directions_run

ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ :โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านควนสามัคคี

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ :โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านควนสามัคคี
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-01586
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 0.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสวัสดิ์ ภูนุอภัย 08 9985 5073
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางเบญจา รัตนมณี
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 13 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.36647096694,98.981178402901place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตให้มั่นคง

1.1ชุมชน 250 ครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน 1.2มีทีมเฝ้าระวังแหล่งทรัพยากรธรรมชาติชุมชน

2 เพื่อให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

2.1แกนนำที่การร่วมปลูกป่าปลูกสมุนไพรและรักษาป่าที่ตนเองปลูกอย่างต่อเนื่องร้อยละ 90 2.2ประชาชนมีความรู้สามารถอธิบายเรื่องต้นไม้และสรรพคุณสมุนไพรที่ปลูกได้ ร้อยละ 70

3 เพื่อบริหารจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ

ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2556 21:28 น.