directions_run

ภูมิปัญญาเกษตรในครัวเรือนพัฒนาอาชีพรักษาสิ่งแวดล้อม

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ภูมิปัญญาเกษตรในครัวเรือนพัฒนาอาชีพรักษาสิ่งแวดล้อม
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-01508
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 142,710.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบันลือศักดิ์ กาญจนโรจน์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ คุณสุดา ไพศาล
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนสะพานใหม่ เทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.3367303016108,100.20578384384place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 57,085.00
2 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 71,355.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 14,270.00
รวมงบประมาณ 142,710.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อให้ประชาชนในชุมชนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำเกษตรในครัวเรือน ลดการใช้สารเคมีและพัฒนาเป็นอาชีพ

1.เกิดกลุ่มอาชีพเกษตรในครัวเรือน 50 ครัวเรือน

2.เกิดฐานเรียนรู้การทำเกษตรปลอดสารเคมีในครัวเรือน อย่างน้อย 10 ครัวเรือน

3.มีกติกาและแผนการทำงานของกลุ่ม

2 เพื่อให้กลุ่มเกษตรในครัวเรือนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็ง เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และปลดหนี้

1.ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุกครัวเรือน

2.มีกองทุนเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรในครัวเรือน

3.มีครัวเรือนมาเรียนรู้เพิ่มและไปพัฒนาในครัวเรือนได้ อย่างน้อย 10 ครัวเรือน

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. ประชุมทีมกรรมการ 2.ระดมความคิดร่วมกันทำข้อตกลงวางแผนการดำเนินงาน
 2. ทำบัญชีครัวเรือน
 3. ทำปุ๋ยหมัก
 4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลเดือนละครั้ง
 5. เรียนรู้การเลั้ยงปลา
 6. เรียนรู้การเลี้ยงไก่บ้านและไก่ไข่
 7. จัดตั้งกองทุนครัวเรือน
 8. ขยายผลการทำน้ำหมักและติดตามผล
 9. สรุปรายจ่ายในครัวเรือนและทบทวนกองทุน
 10. ผู้นำกลุ่มบ้านติดตามผลของสมาชิกในกลุ่มบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกลุ่มบ้าน
 11. ถอดบทเรียน
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2556 19:16 น.