ประชุมพิจารณาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรายงานงวดงาน

11 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบเอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้องก่อนส่ง สสส.

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประธานคณะทำงาน  เจ้าหน้าที่การเงิน และคนทำไอที

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานรายงานเอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้องให้พี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ สจรส ตรวจสอบ และปรับแก้ให้ถูกต้อง

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เอกสารและรายงานต่าง ๆผ่านการตรวจสอบจาก พี่เลี้ยงและคณะทำงานได้ถูกต้องพร้อมส่งให่้ สสส ต่อไป

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

ประธานคณะทำงาน  เจ้าหน้าที่การเงิน และคนทำไอที

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายไพฑูรย์ ทองสม
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,200.00 1,000.00 0.00 0.00 2,200.00

ประชุมคณะทำงานและแกนนำเพื่อสรุปปิดโครงการ

4 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:30 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายงานปิดโครงการ ส3 และ ส4

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดโครงการเสนอ สสส.

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 16 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานจำนวน 16 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานร่วมกันจัดทำรายงาน ส3 และรายงานสรุปเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ส4 

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รายงานฉบับสมบูรณ์ (ส3) และรายงานสรุปปิดโครงการเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ (ส4)

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 16 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานจำนวน 16 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 700.00 300.00 0.00 0.00 1,000.00

ประชุมพิจารณาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรายงานงวดงาน

29 มิถุนายน 2558 เวลา 10:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปการดำเนินงานและจัดทำรายงานทางการเงินและรายงาน ส1 ส2 ประจำงวดที่ 2

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 4 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานจำนวน 4 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานนำเสนอเอกสารต่าง ๆให้ทีมพี่เลี้ยงพิจารณา
พี่เลี้ยงตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ พี่เลี้ยงและคณะทำงานร่วมกันปรับรายงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องในระบบเว็บไซด์

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานสามารถจัดทำรายงานต่าง ๆทั้งในระบบเว็บไซด์คนใต้สร้างสุข และเอกสารการเงินได้อย่างถูกต้อง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 4 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานจำนวน 4 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายไพฑูรย์ ทองสม
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 2,900.00

ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

20 มิถุนายน 2558 เวลา 14:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการและถอดบทเรียนการทำงานของคณะทำงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน จำนวน 15 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานนำเสนอภาพบรรยากาศการยื่นข้อเสนอต่อเทศบาลตำบลเขาเจียกให้ที่ประชุมได้ดูและอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละช่วง
คณะทำงานนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมดของโครงการที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้น้าง มีอะไรเป็นผลสำเร็จ มีอะไรบ้างที่เป็นปัญหา คณะทำงานร่วมกันสรุปบทเรียนโดยการบอกเล่าเป็นรายบุคคล และมีคนเก็บประเด็นสรุปเพื่อนำมาทำเป็นชุดความรู้

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดการรับรู้เกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการตลอด 1 ปีที่ผ่าน ว่ามีผลสำเร็จอะไรบ้าง เช่นเกิดแปลงผักสาธารณะ  เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่หันมาทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและตนเอง เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน  ในขณะเดียวกันก็เจอปัญญหาอุปสรรค์หลายประการ เช่นการจะดึงแกนนำในท้องถิ่นเข้ามาดำเนินงานนั้นยังทำได้ยาก  ปัญหาการล่าช้าของการเบิกจ่ายงบประมาณจาก สสส  ปัญหาการใช้ไอทีของคณะทำงานที่ต้องรายงานกิจกรรมผ่านเว็บไซด์ ได้เอกสารสรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำไปใช้ในการจัดทำรายงาน ส1  ส2  ส3  และ ส4 

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน จำนวน 15 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 700.00

กิจกรรมสรุปบทเรียนและยื่นข้อเสนอแนวทางและมาตรการกองทุนพัมนาพื้นที่

17 มิถุนายน 2558 เวลา 14:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
วัตถุประสงค์

เพื่อยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับการบริหารจัดการแปลงผักสาธารณะของชุมชนให้ท้องถิ่นรับทราบและเข้าร่วมเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความต่อเนื่อง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

แปลงผักชุมชนสร้างอาชีพบ้านออกศาลาต่อเทศบาลตำบลเขาเจียกเพื่อนำไปออกเป็นบัญญัติของเทศบาลในแผนพัฒนาต่อไป

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 42 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน 18 คน ตัวแทนเยาวชน 10 คน ตัวแทนชาวบ้านจำนวน 12 คน นักวิชาการในพื้นที่ 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียกกล่าวต้อนรับ ประธานคณะทำงานโครงการรายงานผลการดำเนินโครงการ และนำเสนอข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการแปลงผักสาธารณะของชุมชนซึ่งผ่านเวทีรับฟังความคิดเห็นแล้วให้ที่ประชุมทราบ นายกเทศมนตรีและทีมลบริหารของเทศบาลซักถามข้อสงสัยในข้อเสนอ จัดกระบวนการส่งมอบข้อเสนอ เปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนการทำงาน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลการดำเนินกิจกรรมนี้ได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างท้องถิ่นและชาวบ้านที่จะใช้เครื่องมือกติกาชุมชนเป็นเครื่องมือให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะให้เป็นพื้นที่สาธารณะจริง ๆ ไม่ใช่พื้นที่ของคณะทำงานหรือพื้นที่ของคนใดคนหนึ่ง  ผลที่ได้เป็นรูปธรรมคือเอกสารการลงนามความร่วมมือระหว่างชุมชนกับท้องถิ่นที่จะบังคับใช้ข้อบังคับการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ  แม้ว่าจะไม่สามารถขับเคลื่อนไปสู่เทศบัญญัติของเทศบาลได้ แต่ก็เป็นที่ยอมรับของคนในพื้นท่ที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  และสุดท้ายคือได้เกิดกระบวนการพบปะพูดคุยเรียนรู้ร่วมกันระหว่างระดับนโยบายในพื้นที่กับคนทำงานจริง ๆในพื้นที่ สร้างความเข้าใจอันดีต่อกันในชุมชน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 42 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน 18 คน ตัวแทนเยาวชน 10 คน ตัวแทนชาวบ้านจำนวน 12 คน นักวิชาการในพื้นที่ 2 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายไพฑูรย์ ทองสม
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 4,400.00 1,200.00 0.00 0.00 6,100.00

ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

10 มิถุนายน 2558 เวลา 14:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมาและจัดทำรายละเอียดข้อบังคับการบริหารจัดการแปลงผักสาธารณะบ้านออกศาลา

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 18 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานจำนวน 18 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประธานคณะทำงานนำเสนอผลสรุปการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายละเอียด การเขียน การใช้คำ ให้ถูกต้อง อ่านแล้วเข้าใจตรงกัน ประธานที่ประชุมนำเสนอกิจกรรมต่อไปคือการยื่นข้อบังคับให้กับท้องถิ่น ที่ประชุมร่วมกันออกแบบเวทีและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ สรุปกำหนดการจัดเวที และแบ่งผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ข้อบัคับการบริหารจัดการแปลงผักสาธารณะบ้านออกศาลาพร้อมที่จะส่งมอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอย่างเป็นทางการในการเขียนข้อเสนอ เกิดการออกแบบเวทีการยื่นข้อเสนอและมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 18 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานจำนวน 18 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 700.00

ประชุมพิจารณาร่างข้อบังคับและแนวทางการบริหารกองทุนพัฒนาพื้นที่แปลงผักชุมชน

5 มิถุนายน 2558 เวลา 09:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างกลไกในการขับเคลื่อนและบริการจัดการพื้นที่สาธารณะและเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กลุ่มเยาวชน 15 คน
แกนนำในพื้นที่ 10 คน
ประชาชนทั่วไป 75 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะทำงานโครงการนำเสนอร่างข้อบังคับและแนวทางการบริหารจัดการกองทุนแปลงผักชุมชนให้ประชาชนและกลุ่มเยาวชนได้รับทราบและให้ข้อเสนอแนะร่างดังกล่าวก่อนเสนอให้ผู้นำท้องถิ่นนำไปปฏิบัติ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 87 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มเยาวชน 14 คน แกนนำในพื้นที่ 9 คน ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 64 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบังคับการบริหารจัดการแปลงผัก และที่มาที่ไปของโครงการ นักวิชาการนำเสนอร่างข้อบังคับให้ที่ประชุมได้รับทราบ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะเป็นรายข้อ สรุปข้อเสนอที่ปรับเปลี่ยนตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดกระบวนการเรียนรู้การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในระดับพื้นที่ ซึ่งคณะทำงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นอื่น ๆในชุมชนได้ต่อไป ได้ร่างข้อบังคับที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการกับการการดำเนินงานของแปลงผักสาธารณะให้เป็นไปด้วยความยั่งยืน ประชาชนได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 87 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มเยาวชน 14 คน แกนนำในพื้นที่ 9 คน ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 64 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ประชาชนบางกลุ่มยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับกติกาชุมชนยังกังวลว่าจะเป็นกฎหมายหรือเป็นอะไรที่ทำให้เกิดผลกระทบกับตัวเขา  แนวทางแก้ไขทีมวิชาการได้ชี้แจงและอธิบายถึงลักษณะของกติกาชุมชนที่เป็นเพียงเครื่องมือกลางๆ ในการดำเนินงานจะไม่กระทบต่อประชาชนทั่วไป

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายไพฑูรย์ ทองสม
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 11,000.00 1,500.00 0.00 0.00 12,500.00

ยกร่างข้อบังคับและแนวทางจัดการบริหารกองทุนพัฒนาพื้นที่แปลงผักชุมชนสร้างอาชีพบ้านออกศาลา

30 พ.ค. 2558 เวลา 09:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างกลไกให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และมีความมั่นคงยั่งยืน 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กิจกรรมยกร่างเวทีข้อบังคับและแนวทางการบริกรจัดการกองทุนพัฒนาพื้นที่

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 37 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ 17 คน ตัวแทนเยาวชน 5 คน ตัวแทนครัวเรือน 12 คน ผู้นำชุมชน 2 คน นักวิชาการ 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. ประธานคณะทำงานโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์การยกร่างข้อบังคับ
 2. นักวิชาการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำร่างข้อบังคับหรือกติกาชุมชน
 3. ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันเสนอข้อบังคับว่าควรมีอะไรบ้างที่จะเป็นข้อตกลงร่วมกลาง ๆไม่ตึงจนเกินไปหรือไม่หย่อนจนเกินไป
 4. สรุปเป็นร่างข้อบังคับการบริการจัดการแปลงผักสาธารณะของชุมชน
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดกระบวนการเรียนรู้กระบวนการจัดทำข้อตกลงร่วมในระดับชุมชน หรือกติกาชุมชนที่ต้องมีความเหมาะสมกับธรรมชาติของคนในแต่ละพื้นที่ เกิดร่างข้อบังคับการบริหารจัดการแปลงผักรวมชุมชนบ้านออกศาลาที่จะสามารถนำไปให้ประชาชนในพื้นที่ได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมก่อนประกาศใช้ เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิชาการ  ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน  เด็ก  ผู้ใหญ่ 

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 37 คน จากที่ตั้งไว้ 40 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ 17 คน ตัวแทนเยาวชน 5 คน ตัวแทนครัวเรือน 12 คน ผู้นำชุมชน 2 คน นักวิชาการ 1 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายไพฑูรย์ ทองสม
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

นักวิชาการที่เข้าร่วมเวทีให้ข้อเสนอว่าการยกร่างควรคัดเลือกตัวแทนในระดับแกนนำก่อนมายกร่างหากนำกลุ่มที่มีความหลากหลายเกินไปจะยากต่อการยกร่าง ส่วนการมีส่วนร่วมอาจไปอยู่ในช่วงรับฟังความคิดเห็นและประชาพิจารณ์ร่างข้อเสนอแทน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 5,800.00 1,200.00 0.00 0.00 7,500.00

ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

22 พ.ค. 2558 เวลา 09:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมาคือกิจกรรมลงแขกพัฒนาพื้นที่และร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนงานต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 17 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการจำนวน 17 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. ประธานคณะทำงานโครงการได้ชี้แจงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการลงแขกพัฒนาพื้นที่ว่าเกิดแปลงขึ้นมาจำนวน 3 แปลง แปลงแรก 1.2 ไร่ อยู่บริเวณบ้านออกศาลาเหนือ แปลงที่ 2 อยู่ที่บริเวณโรงเรียนวัดเขาเจียกบริเวณบ้านออกศาลากลาง  และแปลงที่ 3 อยู่บริเวณใกล้เทศบาลตำบลเขาเจียกบริเวณบ้านออกศาลาใต้
 2. ประธานคณะทำงานนำเสนอกิจกรรมตามแผนที่จะต้องดำเนินการต่อไปคือกิจกรรมยกร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารจัดการแปลงผักสาธารณะทั้ง 3 แปลง
 3. คณะทำงานพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติและความรู้ประสบการณืที่ได้จากการเข้าร่วมดำเนินโครงการ
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานทั้งหมดรับทราบผลการดำเนินโครงการในช่วงที่ผ่านมา รับทราบปัญหาอุปสรรค์ที่เกิดขึ้น  และรับทราบกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการต่อไปคือกิจกรรมยกร่างข้อบังคับแนวทางการบริหารจัดการแปลงผักสาธารณะของชุมชน  รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบหน้าที่ต่าง ๆที่จะดำเนินการต่อไป

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 17 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการจำนวน 17 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไมีมี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 700.00

ร่วมกันลงแขกปฏิบัติการปรับพื้นที่ ปรับสภาพดิน แปรดิน

17 พ.ค. 2558 เวลา 09:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างกลไกให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และมีความมั่นคงยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ร่วมกันช่วยทำเกษตรปลอดสารพิษ และนำผลิตภัณฑ์ที่ทำ คือปุ๋ยหมัก น้ำหมัก น้ำยาสมุนไพรฆ่าแมลง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 32 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน 8 คน ตัวแทนกลุ่มเยาวชนจำนวน 6 คน ตัวแทนครัวเรือนที่จะร่วมปลูกผักจำนวน 18 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมตัวแทนกลุ่มที่เข้าร่วมลงแขกเพื่อสำรวจพื้นที่ที่จะจัดทำแปลง ตัวแทนที่เข้าร่วมลงแขกพัฒนาพื้นที่จำนวน 15 วัน วันละ 1 พื้นที่ ติดตามผลการจัดทำแปลงโดยคณะทำงานและตัวแทนกลุ่มเยาวชน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดแปลงผักสวนครัวและแปลงสมุนไพรที่ประชาชนในพื้นที่ และเจ้าของครัวเรือนร่วมกันปลูกในพื้นที่สาธารณะจำนวน 3 โซน คือโซนออกศาลาเหนือ  ออกศาลากลาง  และออกศาลาใต้ เกิดปฏิบัติการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภา่พ น้ำหมักชีวภาพ  และสารไล่แมลงที่สอดคล้องกับอาชีพที่เยาวชนได้รับการส่งเสริม และเยาวชนเป็นผุ้ผลิตขึ้น

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 32 คน จากที่ตั้งไว้ 25 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน 8 คน ตัวแทนกลุ่มเยาวชนจำนวน 6 คน ตัวแทนครัวเรือนที่จะร่วมปลูกผักจำนวน 18 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

พื้นที่บางพื้นที่มีปัญหาเรื่องความเป็นเจ้าของพื้นที่ซึ่งเจ้าของที่ไม่ยอมให้ใช้พื้นที่  แต่เมื่อคณะทำงานโดยผู้ใหญ่บ้านเข้าไปชี้แจงและขอความร่วมมือก็ได้พื้นที่มาครบตามจำนวนที่ต้องการ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายไพฑูรย์ ทองสม
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

มีข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่าควรใช้พื้นที่สาธารณะจริงๆ เช่น วัด โรงเรียน หรือที่ของ เทศบาล เป็นแปลงสาธารณะเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งกับเจ้าของพื้นที่เมื่อได้ผลผลิต 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
18,000.00 0.00 32,750.00 6,000.00 0.00 0.00 56,750.00

ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

13 พ.ค. 2558 เวลา 13:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
วัตถุประสงค์

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเยาวชนและสมาชิกในชุมชน.ในการดำเนินโครงการช่วงที่ผ่านมา

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 19 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานจำนวน 13 คน ตัวแทนเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 6 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. คณะทำงานประชุมและนำเสนอผลการประเมินติดตามการจัดกิจกรรมเยาวชนคนเอาเรื่อง
 2. ตัวแทนเยาวชนสะท้อนผลการร่วมกิจกรรมและข้อเสนอแนะ
 3. ร่วมกันออกแบบกิจกรรมลงแขกพัฒนาพื้นที่
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานประชุมและนำเสนอผลการประเมินติดตามการจัดกิจกรรมเยาวชนคนเอาเรื่อง รวมถึงผลการลงพื้นที่ติดตามดูแปลงผักรวม และการปลูกพืชร่วมยาง ซึ่งพบว่ากลุ่มเยาวชนยังคงดูแลแปลงผัก และพืชร่วมยางเป็นอย่างดี ยังคงมีการรวมกลุ่มกันอย่างต่อเนื่อง  แต่ก็มีพืชร่วมยางหลายต้นที่ตายต้องมีการปลูกทดแทน  หลังจากนั้นเป็นการรับฟังข้อเสนอแนะจากกลุ่มเยาวชน ซึ่งสะท้อนว่ากิจกรรมดังกล่าวควรจัดให้ครบวงจรให้มีการเลี้ยงสัตว์ หรือการแปรรูปผลผลิตด้วยคงจะดีเพราะเยาวชนบางคนไม่ถนัดงานเกษตรโดยเฉพาะผู้หญิง  อยากฝึกอาชีพที่เป็นการแปรรูปอาหารมากว่า  ซึ่งที่ประชุมรับทราบ และได้หารือกันต่อในประเด็นการออกแบบกิจกรรมการลงแขกพัฒนาพื้นที่ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อไปที่ต้องเร่งดำเนินการให้ทันกับงวดงานที่ล่าช้ามามากแล้ว

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 19 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานจำนวน 13 คน ตัวแทนเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 6 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

กิจกรรมค่อยข้างเร่งรัดเนื่องจากการได้รับงบประมาณล่าช้า  คณะทำงานมีข้อเสนอแนะให้ปรับตารางกิจกรรมใหม่ให้ทันกับงวดงาน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 700.00

กิจกรรมเยาวชน เรื่อง คือ การให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรตามปรัชญา

9 พ.ค. 2558 เวลา 09:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพวิถีเกษตรอินทรีย์ให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่เข้าร่วมโครงการให้สามารถปรับประยุกต์องค์ความรู้ไปสร้างอาชีพให้กับตนเองได้ตามความถนัด

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ เช่น การปลูกพืชอื่นในสวนยางพารา

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 47 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชนกลุ่มเสี่ยงจำนวน 47 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดการอบรมแบ่งออกเป็น 2 วัน วันที่ 1 อบรมในฐานที่ 1 และ 2 ส่วนวันที่ 2 อบรมในฐานที่ 3 และ 4 โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้และมีการฝึกปฏิบัติจริง ดังนี้ ฐานที่ 1 การเรียนรู้ ด้านการเกษตรอินทรีย์ การปลูกพืชร่วมยาง โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง - ให้ความรู้การทำเกษตรอินทรีย์ เช่น การปลุกพืชอื่นร่วมในแปลงยางพารา, การเตรียมพื้นที่ปลูก, การดูแล - สนับสนุนต้นพันธุ์เพื่อการปลูกและมีทีมคณะทำงานลงตรวจสอบในพื้นที่ปลูก

ฐานที่ 2 การเรียนรู้ การปลูกผักสวนครัว ไว้บริโภคในครัวเรือนโดยทีมวิทยากรจากเทศบาลตำบลนาท่อม -อบรมให้ความรู้การปลุกผักสวนครัวการเตรียมพื้นที่และวิธีการเพาะเมล็ดพืชอย่างได้ผล การทดสอบอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ มีการประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม
-ผู้เข้าร่วมอบรมวางแผนการผลิต "ปลูกผักสวนครัว ความสุขที่สร้างด้วยมือเรา" โดยปลูกพืชในใน 3 โซนพื้นที่ของชุมชน คือ โซนโรงเรียน,โซนบ้าน,โซนแปลงรวมของชุมชน โดยการปลูกพืชอย่างหลากหลาย ไม่น้อยกว่า 15 ชนิด มีการตรวจสอบพื้นที่และติดตามผลเยี่ยมชมแปลงตัวอย่าง โดยทีมคณะกรรมการชุมชน

ฐานที่ 3 การเรียนรู้ การทำปุ๋ยชีวภาพในรูปแบบน้ำ และแบบแห้งและฮอร์โมนธรรมชาติ
-อบรมให้ความรู้และฝึกปฎิบัติ การทำจุรินทรีย์ก้นครัว :น้ำหมักชีวภาพ ซึ่งเป็นการนำเอาเศษอาหารที่เหลือทิ้งมาทำการหมักกับกากน้ำตาลและน้ำสะอาด เพื่อให้เกิดจุรินทรีย์ในการย่อยสลาย เป็นปุ๋ยน้ำที่สามารถทำได้เองจากครัวเรือน และฝึกปฎิบัติการทำฮอร์โมนธรรมชาติ ใช้ในการเพิ่มผลผลิต ปริมาณพืช ผักอย่างปลอดภัย -อบรมให้ความรู้และฝึกปฎิบัติการทำปุ๋ยหมักแบบแห้ง โดยใช้เศษอาหาร เศษใบไม้ใบหญ้าในบ้านเรือน

ฐานที่ 4 การเรียนรู้สารสกัดสมุนไพร ไล่แมลง ปราบศัตรูพืช และวิธีการใช้ในแปลงพืช -อบรมให้ความรู้และฝึกปฎิบัติวิธีการปรุง หรือสกัดยาสมุนไพร เพื่อใช้ในการเกษตร เช่น สะเดา,พริกขี้หนู,ตะใคร้หอม,มะละกอ,บอระเบ็ด และพืชชนิดอื่นๆในท้องถิ่น

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และได้ลงมือปฏิบัติการจริงในการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างอาชีพและลดรายจ่ายในครัวเรือนของตนเอง  เกิดพืชร่วมสวนยางเป็นแปลงผักกรูดและผักเหรียง  เพื่อให้สมาชิกที่เข้าอบรมได้ร่วมกันดูแลและเก็บผลประโยชน์เป็นรายได้  มีแปลงผักชุมชนเกิดขึ้นในพื้นที่เล็ก ๆ ประมาณ 1 ไร่ แต่ก็เป็นพื้นที่ที่รวมให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน  ลดเวลาว่าง และเปลี่ยนแหล่งมั่วสุมของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงให้มาร่วมกันดูแลแปลงผักที่ตยเองปลูกเอง สามารถเก็บผลผลิตไปขายเป็นรายได้ของสมาชิก  นอกจากนี้ยังได้ความรู้เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ การทำสารฆ่าแมลง เป็นความรู้ติดตัว

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 47 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

เยาวชนกลุ่มเสี่ยงจำนวน 47 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นคือกลุ่มีความสนใจจะสร้างอาชีพรูปแบบอื่น ๆ ด้วยเช่นการเลี้ยงสัตว์ การทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์ แต่โครงการมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ และวิทยากร จึงได้แก้ปัญหาโดยชี้แจงกลุ่มเยาวชนว่าให้จัดทำแปลงเกษตรอินทรีย์ให้ได้ผลก่อน เมื่อแปลงได้ผลจะมีกำไรมาใช้ในการสร้างอาชีพอื่น ๆต่อไปได้ ระหว่างรอก็ให้ทำการสำรวจตลาดและแนวทางการสร้างอาชีพอื่นไปพลางก่อน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายไพฑูรย์ ทองสม
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการต่อยอดการสร้างอาชีพให้เป็นเกษตรครบวงจร ตามแนวของโครงการ 1 ไร่ 1 แสน เพื่อให้เกิดการทำงานที่ครบวงจรและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงสามารถพึีงตนเองได้อย่างแท้จริง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
5,000.00 0.00 9,000.00 7,800.00 0.00 0.00 21,800.00

ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

9 ธันวาคม 2557 เวลา 09:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการและแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินกิจกรรม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 17 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ 15 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1 คน และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลจำนวน 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประธานคณะทำงานได้รายลานผลการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานงวดที่ 1 ที่ได้รายงานให้ สสส. ทราบแล้วให้ที่ประชุมทราบ และเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ซักถาม โดยสมาชิกส่วนใหญ่ซักถามเกี่ยวกับความล่าช้าของการจัดทำรายงานงวด ประธานโครงการได้ชี้แจงว่าเกิดจากความไม่ชำนาญในการใช้อินเตอร์เน็ตรายงานผ่านเว็บ และเอกสารการเงินที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนรายละเอียดบางรายการตกหล่นจึงต้องใช้เวลาในการปรับแก้ แต่ขณะนี้ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  หลังจากนั้นที่ประชุมหารือถึงปัญหาต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในหมู่บ้านออกศาลา เพื่อร่วมกันหาทางออก

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แกนนำในชุมชนรวมถึงคณะทำงานได้เรียนรู้กระบวนการจัดทำรายงานต่าง ๆ ของ สส. ซึ่งทั้งหมดเห็นว่ามีความยุ่งยากพอสมควร จำเป็นจะต้องหาเด็กรุ่นใหม่ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินโครงการและจัดทำรายงาน  นอกจากนี้ยังได้รับทราบปัญหาของหมู่บ้านและร่วมกันหาทางแก้ไข

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 17 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ 15 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1 คน และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลจำนวน 1 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ควรลดรายละเอียดหรือขั้นตอนการรายงานต่างๆ ให้ง่ายขึ้น

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ระบบรายงานผลโ๕รงการผ่านเว็บไซด์ควรมีความสะดวกกว่านี้

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลเขาเจียกได้ให้ข้อเสนอแนะว่า อาจใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของเทศบาล เพื่อคีย์ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเว็บก็ได้ และที่เทศบาลจะมีเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ค่อยให้คำแนะนำได้ด้วย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 700.00

ประชุมพิจารณาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรายงานงวดงาน

20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10:30 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปการดำเนินงานและจัดทำรายงานทางการเงินและรายงาน ส1 ส2 ประจำงวดที่ 1

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานจำนวน 3 คน ประกอบด้วยประธานคณะทำงาน  เจ้าหน้าที่การเงิน  และผุ้คีย์ข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประธานคณะทำงานและเจ้าหน้าที่การเงินรายงานผลการดำเนินโครงการและเอกสารการเงิน พี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสารและให้ข้อเสนอแนะ คณะทำงานปรับแก้ข้อมูลในเว็บไซดืให้ตรงกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานต่อไป

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รายงานทางการเงิน ง1 และ ง2 รายงานผลการดำเนินโครงการ ส1 ส2 พร้อมที่จะรายงานให้กับทาง สสส พิจารณา ได้เกิดการเรียนรู้การจัดทำเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสบอกเล่าประสบการรณืการทำงาน ปัญหาอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้พี่เลี้ยง และทีม สจรส ได้รับทราบ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานจำนวน 3 คน ประกอบด้วยประธานคณะทำงาน  เจ้าหน้าที่การเงิน  และผุ้คีย์ข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เอกสารการเงินบางรายการยังไม่ถูกต้อง  แนวทางแก้ไขคือพี่เลี้ยงได้ให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

การายงานผ่านเว็บมีความยุ่งยากชาวบ้านไม่คุ้นเคยทำให้เสียเวลามากในช่วงแรก น่าจะมีการพัฒนาศักยภาพให้แก่แกนนำในพื้นที่ให้มากขึ้น

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายไพฑูรย์ ทองสม
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 1,200.00 500.00 0.00 0.00 2,200.00

ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

9 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

ติดตามผลการดำเนินโครงการหลงจากเวทีประชาเสวนาหาทางออก

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานนำเสนอผลการจัดกิจกรรมประชาเสนวนาหาทางออก และช่วยกับวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการ ก่อนจะเสนอให้แหล่งทุนต่าง ๆในชุมชนพิจารณณาให้การสนับสนุนต่อไป

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานรับทราบผลการดำเนินกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมา และได้เห็นชอบโครงการจำนวน 3 โครงการเพื่อขอรับการสนับงบประมาณจากแหล่งทุนต่าง ๆในชุมชน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 700.00

ปรับแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาดูงาน 2 คืน 1 วัน

24 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ให้แก่กลุ่มเยาวชนและแกนนำที่เข้าร่วมโครางการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชนกลุ่มเสี่ยง และผู้ว่างงานในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชนที่เสนอโครงการสร้างอาชีพ แกนนำกลุ่มแม่บ้าน แกนนำผู้สูงอายุ คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ศึกษาเรียนรู้การสร้างอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมน การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำโรงขนมจีนชุมชน เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่กับแกนนำชุมชนบ้านไม้เรียง

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมน การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำโรงขนมจีนชุมชน เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่กับแกนนำชุมชนบ้านไม้เรียง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 35 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

เยาวชนที่เสนอโครงการสร้างอาชีพ แกนนำกลุ่มแม่บ้าน แกนนำผู้สูงอายุ คณะทำงานโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,500.00 7,200.00 18,900.00 6,500.00 0.00 0.00 36,100.00

กิจกรรมประชาเสวนา ครั้งที่ 1

18 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อนำเสนอข้อมูลรายรับ - รายจ่ายของครัวเรือนที่ได้จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสวนาหาทางออกเกี่ยวกับการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด้กเยาวชน ผู้มีรายได้น้อย ผู้หญิง รวม 120 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 125 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนครัวเรือน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ แกนนำเยาวชน คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานโครงการได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อชี้ให้เห็นว่าวันนี้คนบ้านออกศาลายังยากจนเนื่องจากไม่มีอาชีพเสริม และยังไม่มีการใช้ทุนในชุมชนอย่างเต็มศักยภาพ  จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยตามแกนนำเยาวชนที่สนใจอาชีพต่าง ๆ ประกอบด้วย กลุ่มอาชีพทางการเกษตร เช่นปลูกผัก  กลุ่มอาชีพทางด้านการผลิตอาหาร ขนม  และ กลุ่มอาชีพเกี่ยวกับการผลิตของที่ระลึก  จากนั้นแต่ละกลุ่มได้ร่างโครงการเพื่อจะดำเนินการให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์และรายได้ โดยมีพี่เลี้ยงติดตามของ สจรส.มอ. คอยให้ตำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ของชุมชนบ้านออกศาลา และทราบสาเหตุแห่งความยากจน ซึ่งเกิดจาดดารที่คนในชุมชนพึ่งพิงอาชีพหลักเพียงอย่างเดียว เมื่อคนในชุมชนได้รู้ข้อมูลก็เริ่มตระหนักและเข้ามาร่วมเพื่อหาอาชีพเสริมที่สามารถทำได้จริงในชุมชน ทำง่าย ขายได้ มีรายได้จริง โดยคนที่จะเป็นแกนนำในการทำโครงการจะให้เยาวชนที่ไม่ได้เรียนหนังสือและว่างงานอยู่มาเป็นผู้นำดำเนินโครงการ และผู้ใหญ่ในหมู่บ้านจะคอยช่วยเหลือในการทำงาน เพื่อให้ได้ผลตามที่เยาวชนต้องการ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 125 คน จากที่ตั้งไว้ 120 คน
ประกอบด้วย

ตัวแทนครัวเรือน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ แกนนำเยาวชน คณะทำงานโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เยาวชนยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับการทำโครงการที่มีรายละเอียดมาก แต่ได้รับการแก้ไขโดยคณะทำงานโครงการและพี่เลี้ยงติดตามได้แบ่งกลุ่มกันเพื่อให้คำปรึกษาแก่กลุ่มเยาวชนอย่างใกล้ชิด

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายไพฑูรย์ ทองสม
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

คณะกรรมการหมู่บ้านควรนำเอาข้อเสนอโครงการของกลุ่มเยาวชนไปพิจารณาในกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนสวัสดิการต่าง ๆที่มี เพื่อให้โครงการดังกล่าวสามาารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 8,400.00 0.00 0.00 0.00 10,400.00

ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

9 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการหลังจากเปิดเวทีเปิดตัวโครงการไปแล้วจัดกิจกรรมรู้กิน รู้จ่าย รู้ได้ พอเพียง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 19 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทีมที่ลงพื้นที่ท้ง 3 ทีม นำเสนอผลการเก็บข้อมูลครัวเรือน คณะทำงานร่วมกันสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบการนำเสนอข้อมูลต่อชุมชน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รับทราบผลการเก็บข้อมูลครัวเรือน ซึ่งข้อมมูลที่ได้ส่วนใหญ่สอดคล้องกับข้อมูล จปฐ. ของท้องถิ่น คือประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีรายได้จากอาชีพเดียว คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และรับจ้างทั่วไป เยาวชนส่วนใหญ่เรียนหนังสือ ทุนในครัวเรือนยังมีน้อยเช่นผักสวนครัว หรือการเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่พึ่งพิงอาหารจากตลาดซึ่งอยู่ใกล้ชุมชน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 19 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

คณะทำงานยังขาดความรู้ในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล แนวทางแก้ไขได้รับความอนุเคราะห์ในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจากพี่เลี้ยงติดตามโครงการของ สสส. อาจารย์ไพฑูรย์  ทองสม เป็นผู้คอยให้คำแนะนำในการวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

สสส. ควรมีระบบสนับสนุนในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นที่ชาวบ้านทำหน้าที่แค่ใส่ข้อมูลเข้าไป ให้ระบบสามารถวิเคราะห์ข้อมูลออกมาได้เลย

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ต้องการให้พี่เลี้ยงติดตามมาให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายไพฑูรย์ ทองสม
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ข้อมูลที่ได้มามีค่อนข้างมากและเป็นเชิงตัวเลข ในการนำเสนอเพื่อให้เข้าใจง่ายคณะทำงานควรจัดทำเป็นกราฟ เพื่อให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นในแต่ละด้าน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 700.00

กิจกรรมรู้กิน รู้จ่าย รู้ได้พอเพียง

27 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับทราบถึงรายรับ - รายจ่าย ที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน และได้ตระหนักถึงความพอเพียง สามารถพัฒนาแนวคิดที่จะสร้างอาชีพเพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัว

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 155 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้สูงอายุ วัยแรงงาน เด็กและเยาวชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 149 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนครัวเรือน กลุ่มเย่สชน คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กิจกรรมเริ่มด้วยการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและความจำเป็นในการจัดทำบัญชีครัวเรือน หลังจากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลครัวเรือน ในช่วงบ่ายเป็นการทดลองใช้เครื่องมือ และการแบ่งหน้าที่เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบถึงความสำคัญของการจัดทำบัญชีครัวเรือน และได้ซักถามถึงแนวทางการบันทึกข้อมูล และได้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลโดยจากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว่านอกจากรายได้แล้วควรมีการเก็บจ้อมูลทุนของครัวเรือนเพิ่มเติมด้วยเช่น  มีที่นาหรือสวนยางกี่ไร่ รอบบ้านมีผักสวนครัวหรือไม่ มีแหล่งน้ำ มีการเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือนหรือไม่ สมาชิกในครัวเรือนทำอาชีพเสริมอะไรอยู่บ้าง เป็นต้น  และได้มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามกลุ่มบ้านหลักในหมู่บ้าน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 149 คน จากที่ตั้งไว้ 155 คน
ประกอบด้วย

ตัวแทนครัวเรือน กลุ่มเย่สชน คณะทำงานโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ประชาชนยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการทำบัญชีครัวเรือนเท่าที่ควร แนวทางแก้ไขคือหลังจากมีการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลและคืนข้อมูลให้กับครัวเรือนเพื่อชี้ให้เห็นถึงเหตุผลสำคัญที่ทำให้ครัวเรือนยากจน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายไพฑูรย์ ทองสม
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ในการแบ่งกลุ่มเยาวชนเพื่อเก็บข้อมูลในระดับพื้นที่นั้น ผุ้ใหญ่บ้านหรือผู้นำท้องถิ่นควรมีการประชาสัมพันธืให้คนในหมู่บ้านทราบล่วงหน้าว่าจะมีเยาวชนลงพื้นที่เห็บข้อมูล เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเยาวชนที่จะลงพื้นที่ด้วย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 12,600.00 0.00 0.00 0.00 14,600.00

ประชุมสภาผู้นำเพื่อวางแผนการดำเนินงานติดตามผลโครงการ

20 กันยายน 2557 เวลา 10:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการและสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการให้กับผู้นำในท้องถิ่น

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 18 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานจำนวน 12 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก จำนวน 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้ใหญ่บ้านในฐานะหัวหน้าโครงการชี้แจงผลการดำเนินโครงการในช่วงที่ผ่านมา คณะทำงานโครงการนำเสนอรูปแบบกิจกรรม รู้กิน รู้จ่าย รู้ได้ พอเพียง ที่กำหนดไว้ว่ามีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 120 คน เป็นเยาวชนและกลุ่มแม่บ้านที่มีรายได้น้อย โดยกำหนดให้มีการเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือน และการจัดทำเครื่องมือในการเก็บข้อมูลครัวเรือน และกำหนดการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเยาวชนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการ ผู้นำชุมชนได้ให้ข้อสังเกตต่อการดำเนินกิจกรรม

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้นำชุมชนได้รับทราบแนวทางการจัดกิจกรรม รู้กิน  รู้จ่าย  รู้ได้  พอเพียง และได้ให้ข้อสังเกตสำคัญคือ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือนว่าทำไมต้องทำ เพราะไม่เช่นนั้นชาวบ้านจะไม่บันทึกหากไม่ตรงหนัก หรือบันทึกข้อมูลที่เป็นเท็จ  นอกจากนี้ยังอาสาที่จะร่วมกับกลุ่มเยาวชนเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูล  หลังจากได้ข้อมูลมาแล้วขอให้นำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับข้อมูล จปฐ. ที่ท้องถิ่นมีด้วยก่อนคืนข้อมูลเหล่านี้ให้กับคนในชุมชน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 18 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานจำนวน 12 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก จำนวน 5 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 500.00 1,000.00 0.00 0.00 1,800.00

ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

9 กันยายน 2557 เวลา 14:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการหลังจากเปิดเวทีเปิดตัวโครงการไปแล้ว

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะำทงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

หัวหน้าคณะทำงานโครงการชี้แจงข้อสรุปของการเปิดตัวโครงการ ที่ประชุมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค์ที่เกิดขึ้น ชี้แจงกิจกรรมต่อไปที่จะจัดขึ้น

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนิกิจกรรมเปิดตัวโครงการว่ากลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามที่กำหนด เนื่องจากวันที่จัดมีฝนตกหนัก และหารือแนวทางการดำเนินงานตามที่พี่เลี้ยงเสนอ โดยได้แบ่งทีมคณะทำงานออกเป็น 3 ชุด เพื่อลงพื้นที่ชักชวนเยาวชนตามกลุ่มบ้านต่าง ๆ ในหมู่บ้าน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะำทงานโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 800.00

เปิดตัวโครงการให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ

19 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและรับสมัครครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชาชนในพื้นที่และคณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 98 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ 18  คน เยาวชนในหมู่บ้าน 15 คน ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 65 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้ใหญ่บ้านในฐานะหัวหน้าโครงการได้ชี้แจงที่มาที่ไปของโครงการให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบ จากนั้นรองประธานโครงการได้ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมของโครงการนี้ว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่ประชาชนจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้  จากนั้นพี่เลี้ยงได้ชี้แจงกรอบแนวคิดการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับจาก สสส. ว่ามีเงื่ินไข และข้อควรระวังอะไรบ้าง  จากนั้นผู้ใหญ่บ้านได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม และให้มีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นในแต่ละกิจกรรมหลักของโครงการ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. และได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นออกแบบกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมหลัก รวมถึงได้อาสาเข้ามาเป็นผู้ร่วมดำเนินโครงการ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 98 คน จากที่ตั้งไว้ 150 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ 18  คน เยาวชนในหมู่บ้าน 15 คน ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 65 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

กลุ่มเป้าหมายน้อยกว่าที่กำหนด เนื่องจากวันที่ประชุมมีกิจกรรมงานประเพณีในหมู่บ้านจึงทำให้ผู้เข้าร่วมน้อย

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ในการเลือกวัน เวลา ในการจัดกิจกรรมต้องคำนึงถึงกิจกรรมต่าง ๆของหมู่บ้านด้วย ไม่ควรจัดให้ตรงกัน และกลุ่มเป้าหมายที่ได้ในวันนี้ยังไม่ครบตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ดังนั้นคณะทำงานจึงควรเร่งเข้าหาผู้นำชุมชนเพื่อดึงเยาวชนกลุ่มนั้นมาร่วมกิจกรรม

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

กิจกรรมเปิดตัวโครงการ

19 สิงหาคม 2557 เวลา 10.20 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงที่มาที่ไปของโครงการ และแนวทางการสนับสนุนการดำเนินโครงการของ สสส. รวมถึงการรับสมัครเยาวชนเพื่อเข้าร่วมดำเนินโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 150 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ 20 คน
เยาวชนในหมู่บ้าน 30 คน
ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 100 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ หลังจากประมวลปัญหาและแนวทางการดำเนินโครงการโดยคณะทำงานโครงการแล้ว

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 98 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ 18  คน เยาวชนในหมู่บ้าน 15 คน ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 65 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้ใหญ่บ้านในฐานะหัวหน้าคณะทำงานชี้แจงที่มาที่ไปและกระบวนการต่าง ๆ กว่าที่จะได้รับอนุมัติโครงการจาก สสส. จากนั้นขอให้พี่เลี้ยงติดตามโครงการได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สสส. ว่าเป้นอย่างไร มีแนวทางจะเข้ามามีส่วนร่วมกับการดำเนินงานกับ สสส. ได้อย่างไร จากนั้นคณะทำงานโครงการได้ชี้แจงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ระบุในโครงการ ให้ประชาชนได้รับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็น ในช่วงท้ายได้เปิดเวทีเพื่อรับสมัครเยาวชนที่จะเข้ามาร่วมโครงการ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบว่ามีโครงการนี้เข้ามาในชุมชน โดยการสนับสนุนของ สสส. และทราบถึงแนวทางการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ผ่านการสนับสนุนของ สสส. และได้รับสมัครเยาวชนเพื่อเป็นกลไกหลักในการดำเนินโ๕รงการจำนวน 13 คน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(2)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 98 คน จากที่ตั้งไว้ 150 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ 18  คน เยาวชนในหมู่บ้าน 15 คน ตัวแทนครัวเรือนในหมู่บ้าน 65 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

วันที่จัดประชุมมีฝนตกหนัก ทำให้กลุ่มเป้าหมายไม่สะดวกเดินทางมาร่วมประชุม แนวทางแก้ไขคณะทำงานได้เตรียมการที่จะลงพื้นที่ไปยังบ้านกลุ่มเป้าหมายเพื่อเชิญเข้าร่วมโครงการ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ควรมีเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ สสส. มาแจกให้กับประชาชนด้วย

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายไพฑูรย์ ทองสม
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

คณะทำงานควรทำงานในเชิงรุกโดยการไปพบกลุ่มเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อชักชวนให้เข้ามาร่วมโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00

ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

9 สิงหาคม 2557 เวลา 14:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามและวางแผนการจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้นำชุมชนและคณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสภาผู้นำจำนวน20 คน จำนวน 12 ครั้ง เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรม รายงานผลความก้าวหน้าตามกิจกรรมและตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากทีมงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 17 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

หัวหน้าคณะทำงานนำเสนอผลการทำงานที่ผ่านมาและสรุปผลการพูดคุย จากนั้นนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการเพื่อให้คณะทำงานได้ให้ความคิดเห็น

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และได้รูปแบบการจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ โดยกำหนดจะจัดที่ศาลาหมู่บ้าน แต่ให้แยกจากวันประชุมหมู่บ้าน เพื่อความเป็นเอกภาพประชาชนจะได้ไม่สับสน และขอให้หัวหน้าคณะทำงานเชิญพี่เลี้ยงติดตามโครงการมาชี้แจงเรื่อง สสส. ให้ประชาชนได้ทราบด้วย และให้มีการรับสมัครเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการในวันดังกล่าวด้วยเลย

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 17 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 800.00

ประชุมสภาผู้นำเพื่อวางแผนการดำเนินงานติดตามผลโครงการ ครั้งที่ 2

1 สิงหาคม 2557 เวลา 13:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
วัตถุประสงค์

เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความร่วมมือกับเยาวชนลุ่มเป้าหมาย และพิจารณารายละเอียดกิจกรรมรู้กินรู้ใช้ที่จะจัดให้กับประชาชนในพื้นที่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 23 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน 17 คน ผู้นำท้องถิ่น 2 คน ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก  4 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ในการประชุมประธานคณะทำงานได้นำเสนอผลการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินโครงการ และขอรับความคิดเห็นจากที่ประชุมเกี่ยวกับ รูปแบบการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มวัยรุ่น จึงจำเป็นต้องใช้การสร้างความสัมพันธ์ที่น่าสนใจจึงจะดึงกลุ่มเป้าหมายมาร่วมกิจกรรมได้  นอกจากนี้ยังมีประเด็นการเชิญวิทยากรและการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ในการจัดกิจกรรม  ซึ่งผุ้เข้าร่วมก็ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายจนได้แนวทางที่จะดำเนินกิจกรรมต่อไป

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจากการประชุมคือสภาผู้นำได้รับทราบผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา คือได้กลุ่มเป้าหมายเยาวชนที่จะเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ยังได้แนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายที่จะดึงมาร่วมโครงการ คือต้องให้ผู้นำท้องถิ่นเข้าไปพูดคุย รวมถึงการสร้างความภาคภูมิใจโดยการให้เกียรติบัตรจาก อบต.เขาเจียกเป็นแรงบรรดาลใจ และอาจมีการให้ค่าตอบแทนจากผลการเข้าร่วมโครงการ ที่เกิดจากการสร้างอาชีพโดยการส่งเสริมของโครงการ ซึ่งจะทำให้เยาวชนเข้ามาร่วมโครงการตามเป้าหมาย ส่วนการเตรียมความพร้อมกิจกรรมรู้กินรู้ใช้ ให้คณะทำงานไปยกร่างกิจกรรมรวมถึงทาบทามวิทยากรได้ตามที่กำหนดไว้ สภาผู้นำจะคอยช่วยเหลือและเติมเต็มในช่วงการจัดกิจกรรมจริง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 23 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน 17 คน ผู้นำท้องถิ่น 2 คน ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก  4 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ขอให้พี่เลี้ยงช่วยมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการชุมชนให้กับคณะทำงานและกลุ่มเป้าหมาย

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายไพฑูรย์ ทองสม
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ควรกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนว่ามีจำนวนเท่าใด ไม่ควรมากเกินไปเพราะจะทำให้เกิดความยุ่งยากในการติดตาม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 600.00 400.00 0.00 0.00 1,500.00

จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่

27 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อหนุนเสริมการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 19 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดจ้างจัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่ เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่ได้จากการดำเินการคือได้ป้ายเขตปลอดบุหรี่ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของโครงการ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 19 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

ประชุมชี้แจงโครงการร่วมกับประชุมผู้สูงอายุ

20 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.20 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงที่มาที่ไปของโครงการและแนวทางการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้กลุ่มผู้สูงอายุได้ทราบและจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อให้เยาวชนที่อยู่ในความปกครองเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กลุ่มผู้สูงอายุ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้ใหญ่บ้านในฐานะหัวหน้าคณะทำงานได้ชี้แจงที่มาที่ไปของโครงการว่ามีขั้นตอนอย่างไรก่อนที่จะได้รับการอนุมัติโครงการจาก สสส. และแนวทางการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนกับการดำเนินโครงการ จากนั้นคณะทำงานได้ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ที่ระบุในโครงการ พร้อมทั้งขอความร่วมมือกลุ่มผู้สูงอายุใ้ช่วยรับสมัครเยาวชนที่จะเเข้าร่วมโครงการ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กลุ่มผู้สูงอายุได้รับทราบว่ามีโครงการเข้ามาในชุมชน และรับทราบคุณสมบัติของเยาวชนที่จะเข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเยาวชนในความปกครองให้เข้าร่วมโครงการ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มผู้สูงอายุ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 700.00

ประชุมชี้แจงโครงการ

9 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง)
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงที่มาที่ไปและแนวทางการดำเนินงานให้กับผู้นำท้องถิ่นได้รับทราบ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ และประชาชนในพื้นที่

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 18 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้นำท้องถิ่น 7 คน เป็นตัวแทนจากเทศบาลตำบลเขาเจียก
ผู้รับผิดชอบโครงการ 5 คน นักวิชาการ 1 คน ตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุ 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการได้ชี้แจงที่มาที่ไปของโครงการ รวมถึงการวิเคราะห์สภาพปัญหาก่อนดำเนินโครงการ จากนั้นพี่เลี้ยงได้ให้ข้อสังเกตุเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบแนวคิดและหลักการดำเนินโครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ จากนั้นผู้นำท้องถิ่นและผู้เข้าร่วมไดด้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการ และให้ข้อกังวลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนกลุ่มเสี่ยงว่าจะมีวิธีการใดในการดึงเด็กกลุ่มนี้มาร่วมกิจกรรม

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ที่ประชุมได้รับทราบที่มาที่ไปของโครงการและได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการที่จะต้องมีแนวทางที่ดีพอในการดึงเอาเยาวชนกลุ่มเสี่ยงมาร่วมโครงการ  ซึ่งที่ประชุมเห็นร่วมกันว่าจะใช้ผู้ปกครองเป็นหลักในการชักจูงเยาวชนมาเข้าร่วม และให้ทางเทศบาลขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่อีกแรงหนึ่ง ซึ่งแนวทางดังกล่าวเชื่อว่าจะทำให้โครงการสำเร็จได้

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 18 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

ผู้นำท้องถิ่น 7 คน เป็นตัวแทนจากเทศบาลตำบลเขาเจียก
ผู้รับผิดชอบโครงการ 5 คน นักวิชาการ 1 คน ตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุ 5 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ในการดำเนินกิจกรรมต้องประสานกับท้องถิ่นอย่า ใกล้ชิด เนื่องจากเป็นพื้นที่ชานเมืองหากกิจกรรไม่น่าสนใจหรือขาดการประสานงานที่ดีกลุ่มเป้าหมายอาจไม่ได้ตามที่กำหนด

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ประชุมสภาผู้นำเพื่อวางแผนการดำเนินงานติดตามผลโครงการ ครั้งที่ 1

9 กรกฎาคม 2557 เวลา 14:00 น.
areeyaareeya
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อประชุมทีมสภาผู้นำชุมชน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้นำชุมชนและคณะทำงานโครงการจำนวน 20 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสภาผู้นำจำนวน20 คน จำนวน 12 ครั้ง เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรม รายงานผลความก้าวหน้าตามกิจกรรมและตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากทีมงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 18 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานและผู้นำชุมชนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานเข้าพบผู้นำท้องถิ่นเพื่อชี้แจงการดำเนิโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. และหารือแนวทางความร่วมมือในการทำโครงการ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้นำท้องถิ่นรับทราบแนวทางการดำเนินโครงการและได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาช่วยหนุนเสริมการทำงานของโครงการ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 18 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานและผู้นำชุมชนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
ไม่มี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 700.00

เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สจรส

15 มิถุนายน 2557 เวลา 09:00 น.
areeyaareeya
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อชี้แจง อธิบาย การทำโครงการ ตั้งแต่การทำกิจกรรม การจัดทำหลักฐานการเงิน การบันทึกข้อมูลลงในเวบไซต์
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้แทนคณะทำงานโครงการจำนวน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการโครงการและการจัดทำรายงานต่าง ๆ ผ่านเว็บไซดืคนใต้สร้างสุข

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 1. นางอารียา  เพ็งช่วย
 2. นายสมคิด  รัมณะกัจจะ
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

มาปฐมนิเทศโครงการชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่ 2557

1.กิจกรรมปฐมนิเทศโครงการงบประมาณแต่ละพื้นที่

2.เพื่อการบริหารจัดการและการติดตามประเมิณผลโครงการจำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรม

3.กิจกรรมหนุนเสริมการดำเนินโครงการของ สจรส.ม.อ.

4.กิจกรรมป้ายเขตปลอดบุหรี่และการล้างอัดขยายภาพ

5.กิจกรรมการจัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้รับความรู้ประเมิณผลข้อมูลทางแว๊ปไซต์และการเตรียมตัวปฏิบัติงานการดำเนินกิจการโครงการของกิจกรรมม
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย
 1. นางอารียา  เพ็งช่วย
 2. นายสมคิด  รัมณะกัจจะ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • อินเตอร์แน็ตมีปัญหา
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายไพฑูรย์ ทองสม
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 • ควรนำความรู้ไปขยายผลให้คณะทำงานได้รับทราบ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00