงจร(ระยะเวลา 1 วัน) 9.การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ 10.ธนาคารขยะ 11. ประกวดบ้าน/ร้านค้าจัดการขยะดีเด่น

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2556 10:46 น.