directions_run

ฉีดวัคซีนต้านรายจ่าย เพิ่มรายได้ ชุมชนบ้านปาล์ม 2

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ฉีดวัคซีนต้านรายจ่าย เพิ่มรายได้ ชุมชนบ้านปาล์ม 2
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01410
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 มิถุนายน 2557 - 10 กรกฎาคม 2558
งบประมาณ 196,750.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุธาทิพย์ แสงวิมาน
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นาง นภาภรณ์
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 บ้านผังปาล์ม 2 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.6405969174023,100.05032300925place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 10 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 10 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 79,000.00
2 11 พ.ย. 2557 10 พ.ค. 2558 11 พ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 100,000.00
3 11 พ.ค. 2558 10 ก.ค. 2558 17,750.00
รวมงบประมาณ 196,750.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหาของชุมชนอย่างเป็นระบบ สามารถนำทุกๆปัญหามาร่วมแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ

1.เกิดเครือข่ายแกนนำชุมชน ในการแก้ไขปัญหาในชุมชน 2.จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 60

2 - เพื่อให้ได้ข้อมูลการจัดทำบัญชีครัวเรือนซึ่งนำไปแก้ไขปัญหาให้ครัวเรือนเป้าหมายอย่างเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนสามารถนำเสนอปัญหาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป

1.ครัวเรือนสามารถลดภาวะหนี้สินได้ร้อยละ 30ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ(ข้อมูลจากจปฐ.และกชช.2ค) 2.ครัวเรือนตัวอย่างดำรงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 30 ครัวเรือน

3 เพื่อลดรายจ่ายในการซื้อผัก อาหาร ในครัวเรือนเพิ่มโอกาสที่จะมีการบริโภคอาหารปลอดสารพิษในชีวิตประจำวันและครัวเรือนหันมาให้ความสนใจในการดูแลใส่ใจสุขภาพของตนเองมากขึ้นและคนในครอบครัวสูงขึ้น
  • ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในระดับครัวเรือนจำนวน 30 ครัวเรือน
  • คนในชุมชนจำนวน 30 ครัวเรือนมีความรู้และสามารถปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้และผักปลอดสารพิษ
4 เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการโครงการ

-มีการประชุมทีมก่อนกลังทำกิจกรรม -นำผลการปฎิบัติงานที่ได้แจ้งในสภาชุมชน -มีข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาโดยชุมชนเพื่อนำเสนอกับหน่วยงาน -เกิดผลสัมฤทธิ์และมีครัวเรือนปลอดหนี้สินได้

5 เพื่อการบริหารจัดการและติดตามผลการประเมินโครงการ

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ของ สสส.และ สจรส. มีภาพถ่ายกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ มีป้ายสถานที่นี้ปลอดบุหรี่ และส่งรายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์ตรงตามเวลา

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.