directions_run

ห้วยแห้งเดินตามรอยเท้าพ่อ สร้างความสมานฉันท์ความสามัคคีในชุมชน

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ห้วยแห้งเดินตามรอยเท้าพ่อ สร้างความสมานฉันท์ความสามัคคีในชุมชน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 56-01325
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2556 - 30 กันยายน 2557
งบประมาณ 133,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายยงยุทธ อินทวิสัย
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางเบญจา รัตนมณี
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่6 ตำบลครน อำเภอสวีื จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.330794269194,99.064321517944place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 1 ก.ย. 2556 11 เม.ย. 2557 53,200.00
2 1 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 12 เม.ย. 2557 30 ก.ย. 2557 66,500.00
3 1 ส.ค. 2557 30 ก.ย. 2557 13,300.00
รวมงบประมาณ 133,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.สร้างกลไกประสานเชื่อมความสามัคคีให้สมาชิกในชุมชน

1.1 ร้อยละ 80 ของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเวทีการทบทวนตนเอง 1.2 ร้อยละ 80ของประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 1.3 ร้อยละ 50 ของประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค

2 2.สรรหาพื้นที่"มุมสมาชิกชุมชน"(จัดระเบียบชุมชน)

2.1 ร้อยละ 75 ของประชาชนมีความพึงพอใจ

3 3.เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขยายผลการดำเนินงาน

3.1 มีข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การต่อยอดและขยายผลการดำเนินงาน

4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ

ติดตามประเมินผลโครงการแต่ละครั้ง

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2556 22:07 น.