ร่วมอนุรักษ์คลองบางไทร ล้อมรั้วด้วยใจ ถักทอสวนสายใยด้วยภูมิปัญญา นำพาสุขภาวะชุมชน

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ร่วมอนุรักษ์คลองบางไทร ล้อมรั้วด้วยใจ ถักทอสวนสายใยด้วยภูมิปัญญา นำพาสุขภาวะชุมชน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-01510
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 152,075.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผญ.มีชัย ดีถนอม
พี่เลี้ยงโครงการ นายสุธรรม แก้วประดิษฐ์
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 บ้านบางไทร ตำบล คลองนัอย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2556 31 ม.ค. 2557 1 ต.ค. 2556 31 ม.ค. 2557 61,100.00
2 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 1 ก.พ. 2557 31 ส.ค. 2557 76,375.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 14,600.00
รวมงบประมาณ 152,075.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อให้ชุมชนบ้านบางไทรหมู่ที่ 2 มีรั้วมะขามสร้างสุขภาพ และสวนสุขภาพภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ชุมชนร่วมสร้างเอง และคนในชุมชน รู้จักใช้ภูมิปัญญาและการแพทย์พื้นบ้านในการจัดการดูแลสุขภาพ และสร้างความสามัคคี ให้กับคนในชุมช

1.1 ครัวเรือนร่วมสร้างรั่วสุขภาพโดยใช้กล้ามะขาม  ชะอม  หรือไม้ประดับอื่นๆ  70 ครัวเรือน 1.2 ชุมชนมีสวนสุขภาพภูมิปัญญาพื้นบ้าน 1 แห่ง

2 2.เพื่อให้ชาวบางไทรร่วมอนุรักษ์สายน้ำ การละเล่นพื้นบ้านทางน้ำ และสืบสานภูมิปัญญาของท้องถิ่น

2.1 คลองบ้านบางไทรได้รับการดูแลรักาาอย่างต่อเนื่อง 2.2 อนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านทางน้ำอย่างน้อย 3 อย่าง 2.3 ชุมชนและแกนนำได้ประชุมแลกเปลี่ยนกันทุกเดือ

3 3.เพื่อให้ คลองบ้านบางไทรมีความสมบูรณ์และความมั่นคงทางด้านอาหาร

3.1 จำนวนปลาในแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น พันธ์ไม้น้ำ ไม้พื้นบ้านเพิ่มขึ้น

4 เพื่อบริหารการดำเนินโครงการและติดตามโครงการ

เพื่อให้โครงการมีการดำเนินการตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)
  1. เพื่อให้ชุมชนบ้านบางไทรหมู่ที่ 2 มี มีรั้วมะขามสร้างสุขภาพ และสวนสุขภาพภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ชุมชนร่วมสร้างเอง และคนในชุมชน รู้จักใช้ภูมิปัญญาและการแพทย์พื้นบ้านในการจัดการดูแลสุขภาพ  และสร้างความสามัคคี ให้กับคนในชุมชน 2.เพื่อให้ชาวบางไทรร่วมอนุรักษ์สายน้ำ การละเล่นพื้นบ้านทางน้ำ และสืบสานภูมิปัญญาของท้องถิ่น 3.เพื่อให้ คลองบ้านบางไทรมีความสมบูรณ์และความมั่นคงทางด้านอาหาร

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
9 ต.ค. 56 ประชุมแกนนำเพื่อชี้แจงโครงการ 15 875.00 875.00
6 พ.ย. 56 ประชุมประจำเดือนแกนนำ 15 875.00 875.00
16 พ.ย. 56 ประชุมปฐมนิเทศโครงการร่วมกับพี่เลี้ยงโครงการ 3 300.00 300.00
1 ธ.ค. 56 ประชุมแกนนำโครงการประจำเดือน 15 375.00 875.00
5 ธ.ค. 56 จัดประชุมคณะทำงานประจำเดือน 15 875.00 875.00
4 ม.ค. 57 ประชุมผู้เข้าร่วมโครงการ 70 3,300.00 3,300.00
15 ม.ค. 57 ประชุมแกนนำประจำเดือน 15 875.00 875.00
18 ม.ค. 57 ทีมกรรมการโครงการร่วมกันจัดหาพันธ์พืช ทำรั้ว 15 8,000.00 8,000.00
19 ม.ค. 57 ร่วมลงแขกปลูกรั้วไม้กินได้ 70 8,400.00 8,400.00
25 ม.ค. 57 จัดกิจกรรมร่วมกันดูแลต้นไม้รั้วต่อเนื่อง 70 9,400.00 9,400.00
30 ม.ค. 57 สรุปโครงการรายงวด 5 1,480.00 1,480.00
31 ม.ค. 57 ประชุมคณะทำงานประจำเดือน 5 875.00 875.00
16 ก.พ. 57 ประชุมวางแผนกิจกรรมเสวนาสืบสานภูมิปัญญา 15 375.00 375.00
20 ก.พ. 57 เวทีชาวบ้าน เสวนาและแลกเปลี่ยนแสวงหาภูมิปัญญาบ้านบางไทร 70 9,950.00 9,950.00
2 มี.ค. 57 ประชุมประจำเดือน 15 375.00 375.00
6 เม.ย. 57 ประชุมประจำเดือน 15 375.00 375.00
15 เม.ย. 57 รวมพลังบางไทรจัดทำเครื่องเล่นและพื้นที่ สร้างสวนภูมิปัญญา 30 7,600.00 7,600.00
16 พ.ค. 57 ประชุมประจำเดือน 15 375.00 375.00
7 มิ.ย. 57 จัดเวทีชาวบ้านครั้งที่ 1 เรื่องการจัดทำข้อตกลงการใช้สวนภูมิปัญญาร่วมกัน 70 2,250.00 2,250.00
8 มิ.ย. 57 ประชุมกรรมการประจำเดือน มิย.57 15 375.00 375.00
21 มิ.ย. 57 กรรมการประเมินการจัดทำรั้วสุขภาพร่วมกับพี่เลี้ยงติดตามโครงการ 30 3,600.00 3,600.00
27 มิ.ย. 57 เด็กนักเรียนร่วมอนุรักษ์คลองโดยการตราวจสภาพคลองบางไทร 30 3,600.00 3,600.00
6 ก.ค. 57 ประชุมกรรมการประจำเดือนกค.56 15 375.00 375.00
13 ก.ค. 57 จัดเวทีชาวบ้านครั้งที่ 2 เรื่องการร่วมกันอนุรักษ์ดูแลสายน้ำคลองบางไทร 70 2,250.00 2,250.00
26 ก.ค. 57 ติดตามโครงการในพื้นที่ 5 875.00 875.00
27 ก.ค. 57 รับการพัฒนาและติดตามโครงการ 3 2,650.00 3,650.00
2 ส.ค. 57 เยาวชนและนักเรียน ร่วมกันตรวจสภาพน้ำลำคลอง ครั้งที่ 2 30 4,600.00 4,600.00
3 ส.ค. 57 ประชุมกรรมการประจำเดือนสิงหา 57 15 5,125.00 3,500.00
4 ส.ค. 57 เวทีชาวบ้านครั้งที่ 3 อภิปรายเรื่องสรุปผลการจัดกิจกรรม 70 2,250.00 2,250.00
7 ส.ค. 57 มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกบ้านที่ร่วมโครงการ 70 11,400.00 11,400.00
9 ส.ค. 57 ถอดบทเรียน และร่วมกันประเมินคุณค่าโครงการ 70 8,900.00 8,900.00
10 ส.ค. 57 ลงแขกลอกคลองบางไทร 40 13,400.00 13,400.00
11 ส.ค. 57 การจัดกิจกรรมอนุรักษ์น้ำประสานสามัคคีบางไทร 70 17,000.00 17,000.00
12 ส.ค. 57 กิจกรรมแรลลี่ครอบครัวทัวร์คลองบางไทร และพี่เลี้ยงติดตามครั้งที่3 70 15,400.00 15,400.00
13 ส.ค. 57 ร่วมกันจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 15 3,920.00 3,970.00
รวม 1,161 152,650.00 35 152,575.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1 ประชุมแกนนำหมู่บ้านเพื่อบอกเล่า ชี้แจงโครงการ ระเบียบ รายละเอียดโครงการ เพื่อทำความเข้าใจ 2 จัดประชุมกลุ่มเข้าร่วมโครงการเพื่อชี้แจงโครงการรายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ 3.จัดซื้อและจัดหาพันธ์พืชทำรั้วเช่นมะขามหรือชะอม จัดทำป้ายชื่อบ้าน และเพาะต้นกล้าไว้สำหรับซ่อม 4 ร่วมลงแขกปลูกรั้วมะขามหรือชะอม กินได้ แนวเขตบ้านพร้อมกันในวันสำคัญ 5.จัดกิจกรรมร่วมกันดูแลต้นไม้ รั้วที่ปลูกแล้วอย่างต่อเนื่อง รวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำปุ๋ยจากมูลสัตว์ 6 จัดเสวนาเวทีชาวบ้านเพื่อแลกเปลี่ยนและแสวงหาภูมิปัญญา บันทึก รวบรวมwไว้ 7.จัดทำสวนสุขภาพ นำภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพได้แก่ คอกเวียนกระตุ้นกล้ามเนื้อ ลานนวดเท้า จักรยานปั่นน้ำรดผัก ราวเดี่ยว ราวคู่ รอก 8. ชักชวนชาวบ้านร่วมลอกคูคลอง ตกแต่งริมคลองเพื่อรักษาสภาพฝั่งคลองและชวนเยาวชนในโรงเรียนมาเรียนรู้และตรวจสภาพน้ำก่อนและหลังดำเนินการ 8.ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นการร่วมกันทำบุญ และอนุรักษ์แหล่งอาหารให้เกิดเป็นแหล่งอาหาร ของหมู่บ้านสืบไป 9. จัดกิจกรรมร่วมกันดุแลรักษาลำคลองเป็นประจำทุก 1-2 เดือนเพื่อให้มีลำคลองสวยน้ำใสอย่างยั่งยืน 10 จัดแข่งกีฬาทางน้ำในคลองบางไทร เพื่อสืบสานประเพณีการละเล่นพื้นบ้านให้คงอยู่และปลูกสำนึกรักบ้านเกิดแก่ลูกหลาน 11 จัดกิจกรรมแรลลี่ครอบครัวทัวร์คลองบางไทร โดยการเชิญครอบครัวมาร่วมกิจกรรมแข่งแรลลี่เชิงอนุรักษ์ และประสานพลังครอบครัว 12. จัดประชุมคณะทำงานทุกเดือน จำนวน 15 คน เป็นจำนวน 12 ครั้งเพื่อติดตาม แลกเปลี่ยนและ จัดประชุมเวทีชาวบ้านทุก 4-6 เดือน เพื่อระดมความคิด แลกเปลี่ยนเป็นจำนวน 3 ครั้งเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 13.จัดกิจกรรมมอบรางวัลเพื่อการยกย่องบ้านตัวอย่าง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Peeraya Jindamanee Peeraya Jindamanee เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 20:01 น.