รหัสโครงการ 57-01422
สัญญาเลขที่ 57-00-0953
งวดที่ 1

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 1

งวดโครงการ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2557 ถึง 31 ตุลาคม 2557

งวดรายงาน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2557 ถึง 31 ตุลาคม 2557

ชื่อโครงการ เยาวชนสร้างอาชีพสู่ชุมชนออกศาลาเป็นสุข

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สจรส
2) ประชุมสภาผู้นำเพื่อวางแผนการดำเนินงานติดตามผลโครงการ ครั้งที่ 1
3) ประชุมชี้แจงโครงการร่วมกับประชุมผู้สูงอายุ
4) จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่
5) ประชุมสภาผู้นำเพื่อวางแผนการดำเนินงานติดตามผลโครงการ ครั้งที่ 2
6) ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ
7) กิจกรรมเปิดตัวโครงการ
8) ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ
9) ประชุมสภาผู้นำเพื่อวางแผนการดำเนินงานติดตามผลโครงการ
10) กิจกรรมรู้กิน รู้จ่าย รู้ได้พอเพียง
11) ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ
12) กิจกรรมประชาเสวนา ครั้งที่ 1
13) ปรับแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาดูงาน 2 คืน 1 วัน

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 0.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 84,460.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 0.00 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 500.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -850.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 4,960.00 บาท
รวมรายรับ (1) = 84,960.00 บาท รวมรายจ่าย (2) = 80,850.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) 4,110.00 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 105,580.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาวอารียา เพ็งช่วย )

เพื่อดำเนินกิจกรรมหลัก ดังต่อไปนี้

  1. ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ (9 พฤศจิกายน 2557)
  2. ประชุมพิจารณาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรายงานงวดงาน (20 พฤศจิกายน 2557)
  3. ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ (9 ธันวาคม 2557)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการ ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาวอารียา เพ็งช่วย )
13 กุมภาพันธ์ 2558

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( นางนภสร นุ่นปาน )
13 กุมภาพันธ์ 2558