stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ( ต่อยอด )
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01451
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 สิงหาคม 2557 - 15 กันยายน 2557
งบประมาณ 200,105.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย อับดลลอห์ หมัดศฺิรฺิ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นาย สุทธิชาติ เมืองปาน
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ 4 ต.นาทอน อ. ทุ่งหว้า จ. สตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.9858317799673,99.762532711029place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ส.ค. 2557 15 ม.ค. 2558 15 ส.ค. 2557 31 มี.ค. 2558 80,000.00
2 16 ม.ค. 2558 15 ส.ค. 2558 1 เม.ย. 2558 31 ธ.ค. 2558 101,000.00
3 16 ส.ค. 2558 15 ก.ย. 2558 19,105.00
รวมงบประมาณ 200,105.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ชุมชนมีการอนุรักษ์ทรัพยากรเเละสิ่งแวดล้อม เพื่อเคลื่อนกลไกเเละการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

1 มีสภาชุมชนประกอบด้วยผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำธรรมชาติ ภาคประชาชน กลุ่มองค์กรในชุมชน เด็กเเละเยาวชน ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 มีกติกาชุมชน 3 มีเเผ่นชุมชน4.มีฐานข้อมูลทรัพยากรเเละสิ่งเเวดล้อม 5.มีเเผนการจัดการทรัพยากรสิ่งเเวดล้อม 6.มีนวัตกรรมด้านสิ่งเเวดล้อม

2 เพื่อให้ชุมชนมีการอนุรักษ์ทรัพยากรเเละสิ่งแวดล้อม

1.มีฐานข้อมูลทรัพยากรเเละสิ่งเเวดล้อม 2.มีเเผนการจัดการทรัพยากรสิ่งเเวดล้อม 3. คนในชุมชนเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 80 %

3 เพื่อการบริหารจัดการติดตามเเละประเมินผล

1.ปฐมนิเทศโครงการ 2.กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมติดตามการดำเนินโครงการในพื้นที่ 3.กิจกรรมจัดทำรายงาน สรุปปิดโครงการ 4.จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรม สสส.เเละ ส.จรส.

4

 

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.