รหัสโครงการ 57-01422
สัญญาเลขที่ 57-00-0953

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ เยาวชนสร้างอาชีพสู่ชุมชนออกศาลาเป็นสุข
รหัสโครงการ 57-01422 สัญญาเลขที่ 57-00-0953

ระยะเวลาตามสัญญา 1 มิถุนายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558
ระยะเวลาดำเนินการจริง 1 มิถุนายน 2557 - 15 กรกฎาคม 2558

จำนวนเงินตามสัญญา 211,150.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 84,460.00 บาท
งวดที่ 2 = 105,580.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 190,040.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 0.00 บาท
งวดที่ 2 = 144.94 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 144.94 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 500.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 500.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 198,000.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -7,315.06 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : .ประชุมสภาผู้นำจำนวน20 คน จำนวน 12 ครั้ง เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรม รายงานผลความก้าวหน้าตามกิจกรรมและตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากทีมงาน 9,500.00 11,200.00
1. ประชุมสภาผู้นำเพื่อวางแผนการดำเนินงานติดตามผลโครงการ ครั้งที่ 1
2. ประชุมชี้แจงโครงการร่วมกับประชุมผู้สูงอายุ
3. ประชุมสภาผู้นำเพื่อวางแผนการดำเนินงานติดตามผลโครงการ ครั้งที่ 2
4. ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ
5. ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ
6. ประชุมสภาผู้นำเพื่อวางแผนการดำเนินงานติดตามผลโครงการ
7. ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ
8. ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ
9. ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ
10. ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ
11. ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ
12. ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ
13. ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมตัวเปิดโครงการ การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการให้กับประชาชนในหมู่บ้าน 11,000.00 11,000.00
1. กิจกรรมเปิดตัวโครงการ
กิจกรรมหลัก : กิจกรรม "รู้กิน รู้จ่าย รู้ได้ พอเพียง" 17,000.00 14,600.00
1. กิจกรรมรู้กิน รู้จ่าย รู้ได้พอเพียง
กิจกรรมหลัก : กิจกรรม "ประชาเสวนาหาทางออกแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างไร" 20,800.00 10,400.00
1. กิจกรรมประชาเสวนา ครั้งที่ 1
กิจกรรมหลัก : ปรับแนวคิดการดำเนินชีวิตตามหลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 35,300.00 36,100.00
1. ปรับแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาดูงาน 2 คืน 1 วัน
กิจกรรมหลัก : กิจกรรม" เยาวชนคนเอาเรื่อง" 21,800.00 21,800.00
1. กิจกรรมเยาวชน เรื่อง คือ การให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรตามปรัชญา
กิจกรรมหลัก : ร่วมกันลงแขกเพื่อปฏิบัติการปรับพื้นที่ ปรับสภาพดิน แปรดิน 56,750.00 56,750.00
1. ร่วมกันลงแขกปฏิบัติการปรับพื้นที่ ปรับสภาพดิน แปรดิน
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมเวทียกร่างข้อบังคับและแนวทางการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาพื้นที่แปลงผักชุมชนสร้างอาชีพบ้านออกศาลา 7,900.00 7,500.00
1. ยกร่างข้อบังคับและแนวทางจัดการบริหารกองทุนพัฒนาพื้นที่แปลงผักชุมชนสร้างอาชีพบ้านออกศาลา
กิจกรรมหลัก : เวทีประชาพิจารร่างร่างข้อบังคับและแนวทางการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาพื้นที่แปลงผักชุมชนสร้างอาชีพบ้านออกศาลา 12,500.00 12,500.00
1. ประชุมพิจารณาร่างข้อบังคับและแนวทางการบริหารกองทุนพัฒนาพื้นที่แปลงผักชุมชน
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมสรุปบทเรียนและยื่นข้อเสนอแนวทางและมาตรการรกองทุนพัฒนาพื้นที่แปลงผักชุมชนสร้างอาชีพบ้านออกศาลาต่อเทศบาลตำบลเขาเจียก 5,600.00 6,100.00
1. กิจกรรมสรุปบทเรียนและยื่นข้อเสนอแนวทางและมาตรการกองทุนพัมนาพื้นที่
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมปฐมนิเทศน์โครงการ 800.00 750.00
1. เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สจรส
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมหนุนเสริมและติดตามในพื้นที่ร่วมกับ สจรส 9,200.00 7,300.00
1. ประชุมพิจารณาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรายงานงวดงาน
2. ประชุมพิจารณาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรายงานงวดงาน
3. ประชุมพิจารณาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรายงานงวดงาน
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมจัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่และการล้างอัดขยายภาพ 2,000.00 1,000.00
1. จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมจัดทำรายงานปิดโครงการ 1,000.00 1,000.00
1. ประชุมคณะทำงานและแกนนำเพื่อสรุปปิดโครงการ

รวมงบทั้งหมด

211,150.00 198,000.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นางสาวอารียา เพ็งช่วย )
วันที่รายงาน