directions_run

บ้านศาลาบางปู พัฒนาศูนย์เรียนรู้อาชีพเพาะเห็ดสู่สวัสดิการชุมชน ( ต่อยอด)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านศาลาบางปู พัฒนาศูนย์เรียนรู้อาชีพเพาะเห็ดสู่สวัสดิการชุมชน ( ต่อยอด)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-01462
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 มิถุนายน 2557 - 10 กรกฎาคม 2558
งบประมาณ 212,930.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุวณัฐ พูลสิงห์ 082-8133085
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายสุธรรม แก้วประดิษฐ์
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.5652909988296,99.949119266894place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2557 31 ต.ค. 2557 1 มิ.ย. 2557 30 ก.ย. 2557 85,172.00
2 1 พ.ย. 2557 31 มี.ค. 2558 1 ต.ค. 2557 31 พ.ค. 2558 106,465.00
3 1 เม.ย. 2558 10 ก.ค. 2558 21,293.00
รวมงบประมาณ 212,930.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ เพื่อการผลิตเชื้อเห็ดที่มีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต ลดรายจ่าย ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
  1. มีการผลิตหัวเชื้อได้เอง ราคาต่ำกว่าที่ซื้อ ลดลง 50%
  2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำกันทุกเดือน มีกติกากลุ่มที่ชัดเจน
  3. มีกองทุนเห็ด ให้สมาชิกสะสมเข้ากองทุนเดือนละ 100 บาท สมาชิกกลุ่มสามารถออมเงินได้ 15 %
  4. กลุ่มมีตลาดรองรับชัดเจน ราคาดี สมาชิกกลุ่มช่วยกันหาตลาดและช่วยกันขาย
2 เกิดศูนย์เรียนรู้ โรงเรียนสอนทำเห็ด เพื่อช่วยคนว่างงานลดหนี้

1.สามารถบริหารจัดการให้เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องเห็ดได้
2.ด็กและเยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้ และรู้จักวิธีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ช่วยเหลือครอบครัว ทำให้ครอบครัวอบอุ่น เยาวชนช่วยพ่อแม่ทำเห็ดในวันหยุดเรียน ทำให้ห่างไกลยาเสพติดและเกิดรายได้

3 เพื่อบริหารจัดการและติดตามผลโครงการ

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส. หรือ สจรส.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 16:58 น.