stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ชุมชนต้นแบบสุขภาพดี ตามวิถีพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-01496
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 145,660.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเพ็ญศรี แสงไพจิตต์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นาย อภิวัฒน์ ไชยเดช
พื้นที่ดำเนินการ ณ ศาลาการเปรียญวัดโยธาธรรม ม.2 ต. นาเรียง อ. พรหมคีรี จ. นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.6353340507631,99.773712158203place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 1 ก.ย. 2556 21 ธ.ค. 2556 58,265.00
2 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 25 ธ.ค. 2556 29 ก.ค. 2557 72,830.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 14,565.00
รวมงบประมาณ 145,660.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อเป็นหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและบริโภคของประชาชนทุกครัวเรือนให้อยู่บนวิถีพอเพียงและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยทีสุด และการลดขยะภายในครัวเรือนและนำไปทำประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน

1.1 ร้อยละ  80  ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเข้ารับฟังสภาพปัญหาของชุมชน
1.2 ร้อยละ 100 กลุ่มเสี่ยงและป่วยเข้าร่วมกิจกรรม

2 เพื่อเป็นหมู่บ้านต้นแบบ ส่งเสริมสุขภาวะทั้ง 4 มิติ ในกลุ่มเด็ก เยาวชนและ ผู้สูงอายุรวมทั้งกลุ่ม ประชาชนให้มีการออก กำลังกาย ลด ละเลิกการ สูบบุหรี่ และดื่มสุรา และส่งเสริมศีลธรรมเพื่อ การดำรงชีพอย่างมีสุข ทั่วไป

2.1แกนนำเด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ที่มีพฤติกรรมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ  3  ครั้งๆละ  50  นาที

2.2 เกิดแกนนำออกกำลังกายในชุมชน 5 คน และแกนนำในผู้สูงอายุ 2 คน

3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เรื่องปรัชญาวิถีชีวิตพอเพียง ภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น การใช้สมุนไพรในการส่งเสริมสุขภาพควบคู่กับยาแผนปัจจุบัน และการใช้วิธีการทางชีภาพในการปราบศัตรูพืช

3.1 ร้อยละ 10 ของครัวเรือน มีสวนสมุนไพรที่รวบรวมพันธ์สมุนไพรทั้งในท้องถิ่นและนอกท้องถิ่น ไว้ใช้ประโยชน์

3.2 หมู่บ้าน/ชุมชนมีกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สืบทอดเผยแพร่เรื่องวิถีชีวิตพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การใช้สมุนไพรในการส่งเสริมสุขภาพควบคู่กับยาแผนปัจจุบัน  เดือนละ  1 ครั้ง

4 มีการประชุมผู้นำชุมชน วิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน และหาแนวทางแก้ไข

4.1 มีการประชุมผู้นำชุมชน ประจำเดือนทุกเดือนละๆ 1 ครั้ง

5 เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการโดยทีม สสส.สจรส.มอ.

1.จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่

2.การจัดทำรายงานโครงการ

3.การเข้าร่วมประชุมกับ สสส.และสจรส.มอ.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2556 21:57 น.