directions_run

ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พัฒนาสวนป่าชุมชนวัดจันทราวาสเพื่อสุขภาพ

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พัฒนาสวนป่าชุมชนวัดจันทราวาสเพื่อสุขภาพ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-02518
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 123,500.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประทีป รักคลี่
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสมใจ ด้วงพิบูลย์/นางเบญจา รัตนมณี
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ 3 ตำบลครน บ้านวัดจันทร์
ละติจูด-ลองจิจูด 10.277395756748,99.104845002241place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 54,600.00
2 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 68,250.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 13,650.00
รวมงบประมาณ 136,500.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (136,500.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (123,500.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ป่าวัดจันทร์ให้เป็นป่าสมุีนไพรสุขภาพของชุมชน

1.1 มีสมุนไพรของชุมชนในการักษาสุขภาพส่งเสริมและควบคุมโรคมากกว่า 20 ชนิด 1.2 ลดการใช้ยาแผนปัจจุบันและใช้สมุนไพรแทน 1.3 แกนนำชุมชนทุกกลุ่มเป็นต้นแบบในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 1.4 ประชาชนมีพื้นที่สำหรับพักผ่อนเรียนรู้ธรรมชาติป่าและเสริมสร้างความสงบทางใจ

2 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ผืนป่าชุมชน

2.1 มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน 2.2 มีการกำหนดแนวทาง กฎ กติกาชุมชนในการดูแลรักษาป่า 2.3 ประชาชนมีความรู้สามารถอธิบายเรื่องต้นไม้และสรรพคุณสมุนไพรที่ปลูกได้  ร้อยละ 70 2.4 เกิดชมรมคนรักป่าชุมชน

3 เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ

ผู้รับผิดชอบและทีมงานมีความรู้และเข้าใจในการจัดทำรายงายอย่างมีประสิทธิภาพ

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2556 21:06 น.