directions_run

ชุมชนท่านางสังข์น่าอยู่ เคียงคู่คลองสะอาด ชีวิตสดใส

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ชุมชนท่านางสังข์น่าอยู่ เคียงคู่คลองสะอาด ชีวิตสดใส
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-01495
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 125,125.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสิงหา ยกกำลัง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ เบญจา รัตนมณี
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านท่านางสังข์ เทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.478249571764,99.20794544254place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 50,050.00
2 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 1 ก.พ. 2557 30 ก.ย. 2557 62,893.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 12,512.00
รวมงบประมาณ 125,455.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (125,455.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (125,125.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน มีความรู้ในเรื่องสภาพแวดล้อมที่ดี(ขยะ/น้ำเน่าเสีย/ภูมิทัศน์ชุมชน)
  1. เพื่อให้ครัวเรือนเกิดความตระหนักและลดปริมาณขยะในชุมชน/ลำคลอง ร้อยละ 70
2 เพื่อให้ผู้สูงอายุและเยาวชนในชุมชนได้ออกกำลังกาย และมีการบริโภคอาหารปลอดภัย
  1. ครัวเรือนนำร่องปลูกผักปลอดสารพิษ/คัดแยกขยะ จำนวน 30 ครัวเรือน
  2. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหารปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการลดหวานมันร้อยละ 80 ของชุมชน
3 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการ
  1. คณะทำงานโครงการเข้าร่วมการประชุมกับสสส. หรือ สจรส.ม.อ. อย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งทีจัด
  2. มีป้ายไวนีลสถานที่นี้ปลอดบุหรีจัดตั้งไว้ในชุมชน
  3. มีรายงานความก้าวหน้า และรายงานฉบับสมบูรณ์จัดส่ง สสส.
  4. มีภาพถ่ายทุกกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2556 21:57 น.