แบบรายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์

รายงานฉบับสมบูรณ์


“ เยาวชนสร้างอาชีพสู่ชุมชนออกศาลาเป็นสุข ”

บ้านออกศาลา หมู่ที่ 5 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

หัวหน้าโครงการ
นางสาวอารียา เพ็งช่วย

ชื่อโครงการ เยาวชนสร้างอาชีพสู่ชุมชนออกศาลาเป็นสุข

ที่อยู่ บ้านออกศาลา หมู่ที่ 5 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จังหวัด พัทลุง

รหัสโครงการ 57-01422 เลขที่ข้อตกลง 57-00-0953

ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2558


กิตติกรรมประกาศ

"เยาวชนสร้างอาชีพสู่ชุมชนออกศาลาเป็นสุข จังหวัดพัทลุง" สำเร็จได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือจาก สมาชิกในชุมชน บ้านออกศาลา หมู่ที่ 5 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

คณะทำงานโครงการฯ ขอขอบคุณ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ รวมทั้ง ภาคีเครือข่ายที่สำคัญระดับพื้นที่ ที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ชี้แนะ สุดท้ายขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่มิได้ระบุชื่อไว้ในที่นี้ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีความยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป

คณะทำงานโครงการ
เยาวชนสร้างอาชีพสู่ชุมชนออกศาลาเป็นสุขบทคัดย่อ

โครงการ " เยาวชนสร้างอาชีพสู่ชุมชนออกศาลาเป็นสุข " ดำเนินการในพื้นที่ บ้านออกศาลา หมู่ที่ 5 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง รหัสโครงการ 57-01422 ระยะเวลาการดำเนินงาน 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 211,150.00 บาท จาก เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกในชุมชนจำนวน 190 คน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานปรากฏดังนี้

โครงการนี้ยังไม่มีการเขียนหรือแก้ไขบทคัดย่อ

หมายเหตุ : รายละเอียดของบทสรุปคัดย่อการดำเนินงาน ให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้เขียนสรุปภาพรวมของโครงการใน "ผลลัพธ์โครงการ"


สารบัญ

กิตติกรรมประกาศ»
บทคัดย่อ»
   ความเป็นมา/หลักการเหตุผล»
   วัตถุประสงค์โครงการ»
   กิจกรรม/การดำเนินงาน»
   กลุ่มเป้าหมาย»
   ผลลัพธ์ที่ได้»
   การประเมินผล»
   ปัญหาและอุปสรรค»
   ข้อเสนอแนะ»
   เอกสารประกอบอื่นๆ»

ความเป็นมา/หลักการเหตุผล

 

สถานการณ์

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเยาวชนและสมาชิกในชุมชนในการปรับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพวิถีเกษตรอินทรีย์ให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
 3. เพื่อสร้างกลไกให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และมีความมั่นคงยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 4. เพื่อการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลโครงการ

กิจกรรม/การดำเนินงาน

  กลุ่มเป้าหมาย

  กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

   


  ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงาน

  วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
  ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์**
  กิจกรรมของโครงการ
  ผลผลิต*
  ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

  1. เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สจรส

  วันที่ 15 มิถุนายน 2557 เวลา 09:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  มาปฐมนิเทศโครงการชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่ 2557

  1.กิจกรรมปฐมนิเทศโครงการงบประมาณแต่ละพื้นที่

  2.เพื่อการบริหารจัดการและการติดตามประเมิณผลโครงการจำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรม

  3.กิจกรรมหนุนเสริมการดำเนินโครงการของ สจรส.ม.อ.

  4.กิจกรรมป้ายเขตปลอดบุหรี่และการล้างอัดขยายภาพ

  5.กิจกรรมการจัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  • ได้รับความรู้ประเมิณผลข้อมูลทางแว๊ปไซต์และการเตรียมตัวปฏิบัติงานการดำเนินกิจการโครงการของกิจกรรมม
  • photo
  • photo

   

  2 2

  2. ประชุมสภาผู้นำเพื่อวางแผนการดำเนินงานติดตามผลโครงการ ครั้งที่ 1

  วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 14:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  คณะทำงานเข้าพบผู้นำท้องถิ่นเพื่อชี้แจงการดำเนิโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. และหารือแนวทางความร่วมมือในการทำโครงการ

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ผู้นำท้องถิ่นรับทราบแนวทางการดำเนินโครงการและได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาช่วยหนุนเสริมการทำงานของโครงการ

  • photo
  • photo

   

  20 18

  3. ประชุมชี้แจงโครงการร่วมกับประชุมผู้สูงอายุ

  วันที่ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.20 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  ผู้ใหญ่บ้านในฐานะหัวหน้าคณะทำงานได้ชี้แจงที่มาที่ไปของโครงการว่ามีขั้นตอนอย่างไรก่อนที่จะได้รับการอนุมัติโครงการจาก สสส. และแนวทางการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนกับการดำเนินโครงการ จากนั้นคณะทำงานได้ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ที่ระบุในโครงการ พร้อมทั้งขอความร่วมมือกลุ่มผู้สูงอายุใ้ช่วยรับสมัครเยาวชนที่จะเเข้าร่วมโครงการ

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  กลุ่มผู้สูงอายุได้รับทราบว่ามีโครงการเข้ามาในชุมชน และรับทราบคุณสมบัติของเยาวชนที่จะเข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเยาวชนในความปกครองให้เข้าร่วมโครงการ

  • photo
  • photo
  • photo

   

  20 20

  4. จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่

  วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  จัดจ้างจัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่ เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ผลที่ได้จากการดำเินการคือได้ป้ายเขตปลอดบุหรี่ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของโครงการ

  • photo
  • photo

   

  15 19

  5. ประชุมสภาผู้นำเพื่อวางแผนการดำเนินงานติดตามผลโครงการ ครั้งที่ 2

  วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 13:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  ในการประชุมประธานคณะทำงานได้นำเสนอผลการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินโครงการ และขอรับความคิดเห็นจากที่ประชุมเกี่ยวกับ รูปแบบการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มวัยรุ่น จึงจำเป็นต้องใช้การสร้างความสัมพันธ์ที่น่าสนใจจึงจะดึงกลุ่มเป้าหมายมาร่วมกิจกรรมได้  นอกจากนี้ยังมีประเด็นการเชิญวิทยากรและการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ในการจัดกิจกรรม  ซึ่งผุ้เข้าร่วมก็ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายจนได้แนวทางที่จะดำเนินกิจกรรมต่อไป

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ผลที่เกิดขึ้นจากการประชุมคือสภาผู้นำได้รับทราบผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา คือได้กลุ่มเป้าหมายเยาวชนที่จะเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ยังได้แนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายที่จะดึงมาร่วมโครงการ คือต้องให้ผู้นำท้องถิ่นเข้าไปพูดคุย รวมถึงการสร้างความภาคภูมิใจโดยการให้เกียรติบัตรจาก อบต.เขาเจียกเป็นแรงบรรดาลใจ และอาจมีการให้ค่าตอบแทนจากผลการเข้าร่วมโครงการ ที่เกิดจากการสร้างอาชีพโดยการส่งเสริมของโครงการ ซึ่งจะทำให้เยาวชนเข้ามาร่วมโครงการตามเป้าหมาย ส่วนการเตรียมความพร้อมกิจกรรมรู้กินรู้ใช้ ให้คณะทำงานไปยกร่างกิจกรรมรวมถึงทาบทามวิทยากรได้ตามที่กำหนดไว้ สภาผู้นำจะคอยช่วยเหลือและเติมเต็มในช่วงการจัดกิจกรรมจริง

   

  20 23

  6. ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

  วันที่ 9 สิงหาคม 2557 เวลา 14:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  หัวหน้าคณะทำงานนำเสนอผลการทำงานที่ผ่านมาและสรุปผลการพูดคุย จากนั้นนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการเพื่อให้คณะทำงานได้ให้ความคิดเห็น

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ได้รับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และได้รูปแบบการจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ โดยกำหนดจะจัดที่ศาลาหมู่บ้าน แต่ให้แยกจากวันประชุมหมู่บ้าน เพื่อความเป็นเอกภาพประชาชนจะได้ไม่สับสน และขอให้หัวหน้าคณะทำงานเชิญพี่เลี้ยงติดตามโครงการมาชี้แจงเรื่อง สสส. ให้ประชาชนได้ทราบด้วย และให้มีการรับสมัครเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการในวันดังกล่าวด้วยเลย

   

  20 17

  7. กิจกรรมเปิดตัวโครงการ

  วันที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 10.20 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  ผู้ใหญ่บ้านในฐานะหัวหน้าคณะทำงานชี้แจงที่มาที่ไปและกระบวนการต่าง ๆ กว่าที่จะได้รับอนุมัติโครงการจาก สสส. จากนั้นขอให้พี่เลี้ยงติดตามโครงการได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สสส. ว่าเป้นอย่างไร มีแนวทางจะเข้ามามีส่วนร่วมกับการดำเนินงานกับ สสส. ได้อย่างไร จากนั้นคณะทำงานโครงการได้ชี้แจงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ระบุในโครงการ ให้ประชาชนได้รับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็น ในช่วงท้ายได้เปิดเวทีเพื่อรับสมัครเยาวชนที่จะเข้ามาร่วมโครงการ

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบว่ามีโครงการนี้เข้ามาในชุมชน โดยการสนับสนุนของ สสส. และทราบถึงแนวทางการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ผ่านการสนับสนุนของ สสส. และได้รับสมัครเยาวชนเพื่อเป็นกลไกหลักในการดำเนินโ๕รงการจำนวน 13 คน

  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

   

  150 98

  8. ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

  วันที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 14:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  หัวหน้าคณะทำงานโครงการชี้แจงข้อสรุปของการเปิดตัวโครงการ ที่ประชุมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค์ที่เกิดขึ้น ชี้แจงกิจกรรมต่อไปที่จะจัดขึ้น

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนิกิจกรรมเปิดตัวโครงการว่ากลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามที่กำหนด เนื่องจากวันที่จัดมีฝนตกหนัก และหารือแนวทางการดำเนินงานตามที่พี่เลี้ยงเสนอ โดยได้แบ่งทีมคณะทำงานออกเป็น 3 ชุด เพื่อลงพื้นที่ชักชวนเยาวชนตามกลุ่มบ้านต่าง ๆ ในหมู่บ้าน

   

  20 20

  9. ประชุมสภาผู้นำเพื่อวางแผนการดำเนินงานติดตามผลโครงการ

  วันที่ 20 กันยายน 2557 เวลา 10:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  ผู้ใหญ่บ้านในฐานะหัวหน้าโครงการชี้แจงผลการดำเนินโครงการในช่วงที่ผ่านมา คณะทำงานโครงการนำเสนอรูปแบบกิจกรรม รู้กิน รู้จ่าย รู้ได้ พอเพียง ที่กำหนดไว้ว่ามีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 120 คน เป็นเยาวชนและกลุ่มแม่บ้านที่มีรายได้น้อย โดยกำหนดให้มีการเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือน และการจัดทำเครื่องมือในการเก็บข้อมูลครัวเรือน และกำหนดการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเยาวชนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการ ผู้นำชุมชนได้ให้ข้อสังเกตต่อการดำเนินกิจกรรม

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ผู้นำชุมชนได้รับทราบแนวทางการจัดกิจกรรม รู้กิน  รู้จ่าย  รู้ได้  พอเพียง และได้ให้ข้อสังเกตสำคัญคือ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือนว่าทำไมต้องทำ เพราะไม่เช่นนั้นชาวบ้านจะไม่บันทึกหากไม่ตรงหนัก หรือบันทึกข้อมูลที่เป็นเท็จ  นอกจากนี้ยังอาสาที่จะร่วมกับกลุ่มเยาวชนเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูล  หลังจากได้ข้อมูลมาแล้วขอให้นำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับข้อมูล จปฐ. ที่ท้องถิ่นมีด้วยก่อนคืนข้อมูลเหล่านี้ให้กับคนในชุมชน

   

  20 18

  10. กิจกรรมรู้กิน รู้จ่าย รู้ได้พอเพียง

  วันที่ 27 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  กิจกรรมเริ่มด้วยการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและความจำเป็นในการจัดทำบัญชีครัวเรือน หลังจากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลครัวเรือน ในช่วงบ่ายเป็นการทดลองใช้เครื่องมือ และการแบ่งหน้าที่เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือน

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบถึงความสำคัญของการจัดทำบัญชีครัวเรือน และได้ซักถามถึงแนวทางการบันทึกข้อมูล และได้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลโดยจากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว่านอกจากรายได้แล้วควรมีการเก็บจ้อมูลทุนของครัวเรือนเพิ่มเติมด้วยเช่น  มีที่นาหรือสวนยางกี่ไร่ รอบบ้านมีผักสวนครัวหรือไม่ มีแหล่งน้ำ มีการเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือนหรือไม่ สมาชิกในครัวเรือนทำอาชีพเสริมอะไรอยู่บ้าง เป็นต้น  และได้มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามกลุ่มบ้านหลักในหมู่บ้าน

  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

   

  155 149

  11. ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

  วันที่ 9 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  ทีมที่ลงพื้นที่ท้ง 3 ทีม นำเสนอผลการเก็บข้อมูลครัวเรือน คณะทำงานร่วมกันสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบการนำเสนอข้อมูลต่อชุมชน

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ได้รับทราบผลการเก็บข้อมูลครัวเรือน ซึ่งข้อมมูลที่ได้ส่วนใหญ่สอดคล้องกับข้อมูล จปฐ. ของท้องถิ่น คือประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีรายได้จากอาชีพเดียว คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และรับจ้างทั่วไป เยาวชนส่วนใหญ่เรียนหนังสือ ทุนในครัวเรือนยังมีน้อยเช่นผักสวนครัว หรือการเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่พึ่งพิงอาหารจากตลาดซึ่งอยู่ใกล้ชุมชน

  • photo
  • photo
  • photo

   

  20 19

  12. กิจกรรมประชาเสวนา ครั้งที่ 1

  วันที่ 18 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  คณะทำงานโครงการได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อชี้ให้เห็นว่าวันนี้คนบ้านออกศาลายังยากจนเนื่องจากไม่มีอาชีพเสริม และยังไม่มีการใช้ทุนในชุมชนอย่างเต็มศักยภาพ  จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยตามแกนนำเยาวชนที่สนใจอาชีพต่าง ๆ ประกอบด้วย กลุ่มอาชีพทางการเกษตร เช่นปลูกผัก  กลุ่มอาชีพทางด้านการผลิตอาหาร ขนม  และ กลุ่มอาชีพเกี่ยวกับการผลิตของที่ระลึก  จากนั้นแต่ละกลุ่มได้ร่างโครงการเพื่อจะดำเนินการให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์และรายได้ โดยมีพี่เลี้ยงติดตามของ สจรส.มอ. คอยให้ตำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ของชุมชนบ้านออกศาลา และทราบสาเหตุแห่งความยากจน ซึ่งเกิดจาดดารที่คนในชุมชนพึ่งพิงอาชีพหลักเพียงอย่างเดียว เมื่อคนในชุมชนได้รู้ข้อมูลก็เริ่มตระหนักและเข้ามาร่วมเพื่อหาอาชีพเสริมที่สามารถทำได้จริงในชุมชน ทำง่าย ขายได้ มีรายได้จริง โดยคนที่จะเป็นแกนนำในการทำโครงการจะให้เยาวชนที่ไม่ได้เรียนหนังสือและว่างงานอยู่มาเป็นผู้นำดำเนินโครงการ และผู้ใหญ่ในหมู่บ้านจะคอยช่วยเหลือในการทำงาน เพื่อให้ได้ผลตามที่เยาวชนต้องการ

  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

   

  120 125

  13. ปรับแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาดูงาน 2 คืน 1 วัน

  วันที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  ศึกษาเรียนรู้การสร้างอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมน การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำโรงขนมจีนชุมชน เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่กับแกนนำชุมชนบ้านไม้เรียง

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมน การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำโรงขนมจีนชุมชน เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่กับแกนนำชุมชนบ้านไม้เรียง

   

  30 35

  14. ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  คณะทำงานนำเสนอผลการจัดกิจกรรมประชาเสนวนาหาทางออก และช่วยกับวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการ ก่อนจะเสนอให้แหล่งทุนต่าง ๆในชุมชนพิจารณณาให้การสนับสนุนต่อไป

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  คณะทำงานรับทราบผลการดำเนินกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมา และได้เห็นชอบโครงการจำนวน 3 โครงการเพื่อขอรับการสนับงบประมาณจากแหล่งทุนต่าง ๆในชุมชน

  • photo
  • photo

   

  20 20

  15. ประชุมพิจารณาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรายงานงวดงาน

  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10:30 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  ประธานคณะทำงานและเจ้าหน้าที่การเงินรายงานผลการดำเนินโครงการและเอกสารการเงิน พี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสารและให้ข้อเสนอแนะ คณะทำงานปรับแก้ข้อมูลในเว็บไซดืให้ตรงกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานต่อไป

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ได้รายงานทางการเงิน ง1 และ ง2 รายงานผลการดำเนินโครงการ ส1 ส2 พร้อมที่จะรายงานให้กับทาง สสส พิจารณา ได้เกิดการเรียนรู้การจัดทำเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสบอกเล่าประสบการรณืการทำงาน ปัญหาอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้พี่เลี้ยง และทีม สจรส ได้รับทราบ

   

  5 3

  16. ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

  วันที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 09:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  ประธานคณะทำงานได้รายลานผลการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานงวดที่ 1 ที่ได้รายงานให้ สสส. ทราบแล้วให้ที่ประชุมทราบ และเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ซักถาม โดยสมาชิกส่วนใหญ่ซักถามเกี่ยวกับความล่าช้าของการจัดทำรายงานงวด ประธานโครงการได้ชี้แจงว่าเกิดจากความไม่ชำนาญในการใช้อินเตอร์เน็ตรายงานผ่านเว็บ และเอกสารการเงินที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนรายละเอียดบางรายการตกหล่นจึงต้องใช้เวลาในการปรับแก้ แต่ขณะนี้ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  หลังจากนั้นที่ประชุมหารือถึงปัญหาต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในหมู่บ้านออกศาลา เพื่อร่วมกันหาทางออก

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  แกนนำในชุมชนรวมถึงคณะทำงานได้เรียนรู้กระบวนการจัดทำรายงานต่าง ๆ ของ สส. ซึ่งทั้งหมดเห็นว่ามีความยุ่งยากพอสมควร จำเป็นจะต้องหาเด็กรุ่นใหม่ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินโครงการและจัดทำรายงาน  นอกจากนี้ยังได้รับทราบปัญหาของหมู่บ้านและร่วมกันหาทางแก้ไข

   

  20 17

  17. กิจกรรมเยาวชน เรื่อง คือ การให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรตามปรัชญา

  วันที่ 9 พ.ค. 2558 เวลา 09:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  จัดการอบรมแบ่งออกเป็น 2 วัน วันที่ 1 อบรมในฐานที่ 1 และ 2 ส่วนวันที่ 2 อบรมในฐานที่ 3 และ 4 โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้และมีการฝึกปฏิบัติจริง ดังนี้ ฐานที่ 1 การเรียนรู้ ด้านการเกษตรอินทรีย์ การปลูกพืชร่วมยาง โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง - ให้ความรู้การทำเกษตรอินทรีย์ เช่น การปลุกพืชอื่นร่วมในแปลงยางพารา, การเตรียมพื้นที่ปลูก, การดูแล - สนับสนุนต้นพันธุ์เพื่อการปลูกและมีทีมคณะทำงานลงตรวจสอบในพื้นที่ปลูก

  ฐานที่ 2 การเรียนรู้ การปลูกผักสวนครัว ไว้บริโภคในครัวเรือนโดยทีมวิทยากรจากเทศบาลตำบลนาท่อม -อบรมให้ความรู้การปลุกผักสวนครัวการเตรียมพื้นที่และวิธีการเพาะเมล็ดพืชอย่างได้ผล การทดสอบอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ มีการประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม
  -ผู้เข้าร่วมอบรมวางแผนการผลิต "ปลูกผักสวนครัว ความสุขที่สร้างด้วยมือเรา" โดยปลูกพืชในใน 3 โซนพื้นที่ของชุมชน คือ โซนโรงเรียน,โซนบ้าน,โซนแปลงรวมของชุมชน โดยการปลูกพืชอย่างหลากหลาย ไม่น้อยกว่า 15 ชนิด มีการตรวจสอบพื้นที่และติดตามผลเยี่ยมชมแปลงตัวอย่าง โดยทีมคณะกรรมการชุมชน

  ฐานที่ 3 การเรียนรู้ การทำปุ๋ยชีวภาพในรูปแบบน้ำ และแบบแห้งและฮอร์โมนธรรมชาติ
  -อบรมให้ความรู้และฝึกปฎิบัติ การทำจุรินทรีย์ก้นครัว :น้ำหมักชีวภาพ ซึ่งเป็นการนำเอาเศษอาหารที่เหลือทิ้งมาทำการหมักกับกากน้ำตาลและน้ำสะอาด เพื่อให้เกิดจุรินทรีย์ในการย่อยสลาย เป็นปุ๋ยน้ำที่สามารถทำได้เองจากครัวเรือน และฝึกปฎิบัติการทำฮอร์โมนธรรมชาติ ใช้ในการเพิ่มผลผลิต ปริมาณพืช ผักอย่างปลอดภัย -อบรมให้ความรู้และฝึกปฎิบัติการทำปุ๋ยหมักแบบแห้ง โดยใช้เศษอาหาร เศษใบไม้ใบหญ้าในบ้านเรือน

  ฐานที่ 4 การเรียนรู้สารสกัดสมุนไพร ไล่แมลง ปราบศัตรูพืช และวิธีการใช้ในแปลงพืช -อบรมให้ความรู้และฝึกปฎิบัติวิธีการปรุง หรือสกัดยาสมุนไพร เพื่อใช้ในการเกษตร เช่น สะเดา,พริกขี้หนู,ตะใคร้หอม,มะละกอ,บอระเบ็ด และพืชชนิดอื่นๆในท้องถิ่น

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และได้ลงมือปฏิบัติการจริงในการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างอาชีพและลดรายจ่ายในครัวเรือนของตนเอง  เกิดพืชร่วมสวนยางเป็นแปลงผักกรูดและผักเหรียง  เพื่อให้สมาชิกที่เข้าอบรมได้ร่วมกันดูแลและเก็บผลประโยชน์เป็นรายได้  มีแปลงผักชุมชนเกิดขึ้นในพื้นที่เล็ก ๆ ประมาณ 1 ไร่ แต่ก็เป็นพื้นที่ที่รวมให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน  ลดเวลาว่าง และเปลี่ยนแหล่งมั่วสุมของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงให้มาร่วมกันดูแลแปลงผักที่ตยเองปลูกเอง สามารถเก็บผลผลิตไปขายเป็นรายได้ของสมาชิก  นอกจากนี้ยังได้ความรู้เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ การทำสารฆ่าแมลง เป็นความรู้ติดตัว

  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

   

  50 47

  18. ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

  วันที่ 13 พ.ค. 2558 เวลา 13:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  1. คณะทำงานประชุมและนำเสนอผลการประเมินติดตามการจัดกิจกรรมเยาวชนคนเอาเรื่อง
  2. ตัวแทนเยาวชนสะท้อนผลการร่วมกิจกรรมและข้อเสนอแนะ
  3. ร่วมกันออกแบบกิจกรรมลงแขกพัฒนาพื้นที่

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  คณะทำงานประชุมและนำเสนอผลการประเมินติดตามการจัดกิจกรรมเยาวชนคนเอาเรื่อง รวมถึงผลการลงพื้นที่ติดตามดูแปลงผักรวม และการปลูกพืชร่วมยาง ซึ่งพบว่ากลุ่มเยาวชนยังคงดูแลแปลงผัก และพืชร่วมยางเป็นอย่างดี ยังคงมีการรวมกลุ่มกันอย่างต่อเนื่อง  แต่ก็มีพืชร่วมยางหลายต้นที่ตายต้องมีการปลูกทดแทน  หลังจากนั้นเป็นการรับฟังข้อเสนอแนะจากกลุ่มเยาวชน ซึ่งสะท้อนว่ากิจกรรมดังกล่าวควรจัดให้ครบวงจรให้มีการเลี้ยงสัตว์ หรือการแปรรูปผลผลิตด้วยคงจะดีเพราะเยาวชนบางคนไม่ถนัดงานเกษตรโดยเฉพาะผู้หญิง  อยากฝึกอาชีพที่เป็นการแปรรูปอาหารมากว่า  ซึ่งที่ประชุมรับทราบ และได้หารือกันต่อในประเด็นการออกแบบกิจกรรมการลงแขกพัฒนาพื้นที่ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อไปที่ต้องเร่งดำเนินการให้ทันกับงวดงานที่ล่าช้ามามากแล้ว

   

  20 19

  19. ร่วมกันลงแขกปฏิบัติการปรับพื้นที่ ปรับสภาพดิน แปรดิน

  วันที่ 17 พ.ค. 2558 เวลา 09:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  ประชุมตัวแทนกลุ่มที่เข้าร่วมลงแขกเพื่อสำรวจพื้นที่ที่จะจัดทำแปลง ตัวแทนที่เข้าร่วมลงแขกพัฒนาพื้นที่จำนวน 15 วัน วันละ 1 พื้นที่ ติดตามผลการจัดทำแปลงโดยคณะทำงานและตัวแทนกลุ่มเยาวชน

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  เกิดแปลงผักสวนครัวและแปลงสมุนไพรที่ประชาชนในพื้นที่ และเจ้าของครัวเรือนร่วมกันปลูกในพื้นที่สาธารณะจำนวน 3 โซน คือโซนออกศาลาเหนือ  ออกศาลากลาง  และออกศาลาใต้ เกิดปฏิบัติการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภา่พ น้ำหมักชีวภาพ  และสารไล่แมลงที่สอดคล้องกับอาชีพที่เยาวชนได้รับการส่งเสริม และเยาวชนเป็นผุ้ผลิตขึ้น

  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

   

  25 32

  20. ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

  วันที่ 22 พ.ค. 2558 เวลา 09:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  1. ประธานคณะทำงานโครงการได้ชี้แจงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการลงแขกพัฒนาพื้นที่ว่าเกิดแปลงขึ้นมาจำนวน 3 แปลง แปลงแรก 1.2 ไร่ อยู่บริเวณบ้านออกศาลาเหนือ แปลงที่ 2 อยู่ที่บริเวณโรงเรียนวัดเขาเจียกบริเวณบ้านออกศาลากลาง  และแปลงที่ 3 อยู่บริเวณใกล้เทศบาลตำบลเขาเจียกบริเวณบ้านออกศาลาใต้
  2. ประธานคณะทำงานนำเสนอกิจกรรมตามแผนที่จะต้องดำเนินการต่อไปคือกิจกรรมยกร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารจัดการแปลงผักสาธารณะทั้ง 3 แปลง
  3. คณะทำงานพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติและความรู้ประสบการณืที่ได้จากการเข้าร่วมดำเนินโครงการ

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  คณะทำงานทั้งหมดรับทราบผลการดำเนินโครงการในช่วงที่ผ่านมา รับทราบปัญหาอุปสรรค์ที่เกิดขึ้น  และรับทราบกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการต่อไปคือกิจกรรมยกร่างข้อบังคับแนวทางการบริหารจัดการแปลงผักสาธารณะของชุมชน  รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบหน้าที่ต่าง ๆที่จะดำเนินการต่อไป

   

  20 17

  21. ยกร่างข้อบังคับและแนวทางจัดการบริหารกองทุนพัฒนาพื้นที่แปลงผักชุมชนสร้างอาชีพบ้านออกศาลา

  วันที่ 30 พ.ค. 2558 เวลา 09:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  1. ประธานคณะทำงานโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์การยกร่างข้อบังคับ
  2. นักวิชาการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำร่างข้อบังคับหรือกติกาชุมชน
  3. ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันเสนอข้อบังคับว่าควรมีอะไรบ้างที่จะเป็นข้อตกลงร่วมกลาง ๆไม่ตึงจนเกินไปหรือไม่หย่อนจนเกินไป
  4. สรุปเป็นร่างข้อบังคับการบริการจัดการแปลงผักสาธารณะของชุมชน

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  เกิดกระบวนการเรียนรู้กระบวนการจัดทำข้อตกลงร่วมในระดับชุมชน หรือกติกาชุมชนที่ต้องมีความเหมาะสมกับธรรมชาติของคนในแต่ละพื้นที่ เกิดร่างข้อบังคับการบริหารจัดการแปลงผักรวมชุมชนบ้านออกศาลาที่จะสามารถนำไปให้ประชาชนในพื้นที่ได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมก่อนประกาศใช้ เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิชาการ  ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน  เด็ก  ผู้ใหญ่ 

  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

   

  40 37

  22. ประชุมพิจารณาร่างข้อบังคับและแนวทางการบริหารกองทุนพัฒนาพื้นที่แปลงผักชุมชน

  วันที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 09:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  คณะทำงานโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบังคับการบริหารจัดการแปลงผัก และที่มาที่ไปของโครงการ นักวิชาการนำเสนอร่างข้อบังคับให้ที่ประชุมได้รับทราบ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะเป็นรายข้อ สรุปข้อเสนอที่ปรับเปลี่ยนตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  เกิดกระบวนการเรียนรู้การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในระดับพื้นที่ ซึ่งคณะทำงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นอื่น ๆในชุมชนได้ต่อไป ได้ร่างข้อบังคับที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการกับการการดำเนินงานของแปลงผักสาธารณะให้เป็นไปด้วยความยั่งยืน ประชาชนได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน

  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

   

  100 87

  23. ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

  วันที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 14:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  ประธานคณะทำงานนำเสนอผลสรุปการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายละเอียด การเขียน การใช้คำ ให้ถูกต้อง อ่านแล้วเข้าใจตรงกัน ประธานที่ประชุมนำเสนอกิจกรรมต่อไปคือการยื่นข้อบังคับให้กับท้องถิ่น ที่ประชุมร่วมกันออกแบบเวทีและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ สรุปกำหนดการจัดเวที และแบ่งผู้รับผิดชอบ

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ได้ข้อบัคับการบริหารจัดการแปลงผักสาธารณะบ้านออกศาลาพร้อมที่จะส่งมอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอย่างเป็นทางการในการเขียนข้อเสนอ เกิดการออกแบบเวทีการยื่นข้อเสนอและมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

   

  20 18

  24. กิจกรรมสรุปบทเรียนและยื่นข้อเสนอแนวทางและมาตรการกองทุนพัมนาพื้นที่

  วันที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลา 14:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียกกล่าวต้อนรับ ประธานคณะทำงานโครงการรายงานผลการดำเนินโครงการ และนำเสนอข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการแปลงผักสาธารณะของชุมชนซึ่งผ่านเวทีรับฟังความคิดเห็นแล้วให้ที่ประชุมทราบ นายกเทศมนตรีและทีมลบริหารของเทศบาลซักถามข้อสงสัยในข้อเสนอ จัดกระบวนการส่งมอบข้อเสนอ เปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนการทำงาน

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ผลการดำเนินกิจกรรมนี้ได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างท้องถิ่นและชาวบ้านที่จะใช้เครื่องมือกติกาชุมชนเป็นเครื่องมือให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะให้เป็นพื้นที่สาธารณะจริง ๆ ไม่ใช่พื้นที่ของคณะทำงานหรือพื้นที่ของคนใดคนหนึ่ง  ผลที่ได้เป็นรูปธรรมคือเอกสารการลงนามความร่วมมือระหว่างชุมชนกับท้องถิ่นที่จะบังคับใช้ข้อบังคับการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ  แม้ว่าจะไม่สามารถขับเคลื่อนไปสู่เทศบัญญัติของเทศบาลได้ แต่ก็เป็นที่ยอมรับของคนในพื้นท่ที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  และสุดท้ายคือได้เกิดกระบวนการพบปะพูดคุยเรียนรู้ร่วมกันระหว่างระดับนโยบายในพื้นที่กับคนทำงานจริง ๆในพื้นที่ สร้างความเข้าใจอันดีต่อกันในชุมชน

   

  40 42

  25. ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

  วันที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 14:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  คณะทำงานนำเสนอภาพบรรยากาศการยื่นข้อเสนอต่อเทศบาลตำบลเขาเจียกให้ที่ประชุมได้ดูและอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละช่วง
  คณะทำงานนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมดของโครงการที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้น้าง มีอะไรเป็นผลสำเร็จ มีอะไรบ้างที่เป็นปัญหา คณะทำงานร่วมกันสรุปบทเรียนโดยการบอกเล่าเป็นรายบุคคล และมีคนเก็บประเด็นสรุปเพื่อนำมาทำเป็นชุดความรู้

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  เกิดการรับรู้เกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการตลอด 1 ปีที่ผ่าน ว่ามีผลสำเร็จอะไรบ้าง เช่นเกิดแปลงผักสาธารณะ  เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่หันมาทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและตนเอง เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน  ในขณะเดียวกันก็เจอปัญญหาอุปสรรค์หลายประการ เช่นการจะดึงแกนนำในท้องถิ่นเข้ามาดำเนินงานนั้นยังทำได้ยาก  ปัญหาการล่าช้าของการเบิกจ่ายงบประมาณจาก สสส  ปัญหาการใช้ไอทีของคณะทำงานที่ต้องรายงานกิจกรรมผ่านเว็บไซด์ ได้เอกสารสรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำไปใช้ในการจัดทำรายงาน ส1  ส2  ส3  และ ส4 

   

  20 15

  26. ประชุมพิจารณาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรายงานงวดงาน

  วันที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 10:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  คณะทำงานนำเสนอเอกสารต่าง ๆให้ทีมพี่เลี้ยงพิจารณา
  พี่เลี้ยงตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ พี่เลี้ยงและคณะทำงานร่วมกันปรับรายงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องในระบบเว็บไซด์

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  คณะทำงานสามารถจัดทำรายงานต่าง ๆทั้งในระบบเว็บไซด์คนใต้สร้างสุข และเอกสารการเงินได้อย่างถูกต้อง

  • photo

   

  5 4

  27. ประชุมคณะทำงานและแกนนำเพื่อสรุปปิดโครงการ

  วันที่ 4 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:30 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  คณะทำงานร่วมกันจัดทำรายงาน ส3 และรายงานสรุปเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ส4 

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ได้รายงานฉบับสมบูรณ์ (ส3) และรายงานสรุปปิดโครงการเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ (ส4)

   

  20 16

  28. ประชุมพิจารณาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรายงานงวดงาน

  วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:00 น.

  กิจกรรมที่ทำ

  คณะทำงานรายงานเอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้องให้พี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ สจรส ตรวจสอบ และปรับแก้ให้ถูกต้อง

  ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  เอกสารและรายงานต่าง ๆผ่านการตรวจสอบจาก พี่เลี้ยงและคณะทำงานได้ถูกต้องพร้อมส่งให่้ สสส ต่อไป

   

  5 3

  * ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
  ** ผลลัพธ์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น


  ส่วนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจต่อความสำเร็จและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการในภาพรวม

  ผลการดำเนินโครงการ

  สรุปผลการดำเนินโครงการ

  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม:
  บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
  บรรลุตามวัตถุประสงค์บางส่วนของโครงการ
  ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

   

  ผลผลิตโครงการ

  วัตถุประสงค์สถานการณ์เป้าหมายผลผลิตอธิบาย
  1 เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเยาวชนและสมาชิกในชุมชนในการปรับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  ตัวชี้วัด : 1. มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือน และการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมออย่างน้อย ร้อยละ 90 ของเป้าหมายทั้งหมดจำนวน 12 ครั้ง 2. ฐานข้อมูลเศรษฐกิจชุมชนบ้านออกศาลาจำนวน 1 ชุด 3. ร้อยละ 60 คน ในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ การจัดทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของครัวเรือน 4. เกิดครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 40 คน ในการทำระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง 5. มีชุดความรู้ การจัดการด้านรายได้ สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง จากฐานการเรียนรู้ชุมชน ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย จำนวน 1 เล่ม
  • ได้ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงาน เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการ จำนวน 13 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมสมำเสมอ 100 เปอร์เซ็นต์ของเป้าหมายผู้เข้าร่วมทั้งหมด คือ 20 คน
  • คนในชุมชน 125 คน ร้อยละ 100 ทราบข้อมูลรายรับ รายจ่าย และหนี้สินของคนในชุมชนจากการจัดเวทีเสวนา นำไปสู่การเข้าร่วมอบรมการทำอาชีพเสริม และการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรมาใช้ในชุมชน
  • กลุ่มเยาวชนและแกนนำ สภาผู้นำชุมชน ได้ไปศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การสร้างอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่ชุมชนไม้เรียง จ.นครศรีธรรมราช และนำความรู้ที่ได้มาอบรมต่อให้คนในชุมชน จำนวน 4 เรื่อง คือ การทำเกษตรอินทรีย์ การปลูกพืชร่วมยาง การทำปุ๋ยชีวภาพ แลพการทำสารสกัดจากสมุนไพรไล่แมลง เกิดเป็นชุดความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน และได้ร่วมกันลงแขกพัฒนาพื้นที่ของชุมชน 15 พื้นที่ พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 4 เรื่อง
  2 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพวิถีเกษตรอินทรีย์ให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
  ตัวชี้วัด : 1. เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 70 มีความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพตามวิถีชุมชน สามารถสร้างมีรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 2. ร้อยละ 80 เด็ก เยาวชนและคนในชุมชน ยึดหลักปรัญชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมชุมชนไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวในการดำรงชีวิต
  • เกิดกลุ่มเยาวชนที่ทำงานร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ซึ่่งมาจากเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่ปรับพฤติกรรมการร่วมทำงานเพื่อชุมชน
  • มีการสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและตัวแทนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ด้านการทำเกษตรในพื้นที่สาธารณะจำนวน 3 โซน คือ โซนออกศาลาเหนือ โซนออกศาลากลาง และโซนออกศาลาใต้ ทำให้ลดรายจ่ายในครอบครัว และเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มเยาวชน
  3 เพื่อสร้างกลไกให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และมีความมั่นคงยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ตัวชี้วัด : 1. เกิดกองทุนส่งเสริมอาชีพตามวิถีชุมชนจำนวน 1 กองทุน 2. มีการปลูกผักปลอดสารพิษ หลากหลายชนิด ไว้บริโภคในครัวเรือนใน โซนพื้นที่ จำนวน 3 โซน คือ บ้าน, โรงเรียน, ที่ดินสาธารณะของชุมชน 3. มีกติกาชุมชนบ้านออกศาลาพอเพียง เอื้อต่อสุขภาพ ในประเด็น อาหารปลอดภัย ประเด็นเครือข่ายคนสามวัย และประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง
  • มีกติกาชุมชนในการร่วมกันดูแลแปลงผักชุมชนที่กลุ่ทเยาวชนร่วมกันดำเนินการ เช่นกติกาการเก็บผลผลิตจะต้องมีการคืนเมล็ดพันธ์เท่าที่เก็บผลผลิตไปเป็นต้น
  4 เพื่อการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลโครงการ
  ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส และ สจรส
  • เข้าร่วมทำรายงานร่วมกับ สจรส.และพี่เลี้ยงจำนวน 5 ครั้ง
  1. กิจกรรมปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สจรส.
  2. จัดทำรายงานในเวบไซต์และรายงานการเงิน จำนวน 3 ครั้ง เพื่อทำรายงานความก้าวหน้าโครงการ
  3. จัดทำรายงานปิดโครงการ

  ผู้เข้าร่วมโครงการ

  กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
  จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
  กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

  บทคัดย่อ*

  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเยาวชนและสมาชิกในชุมชนในการปรับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (2) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพวิถีเกษตรอินทรีย์ให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง (3) เพื่อสร้างกลไกให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และมีความมั่นคงยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (4) เพื่อการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลโครงการ

  ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่

  ข้อเสนอแนะ ได้แก่ (1) ...

  หมายเหตุ *

  • บทคัดย่อ จะนำไปใส่ในส่วนบทคัดย่อของรายงานฉบับสมบูรณ์
  • หากต้องการใช้ค่าเริ่มต้นของบทคัดย่อ ให้ลบข้อความในช่องบทคัดย่อ ทั้งหมด แล้วกดปุ่ม Refresh

  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

  ปัญหาและอุปสรรคสาเหตุข้อเสนอแนะ

   

   

   


  ส่วนที่ 3 ประเมินคุณค่าโครงการ

  เยาวชนสร้างอาชีพสู่ชุมชนออกศาลาเป็นสุข จังหวัด พัทลุง

  รหัสโครงการ 57-01422

  ได้ดำเนินกิจกรรมตามที่เสนอไว้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

  ................................
  ( นางสาวอารียา เพ็งช่วย )
  ผู้รับผิดชอบโครงการ
  ......./............/.......

  ไปบนสุด