รหัสโครงการ 57-01422
สัญญาเลขที่ 57-00-0953
งวดที่ 2

แบบรายงานการเงินโครงการ ประจำงวดที่ 2

งวดโครงการ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึง 30 เมษายน 2558

งวดรายงาน ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึง 15 กรกฎาคม 2558

ชื่อโครงการ เยาวชนสร้างอาชีพสู่ชุมชนออกศาลาเป็นสุข

ส่วนที่ 1 แบบแจกแจงรายจ่ายแยกตามกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรม
1) ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ
2) ประชุมพิจารณาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรายงานงวดงาน
3) ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ
4) กิจกรรมเยาวชน เรื่อง คือ การให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรตามปรัชญา
5) ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ
6) ร่วมกันลงแขกปฏิบัติการปรับพื้นที่ ปรับสภาพดิน แปรดิน
7) ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ
8) ยกร่างข้อบังคับและแนวทางจัดการบริหารกองทุนพัฒนาพื้นที่แปลงผักชุมชนสร้างอาชีพบ้านออกศาลา
9) ประชุมพิจารณาร่างข้อบังคับและแนวทางการบริหารกองทุนพัฒนาพื้นที่แปลงผักชุมชน
10) ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ
11) กิจกรรมสรุปบทเรียนและยื่นข้อเสนอแนวทางและมาตรการกองทุนพัมนาพื้นที่
12) ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ
13) ประชุมพิจารณาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรายงานงวดงาน
14) ประชุมคณะทำงานและแกนนำเพื่อสรุปปิดโครงการ
15) ประชุมพิจารณาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรายงานงวดงาน

ส่วนที่ 2 แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินประจำงวดนี้

(โปรดแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ปรับปรุงยอดล่าสุด)

(1) รายรับ(2) รายจ่าย(3) คงเหลือ
1) เงินคงเหลือยกมา (ถ้ามี) = 4,110.00 บาท
2) เงินรับจาก สสส. งวดนี้ = 105,580.00 บาท
3) ดอกเบี้ย = 144.94 บาท
4) เงินรับอื่น ๆ = 0.00 บาท
1) เงินสดในมือ = -9,000.00 บาท
2) เงินสดในบัญชี = 1,684.94 บาท
รวมรายรับ (1) = 109,834.94 บาท รวมรายจ่าย (2) = 117,150.00 บาท (1) รายรับ - (2) รายจ่าย = (3) -7,315.06 บาท

ส่วนที่ 3 ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 21,110.00 บาท

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาวอารียา เพ็งช่วย )

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินสนับสนุนโครงการ ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงาน โครงการ ที่ระบุไว้ในสัญญาทุกประการ และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ .................................................... หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาวอารียา เพ็งช่วย )

ลงชื่อ .................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
( )