stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เกาะทองสมใหม่เกษตรอินทรีย์สร้างสุข
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01415
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558
งบประมาณ 207,540.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุจินตนา อภัยรัตน์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายสมนึก นุ่นด้วง โทร. 0807071427 email : mr.tweet@hotmail.com
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 15 บ้านเกาะทองสมใหม่ ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.3843996929869,100.07270693692place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 1 มิ.ย. 2557 6 พ.ย. 2557 83,016.00
2 1 พ.ย. 2557 30 เม.ย. 2558 7 พ.ย. 2557 12 ก.ค. 2558 103,770.00
3 1 พ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2558 20,754.00
รวมงบประมาณ 207,540.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้คนในชุมชนมีความตระหนักในผลกระทบของการใช้สารเคมีในการเกษตรและนำไปสู่การลดละเลิกและหันกลับมาทำและใช้เกษตรอินทรีย์
  1. มีชุดข้อมูลเรื่องการใช้และผลกระทบต่อการใช้สารเคมีในการเกษตร จำนวน 1 ชุด
  2. มีคนในชุมชนเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ข้อมูลและการคืนข้อมูลการใช้สารเคมีและผลกระทบ ต่อคนในชุมชน เป็นเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านเกาะทองสม ชั้น ป.4-6 จำนวน 80 คน ตัวแทนครัวเรือนในชุมชน 155 ครัวเรือน
2 เพื่อหนุนเสริมให้คนในชุมชนและเด็กในโรงเรียนทำเกษตรอินทรีย์ และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
  1. มีแปลงเรียนรู้การทำนาอินทรีย์ต้นแบบจำนวน 20 ไร่ 20 ราย
  2. มีแปลงนาอินทรีย์สาธิต(แปลงรวม) 6 ไร่
  3. มีแปลงสวนยางอินทรีย์สาธิต2แปลงและแปลงเปรียบเทียบ(ควบคุม)1 แปลง -จัดเก็บข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง
  4. ทำแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนบ้านเกาะทองสมโดยเด็กทำแปลงเรียนรู้ผลิตเป็นอาหารกลางวันของโรงเรียน เนื้อที่ 1,200 ตารางเมตร มีเด็กดำเนินการ จำนวน 60 คน
  5. ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อทดลองสนับสนุน -เด็กนักเรียนและคนในชุมชนมีความรู้ทำได้และใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จำนวน 80 ครัวเรือน
  6. หนุนเสริมให้มีกลุ่มขับเคลื่อนกิจกรรมเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนือ่ง และเรียนรู้เทคนิคการประชาสัมพันธ์
3 เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลนำไปสู่การมีความสามารถจัดการตนเองของชุมชนอย่างต่อเนื่อง

มีคณะทำงานที่ร่วมกันรับผิดชอบการดำเนินงานตามโครงการนี้ และเป็นแกนในการบริหารจัดการชุมชน จำนวน 15 คน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผูู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน อสม. กรรมการหมู่บ้าน ตัวแทนชาวนา ตัวแทนชาวสวนยาง

4 เพื่อประเมินผลและบริหารจัดการโครงการ

เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงในการเข้าร่วมโครงการกับสสส. และสจรส. จำนวน 4 ครั้ง

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.