directions_run

ร่วมอนุรักษ์คลองบางไทร ล้อมรั้วด้วยใจ ถักทอสวนสายใยด้วยภูมิปัญญา นำพาสุขภาวะชุมชน

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ร่วมอนุรักษ์คลองบางไทร ล้อมรั้วด้วยใจ ถักทอสวนสายใยด้วยภูมิปัญญา นำพาสุขภาวะชุมชน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-01510
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 152,075.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผญ.มีชัย ดีถนอม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายสุธรรม แก้วประดิษฐ์
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 บ้านบางไทร ตำบล คลองนัอย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2556 31 ม.ค. 2557 1 ต.ค. 2556 31 ม.ค. 2557 61,100.00
2 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 1 ก.พ. 2557 31 ส.ค. 2557 76,375.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 14,600.00
รวมงบประมาณ 152,075.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อให้ชุมชนบ้านบางไทรหมู่ที่ 2 มีรั้วมะขามสร้างสุขภาพ และสวนสุขภาพภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ชุมชนร่วมสร้างเอง และคนในชุมชน รู้จักใช้ภูมิปัญญาและการแพทย์พื้นบ้านในการจัดการดูแลสุขภาพ และสร้างความสามัคคี ให้กับคนในชุมช

1.1 ครัวเรือนร่วมสร้างรั่วสุขภาพโดยใช้กล้ามะขาม  ชะอม  หรือไม้ประดับอื่นๆ  70 ครัวเรือน 1.2 ชุมชนมีสวนสุขภาพภูมิปัญญาพื้นบ้าน 1 แห่ง

2 2.เพื่อให้ชาวบางไทรร่วมอนุรักษ์สายน้ำ การละเล่นพื้นบ้านทางน้ำ และสืบสานภูมิปัญญาของท้องถิ่น

2.1 คลองบ้านบางไทรได้รับการดูแลรักาาอย่างต่อเนื่อง 2.2 อนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านทางน้ำอย่างน้อย 3 อย่าง 2.3 ชุมชนและแกนนำได้ประชุมแลกเปลี่ยนกันทุกเดือ

3 3.เพื่อให้ คลองบ้านบางไทรมีความสมบูรณ์และความมั่นคงทางด้านอาหาร

3.1 จำนวนปลาในแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น พันธ์ไม้น้ำ ไม้พื้นบ้านเพิ่มขึ้น

4 เพื่อบริหารการดำเนินโครงการและติดตามโครงการ

เพื่อให้โครงการมีการดำเนินการตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1 ประชุมแกนนำหมู่บ้านเพื่อบอกเล่า ชี้แจงโครงการ ระเบียบ รายละเอียดโครงการ เพื่อทำความเข้าใจ 2 จัดประชุมกลุ่มเข้าร่วมโครงการเพื่อชี้แจงโครงการรายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ 3.จัดซื้อและจัดหาพันธ์พืชทำรั้วเช่นมะขามหรือชะอม จัดทำป้ายชื่อบ้าน และเพาะต้นกล้าไว้สำหรับซ่อม 4 ร่วมลงแขกปลูกรั้วมะขามหรือชะอม กินได้ แนวเขตบ้านพร้อมกันในวันสำคัญ 5.จัดกิจกรรมร่วมกันดูแลต้นไม้ รั้วที่ปลูกแล้วอย่างต่อเนื่อง รวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำปุ๋ยจากมูลสัตว์ 6 จัดเสวนาเวทีชาวบ้านเพื่อแลกเปลี่ยนและแสวงหาภูมิปัญญา บันทึก รวบรวมwไว้ 7.จัดทำสวนสุขภาพ นำภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพได้แก่ คอกเวียนกระตุ้นกล้ามเนื้อ ลานนวดเท้า จักรยานปั่นน้ำรดผัก ราวเดี่ยว ราวคู่ รอก 8. ชักชวนชาวบ้านร่วมลอกคูคลอง ตกแต่งริมคลองเพื่อรักษาสภาพฝั่งคลองและชวนเยาวชนในโรงเรียนมาเรียนรู้และตรวจสภาพน้ำก่อนและหลังดำเนินการ 8.ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นการร่วมกันทำบุญ และอนุรักษ์แหล่งอาหารให้เกิดเป็นแหล่งอาหาร ของหมู่บ้านสืบไป 9. จัดกิจกรรมร่วมกันดุแลรักษาลำคลองเป็นประจำทุก 1-2 เดือนเพื่อให้มีลำคลองสวยน้ำใสอย่างยั่งยืน 10 จัดแข่งกีฬาทางน้ำในคลองบางไทร เพื่อสืบสานประเพณีการละเล่นพื้นบ้านให้คงอยู่และปลูกสำนึกรักบ้านเกิดแก่ลูกหลาน 11 จัดกิจกรรมแรลลี่ครอบครัวทัวร์คลองบางไทร โดยการเชิญครอบครัวมาร่วมกิจกรรมแข่งแรลลี่เชิงอนุรักษ์ และประสานพลังครอบครัว 12. จัดประชุมคณะทำงานทุกเดือน จำนวน 15 คน เป็นจำนวน 12 ครั้งเพื่อติดตาม แลกเปลี่ยนและ จัดประชุมเวทีชาวบ้านทุก 4-6 เดือน เพื่อระดมความคิด แลกเปลี่ยนเป็นจำนวน 3 ครั้งเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 13.จัดกิจกรรมมอบรางวัลเพื่อการยกย่องบ้านตัวอย่าง

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2556 20:01 น.