แบบรายงานผลการดำเนินโครงการประจำงวด 2

ชื่อโครงการ เยาวชนสร้างอาชีพสู่ชุมชนออกศาลาเป็นสุข

ชุมชน บ้านออกศาลา หมู่ที่ 5 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

รหัสโครงการ 57-01422 เลขที่ข้อตกลง 57-00-0953

ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2558

รายงานงวดที่ : 2 จากเดือน พฤศจิกายน 2557 ถึงเดือน กรกฎาคม 2558

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินโครงการ (แสดงผลการดำเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลลัพท์และตัวชี้วัดผลลัพท์**
กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*
ผลผลิตที่ตั้งไว้ผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

1. ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14:00 น.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ติดตามผลการดำเนินโครงการหลงจากเวทีประชาเสวนาหาทางออก

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะทำงานรับทราบผลการดำเนินกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมา และได้เห็นชอบโครงการจำนวน 3 โครงการเพื่อขอรับการสนับงบประมาณจากแหล่งทุนต่าง ๆในชุมชน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรมประชาเสวนาหาทางออก และพิจารณาข้อเสนอโครงการของเยาวชนแต่ละกลุ่ม

กิจกรรมที่ทำจริง

คณะทำงานนำเสนอผลการจัดกิจกรรมประชาเสนวนาหาทางออก และช่วยกับวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการ ก่อนจะเสนอให้แหล่งทุนต่าง ๆในชุมชนพิจารณณาให้การสนับสนุนต่อไป

 • photo
 • photo

 

20 20

2. ประชุมพิจารณาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรายงานงวดงาน

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10:30 น.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสรุปการดำเนินงานและจัดทำรายงานทางการเงินและรายงาน ส1 ส2 ประจำงวดที่ 1

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้รายงานทางการเงิน ง1 และ ง2 รายงานผลการดำเนินโครงการ ส1 ส2 พร้อมที่จะรายงานให้กับทาง สสส พิจารณา ได้เกิดการเรียนรู้การจัดทำเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสบอกเล่าประสบการรณืการทำงาน ปัญหาอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้พี่เลี้ยง และทีม สจรส ได้รับทราบ

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ตัวแทนคณะทำงานหารือร่วมกับพี่เลี้ยงและซุปเปอร์พี่เลี้ยง เพื่อจัดทำรายงานทางการเงินและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการรายงานปิดงวดที่ 1 ของโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

ประธานคณะทำงานและเจ้าหน้าที่การเงินรายงานผลการดำเนินโครงการและเอกสารการเงิน พี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสารและให้ข้อเสนอแนะ คณะทำงานปรับแก้ข้อมูลในเว็บไซดืให้ตรงกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานต่อไป

 

5 3

3. ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

วันที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการและแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินกิจกรรม

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

แกนนำในชุมชนรวมถึงคณะทำงานได้เรียนรู้กระบวนการจัดทำรายงานต่าง ๆ ของ สส. ซึ่งทั้งหมดเห็นว่ามีความยุ่งยากพอสมควร จำเป็นจะต้องหาเด็กรุ่นใหม่ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินโครงการและจัดทำรายงาน  นอกจากนี้ยังได้รับทราบปัญหาของหมู่บ้านและร่วมกันหาทางแก้ไข

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงานโครงการเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการในงวดที่ 1 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรค์ในการดำเนินโครงการในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงการรวมกันพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณืต่าง ๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

ประธานคณะทำงานได้รายลานผลการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานงวดที่ 1 ที่ได้รายงานให้ สสส. ทราบแล้วให้ที่ประชุมทราบ และเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ซักถาม โดยสมาชิกส่วนใหญ่ซักถามเกี่ยวกับความล่าช้าของการจัดทำรายงานงวด ประธานโครงการได้ชี้แจงว่าเกิดจากความไม่ชำนาญในการใช้อินเตอร์เน็ตรายงานผ่านเว็บ และเอกสารการเงินที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนรายละเอียดบางรายการตกหล่นจึงต้องใช้เวลาในการปรับแก้ แต่ขณะนี้ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  หลังจากนั้นที่ประชุมหารือถึงปัญหาต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในหมู่บ้านออกศาลา เพื่อร่วมกันหาทางออก

 

20 17

4. กิจกรรมเยาวชน เรื่อง คือ การให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรตามปรัชญา

วันที่ 9 พ.ค. 2558 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพวิถีเกษตรอินทรีย์ให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่เข้าร่วมโครงการให้สามารถปรับประยุกต์องค์ความรู้ไปสร้างอาชีพให้กับตนเองได้ตามความถนัด

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และได้ลงมือปฏิบัติการจริงในการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างอาชีพและลดรายจ่ายในครัวเรือนของตนเอง  เกิดพืชร่วมสวนยางเป็นแปลงผักกรูดและผักเหรียง  เพื่อให้สมาชิกที่เข้าอบรมได้ร่วมกันดูแลและเก็บผลประโยชน์เป็นรายได้  มีแปลงผักชุมชนเกิดขึ้นในพื้นที่เล็ก ๆ ประมาณ 1 ไร่ แต่ก็เป็นพื้นที่ที่รวมให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน  ลดเวลาว่าง และเปลี่ยนแหล่งมั่วสุมของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงให้มาร่วมกันดูแลแปลงผักที่ตยเองปลูกเอง สามารถเก็บผลผลิตไปขายเป็นรายได้ของสมาชิก  นอกจากนี้ยังได้ความรู้เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ การทำสารฆ่าแมลง เป็นความรู้ติดตัว

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติร่วมโดยวิทยากร,ปราญช์ชุมชนและลงมือทำในแต่ฐานของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 ฐาน ประักอบด้วย

ฐานที่ 1 การเรียนรู้ ด้านการเกษตรอินทรีย์ การปลูกพืชร่วมยาง
ฐานที่ 2 การเรียนรู้ การปลูกผักสวนครัว ไว้บริโภคในครัวเรือน ฐานที่ 3 การเรียนรู้ การทำปุ๋ยชีวภาพในรูปแบบน้ำ และแบบแห้งและฮอร์โมนธรรมชาติ
ฐานที่ 4 การเรียนรู้สารสกัดสมุนไพร ไล่แมลง ปราบศัตรูพืช และวิธีการใช้ในแปลงพืช

กิจกรรมที่ทำจริง

จัดการอบรมแบ่งออกเป็น 2 วัน วันที่ 1 อบรมในฐานที่ 1 และ 2 ส่วนวันที่ 2 อบรมในฐานที่ 3 และ 4 โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้และมีการฝึกปฏิบัติจริง ดังนี้ ฐานที่ 1 การเรียนรู้ ด้านการเกษตรอินทรีย์ การปลูกพืชร่วมยาง โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง - ให้ความรู้การทำเกษตรอินทรีย์ เช่น การปลุกพืชอื่นร่วมในแปลงยางพารา, การเตรียมพื้นที่ปลูก, การดูแล - สนับสนุนต้นพันธุ์เพื่อการปลูกและมีทีมคณะทำงานลงตรวจสอบในพื้นที่ปลูก

ฐานที่ 2 การเรียนรู้ การปลูกผักสวนครัว ไว้บริโภคในครัวเรือนโดยทีมวิทยากรจากเทศบาลตำบลนาท่อม -อบรมให้ความรู้การปลุกผักสวนครัวการเตรียมพื้นที่และวิธีการเพาะเมล็ดพืชอย่างได้ผล การทดสอบอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ มีการประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม
-ผู้เข้าร่วมอบรมวางแผนการผลิต "ปลูกผักสวนครัว ความสุขที่สร้างด้วยมือเรา" โดยปลูกพืชในใน 3 โซนพื้นที่ของชุมชน คือ โซนโรงเรียน,โซนบ้าน,โซนแปลงรวมของชุมชน โดยการปลูกพืชอย่างหลากหลาย ไม่น้อยกว่า 15 ชนิด มีการตรวจสอบพื้นที่และติดตามผลเยี่ยมชมแปลงตัวอย่าง โดยทีมคณะกรรมการชุมชน

ฐานที่ 3 การเรียนรู้ การทำปุ๋ยชีวภาพในรูปแบบน้ำ และแบบแห้งและฮอร์โมนธรรมชาติ
-อบรมให้ความรู้และฝึกปฎิบัติ การทำจุรินทรีย์ก้นครัว :น้ำหมักชีวภาพ ซึ่งเป็นการนำเอาเศษอาหารที่เหลือทิ้งมาทำการหมักกับกากน้ำตาลและน้ำสะอาด เพื่อให้เกิดจุรินทรีย์ในการย่อยสลาย เป็นปุ๋ยน้ำที่สามารถทำได้เองจากครัวเรือน และฝึกปฎิบัติการทำฮอร์โมนธรรมชาติ ใช้ในการเพิ่มผลผลิต ปริมาณพืช ผักอย่างปลอดภัย -อบรมให้ความรู้และฝึกปฎิบัติการทำปุ๋ยหมักแบบแห้ง โดยใช้เศษอาหาร เศษใบไม้ใบหญ้าในบ้านเรือน

ฐานที่ 4 การเรียนรู้สารสกัดสมุนไพร ไล่แมลง ปราบศัตรูพืช และวิธีการใช้ในแปลงพืช -อบรมให้ความรู้และฝึกปฎิบัติวิธีการปรุง หรือสกัดยาสมุนไพร เพื่อใช้ในการเกษตร เช่น สะเดา,พริกขี้หนู,ตะใคร้หอม,มะละกอ,บอระเบ็ด และพืชชนิดอื่นๆในท้องถิ่น

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

50 47

5. ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

วันที่ 13 พ.ค. 2558 เวลา 13:00 น.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเยาวชนและสมาชิกในชุมชน.ในการดำเนินโครงการช่วงที่ผ่านมา

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะทำงานประชุมและนำเสนอผลการประเมินติดตามการจัดกิจกรรมเยาวชนคนเอาเรื่อง รวมถึงผลการลงพื้นที่ติดตามดูแปลงผักรวม และการปลูกพืชร่วมยาง ซึ่งพบว่ากลุ่มเยาวชนยังคงดูแลแปลงผัก และพืชร่วมยางเป็นอย่างดี ยังคงมีการรวมกลุ่มกันอย่างต่อเนื่อง  แต่ก็มีพืชร่วมยางหลายต้นที่ตายต้องมีการปลูกทดแทน  หลังจากนั้นเป็นการรับฟังข้อเสนอแนะจากกลุ่มเยาวชน ซึ่งสะท้อนว่ากิจกรรมดังกล่าวควรจัดให้ครบวงจรให้มีการเลี้ยงสัตว์ หรือการแปรรูปผลผลิตด้วยคงจะดีเพราะเยาวชนบางคนไม่ถนัดงานเกษตรโดยเฉพาะผู้หญิง  อยากฝึกอาชีพที่เป็นการแปรรูปอาหารมากว่า  ซึ่งที่ประชุมรับทราบ และได้หารือกันต่อในประเด็นการออกแบบกิจกรรมการลงแขกพัฒนาพื้นที่ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อไปที่ต้องเร่งดำเนินการให้ทันกับงวดงานที่ล่าช้ามามากแล้ว

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงานและตัวแทนกลุ่มเยาวชนเพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรมเยาวชนคนเอาเรื่อง

กิจกรรมที่ทำจริง

 1. คณะทำงานประชุมและนำเสนอผลการประเมินติดตามการจัดกิจกรรมเยาวชนคนเอาเรื่อง
 2. ตัวแทนเยาวชนสะท้อนผลการร่วมกิจกรรมและข้อเสนอแนะ
 3. ร่วมกันออกแบบกิจกรรมลงแขกพัฒนาพื้นที่

 

20 19

6. ร่วมกันลงแขกปฏิบัติการปรับพื้นที่ ปรับสภาพดิน แปรดิน

วันที่ 17 พ.ค. 2558 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสร้างกลไกให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และมีความมั่นคงยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เกิดแปลงผักสวนครัวและแปลงสมุนไพรที่ประชาชนในพื้นที่ และเจ้าของครัวเรือนร่วมกันปลูกในพื้นที่สาธารณะจำนวน 3 โซน คือโซนออกศาลาเหนือ  ออกศาลากลาง  และออกศาลาใต้ เกิดปฏิบัติการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภา่พ น้ำหมักชีวภาพ  และสารไล่แมลงที่สอดคล้องกับอาชีพที่เยาวชนได้รับการส่งเสริม และเยาวชนเป็นผุ้ผลิตขึ้น

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

 • ร่วมกันลงแขกเพื่ปรับพื้นที่ ปรับสภาพดิน แปรดิน จำนวน 15 ครัวเรือน วันละ 1 บ้าน รวม 15 วัน พื้นที่ในโรงเรียน 2 วัน และพื้นที่สาธารณะ 5 วัน -ร่วมกันช่วยทำเกษตรปลอดสารพิษ และนำผลิตภัณฑ์ที่ทำแล้วคือ ปุ๋ยหมัก น้ำหมัก น้ำยาสมุนไพรฆ่าแมลง มาใช้ในแปลงที่เตรียมไว้ ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่เตรียมไว้
 • นำต้นกล้าไปปลูกตามแปลงที่ลงแขก โดยรวมกลุ่มกันไปช่วยตามบ้านที่ร่วมโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

ประชุมตัวแทนกลุ่มที่เข้าร่วมลงแขกเพื่อสำรวจพื้นที่ที่จะจัดทำแปลง ตัวแทนที่เข้าร่วมลงแขกพัฒนาพื้นที่จำนวน 15 วัน วันละ 1 พื้นที่ ติดตามผลการจัดทำแปลงโดยคณะทำงานและตัวแทนกลุ่มเยาวชน

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

25 32

7. ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

วันที่ 22 พ.ค. 2558 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมาคือกิจกรรมลงแขกพัฒนาพื้นที่และร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนงานต่อไป

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะทำงานทั้งหมดรับทราบผลการดำเนินโครงการในช่วงที่ผ่านมา รับทราบปัญหาอุปสรรค์ที่เกิดขึ้น  และรับทราบกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการต่อไปคือกิจกรรมยกร่างข้อบังคับแนวทางการบริหารจัดการแปลงผักสาธารณะของชุมชน  รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบหน้าที่ต่าง ๆที่จะดำเนินการต่อไป

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

 1. ประธานคณะทำงานสรุปผลการติดตามการลงแขกพัฒนาพื้นที่
 2. หารือแนวทางการดำเินินงานในกิจกรรมต่อไปคือการยกร่างแนวทางการบริหารจัดการแปลงผักสาธารรธที่กำลังจะเกิดขึ้น
 3. เปิดโอกาสให้คณะทำงานได้แลกเปลี่ยนประสบการร์ ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมดำเนินโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

 1. ประธานคณะทำงานโครงการได้ชี้แจงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการลงแขกพัฒนาพื้นที่ว่าเกิดแปลงขึ้นมาจำนวน 3 แปลง แปลงแรก 1.2 ไร่ อยู่บริเวณบ้านออกศาลาเหนือ แปลงที่ 2 อยู่ที่บริเวณโรงเรียนวัดเขาเจียกบริเวณบ้านออกศาลากลาง  และแปลงที่ 3 อยู่บริเวณใกล้เทศบาลตำบลเขาเจียกบริเวณบ้านออกศาลาใต้
 2. ประธานคณะทำงานนำเสนอกิจกรรมตามแผนที่จะต้องดำเนินการต่อไปคือกิจกรรมยกร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารจัดการแปลงผักสาธารณะทั้ง 3 แปลง
 3. คณะทำงานพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติและความรู้ประสบการณืที่ได้จากการเข้าร่วมดำเนินโครงการ

 

20 17

8. ยกร่างข้อบังคับและแนวทางจัดการบริหารกองทุนพัฒนาพื้นที่แปลงผักชุมชนสร้างอาชีพบ้านออกศาลา

วันที่ 30 พ.ค. 2558 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสร้างกลไกให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และมีความมั่นคงยั่งยืน 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เกิดกระบวนการเรียนรู้กระบวนการจัดทำข้อตกลงร่วมในระดับชุมชน หรือกติกาชุมชนที่ต้องมีความเหมาะสมกับธรรมชาติของคนในแต่ละพื้นที่ เกิดร่างข้อบังคับการบริหารจัดการแปลงผักรวมชุมชนบ้านออกศาลาที่จะสามารถนำไปให้ประชาชนในพื้นที่ได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมก่อนประกาศใช้ เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิชาการ  ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน  เด็ก  ผู้ใหญ่ 

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงานโครงการ ผู้นำท้องถิ่น  นักวิชาการ  ตัวแทนครัวเรือนที่ปลูกผัก และตัวแทนเยาวชน เพื่อยกร่างข้อบังคับและแนวทางการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาพื้นที่แปลงผักชุมชนสร้างอาชีพบ้านออกศาลา

กิจกรรมที่ทำจริง

 1. ประธานคณะทำงานโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์การยกร่างข้อบังคับ
 2. นักวิชาการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำร่างข้อบังคับหรือกติกาชุมชน
 3. ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันเสนอข้อบังคับว่าควรมีอะไรบ้างที่จะเป็นข้อตกลงร่วมกลาง ๆไม่ตึงจนเกินไปหรือไม่หย่อนจนเกินไป
 4. สรุปเป็นร่างข้อบังคับการบริการจัดการแปลงผักสาธารณะของชุมชน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

40 37

9. ประชุมพิจารณาร่างข้อบังคับและแนวทางการบริหารกองทุนพัฒนาพื้นที่แปลงผักชุมชน

วันที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสร้างกลไกในการขับเคลื่อนและบริการจัดการพื้นที่สาธารณะและเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เกิดกระบวนการเรียนรู้การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในระดับพื้นที่ ซึ่งคณะทำงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นอื่น ๆในชุมชนได้ต่อไป ได้ร่างข้อบังคับที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการกับการการดำเนินงานของแปลงผักสาธารณะให้เป็นไปด้วยความยั่งยืน ประชาชนได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คณะทำงานโครงการนำเสนอร่างข้อบังคับและแนวทางการบริหารจัดการกองทุนแปลงผักชุมชนให้ประชาชนและกลุ่มเยาวชนได้รับทราบและให้ข้อเสนอแนะร่างดังกล่าวก่อนเสนอให้ผู้นำท้องถิ่นนำไปปฏิบัติ

กิจกรรมที่ทำจริง

คณะทำงานโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบังคับการบริหารจัดการแปลงผัก และที่มาที่ไปของโครงการ นักวิชาการนำเสนอร่างข้อบังคับให้ที่ประชุมได้รับทราบ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะเป็นรายข้อ สรุปข้อเสนอที่ปรับเปลี่ยนตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

 

100 87

10. ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

วันที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 14:00 น.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมาและจัดทำรายละเอียดข้อบังคับการบริหารจัดการแปลงผักสาธารณะบ้านออกศาลา

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้ข้อบัคับการบริหารจัดการแปลงผักสาธารณะบ้านออกศาลาพร้อมที่จะส่งมอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอย่างเป็นทางการในการเขียนข้อเสนอ เกิดการออกแบบเวทีการยื่นข้อเสนอและมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบังคับการบริหารจัดการพื้นที่แปลงผักสาธารณะ  สรุปและขัดเกลาข้อความในข้อบังคับให้ถูกต้อง รวมถึงร่วมกันออกแบบเวทียื่นข้อบังคับให้กับท้องถิ่นเพื่อให้ท้องถิ่นรับไปดำเนินการต่อ หรือเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นอำนาจของท้องถิ่น

กิจกรรมที่ทำจริง

ประธานคณะทำงานนำเสนอผลสรุปการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารายละเอียด การเขียน การใช้คำ ให้ถูกต้อง อ่านแล้วเข้าใจตรงกัน ประธานที่ประชุมนำเสนอกิจกรรมต่อไปคือการยื่นข้อบังคับให้กับท้องถิ่น ที่ประชุมร่วมกันออกแบบเวทีและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ สรุปกำหนดการจัดเวที และแบ่งผู้รับผิดชอบ

 

20 18

11. กิจกรรมสรุปบทเรียนและยื่นข้อเสนอแนวทางและมาตรการกองทุนพัมนาพื้นที่

วันที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลา 14:00 น.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับการบริหารจัดการแปลงผักสาธารณะของชุมชนให้ท้องถิ่นรับทราบและเข้าร่วมเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความต่อเนื่อง

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ผลการดำเนินกิจกรรมนี้ได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างท้องถิ่นและชาวบ้านที่จะใช้เครื่องมือกติกาชุมชนเป็นเครื่องมือให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะให้เป็นพื้นที่สาธารณะจริง ๆ ไม่ใช่พื้นที่ของคณะทำงานหรือพื้นที่ของคนใดคนหนึ่ง  ผลที่ได้เป็นรูปธรรมคือเอกสารการลงนามความร่วมมือระหว่างชุมชนกับท้องถิ่นที่จะบังคับใช้ข้อบังคับการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ  แม้ว่าจะไม่สามารถขับเคลื่อนไปสู่เทศบัญญัติของเทศบาลได้ แต่ก็เป็นที่ยอมรับของคนในพื้นท่ที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  และสุดท้ายคือได้เกิดกระบวนการพบปะพูดคุยเรียนรู้ร่วมกันระหว่างระดับนโยบายในพื้นที่กับคนทำงานจริง ๆในพื้นที่ สร้างความเข้าใจอันดีต่อกันในชุมชน

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

เปิดเวทียื่นข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการแปลงผักสาธารณะของชุมชนให้กับท้องถิ่น และจัดให้มีกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนการทำงานร่วมกันด้วย

กิจกรรมที่ทำจริง

นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียกกล่าวต้อนรับ ประธานคณะทำงานโครงการรายงานผลการดำเนินโครงการ และนำเสนอข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการแปลงผักสาธารณะของชุมชนซึ่งผ่านเวทีรับฟังความคิดเห็นแล้วให้ที่ประชุมทราบ นายกเทศมนตรีและทีมลบริหารของเทศบาลซักถามข้อสงสัยในข้อเสนอ จัดกระบวนการส่งมอบข้อเสนอ เปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนการทำงาน

 

40 42

12. ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ

วันที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 14:00 น.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการและถอดบทเรียนการทำงานของคณะทำงาน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เกิดการรับรู้เกี่ยวกับผลการดำเนินโครงการตลอด 1 ปีที่ผ่าน ว่ามีผลสำเร็จอะไรบ้าง เช่นเกิดแปลงผักสาธารณะ  เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่หันมาทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและตนเอง เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน  ในขณะเดียวกันก็เจอปัญญหาอุปสรรค์หลายประการ เช่นการจะดึงแกนนำในท้องถิ่นเข้ามาดำเนินงานนั้นยังทำได้ยาก  ปัญหาการล่าช้าของการเบิกจ่ายงบประมาณจาก สสส  ปัญหาการใช้ไอทีของคณะทำงานที่ต้องรายงานกิจกรรมผ่านเว็บไซด์ ได้เอกสารสรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำไปใช้ในการจัดทำรายงาน ส1  ส2  ส3  และ ส4 

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปผลการจัดกิจกรรมการยื่นข้อเสนอต่อท้องถิ่น และร่วมกันสรุปบทเรียนและจัดทำชุดความรู้การขับเคลื่อนงานชุมชนในพื้นที่

กิจกรรมที่ทำจริง

คณะทำงานนำเสนอภาพบรรยากาศการยื่นข้อเสนอต่อเทศบาลตำบลเขาเจียกให้ที่ประชุมได้ดูและอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละช่วง
คณะทำงานนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมดของโครงการที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้น้าง มีอะไรเป็นผลสำเร็จ มีอะไรบ้างที่เป็นปัญหา คณะทำงานร่วมกันสรุปบทเรียนโดยการบอกเล่าเป็นรายบุคคล และมีคนเก็บประเด็นสรุปเพื่อนำมาทำเป็นชุดความรู้

 

20 15

13. ประชุมพิจารณาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรายงานงวดงาน

วันที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 10:00 น.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อสรุปการดำเนินงานและจัดทำรายงานทางการเงินและรายงาน ส1 ส2 ประจำงวดที่ 2

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

คณะทำงานสามารถจัดทำรายงานต่าง ๆทั้งในระบบเว็บไซด์คนใต้สร้างสุข และเอกสารการเงินได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

ประชุมคณะทำงานร่วมกับทีมพี่เลี้ยง เพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงินและรายงานสรุปผลการดำเนินงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานสรุปปิดโครงการส่ง สสส

กิจกรรมที่ทำจริง

คณะทำงานนำเสนอเอกสารต่าง ๆให้ทีมพี่เลี้ยงพิจารณา
พี่เลี้ยงตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ พี่เลี้ยงและคณะทำงานร่วมกันปรับรายงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องในระบบเว็บไซด์

 • photo

 

5 4

14. ประชุมคณะทำงานและแกนนำเพื่อสรุปปิดโครงการ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:30 น.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อจัดทำรายงานปิดโครงการ ส3 และ ส4

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

ได้รายงานฉบับสมบูรณ์ (ส3) และรายงานสรุปปิดโครงการเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ (ส4)

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

จัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดโครงการเสนอ สสส.

กิจกรรมที่ทำจริง

คณะทำงานร่วมกันจัดทำรายงาน ส3 และรายงานสรุปเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ส4 

 

20 16

15. ประชุมพิจารณาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรายงานงวดงาน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:00 น.

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เพื่อตรวจสอบเอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้องก่อนส่ง สสส.

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นจริง

เอกสารและรายงานต่าง ๆผ่านการตรวจสอบจาก พี่เลี้ยงและคณะทำงานได้ถูกต้องพร้อมส่งให่้ สสส ต่อไป

กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน

คณะทำงานร่วมกับพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ สจรส ร่วมกันตรวจสอบเอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดโครงการ

กิจกรรมที่ทำจริง

คณะทำงานรายงานเอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้องให้พี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ สจรส ตรวจสอบ และปรับแก้ให้ถูกต้อง

 

5 3

* ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นเชิงปริมาณจากการทำกิจกรรม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนผู้ผ่านการอบรม จำนวนครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
** ผลลัพท์ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น หลังอบรมมีผู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำนวนกี่คน มีข้อบังคับหรือมาตรการของชุมชนที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการรายงาน เช่น ข้อมูลรายชื่อแกนนำ , แบบสรุปการประเมินความรู้ , รูปภาพกิจกรรมพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการและปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานเมื่อเทียบกับการดำเนินงานทั้งโครงการทั้งหมดทำแล้ว10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
การทำกิจกรรม 28 28                  
การใช้จ่ายงบประมาณ 211,150.00 198,000.00                  
คุณภาพกิจกรรม 112 90                  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อ ๆ)

ประเด็นปัญหา/อุปสรรคสาเหตุเพราะแนวทางการแก้ไขของผู้รับทุน

 

 

 

แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

(................................)
นางสาวอารียา เพ็งช่วย
ผู้รับผิดชอบโครงการ