directions_run

โครงการร่องรอยศิลปะของชุมชนขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่ (ต่อยอด)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการร่องรอยศิลปะของชุมชนขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่ (ต่อยอด)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01458
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 11 มิถุนายน 2557 - 10 กรกฎาคม 2558
งบประมาณ 190,850.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางก่อเดียะ นิ้วหลี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางกัลยาทรรศน์ ติ้งหวังและนางสาวอนัญญา แสะหลี
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลละงู อำเภอละงู จ.สตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.844282795704,99.856452941912place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 11 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 11 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 77,000.00
2 11 พ.ย. 2557 10 พ.ค. 2558 11 พ.ย. 2557 10 ก.ค. 2558 97,000.00
3 11 พ.ค. 2558 10 ก.ค. 2558 16,850.00
รวมงบประมาณ 190,850.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนากลไกชุมชนให้เกิดเป็นสภาชุมชนบ้านทุ่ง

มีทีมกลไกสภา จำนวน 1 ทีม ประกอบด้วย สภาองค์กรชุมชนหมู่บ้าน คณะกรรมการกลไกปัญจะสิละ ผู้นำศาสนา ,ผู้นำท้องที่ ,ผู้นำท้องถิ่น, อสม. ผู้นำกลุ่มอาชีพ ,เยาวชน ,ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์,ครูโรงเรียนสอนศาสนา, ยกเป็นสภาชุมชนบ้านทุ่ง

2 เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน

ร้อยละ 50 ของคนในชุมชนมีส่วนร่วม ในการทำกิจกรรมของสภาชุมชน หมู่ที่ 5

3 เกิดการขยาย พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ในการฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมในชุมชนและในโรงเรียน

เกิดการขยายกลุ่มเพิ่มขึ้น จำนวน 4 กลุ่ม 1 กลุ่มเยาวชน
2 กลุ่มผู้สูงอายุ 3 กลุ่มเสี่ยงของโรค
4 เด็กในโรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ จำนวน 60 คน

4 เพื่อบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลโครงการ

จำนวนครั้งในการเข้าร่วม สสส.และกับ สจรส.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.