แบบรายงานผลการดำเนินโครงการประจำงวด 1

ชื่อโครงการ เยาวชนสร้างอาชีพสู่ชุมชนออกศาลาเป็นสุข

ชุมชน บ้านออกศาลา หมู่ที่ 5 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

รหัสโครงการ 57-01422 เลขที่ข้อตกลง 57-00-0953

ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2558

รายงานงวดที่ : 1 จากเดือน มิถุนายน 2557 ถึงเดือน ตุลาคม 2557

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1. เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สจรส

วันที่ 15 มิถุนายน 2557 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 • เพื่อชี้แจง อธิบาย การทำโครงการ ตั้งแต่การทำกิจกรรม การจัดทำหลักฐานการเงิน การบันทึกข้อมูลลงในเวบไซต์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

 • ได้รับความรู้ประเมิณผลข้อมูลทางแว๊ปไซต์และการเตรียมตัวปฏิบัติงานการดำเนินกิจการโครงการของกิจกรรมม

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

 • ประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการโครงการและการจัดทำรายงานต่าง ๆ ผ่านเว็บไซดืคนใต้สร้างสุข

กิจกรรมที่ทำจริง

มาปฐมนิเทศโครงการชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่ 2557

1.กิจกรรมปฐมนิเทศโครงการงบประมาณแต่ละพื้นที่

2.เพื่อการบริหารจัดการและการติดตามประเมิณผลโครงการจำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรม

3.กิจกรรมหนุนเสริมการดำเนินโครงการของ สจรส.ม.อ.

4.กิจกรรมป้ายเขตปลอดบุหรี่และการล้างอัดขยายภาพ

5.กิจกรรมการจัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ

 • photo
 • photo

 

2 2

2. ประชุมสภาผู้นำเพื่อวางแผนการดำเนินงานติดตามผลโครงการ ครั้งที่ 1

วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 14:00 น.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 • เพื่อประชุมทีมสภาผู้นำชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้นำท้องถิ่นรับทราบแนวทางการดำเนินโครงการและได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาช่วยหนุนเสริมการทำงานของโครงการ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

 • ประชุมสภาผู้นำจำนวน20 คน จำนวน 12 ครั้ง เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรม รายงานผลความก้าวหน้าตามกิจกรรมและตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากทีมงาน

กิจกรรมที่ทำจริง

คณะทำงานเข้าพบผู้นำท้องถิ่นเพื่อชี้แจงการดำเนิโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. และหารือแนวทางความร่วมมือในการทำโครงการ

 • photo
 • photo

 

20 18

3. ประชุมชี้แจงโครงการร่วมกับประชุมผู้สูงอายุ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.20 น.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อชี้แจงที่มาที่ไปของโครงการและแนวทางการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้กลุ่มผู้สูงอายุได้ทราบและจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อให้เยาวชนที่อยู่ในความปกครองเข้าร่วมโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

กลุ่มผู้สูงอายุได้รับทราบว่ามีโครงการเข้ามาในชุมชน และรับทราบคุณสมบัติของเยาวชนที่จะเข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเยาวชนในความปกครองให้เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คณะทำงานชี้แจงที่มาที่ไปของโครงการให้กลุ่มผู้สูงอายุได้รับทราบเพื่อชักชวนเยาวชนในความปกครองให้เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

ผู้ใหญ่บ้านในฐานะหัวหน้าคณะทำงานได้ชี้แจงที่มาที่ไปของโครงการว่ามีขั้นตอนอย่างไรก่อนที่จะได้รับการอนุมัติโครงการจาก สสส. และแนวทางการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนกับการดำเนินโครงการ จากนั้นคณะทำงานได้ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ที่ระบุในโครงการ พร้อมทั้งขอความร่วมมือกลุ่มผู้สูงอายุใ้ช่วยรับสมัครเยาวชนที่จะเเข้าร่วมโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo

 

20 20

4. จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่

วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:00 น.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อหนุนเสริมการดำเนินงานโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลที่ได้จากการดำเินการคือได้ป้ายเขตปลอดบุหรี่ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่ตามแนวทางที่ สสส กำหนด เพื่อให้ประกอบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

จัดจ้างจัดทำป้ายเขตปลอดบุหรี่ เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

 • photo
 • photo

 

15 19

5. ประชุมสภาผู้นำเพื่อวางแผนการดำเนินงานติดตามผลโครงการ ครั้งที่ 2

วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 13:00 น.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความร่วมมือกับเยาวชนลุ่มเป้าหมาย และพิจารณารายละเอียดกิจกรรมรู้กินรู้ใช้ที่จะจัดให้กับประชาชนในพื้นที่

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลที่เกิดขึ้นจากการประชุมคือสภาผู้นำได้รับทราบผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา คือได้กลุ่มเป้าหมายเยาวชนที่จะเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ยังได้แนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายที่จะดึงมาร่วมโครงการ คือต้องให้ผู้นำท้องถิ่นเข้าไปพูดคุย รวมถึงการสร้างความภาคภูมิใจโดยการให้เกียรติบัตรจาก อบต.เขาเจียกเป็นแรงบรรดาลใจ และอาจมีการให้ค่าตอบแทนจากผลการเข้าร่วมโครงการ ที่เกิดจากการสร้างอาชีพโดยการส่งเสริมของโครงการ ซึ่งจะทำให้เยาวชนเข้ามาร่วมโครงการตามเป้าหมาย ส่วนการเตรียมความพร้อมกิจกรรมรู้กินรู้ใช้ ให้คณะทำงานไปยกร่างกิจกรรมรวมถึงทาบทามวิทยากรได้ตามที่กำหนดไว้ สภาผู้นำจะคอยช่วยเหลือและเติมเต็มในช่วงการจัดกิจกรรมจริง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงานร่วมกับผู้นำในท้องถิ่น ประกอบด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการและติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการในช่วงแรก

กิจกรรมที่ทำจริง

ในการประชุมประธานคณะทำงานได้นำเสนอผลการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินโครงการ และขอรับความคิดเห็นจากที่ประชุมเกี่ยวกับ รูปแบบการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มวัยรุ่น จึงจำเป็นต้องใช้การสร้างความสัมพันธ์ที่น่าสนใจจึงจะดึงกลุ่มเป้าหมายมาร่วมกิจกรรมได้  นอกจากนี้ยังมีประเด็นการเชิญวิทยากรและการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ในการจัดกิจกรรม  ซึ่งผุ้เข้าร่วมก็ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายจนได้แนวทางที่จะดำเนินกิจกรรมต่อไป

 

20 23

6. ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

วันที่ 9 สิงหาคม 2557 เวลา 14:00 น.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อติดตามและวางแผนการจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้รับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และได้รูปแบบการจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ โดยกำหนดจะจัดที่ศาลาหมู่บ้าน แต่ให้แยกจากวันประชุมหมู่บ้าน เพื่อความเป็นเอกภาพประชาชนจะได้ไม่สับสน และขอให้หัวหน้าคณะทำงานเชิญพี่เลี้ยงติดตามโครงการมาชี้แจงเรื่อง สสส. ให้ประชาชนได้ทราบด้วย และให้มีการรับสมัครเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการในวันดังกล่าวด้วยเลย

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมสภาผู้นำจำนวน20 คน จำนวน 12 ครั้ง เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรม รายงานผลความก้าวหน้าตามกิจกรรมและตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากทีมงาน

กิจกรรมที่ทำจริง

หัวหน้าคณะทำงานนำเสนอผลการทำงานที่ผ่านมาและสรุปผลการพูดคุย จากนั้นนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการเพื่อให้คณะทำงานได้ให้ความคิดเห็น

 

20 17

7. กิจกรรมเปิดตัวโครงการ

วันที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 10.20 น.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อชี้แจงที่มาที่ไปของโครงการ และแนวทางการสนับสนุนการดำเนินโครงการของ สสส. รวมถึงการรับสมัครเยาวชนเพื่อเข้าร่วมดำเนินโครงการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบว่ามีโครงการนี้เข้ามาในชุมชน โดยการสนับสนุนของ สสส. และทราบถึงแนวทางการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ผ่านการสนับสนุนของ สสส. และได้รับสมัครเยาวชนเพื่อเป็นกลไกหลักในการดำเนินโ๕รงการจำนวน 13 คน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

กิจกรรมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ หลังจากประมวลปัญหาและแนวทางการดำเนินโครงการโดยคณะทำงานโครงการแล้ว รวมึงให้พี่เลี้ยงติดตามโครงการของ สส. ได้ชี้แจงแนวทางการสนับสนุนของ สสส. และรับสมัครเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

ผู้ใหญ่บ้านในฐานะหัวหน้าคณะทำงานชี้แจงที่มาที่ไปและกระบวนการต่าง ๆ กว่าที่จะได้รับอนุมัติโครงการจาก สสส. จากนั้นขอให้พี่เลี้ยงติดตามโครงการได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สสส. ว่าเป้นอย่างไร มีแนวทางจะเข้ามามีส่วนร่วมกับการดำเนินงานกับ สสส. ได้อย่างไร จากนั้นคณะทำงานโครงการได้ชี้แจงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ระบุในโครงการ ให้ประชาชนได้รับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็น ในช่วงท้ายได้เปิดเวทีเพื่อรับสมัครเยาวชนที่จะเข้ามาร่วมโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

150 98

8. ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

วันที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 14:00 น.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการหลังจากเปิดเวทีเปิดตัวโครงการไปแล้ว

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนิกิจกรรมเปิดตัวโครงการว่ากลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามที่กำหนด เนื่องจากวันที่จัดมีฝนตกหนัก และหารือแนวทางการดำเนินงานตามที่พี่เลี้ยงเสนอ โดยได้แบ่งทีมคณะทำงานออกเป็น 3 ชุด เพื่อลงพื้นที่ชักชวนเยาวชนตามกลุ่มบ้านต่าง ๆ ในหมู่บ้าน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

สรุปผลการเปิดตัวโครงการ ปัญหา อุปสรรค์ และแนวทางการดำเนินกิจกรรมต่อไป

กิจกรรมที่ทำจริง

หัวหน้าคณะทำงานโครงการชี้แจงข้อสรุปของการเปิดตัวโครงการ ที่ประชุมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค์ที่เกิดขึ้น ชี้แจงกิจกรรมต่อไปที่จะจัดขึ้น

 

20 20

9. ประชุมสภาผู้นำเพื่อวางแผนการดำเนินงานติดตามผลโครงการ

วันที่ 20 กันยายน 2557 เวลา 10:00 น.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการและสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการให้กับผู้นำในท้องถิ่น

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้นำชุมชนได้รับทราบแนวทางการจัดกิจกรรม รู้กิน  รู้จ่าย  รู้ได้  พอเพียง และได้ให้ข้อสังเกตสำคัญคือ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือนว่าทำไมต้องทำ เพราะไม่เช่นนั้นชาวบ้านจะไม่บันทึกหากไม่ตรงหนัก หรือบันทึกข้อมูลที่เป็นเท็จ  นอกจากนี้ยังอาสาที่จะร่วมกับกลุ่มเยาวชนเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูล  หลังจากได้ข้อมูลมาแล้วขอให้นำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับข้อมูล จปฐ. ที่ท้องถิ่นมีด้วยก่อนคืนข้อมูลเหล่านี้ให้กับคนในชุมชน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมชี้แจงผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมา นำเสนอแนวทางการดำเนินกิจกรรมต่อไปคือกิจกรรมรู้กิน รู้จ่าย รู้ได้ พอเพียง รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

กิจกรรมที่ทำจริง

ผู้ใหญ่บ้านในฐานะหัวหน้าโครงการชี้แจงผลการดำเนินโครงการในช่วงที่ผ่านมา คณะทำงานโครงการนำเสนอรูปแบบกิจกรรม รู้กิน รู้จ่าย รู้ได้ พอเพียง ที่กำหนดไว้ว่ามีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 120 คน เป็นเยาวชนและกลุ่มแม่บ้านที่มีรายได้น้อย โดยกำหนดให้มีการเรียนรู้การทำบัญชีครัวเรือน และการจัดทำเครื่องมือในการเก็บข้อมูลครัวเรือน และกำหนดการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเยาวชนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการ ผู้นำชุมชนได้ให้ข้อสังเกตต่อการดำเนินกิจกรรม

 

20 18

10. กิจกรรมรู้กิน รู้จ่าย รู้ได้พอเพียง

วันที่ 27 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับทราบถึงรายรับ - รายจ่าย ที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน และได้ตระหนักถึงความพอเพียง สามารถพัฒนาแนวคิดที่จะสร้างอาชีพเพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัว

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบถึงความสำคัญของการจัดทำบัญชีครัวเรือน และได้ซักถามถึงแนวทางการบันทึกข้อมูล และได้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลโดยจากความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว่านอกจากรายได้แล้วควรมีการเก็บจ้อมูลทุนของครัวเรือนเพิ่มเติมด้วยเช่น  มีที่นาหรือสวนยางกี่ไร่ รอบบ้านมีผักสวนครัวหรือไม่ มีแหล่งน้ำ มีการเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือนหรือไม่ สมาชิกในครัวเรือนทำอาชีพเสริมอะไรอยู่บ้าง เป็นต้น  และได้มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามกลุ่มบ้านหลักในหมู่บ้าน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือน การร่วมออกแบบเครื่องมอืในการเก้บข้อมูลครัวเรือนของเยาวชน
การทดลองใช้เครื่องมือกับกลุ่มเป้าหมาย การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลในครัวเรือน

กิจกรรมที่ทำจริง

กิจกรรมเริ่มด้วยการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและความจำเป็นในการจัดทำบัญชีครัวเรือน หลังจากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลครัวเรือน ในช่วงบ่ายเป็นการทดลองใช้เครื่องมือ และการแบ่งหน้าที่เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

155 149

11. ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

วันที่ 9 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการหลังจากเปิดเวทีเปิดตัวโครงการไปแล้วจัดกิจกรรมรู้กิน รู้จ่าย รู้ได้ พอเพียง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้รับทราบผลการเก็บข้อมูลครัวเรือน ซึ่งข้อมมูลที่ได้ส่วนใหญ่สอดคล้องกับข้อมูล จปฐ. ของท้องถิ่น คือประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีรายได้จากอาชีพเดียว คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และรับจ้างทั่วไป เยาวชนส่วนใหญ่เรียนหนังสือ ทุนในครัวเรือนยังมีน้อยเช่นผักสวนครัว หรือการเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่พึ่งพิงอาหารจากตลาดซึ่งอยู่ใกล้ชุมชน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปผลการลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือนจากกิจกรรม รู้กิน รู้จ่าย รู้ได้ พอเพียง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลก่อนคืนข้อมูลให้กับชุมชน

กิจกรรมที่ทำจริง

ทีมที่ลงพื้นที่ท้ง 3 ทีม นำเสนอผลการเก็บข้อมูลครัวเรือน คณะทำงานร่วมกันสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบการนำเสนอข้อมูลต่อชุมชน

 • photo
 • photo
 • photo

 

20 19

12. กิจกรรมประชาเสวนา ครั้งที่ 1

วันที่ 18 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อนำเสนอข้อมูลรายรับ - รายจ่ายของครัวเรือนที่ได้จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสวนาหาทางออกเกี่ยวกับการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ของชุมชนบ้านออกศาลา และทราบสาเหตุแห่งความยากจน ซึ่งเกิดจาดดารที่คนในชุมชนพึ่งพิงอาชีพหลักเพียงอย่างเดียว เมื่อคนในชุมชนได้รู้ข้อมูลก็เริ่มตระหนักและเข้ามาร่วมเพื่อหาอาชีพเสริมที่สามารถทำได้จริงในชุมชน ทำง่าย ขายได้ มีรายได้จริง โดยคนที่จะเป็นแกนนำในการทำโครงการจะให้เยาวชนที่ไม่ได้เรียนหนังสือและว่างงานอยู่มาเป็นผู้นำดำเนินโครงการ และผู้ใหญ่ในหมู่บ้านจะคอยช่วยเหลือในการทำงาน เพื่อให้ได้ผลตามที่เยาวชนต้องการ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

นำเสนอข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บของคณะทำงานโครงการและกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับอาชีพเสริมที่สอดคล้องกับทุนที่มีในชุมชนและความถนัดของเยาวชนแต่ละคน พัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อสร้างอาชีพของเยาวชนคนเอาเรื่องบ้านออกศาลา

กิจกรรมที่ทำจริง

คณะทำงานโครงการได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อชี้ให้เห็นว่าวันนี้คนบ้านออกศาลายังยากจนเนื่องจากไม่มีอาชีพเสริม และยังไม่มีการใช้ทุนในชุมชนอย่างเต็มศักยภาพ  จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยตามแกนนำเยาวชนที่สนใจอาชีพต่าง ๆ ประกอบด้วย กลุ่มอาชีพทางการเกษตร เช่นปลูกผัก  กลุ่มอาชีพทางด้านการผลิตอาหาร ขนม  และ กลุ่มอาชีพเกี่ยวกับการผลิตของที่ระลึก  จากนั้นแต่ละกลุ่มได้ร่างโครงการเพื่อจะดำเนินการให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์และรายได้ โดยมีพี่เลี้ยงติดตามของ สจรส.มอ. คอยให้ตำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

120 125

13. ปรับแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาดูงาน 2 คืน 1 วัน

วันที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ให้แก่กลุ่มเยาวชนและแกนนำที่เข้าร่วมโครางการ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมน การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำโรงขนมจีนชุมชน เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่กับแกนนำชุมชนบ้านไม้เรียง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

กิจกรรมศึกษาดูงานแนวทางการสร้างอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ที่ชุมชนไม้เรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมที่ทำจริง

ศึกษาเรียนรู้การสร้างอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมน การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำโรงขนมจีนชุมชน เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่กับแกนนำชุมชนบ้านไม้เรียง

 

30 35

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 28 13                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 211,150.00 80,850.00                  
คุณภาพกิจกรรม 52 42                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน
 1. คณะทำงานยังขาดทักษะในการรายงานผลโครงการผ่านเว็บไซด์
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นแกนนำกลุ่มสตรีและเยาวชนทำให้ระดับความรู้ ความคิดอาจแตกต่างกันบ้าง ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับความคิดเพื่อให้สามารถดำเนินการร่วมกันได้

 

 

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

 1. ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ ( 9 พฤศจิกายน 2557 )
 2. ประชุมพิจารณาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรายงานงวดงาน ( 20 พฤศจิกายน 2557 )
 3. ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ ( 9 ธันวาคม 2557 )

(................................)
นางสาวอารียา เพ็งช่วย
ผู้รับผิดชอบโครงการ