ประชุมคณะทำงานและที่ปรึกษา ครั้งที่ 3

ประชุมคณะทำงานและที่ปรึกษา ครั้งที่ 3

19 กันยายน 2557 เวลา 13:00 น.
siritonsiriton
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมติดตามการดำเนินงานของโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการติดตามการดำเนินงานของโครงการพร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน ประกอบด้วย คณะทำงานและที่ปรึกษา