stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ชาววารีสวัสดิ์พัฒนา คนร่วมสร้างชุมชนสีเขียว
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-01520
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 151,975.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพิณ สงนุ้ย
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ ปาลีรัตน์ แก้วประดิษฐ์
พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ในชุมชนเลียบริมฝั่งถนนสุนอนันต์ อ้อมวงเวียนเลี้ยวซ้ายไปถนนวารีสวัสดิ์ ถึงสะพานบางศาลาความยาว 800 เมตร รวมท่าลงแพขนานยนต์
ละติจูด-ลองจิจูด 8.2767271011591,100.06896972651place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 1 ก.ย. 2556 31 ธ.ค. 2556 60,790.00
2 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 1 ม.ค. 2557 31 ส.ค. 2557 75,988.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 15,197.00
รวมงบประมาณ 151,975.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมเพื่อร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย ลดมลภาวะ ลดโลกร้อน

1.1 มีข้อบัญญัติ กติกาชุมชนในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม

1.2เกิดกลุ่มพิทักษ์์รักษ์สิ่งแวดล้อมและมีกิจกรรมร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมต่อเนื่อง

2 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทุกครัวเรือนเข้ามามีส่วนร่วม สร้างชุมชนสีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ พืชผัก สมุนไพร ในบริเวณบ้านและในชุมชน

2.1 ครัวเรือน ร้อยละ 50 เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญ ของชุมชน

2.2 บริเวณหน้าบ้านและในบ้านมีการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น

2.3 ชุมชนมีพื้นที่สีเขียว จากการร่วมกันสร้างเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 แห่ง

2.4 เกิดนวตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ในชุมชนด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

3 เพื่อพัฒนาสภาผู้นำในการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่เกิดความสามัคคีในชุมชน

3.1 คณะทำงานร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างชุมชนน่าอยู่ต่อเนื่อง

3.2สภาผู้นำชุมชนมีการประชุมต่อเนื่อง ทุก 1-2 เดือน

4 เพื่อสนับสนุนการบริหารและการดำเนินโครงการ

เพื่อติดตามประเมินโครงการอย่างต่อเนื่อง

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1 จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผน หาข้อสรุปแนวทางการทำโครงการและแบ่งความรับผิดชอบบทบาทหน้าที่       - เชิญตัวแทนครัวเรือนที่เข้าโครงการร่วมประชุมในภาคบ่าย เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ
2. แบ่งเขตรับผิดชอบในชุมชนเป็น  5  โซน โดยมีตัวแทนรับผิดชอบโซน ติดตามประเมินความเป็นไปได้ในการจัดการปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้าน 3. จัดทีมจิตอาสาพิทักษ์สิ่งแวดล้อมสำรวจขยะและร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและริมฝั่งน้ำโดย “กิจกรรมสร้างสำนึกดี เด็กวารีฯรักสิ่งแวดล้อม”ในวันสำคัญต่างๆ 4.จัดโซนลงต้นไม้ที่สาธารณะ วางแบบและแผนดำเนินการปลูกต้นไม้หารือร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนใกล้เคียง เทศบาลเมืองปากพนัง เพื่อหามติ 5. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างชุมชนสีเขียว ได้แก่ จัดบอร์ด นิทรรศการ เกี่ยวกับสวนผักคนเมืองการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดการขยะแบบชุมชนมีส่วนร่วม  กำหนด นโยบายสาธารณะ กติกาชุมชน เพื่อปรับทัศนคติ วิธีคิดสำนึกรักสิ่งแวดล้อม 6.เยาวชนและจิตอาสาร่วมกับเทศบาลในการจัดพื้นที่สีเขียวสวนหย่อม ลานคนเมืองที่บริเวณท่าลงแพขนานยนต์ และรับบริจาคหนังสือมาจัดมุมอ่านหนังสือ ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ
7 ร่วมกันจัดทำกระถางปลูกต้นไม่ในบ้าน รูปแบบต่างๆ จำนวน 3 วัน เพื่อกระตุ้นแนวคิด วิธีการใหม่ๆ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 8.จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ เพื่อกระตุ้นให้มีการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นการปลูกพันธุ์ต้นไม้ ที่หายากอย่างน้อย 10 ชนิด เพื่อสงวนพันธ์พืชท้องถิ่นไว้ในชุมชนและปลูกต้นไม้อน 9. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรรมวิธีบำรุงรักษาดูแลต้นไม้อย่างยั่งยืนและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมเรียนรู้ “ เสวนา ชุมชนนาควารีสีเขียวได้อย่างไร” จำนวน 1 ;วัน
10.จัดงานแสดงผลผลิตในโครงการ และจัดประกวดโดยแบ่ง ประเภท สวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เกี่ยวกับ ผักสวนครัว สมุนไพร ไม้ประดับ และกระถางชีวภาพชวนครัวเรือน ที่สมัครใจปลูกต้นไม้ในบ้าน 11.ร่วมทำน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักเพื่อนำมารดต้นไม้แทนปุ๋ย มาแสดงผลงาน ในการจัดประกวด “วารีสวัสดิ์ชุมชนสีเขียว” แลมีการนำน้ำหมักไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งจัดทำตารางหมักน้ำหมักอย่างสม่ำเสมอ 12. ร่วมประชุมทีมงาน  15 คน ทุกเพื่อ ประชุม วางแผน สรุปประเมินและติดตามโครงการทุก ๆ  เดือน
13.จัดกิจกรรม”สวัสดิ์สัมพันธ์” ทุก 2 เดือน  โดยจัดประชุมแกนนำร่วมกับตัวแทนครัวเรือน จำนวน 15 คน รวม 30 คน เพื่อสื่อสาร หาข้อสรุป มติ เพื่อร่วมผลักดัน ขับเคลื่อนสภาผู้นำสู่ชุมชนวารีสวัสดิ์น่าอยู่ 14. ชาววารีสวัสดิ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมถอดบทเรียน 1 วัน ในวันปิดโครงการ จำนวน 100 คน เพื่อให้ชุมชนช่วยกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 15คณะทำงานร่วมกัน สรุปรายงาน ประจำงวด ผลการดำเนินงานโครงการ จัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ และส่ง สสส.

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2556 20:10 น.