ประชุมพิจารณาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรายงานงวดงาน

11 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานรายงานเอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้องให้พี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ สจรส ตรวจสอบ และปรับแก้ให้ถูกต้อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เอกสารและรายงานต่าง ๆผ่านการตรวจสอบจาก พี่เลี้ยงและคณะทำงานได้ถูกต้องพร้อมส่งให่้ สสส ต่อไป

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

ประธานคณะทำงาน  เจ้าหน้าที่การเงิน และคนทำไอที

ประชุมคณะทำงานและแกนนำเพื่อสรุปปิดโครงการ

4 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:30 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานร่วมกันจัดทำรายงาน ส3 และรายงานสรุปเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ส4 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รายงานฉบับสมบูรณ์ (ส3) และรายงานสรุปปิดโครงการเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ (ส4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 16 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานจำนวน 16 คน

ประชุมพิจารณาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรายงานงวดงาน

29 มิถุนายน 2558 เวลา 10:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานนำเสนอเอกสารต่าง ๆให้ทีมพี่เลี้ยงพิจารณา
พี่เลี้ยงตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ พี่เลี้ยงและคณะทำงานร่วมกันปรับรายงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องในระบบเว็บไซด์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานสามารถจัดทำรายงานต่าง ๆทั้งในระบบเว็บไซด์คนใต้สร้างสุข และเอกสารการเงินได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 4 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานจำนวน 4 คน

ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

20 มิถุนายน 2558 เวลา 14:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานนำเสนอภาพบรรยากาศการยื่นข้อเสนอต่อเทศบาลตำบลเขาเจียกให้ที่ประชุมได้ดูและอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละช่วง
คณะทำงานนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมดของโครงการที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้น้าง มีอะไรเป็นผลสำเร็จ มีอะไรบ้างที่เป็นปัญหา คณะทำงานร่วมกันสรุปบทเรียนโดยการบอกเล่าเป็นรายบุคคล และมีคนเก็บประเด็นสรุปเพื่อนำมาทำเป็นชุดความรู้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดการรับรู้เกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการตลอด 1 ปีที่ผ่าน ว่ามีผลสำเร็จอะไรบ้าง เช่นเกิดแปลงผักสาธารณะ  เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่หันมาทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและตนเอง เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน  ในขณะเดียวกันก็เจอปัญญหาอุปสรรค์หลายประการ เช่นการจะดึงแกนนำในท้องถิ่นเข้ามาดำเนินงานนั้นยังทำได้ยาก  ปัญหาการล่าช้าของการเบิกจ่ายงบประมาณจาก สสส  ปัญหาการใช้ไอทีของคณะทำงานที่ต้องรายงานกิจกรรมผ่านเว็บไซด์ ได้เอกสารสรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำไปใช้ในการจัดทำรายงาน ส1  ส2  ส3  และ ส4 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน จำนวน 15 คน

กิจกรรมสรุปบทเรียนและยื่นข้อเสนอแนวทางและมาตรการกองทุนพัมนาพื้นที่

17 มิถุนายน 2558 เวลา 14:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียกกล่าวต้อนรับ ประธานคณะทำงานโครงการรายงานผลการดำเนินโครงการ และนำเสนอข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการแปลงผักสาธารณะของชุมชนซึ่งผ่านเวทีรับฟังความคิดเห็นแล้วให้ที่ประชุมทราบ นายกเทศมนตรีและทีมลบริหารของเทศบาลซักถามข้อสงสัยในข้อเสนอ จัดกระบวนการส่งมอบข้อเสนอ เปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนการทำงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลการดำเนินกิจกรรมนี้ได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างท้องถิ่นและชาวบ้านที่จะใช้เครื่องมือกติกาชุมชนเป็นเครื่องมือให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะให้เป็นพื้นที่สาธารณะจริง ๆ ไม่ใช่พื้นที่ของคณะทำงานหรือพื้นที่ของคนใดคนหนึ่ง  ผลที่ได้เป็นรูปธรรมคือเอกสารการลงนามความร่วมมือระหว่างชุมชนกับท้องถิ่นที่จะบังคับใช้ข้อบังคับการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ  แม้ว่าจะไม่สามารถขับเคลื่อนไปสู่เทศบัญญัติของเทศบาลได้ แต่ก็เป็นที่ยอมรับของคนในพื้นท่ที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  และสุดท้ายคือได้เกิดกระบวนการพบปะพูดคุยเรียนรู้ร่วมกันระหว่างระดับนโยบายในพื้นที่กับคนทำงานจริง ๆในพื้นที่ สร้างความเข้าใจอันดีต่อกันในชุมชน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 42 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน 18 คน ตัวแทนเยาวชน 10 คน ตัวแทนชาวบ้านจำนวน 12 คน นักวิชาการในพื้นที่ 2 คน

ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

10 มิถุนายน 2558 เวลา 14:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประธานคณะทำงานนำเสนอผลสรุปการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายละเอียด การเขียน การใช้คำ ให้ถูกต้อง อ่านแล้วเข้าใจตรงกัน ประธานที่ประชุมนำเสนอกิจกรรมต่อไปคือการยื่นข้อบังคับให้กับท้องถิ่น ที่ประชุมร่วมกันออกแบบเวทีและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ สรุปกำหนดการจัดเวที และแบ่งผู้รับผิดชอบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ข้อบัคับการบริหารจัดการแปลงผักสาธารณะบ้านออกศาลาพร้อมที่จะส่งมอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอย่างเป็นทางการในการเขียนข้อเสนอ เกิดการออกแบบเวทีการยื่นข้อเสนอและมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 18 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานจำนวน 18 คน

ประชุมพิจารณาร่างข้อบังคับและแนวทางการบริหารกองทุนพัฒนาพื้นที่แปลงผักชุมชน

5 มิถุนายน 2558 เวลา 09:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบังคับการบริหารจัดการแปลงผัก และที่มาที่ไปของโครงการ นักวิชาการนำเสนอร่างข้อบังคับให้ที่ประชุมได้รับทราบ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะเป็นรายข้อ สรุปข้อเสนอที่ปรับเปลี่ยนตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดกระบวนการเรียนรู้การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในระดับพื้นที่ ซึ่งคณะทำงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นอื่น ๆในชุมชนได้ต่อไป ได้ร่างข้อบังคับที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการกับการการดำเนินงานของแปลงผักสาธารณะให้เป็นไปด้วยความยั่งยืน ประชาชนได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 87 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มเยาวชน 14 คน แกนนำในพื้นที่ 9 คน ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 64 คน

ยกร่างข้อบังคับและแนวทางจัดการบริหารกองทุนพัฒนาพื้นที่แปลงผักชุมชนสร้างอาชีพบ้านออกศาลา

30 พ.ค. 2558 เวลา 09:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ประธานคณะทำงานโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์การยกร่างข้อบังคับ
 2. นักวิชาการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำร่างข้อบังคับหรือกติกาชุมชน
 3. ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันเสนอข้อบังคับว่าควรมีอะไรบ้างที่จะเป็นข้อตกลงร่วมกลาง ๆไม่ตึงจนเกินไปหรือไม่หย่อนจนเกินไป
 4. สรุปเป็นร่างข้อบังคับการบริการจัดการแปลงผักสาธารณะของชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดกระบวนการเรียนรู้กระบวนการจัดทำข้อตกลงร่วมในระดับชุมชน หรือกติกาชุมชนที่ต้องมีความเหมาะสมกับธรรมชาติของคนในแต่ละพื้นที่ เกิดร่างข้อบังคับการบริหารจัดการแปลงผักรวมชุมชนบ้านออกศาลาที่จะสามารถนำไปให้ประชาชนในพื้นที่ได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมก่อนประกาศใช้ เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิชาการ  ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน  เด็ก  ผู้ใหญ่ 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 37 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ 17 คน ตัวแทนเยาวชน 5 คน ตัวแทนครัวเรือน 12 คน ผู้นำชุมชน 2 คน นักวิชาการ 1 คน

ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

22 พ.ค. 2558 เวลา 09:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ประธานคณะทำงานโครงการได้ชี้แจงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการลงแขกพัฒนาพื้นที่ว่าเกิดแปลงขึ้นมาจำนวน 3 แปลง แปลงแรก 1.2 ไร่ อยู่บริเวณบ้านออกศาลาเหนือ แปลงที่ 2 อยู่ที่บริเวณโรงเรียนวัดเขาเจียกบริเวณบ้านออกศาลากลาง  และแปลงที่ 3 อยู่บริเวณใกล้เทศบาลตำบลเขาเจียกบริเวณบ้านออกศาลาใต้
 2. ประธานคณะทำงานนำเสนอกิจกรรมตามแผนที่จะต้องดำเนินการต่อไปคือกิจกรรมยกร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารจัดการแปลงผักสาธารณะทั้ง 3 แปลง
 3. คณะทำงานพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติและความรู้ประสบการณืที่ได้จากการเข้าร่วมดำเนินโครงการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานทั้งหมดรับทราบผลการดำเนินโครงการในช่วงที่ผ่านมา รับทราบปัญหาอุปสรรค์ที่เกิดขึ้น  และรับทราบกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการต่อไปคือกิจกรรมยกร่างข้อบังคับแนวทางการบริหารจัดการแปลงผักสาธารณะของชุมชน  รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบหน้าที่ต่าง ๆที่จะดำเนินการต่อไป

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 17 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการจำนวน 17 คน

ร่วมกันลงแขกปฏิบัติการปรับพื้นที่ ปรับสภาพดิน แปรดิน

17 พ.ค. 2558 เวลา 09:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมตัวแทนกลุ่มที่เข้าร่วมลงแขกเพื่อสำรวจพื้นที่ที่จะจัดทำแปลง ตัวแทนที่เข้าร่วมลงแขกพัฒนาพื้นที่จำนวน 15 วัน วันละ 1 พื้นที่ ติดตามผลการจัดทำแปลงโดยคณะทำงานและตัวแทนกลุ่มเยาวชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดแปลงผักสวนครัวและแปลงสมุนไพรที่ประชาชนในพื้นที่ และเจ้าของครัวเรือนร่วมกันปลูกในพื้นที่สาธารณะจำนวน 3 โซน คือโซนออกศาลาเหนือ  ออกศาลากลาง  และออกศาลาใต้ เกิดปฏิบัติการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภา่พ น้ำหมักชีวภาพ  และสารไล่แมลงที่สอดคล้องกับอาชีพที่เยาวชนได้รับการส่งเสริม และเยาวชนเป็นผุ้ผลิตขึ้น

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 32 คน จากที่ตั้งไว้ 25 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน 8 คน ตัวแทนกลุ่มเยาวชนจำนวน 6 คน ตัวแทนครัวเรือนที่จะร่วมปลูกผักจำนวน 18 คน

ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

13 พ.ค. 2558 เวลา 13:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. คณะทำงานประชุมและนำเสนอผลการประเมินติดตามการจัดกิจกรรมเยาวชนคนเอาเรื่อง
 2. ตัวแทนเยาวชนสะท้อนผลการร่วมกิจกรรมและข้อเสนอแนะ
 3. ร่วมกันออกแบบกิจกรรมลงแขกพัฒนาพื้นที่
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานประชุมและนำเสนอผลการประเมินติดตามการจัดกิจกรรมเยาวชนคนเอาเรื่อง รวมถึงผลการลงพื้นที่ติดตามดูแปลงผักรวม และการปลูกพืชร่วมยาง ซึ่งพบว่ากลุ่มเยาวชนยังคงดูแลแปลงผัก และพืชร่วมยางเป็นอย่างดี ยังคงมีการรวมกลุ่มกันอย่างต่อเนื่อง  แต่ก็มีพืชร่วมยางหลายต้นที่ตายต้องมีการปลูกทดแทน  หลังจากนั้นเป็นการรับฟังข้อเสนอแนะจากกลุ่มเยาวชน ซึ่งสะท้อนว่ากิจกรรมดังกล่าวควรจัดให้ครบวงจรให้มีการเลี้ยงสัตว์ หรือการแปรรูปผลผลิตด้วยคงจะดีเพราะเยาวชนบางคนไม่ถนัดงานเกษตรโดยเฉพาะผู้หญิง  อยากฝึกอาชีพที่เป็นการแปรรูปอาหารมากว่า  ซึ่งที่ประชุมรับทราบ และได้หารือกันต่อในประเด็นการออกแบบกิจกรรมการลงแขกพัฒนาพื้นที่ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อไปที่ต้องเร่งดำเนินการให้ทันกับงวดงานที่ล่าช้ามามากแล้ว

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 19 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานจำนวน 13 คน ตัวแทนเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 6 คน

กิจกรรมเยาวชน เรื่อง คือ การให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรตามปรัชญา

9 พ.ค. 2558 เวลา 09:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดการอบรมแบ่งออกเป็น 2 วัน วันที่ 1 อบรมในฐานที่ 1 และ 2 ส่วนวันที่ 2 อบรมในฐานที่ 3 และ 4 โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้และมีการฝึกปฏิบัติจริง ดังนี้ ฐานที่ 1 การเรียนรู้ ด้านการเกษตรอินทรีย์ การปลูกพืชร่วมยาง โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง - ให้ความรู้การทำเกษตรอินทรีย์ เช่น การปลุกพืชอื่นร่วมในแปลงยางพารา, การเตรียมพื้นที่ปลูก, การดูแล - สนับสนุนต้นพันธุ์เพื่อการปลูกและมีทีมคณะทำงานลงตรวจสอบในพื้นที่ปลูก

ฐานที่ 2 การเรียนรู้ การปลูกผักสวนครัว ไว้บริโภคในครัวเรือนโดยทีมวิทยากรจากเทศบาลตำบลนาท่อม -อบรมให้ความรู้การปลุกผักสวนครัวการเตรียมพื้นที่และวิธีการเพาะเมล็ดพืชอย่างได้ผล การทดสอบอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ มีการประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม
-ผู้เข้าร่วมอบรมวางแผนการผลิต "ปลูกผักสวนครัว ความสุขที่สร้างด้วยมือเรา" โดยปลูกพืชในใน 3 โซนพื้นที่ของชุมชน คือ โซนโรงเรียน,โซนบ้าน,โซนแปลงรวมของชุมชน โดยการปลูกพืชอย่างหลากหลาย ไม่น้อยกว่า 15 ชนิด มีการตรวจสอบพื้นที่และติดตามผลเยี่ยมชมแปลงตัวอย่าง โดยทีมคณะกรรมการชุมชน

ฐานที่ 3 การเรียนรู้ การทำปุ๋ยชีวภาพในรูปแบบน้ำ และแบบแห้งและฮอร์โมนธรรมชาติ
-อบรมให้ความรู้และฝึกปฎิบัติ การทำจุรินทรีย์ก้นครัว :น้ำหมักชีวภาพ ซึ่งเป็นการนำเอาเศษอาหารที่เหลือทิ้งมาทำการหมักกับกากน้ำตาลและน้ำสะอาด เพื่อให้เกิดจุรินทรีย์ในการย่อยสลาย เป็นปุ๋ยน้ำที่สามารถทำได้เองจากครัวเรือน และฝึกปฎิบัติการทำฮอร์โมนธรรมชาติ ใช้ในการเพิ่มผลผลิต ปริมาณพืช ผักอย่างปลอดภัย -อบรมให้ความรู้และฝึกปฎิบัติการทำปุ๋ยหมักแบบแห้ง โดยใช้เศษอาหาร เศษใบไม้ใบหญ้าในบ้านเรือน

ฐานที่ 4 การเรียนรู้สารสกัดสมุนไพร ไล่แมลง ปราบศัตรูพืช และวิธีการใช้ในแปลงพืช -อบรมให้ความรู้และฝึกปฎิบัติวิธีการปรุง หรือสกัดยาสมุนไพร เพื่อใช้ในการเกษตร เช่น สะเดา,พริกขี้หนู,ตะใคร้หอม,มะละกอ,บอระเบ็ด และพืชชนิดอื่นๆในท้องถิ่น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และได้ลงมือปฏิบัติการจริงในการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างอาชีพและลดรายจ่ายในครัวเรือนของตนเอง  เกิดพืชร่วมสวนยางเป็นแปลงผักกรูดและผักเหรียง  เพื่อให้สมาชิกที่เข้าอบรมได้ร่วมกันดูแลและเก็บผลประโยชน์เป็นรายได้  มีแปลงผักชุมชนเกิดขึ้นในพื้นที่เล็ก ๆ ประมาณ 1 ไร่ แต่ก็เป็นพื้นที่ที่รวมให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน  ลดเวลาว่าง และเปลี่ยนแหล่งมั่วสุมของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงให้มาร่วมกันดูแลแปลงผักที่ตยเองปลูกเอง สามารถเก็บผลผลิตไปขายเป็นรายได้ของสมาชิก  นอกจากนี้ยังได้ความรู้เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ การทำสารฆ่าแมลง เป็นความรู้ติดตัว

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 47 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

เยาวชนกลุ่มเสี่ยงจำนวน 47 คน

ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

9 ธันวาคม 2557 เวลา 09:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประธานคณะทำงานได้รายลานผลการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานงวดที่ 1 ที่ได้รายงานให้ สสส. ทราบแล้วให้ที่ประชุมทราบ และเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ซักถาม โดยสมาชิกส่วนใหญ่ซักถามเกี่ยวกับความล่าช้าของการจัดทำรายงานงวด ประธานโครงการได้ชี้แจงว่าเกิดจากความไม่ชำนาญในการใช้อินเตอร์เน็ตรายงานผ่านเว็บ และเอกสารการเงินที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนรายละเอียดบางรายการตกหล่นจึงต้องใช้เวลาในการปรับแก้ แต่ขณะนี้ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  หลังจากนั้นที่ประชุมหารือถึงปัญหาต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในหมู่บ้านออกศาลา เพื่อร่วมกันหาทางออก

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แกนนำในชุมชนรวมถึงคณะทำงานได้เรียนรู้กระบวนการจัดทำรายงานต่าง ๆ ของ สส. ซึ่งทั้งหมดเห็นว่ามีความยุ่งยากพอสมควร จำเป็นจะต้องหาเด็กรุ่นใหม่ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินโครงการและจัดทำรายงาน  นอกจากนี้ยังได้รับทราบปัญหาของหมู่บ้านและร่วมกันหาทางแก้ไข

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 17 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ 15 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1 คน และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลจำนวน 1 คน

ประชุมพิจารณาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรายงานงวดงาน

20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10:30 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประธานคณะทำงานและเจ้าหน้าที่การเงินรายงานผลการดำเนินโครงการและเอกสารการเงิน พี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสารและให้ข้อเสนอแนะ คณะทำงานปรับแก้ข้อมูลในเว็บไซดืให้ตรงกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รายงานทางการเงิน ง1 และ ง2 รายงานผลการดำเนินโครงการ ส1 ส2 พร้อมที่จะรายงานให้กับทาง สสส พิจารณา ได้เกิดการเรียนรู้การจัดทำเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสบอกเล่าประสบการรณืการทำงาน ปัญหาอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้พี่เลี้ยง และทีม สจรส ได้รับทราบ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานจำนวน 3 คน ประกอบด้วยประธานคณะทำงาน  เจ้าหน้าที่การเงิน  และผุ้คีย์ข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

9 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานนำเสนอผลการจัดกิจกรรมประชาเสนวนาหาทางออก และช่วยกับวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการ ก่อนจะเสนอให้แหล่งทุนต่าง ๆในชุมชนพิจารณณาให้การสนับสนุนต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานรับทราบผลการดำเนินกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมา และได้เห็นชอบโครงการจำนวน 3 โครงการเพื่อขอรับการสนับงบประมาณจากแหล่งทุนต่าง ๆในชุมชน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

ปรับแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาดูงาน 2 คืน 1 วัน

24 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ศึกษาเรียนรู้การสร้างอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมน การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำโรงขนมจีนชุมชน เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่กับแกนนำชุมชนบ้านไม้เรียง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมน การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำโรงขนมจีนชุมชน เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่กับแกนนำชุมชนบ้านไม้เรียง

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 35 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

เยาวชนที่เสนอโครงการสร้างอาชีพ แกนนำกลุ่มแม่บ้าน แกนนำผู้สูงอายุ คณะทำงานโครงการ

กิจกรรมประชาเสวนา ครั้งที่ 1

18 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานโครงการได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อชี้ให้เห็นว่าวันนี้คนบ้านออกศาลายังยากจนเนื่องจากไม่มีอาชีพเสริม และยังไม่มีการใช้ทุนในชุมชนอย่างเต็มศักยภาพ  จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยตามแกนนำเยาวชนที่สนใจอาชีพต่าง ๆ ประกอบด้วย กลุ่มอาชีพทางการเกษตร เช่นปลูกผัก  กลุ่มอาชีพทางด้านการผลิตอาหาร ขนม  และ กลุ่มอาชีพเกี่ยวกับการผลิตของที่ระลึก  จากนั้นแต่ละกลุ่มได้ร่างโครงการเพื่อจะดำเนินการให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์และรายได้ โดยมีพี่เลี้ยงติดตามของ สจรส.มอ. คอยให้ตำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ของชุมชนบ้านออกศาลา และทราบสาเหตุแห่งความยากจน ซึ่งเกิดจาดดารที่คนในชุมชนพึ่งพิงอาชีพหลักเพียงอย่างเดียว เมื่อคนในชุมชนได้รู้ข้อมูลก็เริ่มตระหนักและเข้ามาร่วมเพื่อหาอาชีพเสริมที่สามารถทำได้จริงในชุมชน ทำง่าย ขายได้ มีรายได้จริง โดยคนที่จะเป็นแกนนำในการทำโครงการจะให้เยาวชนที่ไม่ได้เรียนหนังสือและว่างงานอยู่มาเป็นผู้นำดำเนินโครงการ และผู้ใหญ่ในหมู่บ้านจะคอยช่วยเหลือในการทำงาน เพื่อให้ได้ผลตามที่เยาวชนต้องการ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 125 คน จากที่ตั้งไว้ 120 คน
ประกอบด้วย

ตัวแทนครัวเรือน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ แกนนำเยาวชน คณะทำงานโครงการ

ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

9 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทีมที่ลงพื้นที่ท้ง 3 ทีม นำเสนอผลการเก็บข้อมูลครัวเรือน คณะทำงานร่วมกันสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบการนำเสนอข้อมูลต่อชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รับทราบผลการเก็บข้อมูลครัวเรือน ซึ่งข้อมมูลที่ได้ส่วนใหญ่สอดคล้องกับข้อมูล จปฐ. ของท้องถิ่น คือประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีรายได้จากอาชีพเดียว คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และรับจ้างทั่วไป เยาวชนส่วนใหญ่เรียนหนังสือ ทุนในครัวเรือนยังมีน้อยเช่นผักสวนครัว หรือการเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่พึ่งพิงอาหารจากตลาดซึ่งอยู่ใกล้ชุมชน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 19 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

กิจกรรมรู้กิน รู้จ่าย รู้ได้พอเพียง

27 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กิจกรรมเริ่มด้วยการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและความจำเป็นในการจัดทำบัญชีครัวเรือน หลังจากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลครัวเรือน ในช่วงบ่ายเป็นการทดลองใช้เครื่องมือ และการแบ่งหน้าที่เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบถึงความสำคัญของการจัดทำบัญชีครัวเรือน และได้ซักถามถึงแนวทางการบันทึกข้อมูล และได้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลโดยจากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว่านอกจากรายได้แล้วควรมีการเก็บจ้อมูลทุนของครัวเรือนเพิ่มเติมด้วยเช่น  มีที่นาหรือสวนยางกี่ไร่ รอบบ้านมีผักสวนครัวหรือไม่ มีแหล่งน้ำ มีการเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือนหรือไม่ สมาชิกในครัวเรือนทำอาชีพเสริมอะไรอยู่บ้าง เป็นต้น  และได้มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามกลุ่มบ้านหลักในหมู่บ้าน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 149 คน จากที่ตั้งไว้ 155 คน
ประกอบด้วย

ตัวแทนครัวเรือน กลุ่มเย่สชน คณะทำงานโครงการ

ประชุมสภาผู้นำเพื่อวางแผนการดำเนินงานติดตามผลโครงการ

20 กันยายน 2557 เวลา 10:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ผู้ใหญ่บ้านในฐานะหัวหน้าโครงการชี้แจงผลการดำเนินโครงการในช่วงที่ผ่านมา คณะทำงานโครงการนำเสนอรูปแบบกิจกรรม รู้กิน รู้จ่าย รู้ได้ พอเพียง ที่กำหนดไว้ว่ามีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 120 คน เป็นเยาวชนและกลุ่มแม่บ้านที่มีรายได้น้อย โดยกำหนดให้มีการเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือน และการจัดทำเครื่องมือในการเก็บข้อมูลครัวเรือน และกำหนดการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเยาวชนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการ ผู้นำชุมชนได้ให้ข้อสังเกตต่อการดำเนินกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้นำชุมชนได้รับทราบแนวทางการจัดกิจกรรม รู้กิน  รู้จ่าย  รู้ได้  พอเพียง และได้ให้ข้อสังเกตสำคัญคือ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือนว่าทำไมต้องทำ เพราะไม่เช่นนั้นชาวบ้านจะไม่บันทึกหากไม่ตรงหนัก หรือบันทึกข้อมูลที่เป็นเท็จ  นอกจากนี้ยังอาสาที่จะร่วมกับกลุ่มเยาวชนเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูล  หลังจากได้ข้อมูลมาแล้วขอให้นำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับข้อมูล จปฐ. ที่ท้องถิ่นมีด้วยก่อนคืนข้อมูลเหล่านี้ให้กับคนในชุมชน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 18 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานจำนวน 12 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก จำนวน 5 คน

ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

9 กันยายน 2557 เวลา 14:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

หัวหน้าคณะทำงานโครงการชี้แจงข้อสรุปของการเปิดตัวโครงการ ที่ประชุมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค์ที่เกิดขึ้น ชี้แจงกิจกรรมต่อไปที่จะจัดขึ้น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนิกิจกรรมเปิดตัวโครงการว่ากลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามที่กำหนด เนื่องจากวันที่จัดมีฝนตกหนัก และหารือแนวทางการดำเนินงานตามที่พี่เลี้ยงเสนอ โดยได้แบ่งทีมคณะทำงานออกเป็น 3 ชุด เพื่อลงพื้นที่ชักชวนเยาวชนตามกลุ่มบ้านต่าง ๆ ในหมู่บ้าน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะำทงานโครงการ

เปิดตัวโครงการให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ

19 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ผู้ใหญ่บ้านในฐานะหัวหน้าโครงการได้ชี้แจงที่มาที่ไปของโครงการให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบ จากนั้นรองประธานโครงการได้ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมของโครงการนี้ว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่ประชาชนจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้  จากนั้นพี่เลี้ยงได้ชี้แจงกรอบแนวคิดการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับจาก สสส. ว่ามีเงื่ินไข และข้อควรระวังอะไรบ้าง  จากนั้นผู้ใหญ่บ้านได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม และให้มีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นในแต่ละกิจกรรมหลักของโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. และได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นออกแบบกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมหลัก รวมถึงได้อาสาเข้ามาเป็นผู้ร่วมดำเนินโครงการ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 98 คน จากที่ตั้งไว้ 150 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ 18  คน เยาวชนในหมู่บ้าน 15 คน ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 65 คน

กิจกรรมเปิดตัวโครงการ

19 สิงหาคม 2557 เวลา 10.20 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ผู้ใหญ่บ้านในฐานะหัวหน้าคณะทำงานชี้แจงที่มาที่ไปและกระบวนการต่าง ๆ กว่าที่จะได้รับอนุมัติโครงการจาก สสส. จากนั้นขอให้พี่เลี้ยงติดตามโครงการได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สสส. ว่าเป้นอย่างไร มีแนวทางจะเข้ามามีส่วนร่วมกับการดำเนินงานกับ สสส. ได้อย่างไร จากนั้นคณะทำงานโครงการได้ชี้แจงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ระบุในโครงการ ให้ประชาชนได้รับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็น ในช่วงท้ายได้เปิดเวทีเพื่อรับสมัครเยาวชนที่จะเข้ามาร่วมโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบว่ามีโครงการนี้เข้ามาในชุมชน โดยการสนับสนุนของ สสส. และทราบถึงแนวทางการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ผ่านการสนับสนุนของ สสส. และได้รับสมัครเยาวชนเพื่อเป็นกลไกหลักในการดำเนินโ๕รงการจำนวน 13 คน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 98 คน จากที่ตั้งไว้ 150 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ 18  คน เยาวชนในหมู่บ้าน 15 คน ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 65 คน

ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

9 สิงหาคม 2557 เวลา 14:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

หัวหน้าคณะทำงานนำเสนอผลการทำงานที่ผ่านมาและสรุปผลการพูดคุย จากนั้นนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการเพื่อให้คณะทำงานได้ให้ความคิดเห็น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และได้รูปแบบการจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ โดยกำหนดจะจัดที่ศาลาหมู่บ้าน แต่ให้แยกจากวันประชุมหมู่บ้าน เพื่อความเป็นเอกภาพประชาชนจะได้ไม่สับสน และขอให้หัวหน้าคณะทำงานเชิญพี่เลี้ยงติดตามโครงการมาชี้แจงเรื่อง สสส. ให้ประชาชนได้ทราบด้วย และให้มีการรับสมัครเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการในวันดังกล่าวด้วยเลย

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 17 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

ประชุมสภาผู้นำเพื่อวางแผนการดำเนินงานติดตามผลโครงการ ครั้งที่ 2

1 สิงหาคม 2557 เวลา 13:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ในการประชุมประธานคณะทำงานได้นำเสนอผลการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินโครงการ และขอรับความคิดเห็นจากที่ประชุมเกี่ยวกับ รูปแบบการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มวัยรุ่น จึงจำเป็นต้องใช้การสร้างความสัมพันธ์ที่น่าสนใจจึงจะดึงกลุ่มเป้าหมายมาร่วมกิจกรรมได้  นอกจากนี้ยังมีประเด็นการเชิญวิทยากรและการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ในการจัดกิจกรรม  ซึ่งผุ้เข้าร่วมก็ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายจนได้แนวทางที่จะดำเนินกิจกรรมต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจากการประชุมคือสภาผู้นำได้รับทราบผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา คือได้กลุ่มเป้าหมายเยาวชนที่จะเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ยังได้แนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายที่จะดึงมาร่วมโครงการ คือต้องให้ผู้นำท้องถิ่นเข้าไปพูดคุย รวมถึงการสร้างความภาคภูมิใจโดยการให้เกียรติบัตรจาก อบต.เขาเจียกเป็นแรงบรรดาลใจ และอาจมีการให้ค่าตอบแทนจากผลการเข้าร่วมโครงการ ที่เกิดจากการสร้างอาชีพโดยการส่งเสริมของโครงการ ซึ่งจะทำให้เยาวชนเข้ามาร่วมโครงการตามเป้าหมาย ส่วนการเตรียมความพร้อมกิจกรรมรู้กินรู้ใช้ ให้คณะทำงานไปยกร่างกิจกรรมรวมถึงทาบทามวิทยากรได้ตามที่กำหนดไว้ สภาผู้นำจะคอยช่วยเหลือและเติมเต็มในช่วงการจัดกิจกรรมจริง

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 23 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน 17 คน ผู้นำท้องถิ่น 2 คน ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก  4 คน

จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่

27 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดจ้างจัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่ เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่ได้จากการดำเินการคือได้ป้ายเขตปลอดบุหรี่ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของโครงการ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 19 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

ประชุมชี้แจงโครงการร่วมกับประชุมผู้สูงอายุ

20 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.20 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ผู้ใหญ่บ้านในฐานะหัวหน้าคณะทำงานได้ชี้แจงที่มาที่ไปของโครงการว่ามีขั้นตอนอย่างไรก่อนที่จะได้รับการอนุมัติโครงการจาก สสส. และแนวทางการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนกับการดำเนินโครงการ จากนั้นคณะทำงานได้ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ที่ระบุในโครงการ พร้อมทั้งขอความร่วมมือกลุ่มผู้สูงอายุใ้ช่วยรับสมัครเยาวชนที่จะเเข้าร่วมโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กลุ่มผู้สูงอายุได้รับทราบว่ามีโครงการเข้ามาในชุมชน และรับทราบคุณสมบัติของเยาวชนที่จะเข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเยาวชนในความปกครองให้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มผู้สูงอายุ

ประชุมชี้แจงโครงการ

9 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ผู้รับผิดชอบโครงการได้ชี้แจงที่มาที่ไปของโครงการ รวมถึงการวิเคราะห์สภาพปัญหาก่อนดำเนินโครงการ จากนั้นพี่เลี้ยงได้ให้ข้อสังเกตุเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบแนวคิดและหลักการดำเนินโครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ จากนั้นผู้นำท้องถิ่นและผู้เข้าร่วมไดด้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการ และให้ข้อกังวลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนกลุ่มเสี่ยงว่าจะมีวิธีการใดในการดึงเด็กกลุ่มนี้มาร่วมกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ที่ประชุมได้รับทราบที่มาที่ไปของโครงการและได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการที่จะต้องมีแนวทางที่ดีพอในการดึงเอาเยาวชนกลุ่มเสี่ยงมาร่วมโครงการ  ซึ่งที่ประชุมเห็นร่วมกันว่าจะใช้ผู้ปกครองเป็นหลักในการชักจูงเยาวชนมาเข้าร่วม และให้ทางเทศบาลขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่อีกแรงหนึ่ง ซึ่งแนวทางดังกล่าวเชื่อว่าจะทำให้โครงการสำเร็จได้

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 18 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

ผู้นำท้องถิ่น 7 คน เป็นตัวแทนจากเทศบาลตำบลเขาเจียก
ผู้รับผิดชอบโครงการ 5 คน นักวิชาการ 1 คน ตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุ 5 คน

ประชุมสภาผู้นำเพื่อวางแผนการดำเนินงานติดตามผลโครงการ ครั้งที่ 1

9 กรกฎาคม 2557 เวลา 14:00 น.
areeyaareeya
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานเข้าพบผู้นำท้องถิ่นเพื่อชี้แจงการดำเนิโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. และหารือแนวทางความร่วมมือในการทำโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้นำท้องถิ่นรับทราบแนวทางการดำเนินโครงการและได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาช่วยหนุนเสริมการทำงานของโครงการ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 18 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานและผู้นำชุมชนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก

เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สจรส

15 มิถุนายน 2557 เวลา 09:00 น.
areeyaareeya
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

มาปฐมนิเทศโครงการชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่ 2557

1.กิจกรรมปฐมนิเทศโครงการงบประมาณแต่ละพื้นที่

2.เพื่อการบริหารจัดการและการติดตามประเมิณผลโครงการจำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรม

3.กิจกรรมหนุนเสริมการดำเนินโครงการของ สจรส.ม.อ.

4.กิจกรรมป้ายเขตปลอดบุหรี่และการล้างอัดขยายภาพ

5.กิจกรรมการจัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้รับความรู้ประเมิณผลข้อมูลทางแว๊ปไซต์และการเตรียมตัวปฏิบัติงานการดำเนินกิจการโครงการของกิจกรรมม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย
 1. นางอารียา  เพ็งช่วย
 2. นายสมคิด  รัมณะกัจจะ