stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สร้างคน สร้างชุมชนทองพูนตามรอยพ่อ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-01506
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจารีย์ สมบูรณ์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายมนูญ พลายชุม
พื้นที่ดำเนินการ บ้านทองพูน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.0737189684782,100.19999027252place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 16 ม.ค. 2557 1 ก.ย. 2556 16 ม.ค. 2557 85,200.00
2 17 ม.ค. 2557 31 ก.ค. 2557 17 ม.ค. 2557 31 ก.ค. 2557 106,500.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 21,300.00
รวมงบประมาณ 213,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านทองพูนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสร้างกระบวนการมีสวนร่วม ลดปริมาณการใช้สารเคมีในภาคเกษตรของชุมชน

1.มีฐานเรียนรู้เกี่ยวเศรษฐกิจพอเพียง 3 ฐาน ได้แก่ ฐานทำปุ๋ยหมัก  ฐานน้ำหมักชีวภาพ  ฐานเกษตรวิถี
2. ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนา จาก 10 ครัวเรือนเพิ่มเป็น 40 ครัวเรือนภายใน  1 ปี

2 2.เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้องเหมาะสม

1.กลุ่มเป้าหมายปลูกผักกินเองและบริโภคผักทุกวัน อย่างน้อยวันละครึ่งกิโลกรัม ร้อยละ 80
2.กลุ่มเป้าหมายมีการออกกำลังกายด้วยวิธีต่างๆ วันละ 30 นาที 5 วันต่อสัปดาห์ เพิ่มเป็น เป็นร้อยละ 90 3.มีแนวทางลดอ้วนที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน 1 ชุด

3 เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ โดยทีม สสส.และสจรส.
  1. คณะทำงานโครงการเข้าร่วมการประชุมที่สสส./สจรส.ม.อ.จัดขึ้น
  2. มีรายงานความก้าวหน้า และรายงานฉบับสมบูรณ์จัดส่งสสส.
  3. มีการถ่ายภาพทุกกิจกรรมตลอดระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ และติดตั้งป้ายสถานที่นี้ปลอดบุหรี่ในสถานที่จัดกิจกรรม
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2556 21:51 น.